دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

و شادکامی آنها هستند؟
4- آیا تعداد فرزندان با الگوهای ارتباطی خانواده، نیازهای بنیادی روانشناختی، احساس تنهایی و شادکامی خود فرزندان رابطه دارد؟
5- آیا تفاوت سن فرزندان با والدین، با الگوهای ارتباطی خانواده، نیازهای بنیادی روانشناختی، احساس تنهایی و شادکامی فرزندان رابطه دارد؟

1-7- تعاریف مفهومی متغیرها
1-7-1- احساس تنهایی

پپلو و پرلمن24 (1979، به نقل از ساکلفسکی25 و همکاران، 1986)، می گویند، احساس تنهایی یک تجربه عاطفی ناخوشایند است که در نتیجهی عدم انطباق بین روابط میان فردی واقعی و روابط آرمانی شخص به وجود می آید.

1-7-2- شادکامی

به اعتقاد آرگایل26 (2001)، شادکامی شامل سه جزء اساسی است که شامل: هیجانات مثبت، رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی از جمله افسردگی و اضطراب است. در تحلیل مفهوم شادی، نظریه پردازان بیشتر به دو مؤلفهی شناختی و هیجانی اشاره نموده اند. مؤلفهی شناختی بیشتر بر رضایت از زندگی و مؤلفه هیجانی بر حالت هایی مانند خندیدن، شوخ طبعی و تعادل میان هیجان های مثبت و منفی دلالت دارند (آرگایل، 2001؛ سلیگمن27، 2002).
1-7-3- نیاز های روانشناختی بنیادی

دسی و ریان (2000) در نظریه خود تعیین گری28(SDT) خود فرض می کنند که سه نیاز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی