دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، شبکه های اجتماعی، روابط بین فردی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تنهایی را میتوان نارسایی و ضعف محسوس در روابط بین فردی دانست که به تجربهی نارضایتی از روابط اجتماعی منجر میشود (پونزیتی82 و هوپمهیر83، 1999). اشر84 و پاکت85 (2003)، تنهایی را آگاهیشناختی فرد از ضعف در روابط فردی و اجتماعی خود توصیف میکنند که به احساس غمگینی، پوچی، تأسف یا حسرت منتهی میشود.
پارک هورست86 و هوپمهیر(1999)، تنهایی را به عنوان احساس ناراحتی از انزوا تعریف کردهاند. بلای 87(1989، به نقل از دیل88 و اندرسون، 1999) احساس تنهایی را بر پایهی سه مولفه شناختی، خلقی و رفتاری تعریف میکنند اما ویس89 (1973) دو بعد برای تنهایی معرفی کرده است. تنهایی عاطفی90 و تنهایی اجتماعی91. در احساس تنهایی هیجانی یا عاطفی، فقدان وابستگی عاطفی به شخص یا افراد دیگر برجستگی دارد، در حالی که در احساس تنهایی اجتماعی، عدم درگیری در روابط و شبکههای اجتماعی نقش بارزی دارد. تنهایی عاطفی، مربوط به دور بودن افراد نزدیک یا دوست داشتنی یا فقدان آنهاست که با دل بستگی مرتبط است (مارگالیت، 2010). تنهایی اجتماعی به نبودن ارتباطات راضی کننده و دوستان بازمیگردد؛ همچنین با گروه همسالان و شبکه های اجتماعی مرتبط است ( آشر و پاکوئت، 2003).
سالیوان (1953)، بر لزوم برقراری رابطه با دیگران، به دلیل ریشه داشتن آن در نیازهای اساسی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی