دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، دوره های آموزش، دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

ونیز توسط موسسات خاصی مورد توجه قرار گرفته است .کانادا وبرخی کشورهای آسیایی همچون فیلیپین ، هند ومالزی نیز گام های اساسی جهت حمایت از فعالیت های کارآفرینی برداشته اند .این حمایت ها شامل راهنمایی های عملی ،مشاوره ،ارائه تسهیلات مالی وبرگزاری دوره های ویژ در خصوص کار آفرینی در درون دانشگا ه ها می باشد(گیب47،1990).
در دنیای امروز ، دوره های آموزشی کارآفرینی نه تنها جای خود را در بستر دروس دانشگاهی ودر رشته های مختلف باز نموده ، بلکه دردوره های مختلف تحصیلی ( از ابتدایی تا دبیرستان) نیز مورد توجه قرار گرفته اند . تنوع این دوره ها ، شرکت های موجود را نیز تحت پوشش قرار می دهد ودوره های متعددی نیز جهت رشد، بقاوکارآفرین نمودن سازمان های بزرگ طرا حی شده است .

مطالعات مرتبط با آموزش کارآفرینی
شروع انجام مطالعات مرتبط با آموزش کارآفرینی به روشی که مناسب رشته جدید تحقیقاتی کارآفرینی باشد از سال های 1980 بوده است. در این رشته نیز همانند دیگر رشته های دانشگاهی، عقاید و تفکراتی ارائه شد، موارد مطالعاتی زیادی مورد بررسی قرار گرفت و برنامه ها و ابتکارات آموزشی، پیش از به وجود آمدن یک چهارچوب نظری و عملی در خصوص کارآفرینی، مطرح شدند. آموزش کارآفرینی را نمی توان جدا از خود کارآفرینی دانست. با این حال مدت زیادی از مطرح شدن مدل ها، پارادایم ها و نظریه های کارآفرینی نمی گذرد(کاساردو48،1992)، و لذا نباید انتظار موارد مطالعاتی زیادی را در این زمینه داشت. طی این مدت، بیشتر در زمینه تاثیر کارآفرینی در تشکیل شرکت های نوپا و جدید، ارزش افزوده ناشی از ارائه برنامه آموزشی در دانشگاه ها، مزایای استفاده از این روش ها در ساختار فعلی و همچنین در واحدهای آموزشی کارآفرینی، مطالعات و تحقیقاتی صورت گرفته است(سکستون و باومن49،1984).
انجام تحقیقات به منظور بهبود دوره های آموزشی و همچنین ارتقا سطح علمی اساتید یک رشته دانشگاهی مفید و مناسب بوده و موجب می شود که محققین بازتاب فعالیت های کلاسی خود را با توجه به معیارهای مورد ارزیابی مشاهده کنند و از آن ها برای طراحی مجدد دیگر دوره های آموزشی استفاده کرده، یا با تغییر در شیوه آموزشی خود، دوره جدیدی را برای دانشجویانی که اهداف یادگیری مشابهی دارند ارائه نمایند. مناسب بودن محتوای دوره های آموزشی، انتخاب شایسته، مفید بودن مفاهیم درسی و نیز کارآمد بودن فنون مختلف جهت بهبود عملکرد آموزشی و کیفیت یادگیری دانشجویان در مراحل مختلف آموزشی(لیپسون50،1988)، کانون اصلی توجه در زمینه آموزش کارآفرینی طی مراحل اولیه پیشرفت آن، به مانند دیگر رشته های دانشگاهی بوده است. با این حال مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع کارآفرینی در بیشتر موارد تجربی بوده و کمتر جنبه نظری داشته است. مطالعات نظری، اگر با نظریات مربوط به چگونگی آموزش از طریق روش های مختلف یادگیری، یا با نظر افراد درباره چگونگی یادگیری یک موضوع خاص(کوپر51،1982)، مرتبط شوند اغلب به نتایج مفید و جامعی منجر می گردند که به ارتقا سطح آگاهی افراد در این زمینه کمک شایان توجهی می کنند. دقت و توجه در انتخاب افراد تحت آموزش، روش های تدریس و محتوای آموزشی دوره های کارآفرینی به طور همزمان، می توانند موجب ایجاد خلاقیت در آموزش شوند. و اگر افراد تحت آموزش، با اهداف، محتوا و روش های تدریس، هر چه بیشتر هماهنگ باشند بهتر می توانند از نتایج دوره ها بهره مند گردند(بلوک و استامپف52،114:1992).
در مجموع می توان گفت که از سال های اولیه دهه 1990، تحقیق در خصوص آموزش کارآفرینی همچون یک رشته جدید مورد توجه قرار گرفت و مواردی نظیر توسعه روشهای تحقیقی برای سنجش اثربخشی آموزش کارآفرینی ، محتوا و روش های آموزش کارآفرینی، قابلیت افرادی که در زمینه کارآفرینی آموزش می بینند، قبول آموزش کارآفرینی در مدارس و نه فعالیت های اقتصادی، وجود و توسعه یک چهارچوب علمی مشترک در زمینه کارآفرینی، اثربخشی شیوه های سنجش نیازهای آموزشی کارآفرینان تعلیم یافته در طول چرخه عمر شرکت را شامل می شده است( احمدپور، 1381). پر واضح است که برای اجرای دوره های مناسب آموزش کارآفرینی، اهداف خاص آموزشی و شیوه های یادگیری، کیفیت محتوای درسی برای هر فرد تحت آموزش، و نوع روش های مطالعاتی که اهداف آموزش کارآفرینی را به طور اثربخشی برآورد نماید، به تحقیقات وسیعی نیاز است. این تحقیقات باید معیارهای مستقیم در زمینه علائق دانشجویان و واکنش سریع آن ها و شاخص های رفتاری بعدی را، در طول 10 سال یا بیشتر بررسی کنند. برای کسب اعتبار بیشتر، بایستی معیارهای ارزیابی و دیگر استانداردهای مناسب، به زبانی مشترک، در منابع اطلاعاتی گردآوری شود. که در این میان مراکز کارآفرینی می توانند ساز وکارهای سودمندی را برای حمایت ازتحقیقات مورد نیاز در ابعاد مختلف به وجود آورند. ضمن اینکه این اطلاعات می تواند مبنای خوبی برای تحقیقات دیگران باشد.

اهداف آموزش کارآفرینی
برنامه های آموزشی کارآفرینی معمولاً اهداف مختلفی و متفاوتی را دنبال می کنند. از اهداف خاص و قابل سنجش دوره های آموزش کارآفرینی می توان به میزان یادگیری دانشجویان با توجه به آزمون های عملکرد، و از اهداف عام آن ها می توان به کسب مهارت ها در استفاده از فنون مختلف مرتبط با کارآفرینی و تحلیل هایی که باعث بهبود قضاوت در مورد ارزیابی افراد به عنوان کارآفرین می شود اشاره کرد( احمدپور، 1381). رشته های علمی و مهارتی مختلف هر کدام به مجموعه خاصی از تخصص های آموزشی نیاز دارند. اما جنبه هایی از آموزش نیز وجود دارند که می توان آن ها را با توجه به مضموم و ماهیت انگیزشی اشان به مشاغل زیادی تعمیم داد. این گونه یادگیری ( شامل کسب دانش و درک مفاهیم مدیریت اقتصادی) می تواند مواردی نظیر زیر را شامل شود: چگونگی یافتن فرصت ها، چگونگی کسب منابع، کسب مهارت در استفاده از فنون تحلیلی و مدیریتی در مسائلی نظیر توانایی تحلیل یک موقعیت اقتصادی و طراحی یک طرح عملیاتی، تعیین و تقویت ظرفیت، استعداد و مهارت های کارآفرینی.
با توجه به اینکه بررسی های محققین نشان از قابل اکتساب بودن بسیاری از ویژگی های کارآفرینان دارد لذا دوره های آموزشی مخصوصی برای کارآفرینی طراحی شده است. هدف این دوره ها در مجموع تربیت افرادی با اعتماد به نفس بالا، فرصت شناس و به طور کلی افرادی که تمایل قوی و بیشتری برای راه اندازی کسب وکارهای مستقل دارند می باشد. در حقیقت هدف اصلی از توسعه کارآفرینی همانا تربیت نمودن افرادی دارای اعتماد به نفس و آگاه به فرصت ها، و به طور کلی افرادی است که انگیزه ای قوی برای راه اندازی کسب وکارهای جدید داشته باشند(کاتون53،1990).
در وافع هدف از اجرای دوره های آموزشی مختلف این است که فراگیران طی دوران تحصیل خود افرادی موسس تربیت شوند. این افراد شامل پیشروان در فعالیت ها، ماجراجویان، جسوران، مبتکران، فرصت طلبان، جاه طلبان، و ترقی خواهان می باشند(گیب54،1987). به عبارت دیگر این قبیل دوره ها به دنبال بهبود انگیزش و گرایش های افراد نسبت به استقلال ، فرصت جویی، ابتکار، تمایل به مخاطره پذیری، تعهد به کار، تمابل به حل مشکلات و لذت بردن از عدم قطعیت و ابهام می باشند.
اهداف دوره های آموزشی کارآفرینی را می توان به گونه ای دیگر نیز در شش مورد به شرح زیر دسته بندی نمود( احمدپور،1381): کسب دانش مربوط به کارآفرینی، کسب مهارت در تحلیل فرصت های اقتصادی و ترکیب برنامه های عملیاتی، تعیین و تقویت ظرفیت، استعداد و مهارت کارآفرینی، القای مخاطره پذیری(ریسک پذیری) در استفاده از فنون تحلیلی، توسعه همفکری و حمایت متقابل در جنبه های انحصاری کارآفرینی و بالاخره تقویت نگرش در جهت پذیرش تغییر. در جمع بندی می توان گفت که به طور کلی هدف های مورد نظر در آموزش کارآفرینی عبارتند از :
تحریک انگیزه ها: یکی از اهداف آموزش و ترویج کارآفرینی تحریک انگیزه ها در افرادی است که دارای خصوصیات کارآفرینانه می باشند. شناخت این افراد از توانایی های خود و آگاهی دادن در این زمینه و برانگیختن آن ها از اصلی ترین وظایف آموزش کارآفرینی است. تحریک انگیزه هایی از قبیل: میل به کسب ثروت، توفیق طلبی، استقلال طلبی، تمایل به ساختن چیزی نو، قبول نداشتن شیوه های موجود، قرار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی که لیاقتش را ندارد و نظایر آن، موجب می شود که فرد در مسیر کارآفرین شدن قرار گیرد(کاتون،1990).
پرورش ویژگی ها: چنان که که ذکر شد ویژگی هایی که موجب می گردد تا فرد کارآفرین شود ارثی نیست، بلکه اکتسابی است. بنابراین پرورش این ویژگی ها در افراد مختلف لازم است. برخی افراد در محیط هایی پرورش می یابند که زمینه برای تحریک انگیزه ها و پرورش ویژگی های آن ها فراهم است لذا در صورتی که این افراد کسب وکاری را شروع نمایند اغلب با موفقیت همراه خواهد بود. اما بیشتر مردم در چنین محیط هایی قرار ندارند لذا ایجاد انگیزش و پرورش ویژگی ها از طریق برنامه های آموزشی برای آنان لازم است. این ویژگی ها شامل مواردی همچون آموزش تفکر خلاق، بالا بردن ریسک پذیری، بالا بردن قدرت تحمل ابهام، دادن اعتماد به نفس، فرصت شناسی، و دادن اطلاعات آموزشی نسبت به خصوصیات شخص از طریق مرکز کنترل می باشد(کاتون،1990).
آموزش مهارت ها: این آموزش ها به سه دوره تقسیم می گردند: قبل از تاسیس شرکت، زمان تاسیسی شرکت، و بعد از تاسیس شرکت( اداره شرکت).در دوره قبل از تاسیس، فرد کارآفرین، چگونگی راه اندازی یک کسب وکار و مراحل آن، چگونگی انجام کارهای گروهی و مهارت های ارتباطی و نظایر آن را می آموزد. در زمان تاسیس، باید د زمینه مسائل مالی، شناخت بازار، اصول مدیریت، بیمه، اقتصاد، کانون کار، امور حقوقی و نظایر آن آگاهی و تبحر لازم را کسب نماید. توانایی مدیریت توسعه و رشد شرکت، یافتن شیوه های جدید، رقابت و حفظ موقعیت در بازار، و یافتن بازارهای جدید نیز از جمله مهارت های مورد نیاز کارآفرین بعد از تاسیس شرکت هستند.کلیه هدف ها و مراحل فوق به منظور ایجاد انگیزش در بین افراد و پرورش کارآفرینان جدید، آگاهی دادن، هدایت و تشویق کارآفرینان به سوی کسب مهارت های لازم و ارائه آموزش های لازم برای کسب مهارت های مورد نیاز به کارآفرینان صورت می گیرد و طی آن ها برای موفقیت کارآفرینانی که قبلاً هیچ گونه سابقه و زمینه محیطی لازم برای آنان فراهم نبوده، ضروری است(کاتون،1990).
هيجان:
هيجان، يكي از اجزاي زندگي رواني انسان است . اين واژه كه از ريشه لاتين55 به معناي حركت ،تحريك ،نقش يا تهييج مشتق شده(پورافكاري، 1373 ) حالتي چند وجهي را ميرساند (ريو56 1998 ). از نظر پاسر واسميت57 (2001) هيجانها، حالت عاطفي مثبت يا منفي هستند كه از الگوي شناختي، فيزيولوژيكي و واكنش هاي رفتاري نسبت به رويدادها ناشي ميشوند. لويس وهاويلند58 (2000) هيجان را نخستين علت ايجاد كننده ي شناخت،تصميم وعمل ميدانند، موضوعي كه ميتواند در حل وپديدآيي مشكلات وتجارب بين فردي و درون فردي، نقشي بيبديل داشته باشد . زيست مايه گرايان (ایزارد59،1991، اکمن60(1992)،پنک سپ61(1994) و شناخت گرایان(لازاروس62(1991)، شرر63(1994) بر بنيان هاي زيستي و شناختي در پديدآيي هيجان، تاكيد مي كنند. اما بر خلاف نظر جدايي طلبان ، هيجان هم بعد زيستي و هم بعد شناختي دارد. ابعادي كه ساخت وكارهاي آنها در كرتكس جديد و بخشهاي زيرين قرار گرفته است. لايه هايي كه نه فقط امكان اعمال انساني مان، بلكه سرجهازي هاي گذشته را نيز براي ما به ارمغان آورده است.
بنيادهاي زيرين هيجان، فيزيولوژيك ،غير ارادي و در واقع به نوعي انعكاسي هستند. در حاليكه بنيادهاي قشري هيجان، بنا به ماهيت شان انساني و در واقع ساختاري تعبيري ،تجربي و اجتماعي دارند. شايد به همين علت است كه هر چه در مورد احساساتمان انديشه كنيم و مديريت و كاربرد هاي آن را به بخشهاي عالي تر واگذاريم موفق تر خواهيم بود. در واقع، ميتوانيد با ايجاد آرميدگي ترس خود را كنترل كنيد و يا اينكه تا به خود بياييد جواب “هاي را با هوي” بدهيد. به اين ترتيب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره توانمندسازی، زنان سرپرست، زنان سرپرست خانوار، برابری جنسیتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فیزیولوژی، عوامل محیطی، هوش هیجانی، حالات ذهنی