دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، آموزش از راه دور، علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد

مستحکم تری خواهد داشت. از منظر نتایج نیز اهداف و سوالات تحقیق خود گویای درجه بالایی از کابردی بودن آن دارند.همان گونه که از عنوان نیز برمی آید، مقصود نهایی تحقیق آن است که مشخص نماید آیا امکان پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی وجود دارد یا خیر.و در همین راستا سعی در سنجش میزان آمادگی دانشجویان و اساتید، برای مشارکت در سیستم آموزش مجازی دارد. بنابراین نتایج این تحقیق می تواند کمک شایانی به مسئولین و اساتید دانشکده در زمینه بهره وری از دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات نماید.
برای اهمیت و ضرورت این تحقیق میتوان به متدولوژی آن نیز اشاره نمود. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده خواهد شد. پرسشنامه های مذکور توسط مهرانگیز داوودی ممقانی جهت امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشگاه الزهرا(س) ، ساخته شده است که با تایید صاحب نظران و کارشناسان آماری از روایی لازم برخوردار می باشد . پایایی این پرسشنامه ها نیز با نرم افزارSPSS محاسبه شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه اساتید برابر با 86% و برای پرسشنامه دانشجویان برابر با 84% بوده است.
قوت مبانی نظری ودانشی در حیطه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به طور اعم، و آموزش مجازی به طور اخص، که این تحقیق از آنها استفاده خواهد نمود، می تواند دلیلی دیگر برای اهمیت آن با شد . پیرامون مباحث فناوری های جدید و همچنین آموزش مجازی منابع بی شماری چه به صورت کتاب، مقاله یا پژوهش در دست می باشد که می توانند پایه های نظری این تحقیق را شکل دهند.در زمینه پیاده سازی آموزش مجازی نیز در ارگان های مختلف تحقیقات زیادی انجام گرفته است که به عنوان راهنمای عمل تحقیق می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
به طور کلی با توجه به مزایای بر شمرده شده در خصوص آموزش مجازی در دانشگاه ها و مزایای دیگری که در مبنای نظری بیشتر شرح داده خواهد شد، لازم است تا یک برنامه ریزی دقیق آموزشی همراه با آماده سازی زمینه و زیر ساخت های لازم در جهت بهره گیری از این نوع نظام آموزشی داشته باشیم و این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه تحقیقات وسیع و گسترده ای در زمینه استفاده از این روش آموزشی صورت گیرد.به همین جهت در این پژوهش سعی ما بر آن است تا با کمک به مسئولین و برنامه ریزان آموزشی در راستای ایجادبستری مناسب به منظور ایجاد هرچه بیشتر دانشگاه های مجازی و بهره برداری مناسب از این نوع سیستم آموزشی، سهمی هر چند کوچک دراین زمینه داشته باشیم.
اهداف تحقیق:
1)مشخص کردن مولفه های آموزش مجازی
2)امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه طباطبایی
3) مشخص نمودن میزان آمادگی دانشجویان برای شرکت در آموزش مجازی
4) مشخص نمودن میزان آمادگی اساتید برای پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده مذکور
5) ارائه راهکارهای مفید و مناسب در زمینه پیاده سازی آموزش مجازی دردانشکده مذکور
سوال های تحقیق:
1) آیا امکان راه اندازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی وجود دارد؟
2) میزان آمادگی دانشجویان برای آموزش مجازی تا چه اندازه است؟
3) میزان آمادگی اساتید دانشکده برای پیاده سازی آموزش مجازی تا چه اندازه است؟
4) نظرات اعضای هیئت علمی دانشکده در خصوص آموزش مجازی چیست؟
5) نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده در خصوص آموزش مجازی چیست؟

تعاریف واژگان و مفاهیم تحقیق:
الف: تعاریف نظری
– فناوری10:فناوری چیزی بیش از دانش و مهارت های مربوط به رایانه و کاربرد آن است. فناوری دانشی است که برای برآورده کردن نیازی مشخص یا مسئله ای خاص، مفاهیم و مهارت ها را از دیگر رشته ها با بهره گیری از مواد، انرژی و ابزار از جمله رایانه ،به کار می گیرد. در واقع فناوری کاربرد دانش بشری است و آن را می توان به عنوان ابزار، دانش ، فعالیت ها یا یک فرایند در نظر گرفت.(زمانی،1383،ص 51)
– فناوری اطلاعات و ارتباطات11 : به مجموعه ای از ابزارها و وسایل (سخت افزارها)، روش ها و برنامه ها (نرم افزارها) ، دانش و مهارت های استفاده از آن برای دسترسی ، تولید ، ذخیره سازی ، پردازش و انتقال اطلاعات با استفاده ازتجهیزات رایانه ای ارتباط از راه دور گفته می شود.(شریفی،1383،ص41)
– آموزش مجازی12 : به هر نوع دوره آموزشی اطلاق می شود که به شکلی غیر از روش های سنتی و رودرو انجام می گیرد ودسترسی به آموزش را در هر زمان و هر مکان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به فراگیر می دهد. محتویات دروس از طریق اینترنت و با استفاده از ویدئووتصاویر فعال دو طرفه انتقال می یابد.(جعفری،1381،ص 10)
– آموزش الکترونیکی13 : عبارت است از ارائه محتوای آموزشی و تجربیات اساتید مجرب هر رشته ازطریق تکنولوژی الکترونیکی به دانشجویان علاقه مند که بتوانند در هر نقطه از جهان از این آموزش بهره مند گردند.(همتی،1380،ص 2)
– آموزش از راه دور14 : آموزشی که بوسیله رسانه های الکترونیکی یا چاپی ارائه می گردد و دانشجو و استاد هر کدام در شرایط مکانی و زمانی جداگانه ای هستند و کنترل بیشتر دست یادگیرنده است.
– آموزش از طریق شبکه 15 : آموزش هایی که روی اینترنت و با استفاده از امکانات وب جهان گستر ارائه می شوند و بااستفاده از مرورگر، قابل دسترسی هستند. در بسیاری ازاین نوع آموزش ها از یک نوع تحصیل گر استفاده می کنند.( جعفری،1381،ص 11)
– آموزش مجازی همزمان16 : آموزش آنلاین یک درس در یک زمان خاص در کلاس مجازی توسط یک مدرس برای فراگیران متعدد است. با این نوع آموزش فراگیران می توانند به صورت آنلاین با هم به تعادل بپردازند، سوال کنند و به نظریه پردازی بپردازند.(Sulliran,2002,p.9)
– آموزش مجازی غیر همزمان17 : در این آموزش فراگیران با استفاده از امکانات در نظر گرفته شده مستقل از زمان و مکان، آموزش می بینند. فراگیر در هر زمان می تواند به امر یادگیری بپردازدو درس های ارائه شده را از طریق اینترنت بر اساس سرعت یادگیری خود دریافت نمایند.
– دانشگاه مجازی 18 : دانشگاهی است که فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و خدماتی خود را با استفاده از تکنولوژی های ارتباطات و کامپیوتر بدون محدودیت های زمانی و مکانی انجام می دهد. (جعفری،1381،ص10)
– اینترنت : شبکه رایانه ای بزرگ است که شبکه های کوچک تر و رایانه ای مستقل را در جهان با استفاده از مودم و خط تلفن، به هم وصل می کند.
– امکان سنجی 19 : بررسی امکانات، تجهیزات و شرایط لازم، برای اجرا و پیاده سازی برنامه های مورد را گویند.(حسن زاده،1381،ص 21)
ب: تعاریف عملیاتی
– فناوری اطلاعات و ارتباطات20 : به مجموعه ای از ابزارها و وسایل (سخت افزارها)، روش ها و برنامه ها (نرم افزارها) ، دانش و مهارت های استفاده از آن برای دسترسی ، تولید ، ذخیره سازی ، پردازش و انتقال اطلاعات با استفاده ازتجهیزات رایانه ای ارتباط از راه دور،در زمینه امور آموزشی گفته می شود.
– امکان سنجی : بررسی امکانات، تجهیزات و شرایط لازم برای اجرا و پیاده سازی دوره های آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی است.
– آموزش مجازی : به آن نوع دوره آموزشی، در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی اطلاق می شود که به شکلی غیر از روش های سنتی و رودرو انجام می گیرد ودسترسی به آموزش را در هر زمان و هر مکان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به فراگیر می دهد. محتویات دروس از طریق اینترنت و با استفاده از ویدئووتصاویر فعال دو طرفه انتقال می یابد.

فصل دوم

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

مقدمه:
ما در حال گذر از جامعه صنعت – محور به جامعه اطلاعات – محور، یا به عبارت دیگر گذر از دنیای فیزیکی به دنیای مجازی هستیم . ورود به عصر اطلاعات و زندگی اثر بخش در جامعه اطلاعات – محور، مستلزم شناخت ویژگی های آن است.یکی از نهادهای اجتماعی که در این عصر دستخوش تغییرات وسیع خواهد شد ، نهاد آموزش و یادگیری در سطوح عمومی و عالی است . در گذر به جامعه اطلاعاتی ، نقش عمده بر دوش دانش آموختگان جامعه است و آموزش و یادگیری می باید براساس رویکرد های جدید تنظیم شود . پیش نیاز وارد شدن به این پهنه ، گسترش سریع و وسیع آموزش مجازی21، از پایین ترین تا بالاترین سطح نظام آموزشی کشور می باشد.(سرچمی،1387)
در واقع کاربرد فناوری اطاعات و ارتباطات در آموزش نوعی از یادگیری را بوجود آورده است که در آن ضرورتی وجود ندارد که یادگیری حضوری و رودررو باشد و انتظار میرود که یادگیری در محیط های غیرکلامی نیز امکان پذیر باشد.(ویتکر22،1995)
آموزش مجازی شامل آموزش مبتنی بر رایانه ، آموزش مبتنی بر اینترنت، آموزش مبتنی بر وب، پارادیم های جدید،و محصول فناوری اطلاعات می باشند که بشریت را به سمت یک انقلاب بزرگ آموزشی سوق می دهند . گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی لزوماً یک حرکت تکاملی نیست، بلکه جهشی ساختاری است. (دانشگاه بین المللی ایران ، 2002)
آموزش مجازی معمولاً انعطاف پذیری دسترسی را در هر مکان و زمان فراهم می کند ، دراصل به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا زمان و فضا را در نوردند ،بنابراین محتوای یادگیری باید به شکل صحیح طراحی شده باشد تا یادگیرنده را درگیر وفعال کند ویادگیری راارتقا بخشد .
به عقیده ی روست ( 2002) تحقق وعده و نوید های آموزش مجازی ، نیازمند داشتن تعهد و منابع است . منابع باید درست و صحیح انتخاب شوند و محتوای آموزش مجازی باید به شکل صحیح طراحی شده باشد . این نوع از آموزش باید بر امر یادگیری و نیز بر یادگیرندگان تمرکز یابد و پشتوانه های کافی در این زمینه مهیا شود . (زمانی،1385)
برای نخستین بار امکان جهش از موقعیت عقب ماندگی به موقعیت پیشرفته برای کشورها فراهم شده است . دراین میان میزان توسعه و کاربرد فناوری و ارتباطات در آموزش ، مهم ترین شاخص پیشرفت به شمار می رود و آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی، مهم ترین عامل علمی و فرهنگی محسوب می شود. به عبارت دیگر آموزش مجازی کلید گذر نیروی انسانی به جامعه اطلاعاتی می باشد و گذر به جامعه اطلاعاتی با نرخ سواد مجازی – به مفهوم توان خواندن و نوشتن و میزان بهره وری از سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی – رابطه مستقیم دارد. (دانشگاه بین المللی ایران ، 2002 )
پژوهش حاضر به بررسی امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است و نیز به دنبال آن بوده است تا بتواند راهکارهای مناسبی در همین زمینه ارائه نماید.بر همین اساس در این فصل به مباحث نظری مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شده است.

مبانی نظری تحقیق:
بخش اول آموزش از راه دور23
تعریف آموزش از راه دور:
آموزش از راه دور پدیده ای است که در پی تمایل فراگیران به دسترسی غیر حضوری به مطالب درسی،محدودیت هاس زمانی و مکانی و مشکلات حضور اجباری و به موقع در کلاس های درسی بوجود آمد.(آنونیمیوس،2001)
هولمبرگ(1989)آموزش از راه دور را اصطلاحی برای بیان روش های مختلف تدریس و یادگیری می داند که مستقیماً تحت نظارت معلم در یک مکان و زمان و مکان معین انجام نمی گیرد،اما از یک برنامه ریزی و آموزش سازمان یافته برخوردار است و به وسیله یک سازمان آموزشی تدارک دیده می شود.
کیگان (1993)،از آموزش از راه دور به عنوان روشی یاد می کند که در آن دانشجو مسئول یادگیری روش خویش است و یادگیرنده و یاد دهنده در تعامل آموزشی خود به ارتباط چهره به چهره نیازی ندارند .(به نقل از زمانی و مقدسی ،1377).
آموزش از راه دور نظام آموزشی صنعتی شده ای است برای سازمان دادن فرایند یاددهی-یادگیری به وسیله یک سازمان،به منظور انتخاب و کاربرد راهکارهایی برای استفاده از فناوری های جدید در آموزش،تا بتواند ارتباط دو سویه ای میان یاددهنده و یادگیرنده ایجاد کند که هدف آن تسهیل فرایند یادگیری و ارزشیابی میزان آن از سوی یادگیرنده است.(ابراهیم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، آموزش عالی، علامه طباطبایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش از راه دور، محدودیت ها، انعطاف پذیری