دانلود پایان نامه ارشد درمورد آسیای مرکزی، قرقیزستان، تاجیکستان، انقلاب اکتبر

دانلود پایان نامه ارشد

نوزدهم (1813 و 1828)، این سرزمین را از ایران به امپراتوری روسیه منضم ساخت. این جمهوری با 86800 کیلومترمربع مساحت وجمعیت 8/177/717، در (2008)، یکی از پانزده جمهوری اتحاد شوروی پیشین است که 82 درصد جمعیت آن را آذریها، 6/5 درصد ارمنی، 6/5 درصد روس، 2/3 درصد داغستانی و عدهای از اقوام دیگر تشکیل دادهاند. این جمهوری نیز دارای یک جمهوری خودمختار به نام نخجوان است که از آن جداست و در داخل خاک ارمنستان همسایه آن قرار گرفته است. مردم آذربایجان سنی مذهب هستند و الفبای لاتین را جایگزین الفبای سیریلیک کردهاند.
سرزمین آذربایجان از دیرباز عرصه حضور و هجوم اقوام و کشورهای گوناگون بوده است. اسلام نیز در قرن هفتم به این منطقه راه یافت. از قرن 19 به بعد روسیه به جای ایرانیان حاکمیت خود را براین سرزمین استوار ساخت و این منطقه به یکی از صنعتیترین و پیشرفتهترین بخشهای امپراتوری روسیه تبدیل شد. از سال 1922 جمهوری آذربایجان به یکی از جمهوریهای عضو اتحاد شوروی مبدل شد و از ژانویه 1990 در سالهای پایانی حیات اتحاد شوروی جدایی خود را از مجموعه اتحاد اعلام کرد. قبل از آن منطقه خودمختار ناگور نوقرهباغ که اکثریت جمعیت آن را ارامنه تشکیل میدادند؛ جدایی خود را از آذربایجان اعلام کرد و خود را بخشی از خاک جمهوری ارمنستان خوانده بود (نگارنده،1374، 54).
سنت های موسیقایی آذربایجان بر مبنای درآمیختگی دو جریان فرهنگی به وجود آمده اند. سازهایی که رواجی گسترده تر از همه دارند عبارتند است؛ از نوعی طبل قابدار با حلقه های فلزی «دف»، طبل های دوسر «نقاره» و…است.

6 ـ 2 ـ 3. جمهوری ازبکستان
ازبکستان یکی از جمهوریهای آسیای مرکزی که جمعیت آن 27/727/400، در سال ( 2009) است که حدود40درصد آن در شهرها زندگی میکنند. تاشکند مرکز این جمهوری، چهارمین شهر بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود. 70 درصد مردم آن کشور ازبک و بیش از 8 درصد روس و عدهای هم تاجیک، قزاق، تاتار هستند. عدهای از قرهقالپاقها نیز در جمهوری خودمختار قرهقالپاقستان زندگی میکنند. ازبکستان در کانون آسیای مرکزی قرار گرفته است و بخش گستردهای از دره فرغانه در آن قراردارد. این جمهوری که در میان چهار جمهوری دیگر آسیای مرکزی واقع شده است؛ بیش از 447400 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. بیشتر اراضی آن را صحرای وسیع قزل قوم پوشانده است( شعردوست، 1378، 16).
بازسازی گام های سازهای موسیقی ازبک به سود وحدت با سازهایی (به همان اندازه میزان) از موسیقی اروپایی حمایت کرد، که باید به عنوان شرط اساسی، امکان آشتی پذیري بین ازبک ها و دیگر ملیت ها در کار آفرینش یک فرهنگ موسیقی «سوسیالیستی» در نظرگرفته شود.
7 ـ 2 ـ 3. جمهوری تاجیکستان
تاجیکستان با 143100هزارکیلومتر مربع مساحت در جنوب ازبکستان و قرقیزستان قرار گرفته است؛ در سرشماری انجام گرفته در سال ( 2008) 7/215/700 نفر جمعیت دارد. حدود 62 درصد جمعیت را تاجیکها، 5/23 درصد ازبک، 6/7 درصد روس، 2/1 درصد قرقیزها تشکیل دادهاند. بیش از 90 درصد این کشور تپه ماهور و کوهستانهای غیرقابل کشت و سکونت است. در حدود نیمی از این کشور بیش از 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. در شمال آن رود سیردریا و در جنوب آن رود آمودریا جریان دارد. اراضی قابل کشت و زرع نیز عمدتاً در این نواحی است. بخشی از دره فرغانه نیز از تاجیکستان آغاز میشود که تا ازبکستان امتداد مییابد. آب و هوای این کشور بسیار متنوع است و در نواحی کوهستانی سرد و در اطراف رودها گرم و شبه صحرایی است.
مردم تاجیکستان مسلمان و اهل تسنن و از نژاد آریایی هستند و اجدادشان ایرانی میباشند. تنها کشور فارسی زبان آسیای مرکزی، این کشور است. بخارا از شهرهای امروز ازبکستان است که مورد ادعای تاجیکها است. این شهر درزمان ساسانیان از مراکز تمدن پارسی بوده و پس از ورود اسلام به آسیای مرکزی، شهرهای سمرقند و بخارا به مراکز تمدن و فرهنگ پارسی اسلامی تبدیل شدند. با حمله مغولها، زبان ترکی در آسیای مرکزی توسعه یافت؛ ولی گویش فارسی یا ترکی قبل از قرون جدید عاملی در تفکیک مردم آسیای مرکزی نبود و همه آنها سارت خوانده میشدند. مردم تاجیکستان ارتباط فرهنگی قوی با ایرانیان دارند و تلاشهای دوران اتحاد شوروی هرچند ارتباط آنها با گذشته را تضعیف نمود ولی از عشق و علاقه شدید آنها به ایرانیها نکاست(همان،22).
موسیقی تاجیک گوناگون اما تقریباً اروپایی شده است و فرهنگ آمریکایی نفوذ سرنوشت سازی روی توسعه اش نکرده است؛ بلکه نفوذ قابل توجه را رده های اهل مشرق زمین و اول از همه ترکیه و ایران و هند کرده است.

8 ـ 2 ـ 3. جمهوری ترکمنستان
ترکمنستان با 488100هزارکیلومترمربع مساحت، در جنوب ازبکستان، قزاقستان و در شمال ایران قرار گرفته است. این کشور 900 کیلومتر با ایران مرز مشترک دارد و حدود 80 درصد از خاک آن را صحرای قره قوم (شنهای سیاه) پوشانده و آب و هوای آن را صحرایی و خشک نموده است. رود اصلی آن، آمودریاست که از کوههای تاجیکستان سرچشمه میگیرد؛ و کانال طولانی قره قوم از آن منشعب شده و آب آن را به اراضی تحت کشت پنبه در این کشور، منتقل میسازد. در اراضی پیرامون این کانال کشت و زرع رواج دارد و در دیگر نقاط کشور، صحراها و شوره زارها گسترده شدهاند.
جمعیت ترکمنستان بالغ بر5/110/023 میلیون نفردر سال 2006 است که 72درصد آن را ترکمنها، 5/9 درصد آن را روسها، 9 درصد ازبکها، 5/2 درصد را قزاقها تشکیل دادهاند و عدهای تاتار، اوکراینی و آذربایجانی نیز در میان آنها وجود دارند. بزرگترین قبیله در این کشور تکهها هستند که حامی اصلی سیاستهای حکومت فعلی میباشند. مردم ترکمنستان مسلمان و از اهل سنت هستند. از دهه 1940 الفبای سیرلیک در این کشور رایج یافت؛ ولی پس از فروپاشی اتحاد شوروی جایگزین کردن الفبای لاتین به جای آن مورد توجه قرار گرفته است. طریقتهای صوفی نیز در این کشور رواج دارد. براساس آمارهای سال 1990 حدود 40 درصد جمعیت عشق آباد، مرکز این جمهوری را روسها تشکیل میدادند.
ترکمنستان در میان جمهوریهای بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی در آسیای مرکزی دارای باثباتترین شرایط سیاسی اجتماعی بوده است. اهالی این کشور، در یک بافت و ساختار شدید قبیلهای زندگی میکنند و حاکمیت سیاسی بشدت تحت سلطه این ویژگی است. وفادارایهای قبیلهای تأثیری عمیق بر هرگونه احساس وحدت ملی دارد. قبیله تکه، هم در دوران حاکمیت کمونیسم و هم پس از آن در تحولات سیاسی این کشور نقش جدی ایفا کرده است( پیشداد،1383، 251).
موسیقی ترکمنستان از میان قبیله ها و شفابخشی از طریق سحر و جادو و سفر به قبایل چادرنشین آسیای مرکزی و نواختن موسیقی توسط سازهای ساده ای مثل دوتار و طبل به وجود آمد.

9 ـ 2 ـ 3. جمهوری قزاقستان
جمهوری قزاقستان نیز محصور در خشکی بوده و پل میان دیگر جمهوریهای آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه و بزرگترین جمهوری این منطقه است. در قاموس جغرافیدانان اتحاد شوروی و قزاقستان در شمار آسیای مرکزی تلقی نمیشد؛ (غیراز بخشهای جنوبی آن) ولی پس از فروپاشی اتحاد شوروی این جمهوری بخشی از آسیای مرکزی تلقی شده است. قزاقستان مساحتی حدود چهارپنجم هندوستان و 2 درصد جمعیت آن را داراست. دریاچة آرال در جنوب قزاقستان قرار گرفته و این کشور نیز دچار مشکلات زیست محیطی ناشی از خشک شدن این دریاچه است.آب و هوای قزاقستان در نواحی مختلف گوناگون؛ است در شمال و مرکز صحرایی، در شرق و جنوب شرقی، کوهستانی، در نواحی سواحل خزر، جلگهای و در مناطق اطراف آرال نیز آب و هوای جلگه وجود دارد.
اجداد قزاقها در دوران چنگیزخان مغول در اردوی مغولها میزیستند. واژه کازاخ به بومیان ترک زبان نژاد ازبک، اطلاق میگردد. قزاقها در قرون وسطی، در سواحی شمال و غرب آسیای مرکزی زندگی میکردند. عدة بسیاری از آنها در مخالفتِ توسعه نفوذ روسیه در آسیای مرکزی به اتحاد با خانات آسیای مرکزی متوسل شدند. وقتی روسها از نیمه قرن نوزده بر قزاقها و نواحی مورد سکونت آنها تسلط یافتند؛ در آغاز انقلاب اکتبر جنبش ملیگرای قزاق به نام آلاش آوردا مدتی مقاومت کرد؛ ولی پس از جنگ داخلی 1921-1918 قزاقستان به عنوان یک جمهوری خودمختار در درون فدراسیون روسیه قرار گرفت و از سال 1926 به عنوان یک جمهوری عضو اتحاد تغییر وضعیت یافت.
جمعیت جمهوری قزاقستان حدود 16036075 میلیون نفر است که 7/39 درصد آن قزاق، 8/37 درصد روس، 8/5 درصد آلمانی و 4/5 درصد اوکراینی هستند. به این ترتیب قزاقستان در میان جمهوریهای آسیای مرکزی از کمترین همگونی و همسانی برخوردار است. در دوران اتحاد شوروی آزمایشهای هستهای در صحرای سمی پالاتینسک انجام میشده، که این امر امروزه موجب بروز مشکلات زیست محیطی در این ناحیه شده است(همان،253).
موسیقی قزاق ها با رقص های مجلل همراه و معمولاً از ارکسترهای سمفونیک و فیلارمونیک استفاده مي شود. موسیقی از عناصر اصلی زندگی قزاق ها است.
9 ـ 2 ـ 3. جمهوری قرقیزستان
قرقیزستان (جمهوری قرقیز)، یک کشور کوچک محصور در خشکی و در شرق آسیای مرکزی است. چین در شرق این جمهوری قرار گرفته است. وسعت این کشور حدود 195500هزارکیلومتر مربع است و اساساً یک سرزمین کوهستانی است. رودخانه سیردریا از کوههای این کشور سرچشمه میگیرد و رودخانه چو، بخشی از مرز این کشور قزاقستان را تشکیل میدهد. آب و هوای جمهوری قرقیزستان بشدت بری است؛ هر چند در نواحی مختلف آن اختلافاتی وجود دارد. بخشی از دره فرغانه در این کشور قرار گرفته است.
براساس آمار سال 2008 بالغ بر 5/356/869 میلیون نفر جمعیت دارد که 4/52درصد قرقیز، 5/21درصد روس، 9/12درصد ازبک و تعدادی اوکراینی و آلمانی، تاتار و اقوام دیگر ترکیب شده است. تا سال 1928 الفبای عربی در این منطقه رایج بود؛ ولی پس از آن الفبای سیریلیک جای آن را گرفت. پس از فروپاشی اتحاد شوروی تغییر الفبا دوباره مطرح شده است و تبدیل آن به الفبای لاتین مورد توجه قرار گرفته است. قرقیزها مسلمان وسنی مذهب هستند. مردم این کشور بیشتر در روستاها و نواحی نیمه شهری ساکن بوده و حدود 38درصد از آنان در شهرهای قرقیزستان، مانند پیشکک مرکز آن زندگی میکنند. زبان رایج قرقیزی، روسی است.
قرقیزها از دو گروه قومی هستند، گروهی مردم ترک زبان که از نواحی مغولستان و از اطراف رودخانه ینی سنی آمدهاند، و عدهای دیگر که به زبانهای مشابه آن تکلم میکنند و ترکیبی از اقوام ترک و مغول هستند(همان،255).

تا انقلاب اکتبر، موسیقی قرقیزستان به صورت شفاهی برای مردم ارائه مي شد و مراسم مختلف مردمی شامل داستان سرائی و موسیقی و طنز رایج بوده است.
انواع موسیقی آنان شامل: قوموز،کیباک، تتمیرقوموز، چور، سورنای، کرتای، دهل و.. مي شود.

ب.تاثیر موسیقی در ایجاد پیوندهای فرهنگی
کشورهای عضو اکو دارای قرابتهای جغرافیایی و فرهنگی قابل ملاحظه هستند. 83 درصد جمعیت، حدود 320 میلیون نفریِ منطقه اکو را مسلمانان تشکیل دادهاند. علیرغم وجود ملیتها و گروههای نژادی مختلف در این منطقه، باورهای مذهبی سبب ایجاد نزدیکی چشمگیری میان مردم این منطقه شده است. سابقه این پیوندهای فرهنگی و تاریخی به قرون پیشین و حاکمیت مسلمانان برمنطقه آسیای مرکزی و قفقاز میرسد. این مناطق همراه با محدوده غرب آسیا و خاورمیانه دارای میراث فرهنگی مشترکی هستند که سبب تمایز آنها از دیگر نقاط میگردد. هویت ایرانی ـ ترکی در این کشورها دارای ابعاد چشمگیری است. هرچند در مورد اعضای تازه به بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است.
اعضای جدید اکو در پی دست یافتن به راههای گوناگون برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود هستند.در زمینه فرهنگی یکی از عواملی که باعث وحدت بین این کشورها شده است موسیقی است. آنها در این مسیر نیاز جدی به کمکهای بنیانگذاران اکو (ایران، ترکیه، پاکستان) دارند. هرچند ایجاد توسعه فرهنگی برخلاف توسعه اقتصادی نیاز زمانی طولانی و تلاشی پیگیرتر است؛ ولی تحولات تازه در این مناطق چشم انداز تازهای را در این راستا گشوده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، دریای عمان، خلیج فارس، آسیای مرکزی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آسیای مرکزی، ایدئولوژی، فرهنگ و تمدن، فارسی زبان