دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

یکی از فضاهای موثر در تکوین ابعاد شخصیتی فرزندان می باشد (سامرز17، 2006).
پژوهشها نشان دادهاند که ارتباط با دیگران، ادراک شایستگی و خود پیروی میتوانند پیش بینی کنندهی قوی برای احساس تنهایی و شادکامی باشند. خانواده اولین محیطی است که می تواند این نیاز ها را در فرزندان ارضا کند و باعث بروز احساسات مثبت و جلوگیری از عواطف منفی شود. پژوهش‌ها همچنین نشان داده اند که محیط خانواده و تعداد فرزندان و اختلاف سن آنها با والدینشان می توانند بهزیستی و رضایت از زندگی و در نتیجه شادکامی را پیش بینی کنند.
پژوهشگران تحقیقاتی بر روی احساس تنهایی و شادکامی انجام دادهاند و نقش عوامل متعددی همچون دلبستگی18، افسردگی19، سبک های والدگری20 و متغیرهای دیگر را مورد بررسی قرار دادهاند؛ اما نقش عوامل اجتماعی مثل الگوهای ارتباطی در خانواده21 و تعداد فرزندان و اختلاف سنی آنها با هم در ایران کمتر مورد توجه و بررسی بوده است. از آنجاییکه از یکسو بررسی ها مؤید آن است که خانواده میتواند بر ارضای نیازهای فرزندان تأثیر داشته باشد و از سوی دیگر بررسیها حاکی از رابطه بین نیازهای روانی فرزندان و بهداشت روانی آنان است، به نظر میرسد عامل ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی بتواند به عنوان میانجی بین الگوهای ارتباطی خانواده و احساس

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، الگوهای ارتباطی، عوامل دموگرافیک، نیازهای روانشناختی