دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، دوره های آموزشی، دوره های آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه این امر، موتورهای جستجوی اینترنتی هستند که مداوما شبکه های مختلف را جستجو نموده و نتایج اکتشافات خود را به پایگاه های مرکزی داده ها ارسال می کنند . در آینده ای نه چندان دور ، اساتید منابع یادگیری را خلق نموده و به کار خواهند بست که قادرند از طریق تعامل با دیگر عوامل و برنامه های هوشمند ، مداوما وضعیت خود را بهبود بخشند .(زارعی زوارکی،1384)
بخش سوم طراحی آموزش مجازی
ویژگی های اصلي در سيستم آموزش مجازی:
ویژگی های اصلي آموزش مجازی كه بايد طراحي شوند عبارتنداز :
1- انگيزه يادگيرنده
2- رابط يادگيرنده
3- ساختار محتوی و ترتبيب آن ها
4- پيمايش
5- تعامل
• انگيزه يادگيرنده
ايجاد انگيزه در ياد گيرنده ،به عنوان مهم ترين عامل در همه نوع آموزش به خصوص در آموزش مجازی به حساب مي آيد .انگيزه به عنوان درگاه ورودي يادگيری،باعث حضور ما در محافل آموزشي مي شود و قدم هاي ما را براي يادگيري تعيين مي كند . اگر انگيزه باشد ،از تمام امكانات و منابع آموزشي استفاده خواهيم كرد تا به اهدافمان برسيم. انگيزه باعث پايداري در رسيدن به اهدافمان مي شود،در نتيجه انگيزه براي يادگيري، ضروري است . يكي از عوامل مؤثر در موفقيت آموزش مجازی ايجاد انگيزه درفرد يادگيرنده است .چراکه شخصی کردن اطلاعات در آموزش باعث افزایش علاقه یادگیرنده به تکالیف محوله می شود و سازمان و نظم درونی موضوع را افزایش می دهد.(بیر43،1991)
پژوهش های انجام شده، نشان می دهند که افراد دارای انگیزه پیشرفت در انجام کار از جمله یادگیری بر افرادی که این انگیزه بی بهره اند پیشی می گیرند.و این انگیزش یادگیرندگان برای یادگیری بیشتر و نهایتا موفقیت تحصیلی،از کارکردهای محیط های مجازی برای نظام آموزش است.(ابراهیم آبادی،1387)
در بحث پیرامون انگیزش درونی و بیرونی، تحقیقات نشان داده است دانش آموزانی که از درون و به وسیله عامل های درونی برانگیخته می شوند،نسبت به دانش آموزانی که با پاداش های بیرونی برانگیخته میشوند،پشتکار بیشتری در انجام فعالیت هایشان نشان می دهند،توانایی بیشتری جهت سازگاری شناختی از خود نشان می دهند و پیامد های تحصیلی بهتری دارند.(ولترز،441998)
• رابط ياد گيرنده
ايجاد يك رابط كاربر به خودي خود كار مشكلي است . هر كسي كه از كامپيوتر استفاده مي كند مي داند كه براي استفاده از حتي برخي از نرم افزارهاي معروف بايد بعضي چيزهاي غيرمعقول را پذيرفت .
براي استفاده راحت تر و با بهره وري بالاتر به رابط هايي نياز داريم كه به علت و نحوه استفاده از يك كامپيوتر مربوط باشد . طراحان محصولات دائم به دنبال كارايي و سادگي رابط ها در سيستم آموزش مجازی هستند . اين كار بسيار سخت تر از آن است كه تصور مي شود .
اثرات طراحي رابط ضعيف: طراحي رابط ضعيف به طرق مختلف باعث كاهش تاثير آموزش مجازی مي شود . يك رابط ضعيف مي تواند متن را غير قابل خواندن و تصاوير را بي اثر سازد،مقايسه را دشوار سازد ،باعث کندی تعامل گردد،بازخورد را ضعيف كند،باعث نااميدي و از بين رفتن انگيزه شودو…
• ساختار محتوی و ترتيب آن
اساس يك طرح آموزشي” تعريف آنچه اتفاق مي افتد و چگونه و كي اتفاق مي افتد”، معمولا متمركز بر محتوی است . يعني چه متني را در بر بگيرد و چگونه از آن استفاده كند.
محتوی چيست؟ در زير تعاريف مختلفي از محتوی آورده شده است.
• مبنتي بر اطلاعات : محتوي همه اطلاعات است مانندحقايق و همه مفاهيمي كه بايد ياد گرفته شوند .
• مبتني بر هدف : محتوی مجموعه اي از اهداف يادگيري است كه خروجي هاي رفتاري را مشخص مي كند .
• مبتني بر رسانه : محتوی تمامي متن ها و شكل های ويديوئي و عناصر ديگر يك سيستم آموزشي است .
• مبتني بر تجربه: محتواي مجموع تمامي عناصر آموزشي يك سيستم يادگيري است كه شامل اهداف يادگيري تعاملات و فعاليت هاي آزموني می باشد.
عموماً گرايش به اين سمت است كه بر روي محتوی تمركز نمود و كيفيت آموزش را با اينكه چگونه اطلاعات به صورت كامل ارائه مي شود ،ارزيابي كرد . اگر محتوی در آموزش مجازی مناسب نباشد باعث مي شود كه فرد يادگيرنده به سرعت خسته شود و دوره آموزشي را ترك كند.
• پيمايش
ما نمي توانيم همه محتواي يك دوره آموزشي را يكجا روي صفحه نمايش ببينيم.در اين سيستم به راحتي نمي توان فهميد كه حجم مطالب كم يا زياد يا متوسط است . در سيستم هاي آموزش مجازی استاندارد مشخصي نيز وجود ندارد و هر بار كه يادگيرنده با يك سيستم آموزشي جديد رو به رو مي شود، بايد وقت زيادي را صرف تحليل و شناسايي محيط كاري سيستم كند. ساختار پيمايش در آموزش مجازی اهداف زيادي دارد . براي همين منظور بسياري از سيستم هاي آموزش مجازی، وقت زيادي را مستقيماً صرف قوت نحوه پيمايش خود مي كنند . ارائه مدل پيمايش صحيح ، تمامي امكانات لازم را به نحوي در اختيار يادگيرندگان قرار مي دهد كه آن ها همانند دنياي واقعي احساس مي كنند كه مي توانند كارهاي زيادي را انجام دهند . پيمايش در كاربردهاي آموزش مجازی مي تواند خدمات با ارزش زيادي را فراهم سازد مانند :
– قابليت مرور و ارزيابي شخصي:
( از آنچه كه مي تواند ياد بگيرد، چه مقدار با ارزش است ، چه مقدار طول خواهد كشيد، چه مقدار محتوی سخت است )
– توانايي لازم براي :
(فهرست كردن منوها و زير منوها ، انتخاب گزينه هاي منو، تعيين پيش نيازها و آيا اينكه اين پيش نيازها برآورده شده اند، رفتن به گزينه هاي انتخاب شده ، خروج از گزينه هاي انتخابي، تعيين موقعيت فعلي در ساختار درس)
– دسترسي به جزئيات عملكرد مانند:(ميزان زمان صرف شده براي هر عملكرد، ميزان تلاش ها براي رسيدن به موفقيت ، تعداد جلسات تمرين، نمرات دريافتي در هر جلسه تمرين و…)
• تعامل آموزشي
هدف از تعامل آموزشي غلبه بر تنبلي هاي ذهني ، بيدار كردن علاقه به آموزش ، تقويت توانايي هاي يادگيري و فراهم كردن محيط بهينه، براي يادگيري است . تعامل، قدرت فوق طبيعي آموزش مجازی است . اين قدرت دو بعدي است و با اين دو بعد آموزش مجازی، مي تواند به هدف اصلي موفقيت از طريق اينترنت رفتاري دست يابد:
1- فكر كردن : اگر از تعامل به درستي استفاده شود باعث مي شود كه ما به درستي بتوانيم فكر كنيم. فكر كردن باعث مي شود توانايي هاي ما در زمينه اي كه به آن فكر مي كنيم زياد شود.
2- انجام كار : تعامل از ما مي خواهد تا كارهايي را انجام دهيم . انجام كارهاي تمريني باعث افزايش مهارت مي شود ..
تعامل آموزشي تعاملي است كه به صورت فعالانه ذهن يادگيرنده را تحريك مي كند تا فعاليتي را انجام دهد كه قابليت و آمادگي اجراي موثر را بهبود بخشد. به خاطر تنوع و دليل تعامل آموزشي است كه مشكل تعريف، پيچيده تر مي شود، ولي در هر حالت چهار مولفه اصلي در هر تعامل آموزشي وجود دارد كه به نحو معنا داري با يكديگر مجتمع شده اندشامل :
1. محيط؛ چارچوب و شرايط
2. چالش ؛ يك محيط براي انجام كارها
3. فعاليت؛ يك پاسخ فيزيكي به چالش
4. بازخورد ؛ انعكاس موثر بودن فعاليت هاي شخص يادگيرنده
از امكانات زير در تعامل آموزشي استفاده مي شود :
پيمايش ،ارائه ،دكمه ها،بالا و پايين رفتن در متن،مرور،بازيابي اطلاعات،صفحه بندي ،انيميشن،تغيير شكل دادن و ويدئو.
وجود اين امكانات با عدم اين امكانات ،به معناي تعامل نيست ،حتي با اينكه اغلب وجود اين امكانات را به عنوان دليل وجود امكانات عنوان مي كنند . تعامل آموزشي نه فقط شامل وقايع قابل مشاهده مانند كليك كردن ماوس و يا كشيدن يك نماد است بلكه شاهد وقايع داخلي مانند به يادآوري و تحليل و تصميم گيري مي باشد .(شعبانی نیا،1387)
اجزای یک سیستم آموزش مجازی
برای پیاده سازی یک سیستم آموزش مجازی ، اجزای زیر لازم است:
صفحه اصلی45: این صفحه اولین صفحه ای است که بعد از تایپ کردن آدرس سایت، نمایش داده می شود.
این صفحه در برگیرنده منویی است که به بسیاری صفحات دیگر نظیر مشخصات موسسه آموزشی، راهنمای استفاده از برنامه ، مشخصات یاددهندگان و یادگیرندگان ، فرم های ثبت نام و جزئیات دوره های آموزشی به صورت Hyperlink است.
پرونده مدرسان46:کلیه متقاضیان / یادگیرندگانی که به اطلاعاتی در رابطه با یاددهندگان /مدرسان نیاز دارند، می توانند پرونده های مربوط به آنها را در این قسمت مشاهده نمایند.
این قسمت به درخواست کنندگان اطلاعاتی را در رابطه با اساتید گوناگون مرتبط با دوره ها و همچنین تخصصهای ویژه ایشان، ارائه می دهد.
پرونده یادگیرندگان/دانشجویان47:این بخش فهرست کلیه یادگیرندگانی را که برای دوره های گوناگون ثبت نام کرده اند را در اختیار می گذارد . با انتخاب نام هر فرد یادگیرنده ،جزئیات مربوط به وی قابل مشاهده می باشد.
مشاوره48: این قسمت مشاوره به صورت 24 ساعته برای راهنمایی دانشجویان در انتخاب دوره فرد مورد نظر، با توجه به سوابق آموزشی ، استاندادهای کاری و آموزشی ، علایق و مسیر حرفه ای افراد یادگیرنده در اختیار کاربران می باشد.
ثبت نام 49: از طریق این قسمت،فرد می تواند برای یک دوره آموزشی مشخص ثبت نام نماید . دانشجویان دارای حق انتخاب بین روش تعیین شده شخصی و روش مبتنی بر راهنمایی استاد می باشند . یادگیرنده در هر زمان و از هر مکان برای هر دوره ای می تواند ثبت نام نماید. با انتخاب شیوه «تعیین شده شخصی» فرد می تواند در هر زمانی که بخواهد به هر دوره آموزشی که ثبت نامه نموده وارد شود . اما دوره های مبتنی در راهنمایی استاد ،تنها در زمان های مشخص تعیین شده قابل دسترسی خواهند بود.
کاتولوگ دوره 50:این قسمت ،مشخصات کلیه دوره های قابل ارائه و موجود را با ذکر سرفصل ها و تعیین دوره های زمانی،در اختیار قرار می دهد . این کاتولوگ کلیه دوره های آموزشی موجود را که با ثبت نام به دانشجویان قابل ارائه است را، فهرست نموده و مختصراً تشریح کرده است .
امتحان51 :محتوای این امتحان باید پس از پایان هر دوره توسط فرد یادگیرنده ،تکمیل گردد و برای اتمام دوره، این قسمت اجباری می باشد. نمرات / امتیازات کسب شده در پایگاه داده هایی برای ارجاعات و ارزیابی های بعدی ذخیره می گردد.
گپ52:دانشجویان و اساتید، از این بخش برای انجام بحث ها و شفاف کردن نکات تکنیکی استفاده می نمایند . ارتباط متقابل بین یادگیرندگان نیز از طریق این قـسمت قابل اجرا اسـت . با استفاده از گپ مباحث کلاسی یادگیرندگان نیز تسهیل می گردد.
کلاس درس :53 این بخش از مهم ترین قسمت های دوره های تحت مدیریت اساتید است . قسمت های این صفحه به ابزارهای گوناگون نظیر « قسمت Chat »،« فهرست اساتید »،« دفترچه یادداشت54» و بخش « محتوای آموزشی » تقسیم می گردد.
محدوده شخصی یادگیرنده :55 این قسمت برای ارائه کلیه جزئیات مربوط به هر یادگیرنده، در طول دوره مورد استفاده قرار می گیرد . تنها مدیر شبکه و نه هیچکس دیگر،اختیارات لازم برای به روز کردن این جزئیات را در اختیار دارد. این اطلاعات در مراحل دیگر به طرق گوناگون قابل ارائه خواهند بود .
تابلو اطلاعات :56کلیه پیام های مهم مرتبط با فن آوری اطلاعات به صورت کلی و اطلاعات خاص و ویژه مربوط به دوره ها ،در این قسمت به نمایش در می آیند.

کتابخانه :57اینجا مکانی است که دانشجو می تواند در آن ،به جزئیات کلیه موضوعات فنی و محتوایی دوره های آموزشی دست یابد. این قسمت بر اساس دوره های آموزشی گوناگون تقسیم شده و کلیه مطالب مرتبط به صورت خودآموزهای HTML در این قسمت قرار داده می شوند.
درس های قبلی :58این بخش امکان بازنگری در مورد مطالبی که قبلا توسط شخصی یادگیرنده مورد مطالعه قرار گرفته شده اند را، در اختیار می گذارد . در صورت عدم تمایل فرد می تواند با گذشتن از این قسمت ،مستقیما وارد مباحث جدید شود.
پیک الکترونیکی : 59از این طریق دانشجویان می توانند به صورت Off line با هر کس دیگری ارتباط داشته باشند. دانشجو می تواند یادداشت های خود را از کلاس درس در دفترچه یادداشت ،نوشته و مطالب را به آدرس الکترونیکی فرد مورد نظر ارسال نماید . دانشجویان از طریق این بخش می توانند با اساتید تماس گرفته و ابهامات خود را برطرف نمایند.
گواهینامه:60در این

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، آموزش از راه دور، فرایند آموزش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانشگاه مجازی، آموزش مجازی، آموزش الکترونیکی