دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون فرضیه، رگرسیون، بازده سهام، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

ب ارائه گردیده است. هر سه جدول مربوط به آمارههای ذکر شده بعد از حذف مشاهدات پرت ارائه گردیده است. ارقام این جدول به کمک نرمافزارهای Excel و SPSS بدست آمده است.
تعداد شرکتهای مورد بررسی قرار گرفته در این تحقیق 98 شرکت و دوره زمانی تحقیق 9 سال بوده است و این یعنی اینکه تعداد سال- شرکت مورد مشاهده 882 شرکت بوده است که از ضرب تعداد شرکتها در دوره زمانی تحقیق بدست آمده است.
در قسمت مربوط به آمارههای توصیفی مشاهده میشود که میانگین بازدهی کل مشاهدات برابر با 28/0 است. این میانگین برای بازدههای منفی و مثبت به ترتیب برابر با 244/0- و 611/0 میباشد. در واقع قدر مطلق میانگین بازدهیهای مثبت بیشتر از قدر مطلق میانگین بازدهیهای منفی میباشد. در حالی که میانگین سود هر سهم(همگن شده) برای شرکتهایی که بازدهی منفی داشتند برابر با 108/0 میباشد این میانگین برای شرکتهایی که بازدهی مثبت داشتند بیشتر میباشد و این طبیعی به نظر میرسد. میانگین تغییرات سود هر سهم(همگن شده) برای بازدههای مثبت نیز بیشتر از بازدههای منفی میباشد. میانه محاسبه شده برای متغیر مصنوعی در نگاره مربوط به آمار توصیفیِ کل مشاهدات برابر با صفر بوده و این بیانگر این است که تعدات بازدههای منفی کمتر از بازدههای مثبت بوده است. کمتر از 5/0 بودن میانگین متغیر مصنوعی در آمار توصیفیِ مربوط به کل مشاهدات نیز نشان دهنده کمتر بودن مشاهدات مربوط به بازدههای منفی است. بیشترین انحراف معیار در بین متغیرها مربوط به بازده می باشد. انحراف معیار بازدههای مثبت نیز بیشتر از انحراف معیار بازدههای منفی میباشد. کمترین انحراف معیار در نگاره مربوط به آمار توصیفی کل مشاهدات مربوط به تغییرات سود هر سهم میباشد.

نگاره 4-1: آمار توصیفی برای کل مشاهدات

نگاره 4-2: آمار توصیفی برای بازدههای منفی

نگاره 4-3: آمار توصیفی برای بازدههای مثبت

در ادامه به بررسی متغیرهای تحقیق و همبستگی موجود بین آنها پرداخته میشود. برای همبستگی بین متغیرها در روشهای آماری چهار نوع همبستگی ذکر گردیده است که عبارتند از: همبستگی اسمی، رتبهای، فاصلهای و نسبی. همبستگی اسمی و رتبهای عموماً برای دادههای کیفی به کار برده میشود در حالی که همبستگی فاصلهای و نسبی برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کمی مورد استفاده قرار میگیرد. هر یک از مقیاسهای ذکر شده روش خاص محاسبهی خود را دارند. ضریب همبستگی پیرسون برای مقیاسهای فاصلهای و نسبی به کار گرفته میشود. این همبستگی در آمار پارامتریک (که فرض خاصی درباره توزیع جامعه ندارد) مورد استفاده قرار میگیرد. ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق در نگاره 4-4 ارائه گردیده است. همبستگی بازده سهام با سود هر سهم(همگن شده) و تغییرات سود هر سهم(همگن شده) مثبت و معنی دار میباشد. بیشترین ارتباط مثبت مشاهده شده، بین سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم میباشد. همچنین همبستگی بین بازده سهام و سود هر سهم بیشتر از همبستگی بین بازده سهام و تغییرات سود هر سهم میباشد. تمامی همبستگیهای ذکر شده در سطح 99% معنادار هستند.
در نگاره4-5 کواریانس بین متغیرهای تحقیق آورده شده است. اگر کواریانس بین دو متغیر پائین باشد، نشان دهنده این خواهد بود که رابطه خطی ضعیفی بین متغیرها وجود دارد، هر چند ممکن است رابطه غیرخطی قوی بین این متغیرها وجود داشته باشد. بنابراین، کواریانس صفر هیچگاه بیانگر فرض استقلال دو متغیر نیست، ولی چنانچه دو متغیر مستقل از هم باشند کواریانس بین آن دو متغیر صفر خواهد بود. نتایج حاصل از نگاره 4-5 نشان میدهد که رابطه خطی موجود بین سود هر سهم با بازده سهام قویتر از رابطه خطی موجود بین تغییرات سود هر سهم با بازده سهام میباشد. به طور کلی نمیتوان گفت که بین متغیرهای این تحقیق رابطه خطی ضعیفی وجود دارد.

نگاره 4-4: ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
متغیر
Ret
EPS/P
ΔEPS/ P
DT
DT×RET
Ret

EPS/P
/

ΔEPS/ P
/
/

DT
/
/
/

DT×RET
/
/
/
/

*در سطح 99% معنادار هستند

نگاره 4-5: کواریانس بین متغیرهای تحقیق
متغیر
Ret
EPS/P
ΔEPS/ P
DT
DT×RET
Ret
/

EPS/P
/
/

ΔEPS/ P
/
/
/

DT
/
/
/
/

DT×RET
/
/
/
/
/

4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات
در این قسمت، متغیرهای ذکر شده در فصل سوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار میگیرند. به منضور آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.
4-3-1- نتایج آزمون فرضیه اول
هدف از آزمون فرضیه اول بررسی وجود محافظهکاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق برای بررسی وجود عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد و یا به عبارتی وجود رفتار محافظهکارانه در شرکتهای مورد بررسی از مدل باسو(1997) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه اول، مدل رگرسیون خطی چند متغیره به کار برده شده است. همچنان که در فصل سوم تحقیق ذکر گردید فرضیه اول تحقیق به صورت زیر میباشد:
:H0 محافظهکاری که بر مبنای مدل باسو(1997) اندازهگیری میشود، در شرکتهای مورد بررسی وجود دارد.
:H1 محافظهکاری که بر مبنای مدل باسو(1997) اندازهگیری میشود، در شرکتهای مورد بررسی وجود ندارد.
مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول که توسط باسو ارائه گردیده است به شرح زیر است:
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β1DTi.t+ β2Reti.t+ β3Reti.t DTi.t+ εi,t
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با استفاده از مدل ذکر شده در نگاره 4-6 آورده شده است.

نگاره 4-6: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β1DTi.t+ β2Reti.t+ β3Reti.t DTi.t+ εi,t مدل مورد استفاده:
متغیر
ضریب
t
t(p-value)
مقدار ثابت
/
/
000/0
DTi.t
/
/
/
Reti.t
/
/
000/0
Reti.t DTi.t
/
/
/
F=/ F(p-value)=000/0 DW=/ R2=/0 Adj R2=/0
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = γ0 + γ1 Reti.t + εi,t مدل مورد استفاده(برای اخبار بد):
متغیر
ضریب
t
t(p-value)
مقدار ثابت
/
/
000/0
Reti.t
/
/
000/0
F=/ F(p-value)=/0 DW=/ R2=/0 Adj R2=/0
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β2Reti.t + εi,t مدل مورد استفاده(برای اخبار خوب):
متغیر
ضریب
t
t(p-value)
مقدار ثابت
/
/
000/0
Reti.t
/
/
000/0
F=/ F(p-value)=000/0 DW=/ R2=113/0Adj R2=11/0

همچنان که در نگاره 4-6 مشاهده میشود مشاهدات به دو دسته بازدههای منفی و بازدههای مثبت تقسیم شدهاند. نتیجه تجزیه و تحلیل نگاره ذکر شده نشان میدهد که شیب خط رگرسیون بین بازدههای منفی با سود بیشتر از شیب خط رگرسیون بین بازدههای مثبت با سود میباشد. فرضیه اول زمانی تأئید می شد که β3 بدست آمده با استفاده از مدل باسو مثبت و معنیدار باشد. در حالی که شیب خط رگرسیون بین بازدههای منفی با سود 189/0 بوده و در سطح اطمینان 99% معنادار میباشد شیب خط رگرسیون بین بازدههای مثبت با سود 068/0 بوده و این نیز در سطح اطمینان 99% معنادار میباشد و این بیانگر این است β3 که بر اساس گفته باسو معیاری برای اندازهگیری محافظهکاری است مثبت و مقدار آن 121/0 بوده و در سطح خطای 1% معنیدار است، بنابراین فرضیه اول در سطح اطمینان 99% تأئید میشود. این نتیجه مشابه مطالعه باسو(1997)، پا(2007)، احمد و دولمان(2002)، بال، کوتاری و روبین(2000)، پاپ و والکر(2000) و رویچارهاری و واتس(2007) است.
آماره F بدست آمده برای مدل اول برابر با 316/70 بوده و بیانگر این است که این رگرسیون در سطح اطمینان 99% معنادار میباشد. همچنین مقدار دوربین- واتسون محاسبه شده برابر با 742/1 می باشد که نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی بین خطاهای مدل میباشد.
نگارههای 4-7 ، 4-8، نمودار ضریب γ1 (شیب خط رگرسیون بازدههای منفی و سود)، ضریب β2(شیب خط رگرسیون بازدههای مثبت و سود) وضریب β3(میزان محافظهکاری) را به صورت تجمعی برای سالهای 79 تا 87 نشان میدهد. همچنان که مشاهده میشود β3 در سالهای 79 الی 81 بیشتر از هر زمان دیگری بوده و این در حالی است که بین سالهای 79 تا 85 ، β3 کمترین مقدار خود را داشته است. در حالی که عکسالعمل سود به اخبار بد ( γ1) در سال 79 بیشترین مقدار را داشته است در سالهای بین 79 تا 81، عکسالعمل سود به اخبار خوب ( (β2کمترین مقدار خود را داشته است.

نگاره 4-7: نمودار ضریب γ1 و β2 برای سالهای 79 تا 87 به صورت تجمعی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ستون
87-86
86-85
85-84
84-83
83-82
82-81
81-80
80-79
79
سال

نگاره 4-8: نمودار ضریب β3 برای سالهای 79 تا 87 به صورت تجمعی

9
8
7
6
5
4
3
2
1
ستون
87-86
86-85
85-84
84-83
83-82
82-81
81-80
80-79
79
سال

4-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
هدف از آزمون فرضیه دوم بررسی این نکته است که آیا محافظهکاری باعث میشود تا سود حسابداری رابطه ارزشی بالاتری در تبیین بازده سهام داشته باشد و یا به عبارت دیگر، آیا محافظهکاری باعث میشود تا رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری افزایش پیدا کند؟ این فرضیه به صورت زیر بیان شد:
:H0محافظهکاری کمک میکند تا سود حسابداری رابطه ارزشی بالاتری در تبیین بازده سهام داشته باشد.
:H1محافظهکاری کمک نمیکند تا سود حسابداری رابطه ارزشی بالاتری در تبیین بازده سهام داشته باشد.
مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم که توسط استون و هاریز ارائه گردیده است به شرح زیر میباشد:
Reti;t = α0 + α1(〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+α2(〖∆EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+εi,t

4-3-2-1- طبقهبندی شرکتها بر اساس میزان محافظهکاری
برای آزمون فرضیه دوم، در ابتدا شرکتها بر اساس میزان محافظهکاری که داشتند به سه دسته تقسیم شدند. برای این منظور، میزان محافظهکاری برای تمامی 98 شرکت نمونه، مورد محاسبه قرار گرفته و بر اساس میزان محافظهکاری بدست آمده برای هر کدام، شرکتها طبقهبندی شدند. سی تای اولی(30%) که بیشترین میزان محافظهکاری را داشتند به عنوان شرکتهای سطح یک انتخاب شدند. سی و هشت تای بعدی(40%) به عنوان شرکتهای دارای محافظهکاری سطح دو و سی تای آخری(30%) نیز به عنوان شرکتهای دارای محافظهکاری سطح سه انتخاب شدند. این روش تقسیمبندی، مشابه تقسیم بندی انجام شده توسط دیمیتریوس و همکاران (2009) و مهنرام و بلچندرام(2006) میباشد.
همچنان که در فصل سه هم عنوان گردید فرض بر این است که میزان محافظهکاری شرکتها در طول دوره زمانی تحقیق ثابت بوده است. به عنوان مثال، اگر شرکتی که در سطح محافظهکاری بالا قرار گیرد در طول دوره زمانی تحقیق میزان محافظهکاری آن کم و زیاد نمیشود تا به سطوح محافظهکاری دیگر انتقال پیدا کند.
نگارههای 4-9الف تا 4-9ج نتایج مربوط به محاسبه میزان محافظهکاری برای شرکتهای سه سطح ذکر شده را نشان میدهد.

نگاره 4-9 الف: نتایج مربوط به شرکتهای دارای محافظهکاری بالا
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β1DTi.t+ β2Reti.t+ β3Reti.t DTi.t+ εi,t مدل مورد استفاده:
متغیر
ضریب
t
t(p-value)
مقدار ثابت
/
/
000/0
DTi.t
/
/
/
Reti.t
/
/
/
Reti.t DTi.t
/
/
000/0
F=/ F(p-value)=000/0 DW=/ R2=0 Adj R2=/0
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = γ0 + γ1 Reti.t + εi,t مدل مورد استفاده(برای اخبار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، قیمت بازار، اطلاعات حسابداری، سود حسابداری Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، آموزش مهارت، فرایند مدیریت دانش