دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، رضایت از زندگی، نیازهای روانشناختی، رضایت از زندگ

دانلود پایان نامه ارشد

برجسته بوده تا جایی که شاید بتوان گفت خانواده نقش بسزایی در شکلگیری شادکامی و احساس تنهایی داشته باشد ولی هنوز معلوم نیست که آیا این رابطه با واسطه گری نیازهای روانشناختی است؟ و اینکه ترکیب خرده متغیرهای هر کدام و تأثیر آنها بر یکدیگر چگونه است؟ هدف پژوهش حاضر، پرداختن به رابطهی این سه دسته متغیر است.

1-2- بیان مسأله

گاهی اوقات اعضای خانواده خصوصاً فرزندان، دچار عواطف منفی مثل احساس تنهایی میشوند. با توجه به تحقیقات انجام شده، این عواطف منفی، باعث بروز پریشانی و آسیب های روانی در افراد میشود. از طرفی دیگر عواطف مثبت از جمله رضایت از زندگی و شادکامی، سلامت روان را برای فرد و جامعه به ارمغان میآورد؛ اما چگونه خانواده و ارتباط اعضای آن میتواند چنین تأثیراتی بر احساس تنهایی و یا شادکامی آنان بگذارد، هنوز به روشنی معلوم نگردیده است.
خانواده، به عنوان نخستین واحد اجتماعی مرتبط با جوانان، و همچنین ارتباط والدین و فرزندان، از جمله مواردی هست که نظر صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود آورده و موجب رشد همه جانبه ی کودک می شود. از این رو بیش از تمام محیط های اجتماعی در رشد و تکامل فرد تاثیر دارد و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، الگوهای ارتباطی، عوامل دموگرافیک، نیازهای روانشناختی