دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، کتابخانه دیجیتال، کتابخانه دیجیتالی

دانلود پایان نامه ارشد

آن
100.0
5.9
0
5.9
17.6
29.4
41.2
غیرفراگیر بودن شبکه اینترنت در ایران
جدول فوق بیانگر آن است که اکثر اساتید معتقدند تمامی مولفه های ذکر شده می توانند در راه اندازی آموزش مجازی در کشور، محدودیت ایجاد کنند.
جدول 4-24:شاخص های آماری مربوط به سوال 13پرسشنامه اساتید
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
خیلی زیاد
2
11.8
11.8
58.8
82.4
88.2
100.0

زیاد
8
47.1

متوسط
4
23.5

کم
1
5.9

اصلا
2
11.8

جمع
17
100.0

جدول بالانشان می دهد اکثریت 82.4درصد معتقدند که عدم مهارت دانشجویان در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حد متوسط به بالا می تواند از محدودیت ها و موانع استفاده از آموزش مجازی باشد.
جدول 4-25:شاخص های آماری مربوط به سوال 2/19 اساتید
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
شاخص های آماری
میزان
17.6
100.0
17.6
3
کاملا موافق

82.4
14
موافق

0
0
نظری ندارم

0
0
مخالف

0
0
کاملا مخالف

0
0
بی پاسخ

100.0
17
جمع
جدول فوق نشان می دهد که تمامی اساتید موافق اند که آموزش مجازی بایستی تجهیزات مطلوبی را در اختیار داشته باشد.از جمله،کابل تلفن به اندازه کافی،رایانه های سالم،سرعت شبکه و اتصال به اینترنت و …
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
شاخص های آماری
میزان
35.3
100.0
35.3
6
کاملا موافق

64.7
11
موافق

100.0
17
جمع
جدول 4-26:شاخص های آماری مربوط به سوال 7/19پرسشنامه اساتید
با توجه به جدول بالا ملاحظه می شود که تمامی پاسخ دهندگان با این موضوع موافقند که آموزش مجازی نیاز به سرور های پر قدرت دارد.

شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی

31.8
76.1
92.0
98.9
100.0
خیلی زیاد
28
31.1

زیاد
39
43.3

متوسط
14
15.6

کم
6
6.7

اصلا
1
1.1

بی پاسخ
2
2.2

جمع
90
100.0

جدول 4-27:شاخص های آماری مربوط به سوال 7پرسشنامه دانشجویان
جدول فوق نشان می دهد که اکثریت 90درصد دانشجویان اظهار داشته اند که علاقه به استفاده از کتابخانه دیجیتالی در حد متوسط به بالا در پیاده سازی آموزش مجازی موثر می باشد. 7.8درصد این مولفه را در حد کم یا اصلا تاثیرگذار دانسته اندو2.2درصد این سوال را بی پاسخ گذاشته اند.
جدول4-28:شاخص های آماری مربوط به سوال 11پرسشنامه دانشجویان
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی

45.9
80.0
97.6
100.0

خیلی زیاد
39
43.3

زیاد
29
32.2

متوسط
15
16.7

کم
2
2.2

اصلا
0
0

بی پاسخ
5
5.6

جمع
90
100.0

با توجه به جدول بالا ملاحظه می شود که 92.2 درصد از دانشجویان پاسخ دهنده معتقدند که ادغام تکنولوژی(بکارگیری امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری)در حد متوسط به بالا با آموزش مطلوب و ضروری است.5.6درصد به سوال پاسخی نداده اند و تنها 2.2درصد این ادغام را در حد کمی مطلوب و ضروری دانسته اند.
جدول 4-29: شاخص های آماری مربوط به سوال 14پرسشنامه دانشجویان
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی

11.4
33.0
73.9
100.0

خیلی زیاد
10
11.1

زیاد
19
21.1

متوسط
36
40.0

کم
19
21.1

اصلا
4
4.4

بی پاسخ
2
2.2

جمع
90
100.0

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فناوری،اکثریت 72.1درصد پاسخ دهندگان معتقدند که باید تجهیزات فنی دانشگاه با تغییرات فناوری مطابقت داشته باشد، تا اساتید و دانشجویان بتوانند، بیشترین بهره را از آموزش مجازی ببرند..2.2درصد پاسخی نداده اند و 21.1 درصد و 4.4 درصد به ترتیب گزینه های کم و اصلا را انتخاب کرده اند.

محور دوم:امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی از نظر اساتید و دانشجویان در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی :برای پاسخگویی به این محور،در پرسشنامه اساتید سوالات 7و 10.و 6/19و 11/19و در پرسشنامه دانشجویان سوالات 9 و 10و 16و19و20مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر می باشد.
جدول 4-30: : محاسبه خی دوی محور دوم سوال اول تحقیق(پرسشنامه اساتید)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، نیروی انسانی، فناوری اطلاعات Next Entries منابع تحقیق با موضوع رضایتمندی، خانه سالمندان، رضایت از زندگی