دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون تورنس

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگران سابقه دار وعلاقمند حوزه خلاقيت و نوآوري در کشورمان شناخته مي شود . ايشان ابتدا درسالهاي 63-1362 و با تشويق و كمك دانشجويان رشته هاي روانشناسي دانشگاههاي تهران، نسبت به ساخت يك آزمون چند جوابي75 سوالي براساس تئوري و تعريف تورنس جهت سنجش خلاقيت نموده و ابتدا روي 650 نفر دانش آموز پايه سوم راهنمائي تهران اجرا گرديد . بعدا طي فعاليتهاي علمي در دانشگاه كاليفرنيا و با كمك دانشجويان ، نسبت به تجديدنظر و بازسازي آن اقدام و نهايتا در سال 1994 با همكاري گروهي از اساتيد دانشگاه مذكور( اونيل ، عابدي و اسپيل برگر) فرم 60 سوالي تهيه ، هنجاريابي ( بر روي 16250نفر دانش آموز )، استاندارد و ارائه كرد . فرم كنوني آزمون توسط اساتيد دانشگاه دوستو اسپانيا272 ( 1992) مورد استفاده قرار گرفته است ( كفايت ، 1373، ص 114). تاکنون بيش از 2000 مقاله علمي که در آنها آزمون تورنس به عنوان ملاک سنجش خلاقيت استفاده شده ، چاپ گرديده است ( دائمي ومقيمي ، 1383، ص 2). در بين ابزارهاي سنجش خلاقيت ، آزمون تفکر خلاق تورنس در پژوهشها و اندازه گيريهاي تربيتي اين آزمون در واقع چهار عامل تشكيل دهنده خلاقيت يعني سيالي ، ابتكار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار مي دهد كه به ترتيب شامل 16 ، 22، 11 و 11 گزينه است . يعني سوالهاي 1تا 22 عامل سيالي ، 23 تا 33 عامل بسط ، 34 تا 49 عامل ابتكار و 50 تا 60 عامل انعطاف پذيري را مي سنجند. البته هريك از اين دسته سوالات در واقع يك خرده آزمون را تشكيل مي دهند . هرگزينه سه پاسخ متفاوت الف ، ب و ج (کيفي) با ارزش تبديل به كميت عددي 0 ، 1 و 2 را دارند . فرض است در هرمورد سوال انتخاب كننده گزينه الف كمترين و انتخاب كننده ج بيشترين ميزان خلاقيت را دارد . مجموع نمرات كسب شده در هر خرده آزمون ، نمايانگر نمره آزمودني در آن بخش است و مجموع نمرات آزمودني در چهار خرده آزمون ، نمره كلي خلاقيت فرد را نشان مي دهد. نمرات حاصل از سنجش هرچهار عامل به تنهائي و مجموع نمرات در كل ، قابل تحليل و تفسير هستند دامنه نمره کل خلاقيت هر آزمودني بين 0 تا 120 خواهد بود . بنابراين براساس نرم آزمون تورنس ، امتيازبندي ميزان خلاقيت به شرح ذيل خواهد بود :
– خلاقيت بسيار زياد : امتياز 120 الي 100
– خلاقيت زياد : امتياز100 الي 85
– خلاقيت متوسط : 85امتياز الي 75
– خلاقيت كم : امتياز 75 الي 50
– خلاقيت بسيار كم : امتياز 50 و پائين تر
آزمون مورد استفاده در اين تحقيق به عنوان فرم دكتر عابدي شناخته مي شود. اين پرسشنامه به دانش آموزان ، كه هدف اساسي تحقيق سنجش و باروري قواي خلاقانه آنهاست ارائه و از آنان خواسته مي شود گزينه مناسب را انتخاب نمايد (دائمي ، 1383، ص 3).
ب : پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين
اين آزمون ( ضميمه شماره 2) اقتباس شده از پرسشنامه ارزشيابي نگرش والدين273 ( PAS) كه توسط شابين274 ( 1949) ساخته شده است مي باشد . فرم اوليه آن شامل 85 سوال بوده كه بعدها مورد تعديل قرار گرفته است . فرم مورد استفاده ما توسط دروز و تي هن275 ( 1957) تنظيم گرديده كه 30 سوال تك مفهومي پنج گزينه اي (از موافقت كامل تا مخالفت كامل ) را شامل مي شود كه مواد آن به سه مقياس فرعي مساوي تقسيم شده و در سال 1372 به همت اساتيد دانشگاه اهواز و زير نظر آقاي دكتر شكركن و دكتر نجاريان ترجمه و معرفي شده است . در فرم مورد استفاده هر 10 سوال پرسشنامه ، يك مقياس فرعي يعني سلطه گري ، وابستگي شديد و سهل انگاري را مي سنجند . در اين پرسشنامه سوالهاي 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 14 ، 17 ، 18 و 21 عامل سلطه گري ، سوالهاي 1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 16 ، 20 ، 25 ، 26 ، 29 و30 عامل وابستگي شديد و سوالهاي 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، و 28 عامل سهل انگاري را مي سنجند . اين پرسشنامه به والدين ( پدر و مادر) بمنظور سنجش نوع نگرش آنان كه در هرحال شيوه عملي تربيت فرزندانشان را تحت تاثير قرار مي دهد ارائه و از آنان خواسته مي شود مراتب و درجه موافقت و مخالفت خود را با اصولي كه مسائل تربيتي فرزندان و رشد خلاقيت آنان را متاثر سازد اعلام نمايند . بديهي است مخالفت كامل مفهوم تسلط و محدوديت و موافقت كامل مسامحه و آزادي را مستفاد مي كند و حالتهاي بينابيني نيز مفاهيم نسبي از دو حالت مذكور را تائيد مي نمايد ( كفايت ؛ 1373، ص 104).
ج : پرسشنامه ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمين
اين آزمون ( ضميمه شماره 3 ) در واقع به عنوان عامل كنترل و ارزيابي بيروني مورد استفاده قرار مي گيرد يعني ملاكي كه به عنوان شاخص اعتبار براي محاسبه همبستگي آن با آزمون خلاقيت دانش آموزان مورد استفاده است . پرسشنامه هريك از دانش آموزان را از نظر داشتن درجاتي از عوامل چهارگانه تشكيل دهنده خلاقيت ( سيالي ، ابتكار ، انعطاف پذيري و بسط ) و خلاقيت بطور كلي ارزيابي مي كند . در اين پرسشنامه ابتدا توضيحاتي در باره خلاقيت و عوامل تشكيل دهنده آن داده شده و از مربيان و معلمين خواسته مي شود هريك از دانش آموزان را از نظر داشتن صفات مذكور در يك مقياس 5 درجه اي مورد ارزيابي قرار مي دهد ( كفايت ، 1373، 101تا ص 124).

روايي276 ابزارهاي اندازه گيري277 تحقيق
منظور از روايي آزمون اين است كه آيا يك وسيله براي اندازه گيري آنچه مورد نظر بود مناسب است يا نه ؟ ( سيف ، 1372، ص 182) و به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد . بدون آگاهي از اعتبار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد ، در حاليكه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچگونه اعتباري برخوردار نباشد ( سرمد و ديگران ، 1385، ص 170). لذا براي سنجش روايي پرسشنامه از روش محتوايي استفاده گرديد بدين صورت که نظرات استادان صاحبنظر در زمينه موضوع خلاقيت مفاهيم خلاقيت در ابعاد سيالي ؛ انعطاف پذيري ، بسط و ابتکار مورد سوال واقع و تائيد گرديد. در عين حال طبق تحقيقات دكتر عابدي آزمون خلاقيت مورد نظر هم از نظر روايي همزمان (با اجراي همزمان آزمون اصلي خلاقيت تورنس و آزمون خلاقيت دكتر عابدي نتايج معني داري از همبستگي بين عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثلا همبستگي بين دو خرده آزمون ابتكار(497 % = r) و بين دو خرده آزمون سيالي( 468 % =r ) بوده است) . ضمنا آزمون مورد استفاده نيز از نظر روايي محتوي ( نظر صاحبنظران ) مورد تائيد استاد راهنما قرار گرفته است . براساس تحقيقات کفايت اعتبار کل آزمون 27% ، مقياس سيالي 09% ، مقياس انعطاف پذيري 13% ، مقياس ابتکار 015% و مقياس بسط 24% گزارش گرديده که ضرايب بدست آمده در سطح 5% معني دار هستند.
در مورد آزمون نگرشهاي فرزند پروري والدين ، اعتباريابي پرسشنامه با استفاده از روش همزمان توسط کفايت صورت گرفته که در نتيجه براي مقياس سلطه گري ضريب اعتبار 35% ، مقياس وابستگي شديد 29% و براي مقياس سهل انگاري 46% بدست آمده که در سطح 01% معني دار است .

پايائي278 ابزارهاي اندازه گيري تحقيق
اصطلاح پايائي بردقت اندازه گيري دلالت دارد بدين معني که با اندازه گيري پايائي مي خواهيم بدانيم که اگر آزمون را براي اندازه گيري يک يا چند متغيير بکار ببريم نتايج حاصل مشابه است يا متفاوت (سيف ،1372،ص 199). قابليت اعتماد ( پايائي ) با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرائط يكسان تا چه اندازه نتايج مشابه به دست مي دهد . معمولا دامنه ضريب قابليت اعتماد از صفر( عدم ارتباط ) تا 1+ ( ارتباط كامل) است ( سرمد و ديگران ، 1385، ص 166).
کتابچه راهنماي آزمون خلاقيت دکتر عابدي ضريب پايائي کل آزمون را بين80 % تا 90 % ذکر کرده است براساس نتايج تحقيقات انجام شده توسط عابدي پايائي آزمون خلاقيت مورد استفاده كه از طريق آزمون مجدد بر روي دانش آموزان مدارس راهنمائي تهران در سال 1363 بدست آمده در چهار بخش آزمون به اين شرح است : ضريب پايائي بخش سيالي85 % ، بخش ابتكار82 % ، بخش انطاف پذيري85 % ، در بخش بسط 80 % بوده است (عابدي ، 1372) ضريب همساني دروني با استفاده از آلفاي كرونباخ براي خرده آزمون هاي سيالي ، انعطاف پذيري ، ابتكار و بسط روي 2270 دانش آموز اسپانيائي به ترتيب 75% ، 66% ، 61% و 61% بدست آمده است و نتايج تحقيقات عابدي حاكي است در روش آزمون – بازآزمون كه بر روي 58 دانش آموز با فاصله 15 روز اجراء گرديده ضرايب همبستگي خرده آزمونهاي سيالي ، بسط ، ابتكار و انعطاف پذيري در اجراي اول و دوم به ترتيب 023% ، 444% ، 614% و 595% به دست آمده است كه جز مقوله سيالي ، ضرايب همبستگي بقيه مقولات در حد 1% در صد معني دار است و در روش ضريب همساني دروني آلفاي كرونباخ نيز ضريب همساني دروني براي 819 دانش آموز در خرده آزمونهاي سيالي ، بسط ، ابتكار و انطاف پذيري ، به ترتيب 67% ،48% ، 68% و 55% به دست آمده كه در حد 1% معني دار است . در روش همبستگي هر سوال با نمره كل آزمون نيز نتايج در سطح 1% معني دار بوده است ( دائمي ، 1383، ص 3و4). در تحقيقي که کفايت در موضوع موصوف انجام داده بود ميزان پايايي پرسشنامه با استفاده از روش تصنيف و فرمول اسپيرمن – براون را 90 % براي کل آزمون , مقياس سيلي 88 % ، مقياس انعطاف پذيري 77% ، مقياس ابتکار 93% و بسط 93% گزارش شده که همه نتايج در سطح کمتر از 5 % معني دار مي باشد . با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي ميزان خلاقيت کل ، مقياس سيالي، مقياس انعطاف پذيري ، ابتکار و بسط به ترتيب نتايج 78%، 78% ، 81/0 ، 73% و 70% گزارش شده است که اين نتايج نيز در سطح کمتر از 5% معني دار است (کفايت ، 1373, صص108 و109) .
با وجود اين استدلال آماري قابل قبول ، لازم است يادآوري گردد عوامل مختلفي مي تواند در وجود ، بروز و ارزيابي خلاقيت آزمودني ها دخالت داشته باشد بنابراين شايسته است همواره جانب احتياط رعايت و با استناد به نتايج مطلوب اجراي اين قبيل آزمونها از زدن برچسب خلاق ، غيرخلاق و… به افراد خودداري گردد( دائمي ، مقيمي ، 1383، ص 8).
در مورد آزمون سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين ، تحقيقات کفايت حاکي است که با استفاده از روشهاي تصنيف و آلفاي کرونباخ ضريب پايايي براي کل آزمون ومقياسهاي فرعي سلطه گري ، وابستگي شديد و سهل انگاري با استفاده از فرمول اسپيرمن – براون ، به ترتيب 22% ، 20% ، 16% ، 11% و 11% بوده است که به جز مقياسهاي سلطه گري و سهل انگاري در سطح 5 % معني دار مي باشد . در روش آلفاي کرونباخ که بر اساس محاسبه واريانسها بدست مي آيد کل آزمون 32% ، مقياس سلطه گري 26% ، مقياس وابستگي شديد 22% و مقياس سهل انگاري 19% . بديهي است ضرايب بدست آمده در سطح کمتر از 001/0 معني دار مي باشد(کفايت ، 1373، ص105و 106 ).

روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي279 تحقيق
در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها نسبت به نوع متغيرهاي تحقيق از روشهاي آمار توصيفي(معيارهاي تمرکز ، معيارهاي پراکندگي و جداول فراواني همراه با نمودارهاي مربوطه) و براي تبيين فرضيات تحقيق از روشهاي استنباطي پارامتريك( آزمون همبستگي و آزمون T وتحليل واريانس ) بر اساس نرم افزار آماري13 280SPSS استفاده شده است.
آمار توصيفي281 : در سطح آمار توصيفي از روشهايي چون معيارهاي طبقه بندي(محاسبه جداول فراواني ، نمودارهاي مربوطه) و معيارهاي تمرکز(محاسبه ميانگين ) و معيارهاي پراکندگي(واريانس و انحراف معيار) استفاده شده است . همچنين براي تبيين فرضيه هاي تحقيق از آمار استنباطي282 شامل(ضريب همبستگي ، آزمون T و تحليل واريانس) استفاده شده است .

فصل چهارم:(يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها )
– مقدمه
– يافته هاي توصيفي تحقيق
– يافته هاي استنباطي تحقيق

مقدمه
در اين بخش به تجزيه و تحليل داده ها و استخراج نتايج پرداخته مي شود ابتدا توصيف داده ها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جهان خارج، سلسله مراتب، مراکز آموزشی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره معماری پایدار، توسعه پایدار، توسعه پاید