دانلود پایان نامه ارشد درمورد اتحادیه اروپا، خودمختاری، روش تحقیق، حق تعیین سرنوشت

دانلود پایان نامه ارشد

حق خودگردانی مترادف آمده است. به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می کنند. این حق شامل دو تجلی درونی و برونی است. تجلی درونی این حق با حق خودمختاری شناخته می شود و تجلی برونی این حق با حق بر جدائی. به نظر می رسد جدائی نتیجه حق خودمختاری سیاسی در داخل کشور است. خودمختاری برای ملیتها و اقلیتها در نظر گرفته می شود و جدائی برای ملت‌ها و خلق‌ها.
1-5-5. جدایی‌طلبی5: طرفداران جدایی‌طلبی خواستار جداسازی یک بخش از یک کشور و تشکیل دولت مستقل و مختص به خود هستند و برخی از جریان‌های جدایی‌طلبی به منظور تحقق اهداف خود متوسل به اقدامات مسلحانه و خشونت می‌شوند.
1-5-6. یوروسپتیسیسم6: این پدیده به معنای شک‌گرایی به موفقیت در روند وحدت اروپاست و پدیده جدیدی نبوده، بلکه به قدمت اندیشه وحدت اروپاست و برای توصیف وجوه انتقاد از همگرایی اروپایی و اتحادیه اروپا به کار می‌رود. احزاب اروپایی هر کدام چارچوب خاص خود را در تعیین مصادیق سیاست‌ها و گرایش‌های نقد همگرایی دارند. در واقع، سنت‌های ملی و تجارت هر کشور در روند همگرایی اروپایی در تعریف و تعیین مصادیق آن در کشورها موثر بوده است.
1-5-7. قومیت7: قومیت شامل آگاهی کلی از ریشه‌ها و سنت‌های مشترک است. قومیت کیفیت تعلق به گروه قومی است. گروه‌های قومی، نژاد نیستند، زیرا می‌توان قومیت را بسیار دقیق‌تر از نژاد تعریف کرد و قومیت از لحاظ منطقی مستقل است. عضویت در یک گروه قومی ضرورتا فرد را به سرزمین خاصی پیوند نمی‌زند. اصطلاح ناسیونالیسم قومی را واکر کونور8 رایج کرد. در بیشتر آثار قوم‌شناسان جدید مفهوم قومیت با ملیت برابر فرض می‌شود (کریمی، 1389: 118).
1-6. ادبیات و پیشینه تحقیق و نوآوری آن
ایوب کریمی در مقاله‌ای با عنوان «جدایی‌طلبی در اتحادیه اروپا از منظر اقتصاد سیاسی» در کتاب «همگرایی اروپایی: روندهای نوظهور» می‌نویسد: «امروزه در حالی که ظاهرا پروژه همگرایی نهادی در اتحادیه اروپا به سرعت پیش می‌رود، جنبش‌های ناسیونالیستی قومی نیز در حال رشد هستند… پس از پایان حاکمیت کمونیستی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی در اواخر دهه 1980، تمایلات ناسیونالیستی برای خودمختاری و استقلال که سالیان مدیدی سرکوب شده بود، خود را آشکار کرد».
ربکا فریدمن و مارکوس تیل در کتاب «هویت اروپایی و فرهنگ: روایت‌های تعلق فراملی» ضمن بررسی جنبه‌های فرهنگی شکل‌گیری هویت فراملی و پرداختن به چرایی وجود هم‌زمان تلاش برای یافتن تعلق و هویت مشترک در اروپا و مقاومت در برابر آن می‌نویسند: «در بسیاری از مناطق اروپا، ملی‌گرایی و پوپولیسم رو به افزایش است و احساس وحدت و حس تعلق به اروپا رو به کاهش است» (Friedman & Thiel: 2012: 46-89).
آندراس سوبیش در مقاله خود با عنوان «احساس جناح راست و همگرایی اروپایی» می‌نویسد که نمی‌توان به روند همگرایی به طور مستمر معتقد بود. از نظر وی، جناح دست راستی در کشورهای اروپایی به محض اینکه سمبل‌های ملی‌گرایانه کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، حمایت خود را از روند همگرایی کنار می‌نهند. البته وی بررسی میدانی خود را فقط در چهار کشور دانمارک، فرانسه، بلژیک و ایتالیا انجام داده است (Sobisch, Andreas, 1995).
سوفیا واسیلوپولو در مقاله‌ای با عنوان «همگرایی اروپایی و راست افراطی: سه الگوی مخالف» معتقد است که راست افراطی سه رویکرد را در قبال همگرایی اروپایی اختیار کرده است: رد کردن، پذیرش مشروط و سازش که رویکرد نخست از شدت بیشتری برخوردار است (Vasilopoulou, 2011: 223-224).
میرچا بری و همکاران در مقاله‌ای با عنوان «هویت فرهنگی، تنوع و یکپارچه‌سازی اروپا؛ مطالعه مقدماتی» می‌نویسند: «هویت فرهنگی اروپایی دو تصویر همگونی و تنوع فرهنگی را هم‌زمان نشان می‌دهد. این چشم‌انداز دوگانه به روند یکپارچه‌سازی و هم‌آمیزی بعدی پیچیده می‌دهد که سبب می‌شود ما علاوه بر ساختار و هویت واحد اروپایی، ساختارها و هویت‌های محلی، منطقه‌ای یا ملی را نیز در نظر بگیریم. کینه‌ورزی تاریخی، احساس بازگشت به هویت تاریخی، ملی و فرهنگی عباراتی هستند که برای بازتعریف فضای هویتی اروپایی و ملی ضروری هستند که بر شکل‌بندی‌های نوین ژئوپلیتیک، تاریخی و فرهنگی تاثیرگذار هستند. تصویر فرهنگ اروپایی با مفاهیمی مانند مردم، تاریخ و سرزمین همراه است. تنوع فرهنگی، تکثرگرایی و چندفرهنگ‌گرایی عناصر خاص حوزه اروپا هستند. روند یکپارچه‌سازی اروپا پیچیده است. این روند به دنبال مشابه‌سازی فرهنگی نیست و به تنوع فرهنگی به عنوان ابزار گفت و گوی میان‌فرهنگی میان مردمان اروپا می‌نگرد. هر جامعه اروپایی باید بر اساس سنت‌ها و آیین‌های خود راه‌حل‌هایی برای آمیختگی در هویت و فرهنگ مشترک اروپایی بیابد» (Brie & others, 2012: 7-20).
‌سید یاسر ضیایی در مقاله‌ای با عنوان «جدای‌طلبی در حقوق بین‌الملل» می‌نویسد: «جدایی‌طلبی می‌تواند در چند مدل اتفاق بیفتد. در مدل اول جدایی‌طلبان ممکن است با ترک سرزمین اصلی به شکلی تقلیل یافته درآیند (مانند کوزوو). در مدل دوم، ممکن است جدایی از طریق توافق میان جمعیت یا حداقل سران دو دولت صورت پذیرد،… مانند مورد چکسلواکی و مدل سوم زمانی است که بحرانی میان دو همسایه قدرتمند وجود دارد و از ‌این رو کشوری را تقسیم بندی می‌کنند مانند تقسیم لهستان میان آلمان نازی و اتحادیه شوروی سابق در جنگ جهانی دوم» (ضیایی، 1388).
نوآوری تحقیق حاضر در این است که در منابع فارسی مقاله یا کتابی به طور خاص و بسیط به موضوع نپرداخته و در منابع لاتین نیز به رغم انجام برخی کارهای ارزشمند با این زاویه دید و به طور منسجم به موضوع پرداخته نشده است.
1-7. روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کیفی است. تحقیق کیفی هر نوع تحقیقی است که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های آماری یا کمی کردن انجام می‌گیرد.
1-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه مطابق دیدگاه دکتر محمود سریع‌القلم در کتاب «روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل» پژوهشگر نمی‌تواند بدون تحلیل و ارائه دیدگاههای سایر پژوهشگران و تحلیل‌گران به استنباط و استنتاج برسد.
1-9. روش گردآوری اطلاعات
در این پایان‌نامه با روش کتابخانه‌ای، اسنادی و اینترنتی از طریق مطالعه کتب و فصلنامه‌های معتبر انگلیسی و فارسی و استفاده از پایگاه‌های اینترنتی، محتوای شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی انگلیسی و فارسی و مصاحبه با اساتید صاحب‌نظر در این حوزه تلاش می‌شود ضمن به کارگیری چارچوب نظری مرتبط، به تحلیل موضوع پرداخته شود.
1-10. چارچوب نظری تحقیق
در این پایان‌نامه نظریه سازه‌انگاری و مفاهیم حق تعیین سرنوشت و ملی‌گرایی به عنوان چارچوب نظری به منظور تبیین و تحلیل مساله انتخاب شده است.
1-11. قلمرو تحقیق
این تحقیق قصد دارد ضمن روندشناسی تاریخی همگرایی و واگرایی در اتحادیه اروپا به بررسی جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی و تاثیر آنها بر یکپارچگی در اروپا و اتحادیه اروپا می‌پردازند و در عین حال به تاثیر مخالفت‌ها با اتحادیه اروپا و نیز تاثیر هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی این اتحادیه پرداخته می‌شود.
1-12. محدودیت‌های تحقیق
رکن اصلی هر پژوهش، دسترسی به آمار و اطلاعات مناسب است. در این راستا، دستیابی به کتب، مجلات، آمار و بانک‌های اطلاعاتی در کشورمان آسان نیست. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که پیش روی تحقیق حاضر قرار داشت، کمبود منابع فارسی و به روز در مورد مسائل اتحادیه اروپا بود. در ضمن عمده منابع انگلیسی مرتبط با تحقیق نیز توسط کتابخانه‌های تخصصی از جمله کتابخانه ملی و کتابخانه وزارت خارجه خریداری نشده بود. در عین حال، تنها بخش‌هایی از کتاب‌های مرتبط در گوگل‌بوک قرار داده شده که تمام این مسائل از مشکلات و محدودیت‌های این تحقیق به شمار می‌روند.
1-13. سازمان‌دهی تحقیق
این پایان‌نامه مشتمل بر یک پیش‌گفتار، پنج فصل و یک نتیجه‌گیری است.
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق، مشتمل بر طرح مساله، اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن، سئوال و فرضیه تحقیق، متغیرهای تحقیق، تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی، ادبیات و پیشینه تحقیق و نوآوری آن، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق، قلمرو تحقیق، محدودیت و سازمان‌دهی تحقیق پرداخته می‌شود. به طور کلی، این فصل چشم‌انداز روشنی از چیستی موضوع تحقیق و چگونگی انجام کار و دیگر زوایای این فعالیت تحقیقاتی ارائه می‌‌کند.
در فصل دوم به منظور تشریح و تبیین چارچوب نظری پژوهش به مفاهیم حق تعیین‌ سرنوشت، سازه‌انگاری، جدایی‌طلبی و رویکرد نظریه سازه‌انگاری به ریشه‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی پرداخته می‌شود.
در فصل سوم ضمن تشریح پیشینه هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا، فهرستی از جنبش‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در سراسر اروپا پرداخته می‌شود.
در فصل چهارم به بررسی جنبش‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اسپانیا پرداخته می‌شود.
در فصل پنجم تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا بررسی می‌شود.
قسمت پایانی تحت عنوان نتیجه‌گیری، در واقع برآیند فصل‌های پیشین و پاسخ به سئوال اصلی تحقیق یعنی «تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا» است که در آن ضمن ارائه جمع‌بندی کلی از آغاز تا انتهای تحقیق نتیجه‌گیری نهایی که همان فرضیه تحقیق است، تبیین و تحلیل می‌شود.

فصل دوم
چارچوب نظری

به منظور تشریح و تبیین چارچوب نظری پژوهش به بررسی نظریاتی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت، جدایی‌طلبی و رویکرد سازه‌انگاری به هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی می‌پردازیم:
2-1. روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشت
با حدود چهار قرن رویه عملی درخصوص اصل تعیین سرنوشت باید گفت که این ایده به هیچ وجه ایده جدیدی محسوب نمی‌شود. در واقع، تاریخ اصل تعیین سرنوشت مردم به نحوی که منجر به ایجاد دولت-ملت شود به صلح وستفالی در 1648 باز می‌گردد. با این حال، در مورد مبدا و منشاء آن اتفاق نظر وجود ندارد (خرازیان، 1386: 96). مفهوم تعیین سرنوشت که امروزه به عنوان یک اصل جهانی شناخته شده، از بدو طرح آن، ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و حقوقی داشته و از جنبه‌های مختلف به این موضوع پرداخته شده است. درست از همان زمان که استعمار و استعمارگرایی در سراسر تاریخ ثبت شده، تعیین سرنوشت سیاسی بر پایه حقوق فردی نیز مستند است و از سوی دیگر از جانب مردم به صورت جمعی با اعتراض به این روند به طرز وسیعی پاس داشته شده است. بین‌النهرین (عراق) و دولت‌شهرهای یونان نمونه‌های قدیمی از این روند هستند. به دلیل گسترش امپراتوری‌ها و ظهور امپریالیسم و توسعه مفهوم حاکمیت سیاسی بعد از معاهده وستفالی از طرفی و نیز تعبیر ضرورت تعیین سرنوشت در طی انقلاب صنعتی و بعد از آن، گروه‌های زیادی از مردمان با تاریخ، جغرافیا، زبان، آداب و رسوم مشترک گرد هم آمدند و شناسایی شدند. جهان شاهد ظهور چندین امپراتوری سنتی و اقلیمی چون عثمانی، روسی، اتریشی و چینی بوده است.
دانشمندان سیاسی اغلب رقابت در اروپا را در طی عصر مدرن به عنوان تعادلی از چالش در قدرت تعریف کردند که با امپراتوری‌های استعماری از جمله اسپانیا و پرتغال و بعدها بریتانیا، فرانسه، هلند و آلمان نمود یافت. ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی یکپارچه نه تنها بین قدرت‌های رقیب، بلکه گروه‌هایی که به نحوی در درون دولت‌های بزرگ‌تر احساس می‌کردند که زیردست هستند و یا از حقوق مدنی و سیاسی به ویژه حق رای محروم هستند، به وجود آمد. تعیین سرنوشت در این وضعیت به عنوان واکنشی علیه امپریالیسم دیده می‌شد. چنین گروه‌هایی اغلب به دنبال استقلال و حاکمیت بر سرزمین بودند، اما گاهی اوقات، درک متفاوتی از خودمختاری دنبال شده یا به دست آمده است. با وجود این، به طرز ملموس‌تر می‌توان به جنبش‌های استقلال‌طلبانه یا نهضت‌های انقلابی در برابر ستم‌های تاریخی که انسان ب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اتحادیه اروپا، ملی‌گرایی، حق تعیین سرنوشت، جنگ جهانی اول Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حق تعیین سرنوشت، جنگ جهانی اول، حقوق بین‌الملل، ملی‌گرایی