دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مهارت، نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

دارند برخورد خشن تري دارند . همچنين مراقبان بدرفتار به مددجوياني که وضعيت اقتصادي – اجتماعي بسيار نا مناسبي دارند ( بدون خانواده و سرپناه ) بيشتر توهين مي کنند و امکانات مادي کانون را به رخ آن ها مي کشند . اين کارکنان در برخورد با مددجويان بيش از ساير کارکنان سخت گير هستند و در شيفت کاري خود محدوديت بيشتري براي مددجويان قايل مي شوند.
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” مراقب ها با بچه هاي سابقه دار خيلي بدن ، بهش ميگن ميمون ، ميگن کارتون خواب ، ميگه کراکي اومدي فرانکي داري ميري . کانون بهت ساخته ، برو بگو ننه بابام بزرگم کردن . مراقبا ، با بچه هاي قديمي و قتلي خوبن با دزدا و موادي ها بَدَن ” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: “کارکنانش خيلي عقده اي هستن . همش به آدم گير ميدن ، فحش ميدن ، توهين مي کنن ، پسي مي زنن . سر به ديوار مي کنن ، با چک و لگد مي زنن . من 13 تا سابقه دارم . مراقب بهم ميگه ، هي کراکي پاشو بيا. آخه که چي ؟ خب من يه خلافي کردم ، تو چرا من و اينجوري صدا مي کني ؟ يا بهم ميگه هي بدبخت کارتون خواب ، ننت تا حالا تو رو نديده ، اينجا بزرگ شدي “.
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” نصفي از کارکنان خوبن ، نصفشون بدن . وقتي يه اشتباهي مي کني يه نر و ماده به آدم ميزنن . قبل اين که آدم و ببرن اندرزگاه اول آدم و مي برن کليد داري يه سري با چک و لگد آدم و ميزنن بعدش آدم و مي برن اندرزگاه پذيرايي مي کنن . آقاي … قبلا مراقب خوبي بود، نه فحش مي داد نه مي زد ، اما جديدا دستش هرز شده ” .
مراقب : ” من معمولا بچه ها رو تنبيه بدني نمي کنم اما اگه خيلي از دستش عصباني بشم ، موهاشو به سمت بالا ميکشم يا سر به ديوار مي کنم خيلي درد داره اما رد نمي ذاره . بعضي مراقبا هم چکي لگدي چيزي ميزنن . معمولا يه جوري بچه ها رو ميزنن که رد نذاره ، مثلا همين موکشيدن خيلي درد داره اما رد نمي ذاره و يا اين که بعضي مراقبا از روي گردن مددجو ،انگشت خودشون فرو مي کنن تو گردن مددجو اينم خيلي درد داره اما رد نمي ذاره . سر به ديوار هم زياد مي کنن . ”
ج : رفتار خنثي
مددکاران ، روان شناسان و روان پزشکان در اين گروه قرار مي گيرند . تعاملات اين گروه با مددجويان به دو دسته ي رفتار خنثي و تعامل حرفه اي تفکيک مي گردد . رفتار خنثي به معني رفتار معمول اين افراد با مددجويان است ؛ بدين معني است که اين کارکنان با مددجويان ارتباط سطحي برقرار مي کنند و معمولا درگير مسايل مددجويان نمي شوند و از مسايل و مشکلات زندگي شخصي مددجويان شناخت جزيي و سطحي دارند به عنوان مثال زماني که پژوهشگر از مددکاران و روان شناسان در مورد مددجويان پرسش مي کند با تشخيص هايي بسيار کلي که حاکي از شناخت سطحي است مواجه مي شود البته اين موضوع مي تواند دلايل بسياري داشته باشد که در اين بحث نمي گنجد ( روان شناسان و مددکاران علل بزهکاري اکثر مددجويان را فقر مادي و فرهنگي خانواده آن ها مطرح مي کنند و معمولا درباره ي جزييات زندگي مددجويان اطلاعات کافي ندارند همچنين در پرونده هاي شخصيتي مددجويان اطلاعات کلي در مورد مددجويان وجود دارد و گزارش هاي تشخيص مددکاري و روان شناسي ديده نمي شود .) البته اين رفتار خنثي در کيفيت تعاملات حرفه اي آنان تاثير گذار خواهد بود . در اين راستا ، پژوهشگر با چند تن از کارورزان روان شناسي و مددکاري نيز در زمينه ي تعاملات حرفه اي صحبت کرد که گفته ها نشان داد فعاليت تخصصي و حرفه اي در اين زمينه صورت نمي گيرد . با توجه به يافته ها در زمينه ي تعاملات حرفه اي بايد گفت ، تمرکز مددکاران بر پرونده قضايي مددجو و فعاليت هاي پيرامون آزادي مانند : دريافت رضايت از شاکي ، جمع آوري پرداخت ديه ، خسارت و … معطوف بود . مددکاران صرفا در مورد مددجوياني که مدعي عدم توان در پرداخت ديه و خسارت شاکي هستند به بازديد از منزل مددجو مي پرداختند . طبق يافته ها برخي از عللي که منجر شده بود مددکاران بيشترين وقت خود را صرف فعاليت هاي قضايي مددجويان بکنند و نتوانند به فعاليت هاي حرفه اي خود بپردازند ، شامل مواردي چون : تعداد زياد مددجويان ، نبود مکان و برنامه ريزي مناسب براي ملاقات و برقراري ارتباط با خانواده هاي مددجويان ، نبود مددکار قضايي براي رسيدگي به مسايل قضايي مددجويان ، سخت بودن حل مشکلات اجتماعي مددجويان ، نبود ارتباط ميان مددکاران کانون با مددکاران مرکز مراقبت هاي پس از خروج و ساير مراکز حمايتي بود . همچنين برخي مددکاران معتقد بودند که خود مددجو بايد کمک بخواهد در غير اين صورت ما نمي توانيم به او کمکي بکنيم . بنابراين تعدادي از مددجوياني که به مددکار مراجعه نمي کردند ، از خدمات مددکاري بي نصيب مي ماندند . تمرکز مددکاران بر مسايل قضايي باعث شده بود که ارتباط مددجوياني که حکم مشخصي دريافت مي کردند و دوران محکوميت آن ها تعيين مي شد و همچنين مددجويان مرتکب قتل ، با آن ها کمرنگ و تقريبا منقطع شود . در مورد تعاملات حرفه اي روان شناسي ، در بدو ورود مددجو ، تست آيزنگ و ريون توسط روان شناسان دريافت و پرونده شخصيتي تکميل مي گردد ( مشاهده ) . در مدت اقامت مددجو در کانون ، بيشتر فعاليت هاي Relaxation و آموزش مهارت هاي زندگي در زمينه خدمات روان شناسي انجام مي شود . ارجاع به روان پزشک هم طبق تشخيص روان شناس در زمينه ي ترک اعتياد مددجو و يا دريافت قرص خواب آور و يا آرام بخش صورت مي پذيرد . در مصاحبه ها ، شرکت کنندگان رويکرد اصلي در پاسخ به رفتار هاي مشمول تنبيه خود را تنبيه بدني بيان کردند و از کمک اين متخصصان صحبتي نشد .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “10 دقيقه ميرم با مددکارم حرف ميزنم ، مي گه پاشو برو ديگه حوصله ندارم . يا ميگه برو وقت ندارم “.
مددجو با اقامت کوتاه مدت: “با مددکارم فقط در مورد آزادي ام حرف ميزنم . هر وقت هم که از مددکارم مي پرسم کي اعزام ميشم ، جواب نمي ده همش ميگه نمي دونم” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” يه بار رفتم پيش روان شناس گفتم اعصابم خرده ، شب ها خوابم نمي بره ، من و فرستاد پيش روان پزشک ، اونم بهم قرص خواب داد . وقتي قرص مي خورم صبح ها تو خوابگاه خوابم مي بره ، مربي کارگاه دعوام مي کنه . با مددکارم فقط در مورد پروندم حرف ميزنيم ، وقت اعزام رو هم نمي دونه ” .
3 مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” ميريم پيش روان شناس ميگه فکر کن تو دريايي نمي دونم تو قايقي ، آب گرم داره مياد رو صورتت نمي دونم ذهنت و خالي کن . ما اصلا اين جوري آروم نميشيم ” .
2 مددجو با اقامت بلند مدت: ” من پيش روان شناس نمي رم . روان شناسا رو قبول ندارم . اصلا به حرف آدم گوش نمي کنن . فقط حرف خودشون و ميزنن ” .
2 : رفتار
الف : اعمال قانون
در زير گروه اعمال قانون ، نوع تعاملات کارکنان به هنگام اجراي قوانين در محيط هاي نگهداري مربوط مي شود . در کل کارکنان ( خوش رفتار و بدرفتار ) در اعمال قانون ثابت قدم هستند . بدين معني که تمام برنامه روزانه مددجويان ( ساعت بيدار باش ، شرکت در کارگاه هاي فني حرفه اي ، انتخاب کارگاه فني حرفه اي ، برگزاري نماز جماعت و ساعت خاموشي و …) بايستي طبق زمان بندي خود اجرا شود .
مددجو با اقامت بلند مدت: ” مثلا اسمش کانون اصلاح و تربيته . چه اصلاح و تربيتي ؟!؟ وقتي همش كتكه، اينجا همه چي زوريه، كارگاه رفتن زوريه، ورزش صبحگاهي زوريه، حتي خوابيدن هم زوريه، آدم اگه يه روز حس نداشته باشه بره ورزش صبحگاه کتکه ، خب با آدم حرف بزنن، آدمو قانع كنن” .
مددجو با اقامت بلند مدت: “تو کارگاه هيچي ياد نگرفتم چون کارگاه برق رو دوست ندارم ، دوست دارم برم معرق . خودشون آدم و مي فرستن کارگاه . اينجا همه چي زوريه “.
ب : کمک به نقض قانون
طبق گفته هاي شرکت کنندگان ، برخي سربازان با دريافت پول ( واريز پول به حساب سرباز ) براي مددجويان سيگار تامين مي کنند . در يک مورد مصاحبه شونده اذعان داشت که يک بار از يکي از مراقبان سيگار دريافت کرده و نيز با همراهي مراقب در ورود لوازم بهداشتي ، قرص ترامادول به داخل کانون براي مصرف شخصي خود وارد مي کرده است .
مددجو با اقامت بلند مدت: “سربازها براي بچه ها سيگار ميارن پولشم از بيرون ( خانواه مددجويان ) به حساب سربازا ميريزن” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: “آره يه وقت بچه ها با سربازا بچه محل يا همشهري دربيان ، سربازا براشون سيگار ميارن ” .
مددجو با اقامت بلند مدت: “من به يکي از مراقبا گفتم يکي از دوستام برام شامپو و مام و تافت آورده تو ميدونه بيرونه کانونه . اونم رفت برام گرفت . نگهباني هم ديد شامپو چيزي نگفت . رفيق هم خرجم تو شامپو قرص جاساز کرده بود . چن بار همين طوري قرص آوردم تو “.
4 – 3 – 2 تعاملات مددجويان با کارکنان
در اين قسمت نوع تعاملي که مددجويان با کارکنان برقرار مي کنند ، توضيح داده مي شود .
4 – 3 – 2- 1: سعي در برقراري تعامل نزديک با مراقبان
برخي مددجويان ابراز داشتند که با انجام امور خدماتي مراقبين سعي در جلب حمايت و توجه آن ها دارند و هدف آن ها از اين جلب حمايت نفع شخصي و کسب امتيازات مختلفي مانند : معافيت از وظايف محوله ( نظافت خوابگاه ها و سرويس هاي بهداشتي و … ) ، معافيت از قرار گيري در صف آمار ( در کانون طي چندين نوبت ، به هنگام جابجايي مددجويان از خوابگاه ها به کارگاه هاي فني حرفه اي و سالن غذا خوري، باشگاه ورزشي و … ونيز به هنگام خاموشي مورد شمارش قرار مي گيرند . به هنگام آمارگيري کليه مددجويان بايستي بر روي زمين بنشينند و در صورت صحبت کردن و يا ايستادن با برخورد تند مراقبان مواجه مي شوند ، اما مددجوياني که رابطه نزديک با کارکنان برقرار کرده اند از رعايت اين قوانين مستثني مي شوند.) اين قبيل مددجويان که تحويلي ناميده مي شوند ( تحويلي به معني اين است که اين مددجو تحويل يکي از مسوولين قسمت هاي مختلف کانون مانند سينما ، امور فرهنگي و … داده شده و بايد در آن قسمت ، فعاليت هاي خدماتي مسوول مربوطه را انجام دهد . ) ابراز داشتند که اين امر باعث پيگيري بيشتر کارکنان و افزايش سرعت رسيدگي به پرونده قضايي مددجو مي شود . همچنين يافته ها نشان داد جلب حمايت و توجه کارکنان به کسب قدرت مددجو در برابر ساير مددجويان فاقد اين حمايت مي انجامد که البته منجر به تعارض ميان مددجويان با يکديگر هم مي شود . يافته ها نشان داد مددجويان با اقامت طولاني بيشتر اقدام به برقراري تعامل نزديک با کارکنان مي کنند .
مددجو با اقامت طولاني مدت : “ما براشون کار مي کنيم ، عين يه آبدارچي . اصلا دقيقا آبدارچي . چايي مي بريم . جلوشون خم و راست ميشيم . هر کاري بگن براشون ميکنيم . اون وقت اين جوري پرونده ما از زير پرونده ها مياد روي پرونده ها . وقتي با آدم خوب بشن ، همه دنبال پرونده آدم و ميگيرن .”
مددجو با اقامت طولاني مدت: “مثلا وقتي يه عالمه آشغال جلوي دره ، کليدداري ميگه يکي اين آشغال ها رو برداره . بعضي از بچه ها ميگن کسر لاتي از اين کارها بکنيم . اما ما ميرم جمع مي کنيم . اين جوري جلوي کليدداري خوب به نظر ميام . همين جوري خودمون و علاقه مند نشون ميديم به همه کارکنان ميگيم چي کار دارين برايتون بکنيم تا تو چشمشون خوب به نظر بيايم . بعد يه مدتي ما ميشيم مددجوي تحويلي ، يعني ما رو تحويل يه قسمتي ميدن تا براشون کارکنيم ديگه کارگاه هم نميريم . عين آچار فرانسه ، عين يه آبدارچي هر کاري بگن ميکنيم . بعد ديگه با بقيه مددجو هاي معمولي فرق داريم . ديگه لازم نيست تو آمار ساکت باشي يا بشيني ديگه نظافت نمي کني تازه دنبال کار آدم و هم ميگيرن .
مددجو با اقامت طولاني مدت :” اول نمي خواستم بعد که اومدم اينجا فهميدم اگه با کارکنان باشم برام بهتره . الان اگه من با يکي دعوام بشه حتي اگه تقصير من هم باشه بازم اون و ميبرن پايين تو اندرزگاه مي زننش و پدرشو در ميارن . من همه کار براشون کردم تا باهام خوب شدن “.
4 – 3 – 2 – 2 : روش هاي تعامل با مراجع قدرت ( کارکنان خوش رفتار )
مددجويان از احساس علاقه و احترام خالصانه اي که براي کارکنان خوش رفتار قايل مي شونددر مصاحبه ها و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، تعاملات روزمره، کنترل خشم، رفتار کارکنان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کنترل خشم، دندانپزشک