دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

احساس تنهایی در روانشناسی سابقهای کوتاه دارد اما در فلسفه، ادبیات و مذهب آثار بسیاری را می توان یافت که به آن پرداخته اند ( هانکوک، 1986، به نقل از کرواس – پارلو، 2008). پپلو و پرلمن (1981)، معتقدند احساس تنهایی تجربهی ناخوشایندی است که در پاسخ به نارسایی های کمّی یا کیفی در روابط اجتماعی ظاهر میشود.
الهاگین77 (2004)، احساس تنهایی را این گونه تعریف می کند که تنهایی، تجربه فردی ناخوشایندی مانند تفکر مبنی بر متمایز بودن از دیگران است که با مشکلات رفتاری قابل مشاهده، مانند غمگینی، افسردگی و عصبانیت همراه است، ناهمخوانی بین توقعات و آرزوهای فرد با امکان دستیابی او به این آرزوها را در روابط اجتماعی نشان می دهد و به صورت رفتارهایی نظیر اجتناب از تماس با دیگران مشخص می گردد.
از دیدگاه برخی از صاحبنظران، نحوه ادراک روابط اجتماعی، علّت بروز احساس تنهایی است (هینریچ و گالون78، 2006؛ جونز79، 1981؛ هاکلی، برلسون، برنتسون و کاسیوپو80، 2003؛ به نقل از رحیم زاده، بیات و اناری، 1388). برخی پژوهشگران به جای آن که احساس تنهایی را صرفا یک هیجان منفی تلقی کنند، آن را تداعی کننده پارهای از هیجانهای منفی مانند اضطراب و افسردگی، می دانند ( رایت81، 2005؛ به نقل از رحیم زاده، بیات و اناری، 1388).
احساس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی