دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون فرضیه، مبانی نظری، روش تحقیق، سود حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

ديلمن…………………………………………………………………………. 51
2-6-1-9. تحقیق دتریش، مولر و ریدل………………………………………………………………….51
2-6-1-10. تحقیق رویچودهاری و واتس……………………………………………………………….52
2-6-1-11. تحقیق بال و کوتاری………………………………………………………………………….52
2-6-1-12. تحقیق پای………………………………………………………………………………………52
2-6-1-13. تحقیق خان و واتز……………………………………………………………………………..52
2-6-1-14. تحقیق چی، لیو و وانگ……………………………………………………………………..53
2-6-1-15. تحقیق چان، لين و استرانگ………………………………………………………………..53
2-6-1-16. تحقیق جینگ لی………………………………………………………………………………53
2-6-1-17. تحقیق فلسان……………………………………………………………………………………54
2-6-1-18. تحقیق دیمیتریوس و همکاران……………………………………………………………..54
2-6-1-19. تحقیقِ های، ماتسونگا و مورس……………………………………………………………54
2-6-2. تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………….55
2-6-2-1. تحقیق بنی مهد…………………………………………………………………………………..55
2-6-2-2. تحقیق ادهم………………………………………………………………………………………55
2-6-2-3. تحقیق کردستانی و مجدی……………………………………………………………………55
2-6-2-4. تحقیق سقفی و سدیدی……………………………………………………………………….56
2-6-2-5. تحقیق مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده………………………………………………56
2-6-2-6. تحقیق رضازاده و آزاد…………………………………………………………………………57
2-6-2-7. تحقیق كردستاني و امير بيگي لنگرودي………………………………………………….58
2-6-2-8. تحقیق شهریاری…………………………………………………………………………………59
2-6-2-9. تحقیق مهراني، حلاج و حسيني…………………………………………………………….59

خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………60
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….62
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………..62
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………..62
نمونه آماری………………………………………………………………………………………………62
فرضیههای تحقیق و مبانی نظری آنها………………………………………………………………63
5-3-1. فرضیه اول و مبانی نظری آن…………………………………………………………………..64
5-3-2. فرضیه دوم و مبانی نظری آن……………………………………………………………………64
شیوهی استخراج مدلهای تحقیق……………………………………………………………………66
6-3-1. شیوه استخراج مدل اول……………………………………………………………………..66
6-3-2. شیوه استخراج مدل دوم…………………………………………………………………….67
مدلهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….69
متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………….70
3-8-1. متغر وابسته مربوط به مدل اول…………………………………………………………….70
3-8-2. متغر وابسته مربوط به مدل دوم……………………………………………………………..70
3-8-3. متغیر های مستقل مربوط به مدل اول…………………………………………………….70
3-8-4. متغیرهای مستقل مربوط به مدل دوم………………………………………………………70
روش آزمون فرضیات و مدلهای تحقیق…………………………………………………………….71
روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………71
خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….72
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..74
آمار توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………….74
نتایج حاصل از آزمون فرضیات…………………………………………………………………….78
4-3-1. نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………….78
4-3-2. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه دوم……………………………………………………………..81
4-3-2-1. طبقهبندی شرکتها بر اساس میزان محافظهکاری……………………………………82
4-3-2-2. رابطه ارزشی سه سطح محافظهکاری…………………………………………………….86
سایر یافتهها…………………………………………………………………………………………………91
بررسی مفروضات رگرسیون خطی………………………………………………………………….92
خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….92
فصل پنجم- نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….95
خلاصه و نتیجهگیری…………………………………………………………………………………..95
محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………….97
پیشنهادات کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………98
پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….99
منابع و مآخذ
فهرست نگارهها

صفحه عنوان
نگاره 3-1. رابطه مفروض بین سود حسابداری و بازده سهام در صورت وجود محافظهکاری. 67
نگاره 4-1. آمار توصیفی برای کل مشاهدات……………………………………………………………….75
نگاره 4-2. آمار توصیفی برای بازدههای منفی………………………………………………………………75
نگاره 4-3. آمار توصیفی برای بازدههای مثبت……………………………………………………………..76
نگاره 4-4. ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق……………………………………………..77
نگاره 4-5. کواریانس بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….77
نگاره 4-6 . نتایج حاصل از آزمون فرضیهی اول……………………………………………………………79
نگاره 4-7. نمودار ضریب γ1 و β2 برای سالهای 79 تا 87 به صورت تجمعی…………………….81
نگاره 4-8 . نمودار ضریب β3 برای سالهای 79 تا 87 به صورت تجمعی……………………………81
نگاره 4-9الف. نتایج مربوط به شرکتهای دارای محافظهکاری بالا………………………………….83
نگاره 4-9ب. نتایج مربوط به شرکتهای دارای محافظهکاری متوسط……………………………….84
نگاره 4-9ج. نتایج مربوط به شرکتهای دارای محافظهکاری پائین…………………………………..85
نگاره 4-10 . نمودار میزان محافظه کاری( (β3 برای سه گروه شرکتها……………………………….86
نگاره 4-11. نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………..87
نگاره 4-12. نمودار مربوط به رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری شرکتهای مورد بررسی…….88
نگاره 4-13. نمودار پراکندگی بین بازدهی و سود هر سهم برای محافظهکاری سطح یک……..89
نگاره 4-14. نمودار پراکندگی بین بازدهی و سود هر سهم برای محافظهکاری سطح دو………..90
نگاره 4-15. نمودار پراکندگی بین بازدهی و سود هر سهم برای محافظهکاری سطح سه……….90
نگاره 4-16. نتایج مربوط به میزان محافظهکاری برای دو دوره زمانی…………………………………91

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
بازار سرمايه به عنوان يكي از اركان اساسي رشد و توسعه اقتصادي در كشورها مطرح ميباشد. سرمايهگذاري از مؤلفههاي مهم و تعيين كننده در اقتصاد هر كشور محسوب مي گردد. بازارهايي نظير بازار پول، كار و كالا در كنار بازار سرمايه، عهدهدار تخصيص بهينه سرمايه و منابع مالي مي باشند.
اطلاعات نقش اساسي در عملكرد بازار سرمايه دارد، زیرا اغلب تصميمات، از جمله تصميمات سرمايهگذاري، در شرايط عدم اطمينان انجام مي شود و در چنين شرايطي اطلاعات نقش مهمي در كاهش عدم اطمينان دارد. براي كاهش عدماطمينان، بايد اطلاعات مورد نياز را از منابع مختلف فراهم كرد. يكي از مهمترين منابع اطلاعات، گزارشهای مالي مي باشد. ارقام و گزارشهای مالي بخشي از دادههاي مورد نياز در فرآيند تصميمگيري مي باشد به طوري كه ميتوان گفت هدف اصلي حسابداري فراهم آوردن اطلاعاتي است كه آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مؤثر بر وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري را بيان كند(ثقفی و سدیدی، 1386).
استفادهكنندگان از گزارشهای مالي، اطلاعاتي ميخواهند كه هم بر تصميمات اقتصادي آنها در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده يا تأئيد يا تصحيح ارزيابيهاي گذسته شان مؤثر بوده(ويژگ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اطلاعات حسابداری، سود حسابداری، جامعه آماری، عدم تقارن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اطلاعات حسابداری، جامعه آماری، سود حسابداری، بورس اوراق بهادار