دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، خودکارآمدی، زنان سرپرست خانوار، زنان سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

روستايي در ايران، نشان دادند كه هرچه زنان توانمندتر ميشوند، برميزان مولدبودن،مشاركت سياسي آنها و همچنين نقش اجتماعي آنها افزوده ميشود. اين خود مستلزم بالابردن سطح آموزش و تحصيلات زنان است كه نياز به مديريتي با جهت گيري مثبت در مورد آموزش آنان در اين زمينه آشكار است.
• حسنی ،آزاد فلاح،رسول زاده و عشایری(1389) به بررسي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس ابعاد روان نژندي گرايي و برو نگرايي پرداخته اند.هدف: هدف تحقيق حاضر، بررسي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس ابعاد شخصيتي روان نژندي گرايي و برون گرايي مي باشد. روش: ابتدا 725 نفر از دانشجويان پسر، نسخه فارسي تجديد نظر شده پرسشنامه شخصيتي آيسنك را تكميل نمودند. سپس، 140 نفر از در (E) و برون گرايي (N) آنها بر اساس نمره هاي انتهايي توزيع در دو بعد روان نژندي گرايي قالب چهار گروه برون گرا، درون گرا، رواننژنديگرا و پايدار هيجاني (هر گروه 35 نفر )، به – عنوان آزمودني هاي اصلي انتخاب و به وسيله پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان ارزيابي شدند نتايج حاكي از آن بود كه افراد رواننژنديگرا در برخورد با تجربه منفي، بيشتر از راهبردهاي ملامت خويش، پذيرش، نشخوارگري، ديدگاه پذيري، فاجعه سازي و ملامت ديگران، و افراد پايدار هيجاني از راهبردهاي تمركز مجدد مثبت و تمركز مجدد بر برنامه ريزي استفاده مي كنند. راهبردهاي رايج در افراد برون گرا، تمركز مجدد مثبت، ديدگاه پذيري و ارزيابي مجدد مثبت بود. ضمن اينكه، افراد درون گرا بيشتر از راهبردهاي ملامت خويش، پذيرش، نشخوارگري، تمركز مجدد بر برنامه ريزي، فاجعه سازي و ملامت ديگران استفاده مي كردند .بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر، مي توان گفت كه صفات شخصيتي نقش مهمي در انتخاب راهبردهاي تنظيم هيجان ايفا ميكنند و نوع راهبردهاي تنظيم هيجان متناسب با صفات شخصيتي مسلط در فرد مي باشد.
• عابدی (1389) در تحقیقی به بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخته اند.برای اجرای پژوهش 30 نفر از دانشجویان مراجعه کننده به مرکز کارآفرینی دانشگاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس با گمارش تصادفی در دو گروه 15 نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند.آنگاه هر دو گروه با آزمون خودکارآمدی کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفتند.این آزمون را پژوهشگر تهیه کرد و طی مراحلی روایی و پایایی آن محاسبه گردید.سپس گروه آزمایش در جلسات مشاوره شغلی گروهی به مدت 10 جلسه شرکت کردند و پس از اتمام جلسات گروه، پس آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد.فرضیه های تحقیق عبارت بودند از:1-مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش می دهد.2-بین افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داده که مشاوره شغلی گروهی، خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان را افزایش داده است و همچنین بین میزان افزایش خودکارآمدی و جنسیت رابطه معناداری مشاهده نگردید.
• کیمیايی (1390) در پژوهشی تحت عنوان «شیوه هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار » به بررسی شیوه هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمانهاي حمايتی می پردازد. جامعه آماري شامل کلیه زنان سرپرست خانواري هست که طی سال هاي 86 تا 84 در دو سازمان بهزيستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)وارد طرح توانمندسازي شده که کل توانمندشده ها در کمیته امداد 50 خانوار و در بهزيستی 44 خانوار بودند و همگی به عنوان نمونه نهايی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. يافته ها نشان داد که اجراي برنامه هاي توانمندسازي همانگونه که در ساير کشورها نتايج مثبتی به همراه داشته است اجراي آن در مورد زنان سرپرست خانوار نه تنها به اشتغال و افزايش سطح درآمد و ارتقاي آن ها به سطوح طبقاتی بالاتر اجتماعی اقتصادي جامعه منجر می شود بلكه به کمك آموزش شغلی از وابستگی آن ها به سازمان هاي حمايتی کاسته شده و به لحاظ اقتصادي اجتماعی خود را همچون ساير – افراد جامعه می بیند. علاوه بر اين اجراي طرح توانمندسازي روانی سبب شده است تا زنان سرپرست خانوار در حوزه هاي مختل روان شناختی هم چون خودکارآمدي خودارزشمندي و عزت نفس کنترل بر زندگی قدرت تصمیم گیري و حل مسئله و افزايش سازگاري توانمند شوند که خود سرمايه اي پايان ناپذير است .
• مرتضوی ،ساغروانی و کارشکی(1390) به تاثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان پرداخته اند. فرسودگی هیجانی، نه تنها به کارکنان بلکه به سازمان نیز آسیب جدی وارد می نماید. بنابراین توجه به عوامل تأثیر گذار بر این متغیر به منظور کاهش این آسیب، ضروری است. اما از آنجا که بسیاری از بنیان های نظری به تأثیر هیجانات و گرایش های کاری کارکنان در فرسودگی هیجانی آنان اذعان دارند، پژوهش جاضر به بررسی تأثیر دو متغیر یاد شده به عنوان ارزش، بر فرسودگی هیجانی کارکنان پرداخته است. در این راستا کارکان شاغل در بخش آموزش دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان جامعه آماری، انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، شاخص های برازش، مدل پیشنهادی را مورد تأیید قرار داد و نشان داد که الگوی ارائه شده برازش معتبری دارد. از میان سه مسیر موجود درالگوی ارتباطی، تنها ضریب مسیرهای گرایش ارزشی به کا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فیزیولوژی، عزت نفس، زنان خانه دار، زنان شاغل Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع جمعیت هلال احمر، رگرسیون، افزایش مشارکت، توزیع فراوانی