دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
تمديد يا تخفيف در مدت اقامت
مدت اقامت
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
نگهداري در اندرزگاه
…………………………
تنبيه غير بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
ممنوعيت تماس تلفني و ملاقات حضوري با خانواده
……………………..
تنبيه غير بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
به تاخير افتادن رسيدگي به پرونده قضايي
……………………….
تنبيه غير بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
محروميت از مرخصي و عفو مشروع و موردي
……………………………..
تنبيه غير بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان

جدول 4 – 5
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
برقراري تعامل مناسب با مددجو با رعايت احترام و به دور از توهين و فحاشي
خوش رفتار
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
استفاده بيشتر از روش تذکر به جاي توهين کلامي و تنبيه بدني براي کنترل مددجويان
خوش رفتار
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
برخورد تنبيهي با خشونت و اهانت کمتر به مددجويان
خوش رفتار
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
همکاري برخي کارکنان براي آزادي مددجويان
خوش رفتار
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان

جدول 4 – 5
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
بي توجهي به مسايل مددجويان
بد رفتار
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
سخت گيري برخي کارکنان در برخورد با مددجو

بد رفتار
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
تبعيض در رفتار با مددجويان بر اساس نوع جرم ، اصالت ،تعداد سو پيشينه ، مدت اقامت ، وضعيت اقتصادي- اجتماعي مددجو ، برقراري تعامل نزديک با کارکنان
بد رفتار
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان

جدول 4 – 5
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
مددکاران ، روان شناسان و روان پزشکان
رفتار خنثي
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
درگير نشدن108 با مسايل مددجويان
رفتار خنثي
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
عدم شناخت کافي در مورد مددجويان
رفتار خنثي
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
کم توجهي برخي مددکاران و روان شناسان نسبت به مسايل مددجويان
رفتار خنثي
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان

جدول 4 -5
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه5
Subcategory5
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تمرکز مددکار بر پرونده قضايي و فعاليت هاي مرتبط با آزادي مددجويان
تعامل حرفه اي
رفتار خنثي
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
ارايه کمک مالي مقطعي به خانواده برخي مددجويان توسط مددکاران
تعامل حرفه اي
رفتار خنثي
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان

جدول 4 – 5
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه5
Subcategory5
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
آموزش مهارت هاي زندگي و ارايه تمرينات Relaxation توسط روان شناسان
تعامل حرفه اي
رفتار خنثي
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
دريافت تست آيزنگ و ريون توسط روان شناس در نخسنين روزهاي ورود مددجويان
تعامل حرفه اي
رفتار خنثي
کاراکتر
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
جدول 4 – 5
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
کمک ناآگاهانه مراقب در ورود قرص ترامادول براي مددجو
کمک به نقض قانون
رفتار
ساير قسمت هاي کانون اصلاح و تربيت
تعاملات کارکنان با مددجويان
فرمانبرداري و انجام کارهاي خدماتي مورد نظر کارکنان
روش برقراري تعامل نزديک با کارکنان (مراقبين )
رفتار
برقراري تعامل نزديک با کارکنان ( مراقبين )
تعاملات مددجويان با کارکنان
معافيت از وظايف محوله به تمامي مددجويان مستقر در کانون اصلاح و تربيت
برقراري ارتباط نزديک با کارکنان (مراقبين ) با هدف کسب امتيازات شخصي
رفتار
برقراري تعامل نزديک با کارکنان ( مراقبين )
تعاملات مددجويان با کارکنان

جدول 4 – 5
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
افزايش سرعت رسيدگي به پرونده قضايي مددجو با پيگيري کارکنان
برقراري ارتباط نزديک با کارکنان (مراقبين ) با هدف کسب امتيازات شخصي
برقراري تعامل نزديک با کارکنان ( مراقبين )
تعاملات مددجويان با کارکنان
جلب توجه و حمايت کارکنان
برقراري ارتباط نزديک با کارکنان (مراقبين ) با هدف کسب امتيازات شخصي
برقراري تعامل نزديک با کارکنان ( مراقبين )
تعاملات مددجويان با کارکنان
کسب رابطه قدرت براي مددجو در تعامل با ساير مددجويان
برونداد برقراري ارتباط نزديک با کارکنان (مراقبين )
برقراري تعامل نزديک با کارکنان ( مراقبين )
تعاملات مددجويان با کارکنان
ايجاد تعارض و درگيري ميان مددجويان به علت برقراري رابطه نزديک با کارکنان
برونداد برقراري ارتباط نزديک با کارکنان (مراقبين )
برقراري تعامل نزديک با کارکنان ( مراقبين )
تعاملات مددجويان با کارکنان
فرمانبرداري خالصانه
تمکين خالصانه
روش هاي تطابق با مراجع قدرت (خوش رفتار )
تعاملات مددجويان با کارکنان

جدول 4 – 5

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
احساس علاقه و قايل شدن احترام خالصانه
……………………….
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (خوش رفتار )
تعاملات مددجويان با کارکنان
درددل و صحبت راجع به مسايل شخصي و خانوادگي خود
……………………
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (خوش رفتار )
تعاملات مددجويان با کارکنان
گوش دادن با لذت به نصايح
تمکين خالصانه
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (خوش رفتار )
تعاملات مددجويان با کارکنان
اغلب سکوت و برقراري حداقل رابطه با کارکنان بدرفتار
تمکين اجبارگونه
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار)
تعاملات مددجويان با کارکنان
فرمانبرداري اجبارگونه توام با ترس
تمکين اجبارگونه
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار)
تعاملات مددجويان با کارکنان
اغلب شکايت به ساير کارکنان و مدير کانون
پناه بردن به ساير مراجع قدرت
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجويان با کارکنان
جدول 4 – 5

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
به ندرت فحاشي و جدال با کارکنان
رويارويي مستقيم
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجويان با کارکنان
واکنش مددجويان قديمي در برابر مراقبين جديد
عدم تمکين
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجويان با کارکنان
برقراري تعامل با مددکاران به منظور فعاليت هاي قضايي و عدم بيان ساير مشکلات خود
……………………….
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثي )
تعاملات مددجويان با کارکنان
ناتوان تلقي کردن مددکار در جهت حل ساير مشکلات خود ( به جز مسايل مربوط به پرونده قضايي )
……………………..
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثي )
تعاملات مددجويان با کارکنان

جدول 4 – 5

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
نداشتن اعتقاد به اثربخشي فعاليت هاي روان شناسان
عدم مراجعه
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثي )
تعاملات مددجويان با کارکنان
تعامل بيشتر ونزديک تر مددجويان با مددکاران به نسبت روان شناسان
……………………
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثي )
تعاملات مددجويان با کارکنان
نارضايتي از اجبار گونه بودن تمام امور
……………..
اعمال قانون
تعاملات مددجويان با کارکنان
نارضايتي از سخت گيري مراقبين در اعمال قانون
……………….
اعمال قانون
تعاملات مددجويان با کارکنان
اطاعت اجبار گونه از قوانين
………………….
اعمال قانون
تعاملات مددجويان با کارکنان
پرداخت پول در ازاي تامين سيگار به سربازان
……………………..
کمک به نقض قانون
تعاملات مددجويان با کارکنان

4 – 3 : شناخت نوع تعاملات مددجويان و کارکنان حرفه اي کانون اصلاح و تربيت
پس از بررسي يافته ها ، طبقه ي نوع تعاملات مددجويان با کارکنان به دو زير گروه تعاملات کارکنان با مددجويان و تعاملات مددجويان با کارکنان تقسيم گرديد . در زير گروه تعاملات کارکنان با مددجويان پسر ، اين تعاملات به تفکيک محيط اندرزگاه و ساير محيط هاي کانون اصلاح و تربيت ( خوابگاه هاي مددجويان ، کارگاه هاي فني حرفه اي ، کلاس هاي درس ، باشگاه ورزشي و سينما ) بيان مي گردد. زيرا يافته ها حاکي از تفاوت تعامل کارکنان با مددجويان در محيط اندرزگاه در مقايسه با ساير محيط ها است. در محيط اندرزگاه تعاملات کارکنان با مددجويان صرفا جنبه ي تنبيهي دارد و جنس آن با نوع تعاملات کارکنان و مددجويان در ساير قسمت ها ي کانون متفاوت است .
4 – 3 – 1 : تعاملات کارکنان با مددجويان پسر
4 – 3 – 1 – 1 : محيط اندرزگاه
با توجه به يافته ها در زير گروه محيط اندرزگاه , تعاملات کارکنان با مددجويان به دو زير گروه تنبيه فيزيکي و تنبيه غير فيزيکي تقسيم مي گردد . ( اندرزگاه در کانون اصلاح و تربيت تهران داراي چند اتاق انفرادي و يک حياط خلوت است که طبق گفته هاي شرکت کنندگان اتاق هاي انفرادي محل نگهداري است و در حياط اندرزگاه تنبيهات بدني با استفاده از ابزار تنبيهي ، اعمال مي شود . )
تنبيه بدني
توصيف اين قسمت در 5 زير گروه موارد مشمول تنبيه ، افراد تنبيه کننده ، ابزار مورد استفاده براي تنبيه ، اشکال تنبيه و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدت استفاده، اوقات فراغت، مواد مخدر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، تعاملات روزمره، کنترل خشم، رفتار کارکنان