دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، سلامت روان، روانشناسی، افزایش شادکامی

دانلود پایان نامه ارشد

بین مردم وجود دارد(مارگالیت7، 2010). این تعارضات ارتباطی، موجب فاصلهی عمیق بین فردی میشود( بولتون8؛ ترجمه سهرابی، 1383) و مشکلاتی همچون افسردگی، اضطرب، ناشاد بودن و گاهی خودکشی به دنبال دارد (ساکلفسکی و یاکولیک9، 1989) که تهدیدی برای سلامت روان فرد و جامعه میباشد. تأمین روابط خانوادگی و اجتماعی مناسب، برای سلامت جسمانی و روانی هر فرد الزامی است و این نیاز از کودکی وجود دارد و تا آخر عمر باقی میماند. در پژوهش حاضر، رابطهی بین خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی تعیین کننده و احساس تنهایی مورد بررسی قرار میگیرد.
در بعضی خانوادهها، فرد به دلیل فرهنگ خانواده یا نحوهی ارتباط اعضای آن با یکدیگر، قادر به برقراری روابط مطلوب و حل تضادهایش نیست و در نتیجه احساس تنهایی را تجربه میکند (سیپرساد،10 2006). از یکسو والدین و دیگر اعضای خانواده میتوانند با گسترش روابط خود و تشویق کردن رشد شخصی فرزندان، احساس کارآمدی و شایستگی آنان را تقویت کنند و موجب کاهش احساس تنهایی را در آنها شوند. از سویی دیگر همین روابط در خانواده میتواند موجب افزایش شادکامی فرزندان شود که عامل اصلی سلامت روان میباشد.
موضوع شادکامی و روانشناسی مثبت نگر، بحث مهمی در روانشناسی معاصر است. با توجه به نقش شادکامی و اثربخشی آن،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، الگوهای ارتباطی، عوامل دموگرافیک، نیازهای روانشناختی