دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، نیروی انسانی، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

2نفر(11.8درصد)مدیر گروه می باشند.
جدول 4-4:شاخص های آماری مربوط به میزان تحصیلات
شاخص های آماری
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
کارشناسی ارشد
2
11.8
11.8
100.0
دکتری
15
88.2

جمع
17
100

شاخص های آماری مرتبط به میزان تحصیلات اساتید در جدول فوق، بیانگر آن است که 88.2درصد از اساتید دارای مدرک دکتری و 11.8 درصد از آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند.

جدول4-5:شاخص های آماری مربوط به جنسیت
شاخص های آماری
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
مرد
11
64.7
64.7
100.0
زن
6
35.3

جمع
17
100

در مورد جنسیت اساتید،جدول فوق نشان می دهد که 64.7 درصد از آنها مرد و 35.3 درصد زن می باشند.
جدول4-6:شاخص های آماری مربوط به سابقه تدریس
شاخص های آماری
سابقه
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
5
12
13
15
17
19
21
23
24
25
28
30
32
35
بی پاسخ
جمع
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
17.6
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
100
6.2
12.5
18.8
25.0
31.2
50.0
56.2
62.5
68.8
75.0
81.2
87.5
93.8
100.0

سابقه تدریس اساتید پاسخ دهنده در جدول فوق آورده شده است.بیشترین فراوانی مربوط به سابقه تدریس 19سال است که دارای فراوانی 3 می باشد.هرکدام از دیگر اساتید سابقه تدریس متفاوتی با سایرین داشته است.تنها 1نفر به سوال پاسخی نداده است.
سوال اول:آیا شما دارای پست الکترونیکی هستید؟
جدول 4-7:شاخص های آماری مربوط به سوال اول
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
14
82.4
93.3
100.0
خیر
1
5.9

بی پاسخ
2
11.8

جمع
17
100%

حدول بالا داده های مربوط به پاسخ سوال اول را بیان می دارد.اکثریت اساتید (82.4درصد) دارای دارای پست الکترونیکی هستند .11.8درصد پاسخی نداده اند و تنها 1نفر (5.9درصد)پاسخ منفی داده است.
سوال دوم:آیا شما دارای سایت شخصی بر روی اینترنت هستید؟

جدول 4-8:شاخص های آماری مربوط به سوال دوم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
5
29.4
29.4
100.0

خیر
12
70.6

جمع
17
100.0

در پاسخ به سوال دوم،جدول فوق نشان می دهد که 70.6درصد اساتید به سوال پاسخ منفی داده اند و 29.4درصد دارای سایت شخصی بر روی اینترنت هستند.
سوال سوم :آیا گروه شما تدابیری جهت طراحی یا خرید نرم افزار های مر تبط با آموزش مجازی اتخاذکرده است؟
جدول4-9:شاخص های آماری مربوط به سوال سوم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
5
29.4
29.4
100.0

خیر
12
70.6

جمع
17
100.0

همانطور که جدول بالا نشان می دهد که 70.6درصد اساتید به سوال سوم پاسخ منفی داده اند و 29.4درصد اظهار داشته اندکه گروه تحصیلی شان تدابیری مرتبط با آموزش مجازی اتخاذکرده است.
سوال چهارم:آیا شما قصد دارید در آینده کلاس های خود را از طریق اینترنت برگزار کنید؟
جدول 4-10:شاخص های آماری مربوط به سوال چهارم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
5
29.4
35.7
100.0
خیر
9
52.9

بی پاسخ
3
17.6

جمع
17
100.0

داده های پاسخ به سوال چهارم در جدول فوق آورده شده است.ملاحظه می شود که 29.4درصد اظهار داشته هاند قصد دارند در آینده کلاس های خود را از طریق اینترنت برگزار کنند و اکثریت 52.9درصد پاسخ منفی داده اند.17.6درصد نیز سوال را بی پاسخ گذاشته اند.
سوال پنجم:آیا تا به حال اقدام به انتشار مقاله بر روی اینترنت کرده اید؟
جدول4-11:شاخص های آماری مربوط به سوال پنجم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
1
5.9
6.7
26.7
66.7
100.0
متوسط
3
17.6

کم
6
35.3

اصلا
5
29.4

بدون پاسخ
2
11.8

جمع
17
100%

با توجه به جدول فوق تنها 5.9 درصد افراد پاسخ دهنده اقدام به انتشار مقاله بر روی اینترنت در سطح وسیع نموده است.17.6 درصد نیز در حد متوسط و سایرافراد در حد کم یا اصلا به سوال پاسخ گفته اند.
سوال ششم:دانشکده شما دسترسی به اینترنت را تا چه میزان برای شما فراهم کرده است؟

جدول4-12:شاخص های آماری مربوط به سوال ششم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
5
29.4
29.4
100.0

کم
12
70.6

جمع
17
100.0

طبق داده های جدول بالا 70.6درصد پاسخ دهندگان که شامل اکثریت می شوند میزان کم را به عنوان پاسخ انتخاب نموده اند و 29.4درصد معتقدند دانشکده دسترسی به اینترنت را تا حد زیادی برایشان فراهم کرده است.
سوال هفتم:شما تا به حال از کنفرانس های از راه دور در امر آموزش استفاده کرده اید؟
جدول4-13:شاخص های آماری مربوط به سوال هفتم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
2
11.8
11.8
29.4
82.4
100.0
متوسط
3
17.6

کم
9
52.9

اصلا
3
17.6

جمع
17
100.0

جدول فوق بیانگر آن است که اکثریت 52.9 درصد پاسخ دهندگان در حد کمی ازکنفرانس های از راه دور در امر آموزش استفاده کرده اند.11.8درصد در حد زیاد،17.6درصد در حد کم و 17.6درصد اصلا از کنفرانس های از راه دور استفاده نکرده اند.
سوال هشتم:تا چه اندازه مطالعه درباره آموزش مجازی داشته اید؟
جدول4-14:شاخص های آماری مربوط به سوال هشتم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی

درصد
درصد تراکمی
زیاد
3
17.6
17.6
70.6
88.2
100.0
متوسط
9
52.9

کم
3
17.6

اصلا
2
11.8

جمع
17
100.0

جواب پاسخ به سوال هشتم در جدول بالا آمده است.اکثریت 52.9درصد اساتید بیان کرده اند درباره آموزش مجازی در حد متوسطی مطالعه داشته اند.17.6درصد در حد زیاد و سایرین در حد کم یا اصلا در این زمینه مطالعه کرده اند.
سوال نهم:آیا شما از منابع آنلاین به عنوان کمک درسی خود استفاده می کنید؟
جدول4-15:شاخص های آماری مربوط به سوال نهم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
3
17.6
17.6
29.4
76.5
100.0

متوسط
2
11.8

کم
8
47.1

اصلا
4
23.5

جمع
17
100.0

جدول فوق نشان می دهد که تنها 17.6 درصد از اساتید در حد زیادی از منابع آنلاین به عنوان کمک درسی خود استفاده می کنند و اکثریت 47.1درصد در حد کم و 11.8 درصد در حد متوسط از این منابع بهره می برند.23.5درصد بیان داشته اند اصلا از منابع آنلاین استفاده نمی کنند.

شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه دانشجویان:
جدول4-16:شاخص های آماری مربوط به وضعیت شغلی
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
شاغل
7
7.8
10.0
100%
غیر شاغل
63
70.0

بی پاسخ
20
22.2

جمع
90
100.0

در مورد وضعیت شغلی دانشجویان مورد مطالعه،جدول بالا نشان می دهد که 70درصد از دانشجویان غیر شاغل و 7.8درصد شاغل می باشند.بقیه افراد پاسخی به سوال نداده اند.
جدول 4-17:شاخص های آماری مربوط به وضعیت تاهل
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
متاهل
10
11.1
12.3
100%
مجرد
71
78.9

بی پاسخ
9
10.0

جمع
90
100.0

جدول فوق وضعیت تاهل دانشجویان را نشان می دهد و بیانگر آن است که 11.1درصد از آنها متاهل و 78.9درصد مجرد هستندو10.0درصد نیز پاسخی به سوال نداده اند.
جدول 4-18:شاخص های آماری مربوط به وضعیت دوره تحصیلی
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
شبانه
37
41.1
50.0
100%
روزانه
37
41.1

بی پاسخ
16
17.8

جمع
90
100.0

وضعیت دوره تحصیلی دانشجویان در جدول بالا آورده شده است.41.1درصد از آنها در دوره روزانه و به همین نسبت در دوره شبانه مشغول به تحصیل می باشند و 17.8درصد پاسخی نداده اند.

سوال اول:آیا رایانه شخصی دارید؟
جدول 4-19:شاخص های آماری مربوط به سوال اول
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
35
38.9
61.1
100.0
خیر
55
61.1

جمع
90
100.0

جدول فوق بیانگر پاسخ دانشجویان به سوال اول است.همانگونه که ملاحظه می شود 61.1 درصد پاسخ منفی و 38.9درصد به این سوال پاسخ مثبت داده اند که بیانگر آن است اکثر دانشجویان فاقد رایانه شخصی می باشند.

سوال دوم:آیا با نحوه کار با رایانه آشنایی دارید؟
جدول 4-20:شاخص های آماری مربوط به سوال دوم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
88
97.8
97.8
100.0
خیر
2
2.2

جمع
90
100.0

جدول بالا شاخص های آماری مربوط به سوال دوم را نشان می دهد.اکثر پاسخ دهندگان 97.8درصد اعلام کرده اند با نحوه کار با رایانه آشنایی دارند و عده اندکی 2.2درصد، پاسخ منفی داده اند.

سوال سوم:چه امکانات موثری برای استفاده از آموزش مجازی در اختیار دارید؟
جدول4-21:شاخص های آماری مربوط به سوال سوم
شاخص های آماری
گزینه ها
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
دستگاه کامپیوتر با امکانات معمولی
56
62.2
70.0
92.5
100.0
دوربین متصل به کامپیوتر
18
20.0

دسترسی به اتصال دیتا با نرخ بالا
16
16.8

جمع
90
100.0

جدول فوق نشان می دهد که 62.2درصد دانشجویان که اکثریت را تشکیل می دهند امکان استفاده از دستگاه کامپیوتر با امکانات معمولی دارند.20.0درصد دوربین متصل به کامپیوتر و 16.8درصد دسترسی به اتصال دیتا با نرخ بالا را به عنوان امکانات در دسترس خود برای استفاده از آموزش مجازی، انتخاب نموده اند.
بخش استنباطی
در این بخش با استفاده از آزمون خی دوتک متغیره هریک از سوالات تحقیق را به طور مجزا پاسخ می دهیم .
سوال اول تحقیق :آیا امکان راه اندازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی وجود دارد ؟
پاسخگویی به این سوال در دو محور قابل بررسی است:
محور اول : امکانات وتجهیزات پیاده سازی آموزش مجازی (در وضعیت مطلوب) و مجدودیت های آن:برای پاسخگویی به این محور،در پرسشنامه اساتید سوالات 4و13و2/19و7/19و در پرسشنامه دانشجویان سوالات7و11و14 مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر می باشد.

جمع
بی پاسخ
اصلا
کم
متوسط

زیاد
خیلی زیاد
میزان

گزینه ها
100.0
5.9
.
.
17.6
52.9
23.5
تعیین راهبردها و ایجاد سازمان های حامی و سیاستگذار
100.0
5.9
.
.
29.4
47.1
17.6
توسعه زیرساخت نیروی انسانی متخصص
100.0
5.9
0
0
4v.1
29.4
17.6
تولید محتوا و فراهم شدن زیرساخت شبکه انتقال
100.0

5.9
11.8
23.5
35.3
23.5
ایجاد فرهنگ عمومی در مردم و عموم بهره برداران از این نوع آموزش
جدول4-22:شاخص های آماری مربوط به سوال 4پرسشنامه اساتید

جدول بالا نشان می دهد که تعیین راهبردها و ایجاد سازمان های حامی و سیاستگذار، توسعه زیرساخت نیروی انسانی متخصص و تولید محتوا و فراهم شدن زیرساخت شبکه انتقال، هر کدام از جانب اکثریت 94.1درصد و ایجاد فرهنگ عمومی در مردم و عموم بهره برداران از این نوع آموزش اکثریت 82.3 درصد اعلام نموده اند که در حد متوسط به بالا، در توسعه زیر ساخت های آموزش مجازی، موثر است.
جدول 4-23:شاخص های آماری مربوط به سوال5پرسشنامه اساتید
جمع
بی پاسخ
اصلا
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میزان
گزینه ها
100.0
5.9
0
0
5.9
23.5
64.7
کمبود منابع مالی
100.0
0
0
0
47.1
17.6
35.3
ظرفیت فعلی شبکه های مخابراتی کشور
100.0
0
0
0
41.2
23.5
35.3
امکانات فنی و تکنولوژیکی دانشگاه
100.0
0
0
0
11.8
41.2
47.1
عدم حمایت کافی مسئولین
100.0
0
0
5.9
29.4
29.4
35.3
عدم وجودمتقاضیان فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی
100.0
0
0
5.9
29.4
29.4
35.3
نبود مقررات در سطح ملی یا ناکافی بودن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان شناسی، علوم تربیتی، آموزش مجازی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، کتابخانه دیجیتال، کتابخانه دیجیتالی