دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، دوران کودکی

دانلود پایان نامه ارشد

انسانی تأکید می کند و بیکفایتی در ارضای نیاز به صمیمیت دیگران یا صمیمیت بین فردی را تحت عنوان تنهایی مطرح میکند. این احساس، تجربهای ناخوشایند و عمیق است و میتواند ناشی از عدم ارضای نیاز ذاتی به تماس فیزیکی باشد. به نظر سالیوان (1953)، در بزرگسالی نیاز به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی بروز میکند و عدم ارضای آن، منجر به احساس تنهایی میشود. اوج نیاز به همنوع در قالب احتیاج به محبّت دیگران و تبادل محبّت به منظور برقراری روابط دوستی صمیمانه یا در بالاترین سطح آن، نیاز به عشق به فردی دیگر متجلی میشود. ریشه تنهایی به نظر او در عدم ارضای یکی از این نیازها، در مراحل مختلف است. هانریش و گلون (2006) هم معتقدند افرادی که در برقراری و حفظ روابط رضایتبخش با دیگران ناتوان هستند و در نتیجه در برآوردن نیاز تعلق داشتن مشکل دارند، حس محرومیتی را تجربه میکنند که احساس تنهایی نام دارد.
رایکمن92 (1959؛ به نقل از حجت و کراندال، 1989)، معتقد است انسانها از تنها شدن هراس دارند و آستانهی احساس تنهایی را متأثراز تاریخچهی رشدی افراد میداند. به نظر وی، فقدان تماس فیزیکی مستمر در دوران کودکی ممکن است به ناراحتی های جسمانی و عاطفی، اعم از احساس تنهایی منجر شود.

2-1-4- شادکامی

افلاطون شادکامی را محصول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی