دانلود پایان نامه ارشد درباره پيام، 100%، فمنيستي، فمنيسم

دانلود پایان نامه ارشد

مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- تيتر دارد
4
100%
4
100%
2- تيتر ندارد
0
0
0
0
جمع
4
100%
4
100%

جدول شماره 7 نشانگر آن است كه همه مطالب فمنيستي در نشريه پيام زن و زنان داراي تيتر فمنيسم بوده است.
و هيچ يك با تيتر ديگري به مسئله فمنيسم نپرداخته است و صراحتاً تيتر با متن هماهنگ است.

شماره 8- مقایسه عكس و طرح مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان

نوع مجله
عكس و طرح
مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- عكس دارد
0
0
0
0
2- طرح دارد
4
100%
4
100%
هيچكدام
0
0
0
0
جمع
4
100%
4
100%

جدول شماره 8 حاكي از اين است كه هيچ يك از مقالات فمنيستي مطرح در مجله هاي پيام زن و زنان در مطلب خود از عكس استفاده نكرده‏اند و در همه موارد در هر دو مجله فقط از طرح استفاده شده است.
و شايد بتوان نتيجه گرفت در مورد مطالب فمنيستي انتخاب عكس مشكل تر از بكار بردن طرح مي باشد. بد نيست بدانيم طرحهاي مورد استفاده از مجله پيام زن نشانگر رويارويي فمنيسم با مرد است و شايد بنوعي القاء اين مطلب است كه كسانيكه طرفدار فمنيسم هستند در مقابل مردان، اعتراض آميز و مهاجم ايستادگي مي كنند.

جدول شماره 9- مقایسه تعداد شماره مجله در مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان

نوع مجله
تعداد شماره
مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- در يك شماره
0
0
2
50%
2- دنباله دار
4
100%
2
50%
جمع
4
100%
4
100%

جدول شماره 9 نشان ميدهد كه در مجله پيام زن يك مطلب دنباله دار در چهار شماره مجله به چاپ رسيده است ولي در مجله زنان نيمي از مقالات (50 درصد) بصورت دنباله دار و نيم ديگر (50 درصد) در هر شماره يك مقاله درج گرديده است.

جدول شماره 10- مقایسه جنسيت نويسنده مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان

نوع مجله
جنسيت نويسنده
مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- زن
0
0
2
50%
2- مرد
0
0
2
50%
3- نامشخص
4
100%
0
0
جمع
4
100%
4
100%

از جدول شماره 10 روشن ميشود كه نويسندگان مقالات فمنيستي در نشريه پيام زن داراي جنسيت مشخص نمي باشند و اسم نويسنده مطلب قيد نشده و تحت عنوان مقاله وارده درج گرديده است.
در صورتيكه در مجله زنان با درج نام نويسنده در كنار مقاله معلوم ميشود كه نيمي از نويسندگان (50 درصد) زن و نيم ديگر (50 درصد) مرد هستند.

جدول شماره 11 – توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي برحسب موضوع در مجله پيام زن و زنان

موضوع
تعداد
درصد
1- سياسي
1
5/12%
2- اجتماعي
0
0
3- فرهنگي
0
0
4- اقتصادي
0
0
5- حقوقي
4
50%
6- سياسي، اجتماعي
3
5/37%
جمع
8
100

از جدول شماره 11 چنين بر مي آيد كه از مقالات فمنيستي مطرح شده در دو مجله پيام زن و زنان (50 درصد) به مسائل حقوقي توجه شده و (5/37%) با نگاه سياسي اجتماعي به فمنيسم پرداخته شده و فقط (5/12 درصد) از منظر تنها سياسي به اين پديده نگريسته است.

جدول شماره 12 – توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي برحسب منبع در مجله پيام زن و زنان
منبع
تعداد
درصد
1- داخلي
4
50%
2- خارجي
4
50%
جمع
8
100%

جدول شماره 12 نشان مي دهد كه از مقالات مربوط به فمنيسم به چاپ رسيده در دو مجله پيام زن و زنان (50 درصد) از منبع خارجي استفاده شده است و (50 درصد) از منبع داخلي بهره گرفته شده است.

جدول شماره 13- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب جهت گيري در مجله هاي پيام زن و زنان

جهت گيري
تعداد
درصد
1- مثبت
3
5/37%
2- منفي
4
50%
3- بيطرف
1
5/12%
جمع
8
100%

جدول شماره 13 حاكي از اين است كه جهت گيري در خصوص مقاله هاي فمنيستي در دو مجله پيام زن و زنان در (50 درصد) جهت گيري منفي بوده و در (5/37%درصد) جهت گيري مثبت و تنها (5/12 درصد) جهت گيري به شكل بيطرف با مسئله فمنيسم برخوردار دارد.

جدول شماره 14- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب منطقه رويداد در مجله هاي پيام زن و زنان

منطقه رويداد
تعداد
درصد
1- كشورهاي اسلامي
0
0
2- كشورهاي غيراسلامي
4
50%
3- هردو
4
50%
جمع
8
100%

جدول شماره 14 نشانگر اين است كه منطقه رويداد مقاله هاي فمنيستي در دو نشريه پيام زن و زنان (50 درصد) كشورهاي غير اسلامي و (50 درصد) هر دو يعني كشورهاي اسلامي و غير اسلامي را در بر مي‏گيرد.

جدول شماره 15- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب سبك در مجله هاي پيام زن و زنان

سبك
تعداد
درصد
1- تحقيق
0
0
2- ترجمه
4
50%
3- مقاله
4
50%
4- ساير
0
0
جمع
8
100%

جدول شماره 15 نشان مي دهد كه سبك مقاله هاي فمنيستي در هر دو نشريه پيام زن و زنان (50 درصد) به سبك مقاله ارائه شده است يعني با استفاده از متون به تحليل مسئله نيز از ديدگاه نويسنده پرداخته شده و نيم ديگر (50 درصد) به شكل ترجمه درج گرديده است.

جدول شماره 16- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب سطح زير چاپ در مجله هاي پيام زن و زنان

سطح زير چاپ
تعداد
درصد
1- پنج صفحه
2
25%
2- بيشتر از پنج صفحه
4
50%
3- كمتر از پنج صفحه
2
25%
جمع
8
100%

از جدول شماره 16 بر مي آيد كه سطح زير چاپ مقالات فمنيستي در هر نشريه پيام زن و زنان در هر شماره (25 درصد) در پنج صفحه چاپ شده است. و (50 درصد) در بيشتر از پنج صفحه درج گرديده است و (25 درصد) در كمتر از پنج صفحه را اشغال نموده است.

جدول شماره 17- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب تيتر در مجله هاي پيام زن و زنان

تيتر
تعداد
درصد
1- دارد
8
100%
2- ندارد
0
0
جمع
8
100%

جدول شماره 18 بيان م يكند تمامي فمنيستي در هر نشريه پيام زن و زنان داراي تيتر است.
و هيچ مطلبي بدون تيتر فمنيسم در اين مجلات به مسئله فمنيسم نپرداخته است.

جدول شماره 18- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب عكس طرح در مجله هاي پيام زن و زنان
عكس يا طرح
تعداد
درصد
1- عكس دارد
0
0
2- طرح دارد
8
100%
3- هيچكدام
0
0
جمع
8
100%

جدول شماره 18 حاكي از اين است كه كليه مطالب فمنيستي در هر دو نشريه پيام زن و زنان داراي طرح بوده اند و در هيچكدام از اين مقالات از عكس استفاده نشده است و هم چنين هيچكدام بدون عكس و طرح نبوده است.

جدول شماره 19- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب يك يا چند شماره در مجله هاي پيام زن و زنان

در يك يا چند شماره
تعداد
درصد
1- در يك شماره
2
25%
2- دنباله دار
6
75%
جمع
8
100%

جدول شماره 19 نشانگر اين است كه (25 درصد) مقالات فمنيستي در هر نشريه پيام زن و زنان در يك شماره و بصورت يك مطلب كامل به چاپ رسيده است.
و (75 درصد) از مقالات به شكل دنباله دار در شماره هاي متوالي هر يك از دو مجله درج گرديده است.

جدول شماره 20- توزيع فراواني مطلب مقاله هاي فمنيستي بر حسب جنسيت نويسنده در مجله هاي پيام زن و زنان

جنسيت نويسنده
تعداد
درصد
1- زن
2
25%
2- مرد
2
25%
3- نامشخص
4
50%
جمع
8
100%

از جدول شماره 20 نتيجه گرفته ميشود كه از مقالات فمنيستي كه در دو نشريه پيام زن و زنان به چاپ رسيده و در اين رساله مورد بررسي قرار گرفته است نويسندگان (25 درصد) اين مطالب زنان بوده اند و (25 درصد) از نوشتار مردان بهره گرفته شده و جنسيت (50 درصد) از اين نويسنده ها مشخص نيست.

فصل پنجم: جمع بندي كلي در زمينه تحقيق

1- يافته هاي تحقيق:
الف: فمنيسم گرچه در ابتدا بعنوان كسب حق انتخاب و آزادى مطرح شد ليكن اكنون در عرضه هاى مختلف بطور كسترده به نقد مسائل مي‏پردازد.
ب: در ايدئولوژيهاى مطرح، برخوردهاى متفاوت با مسئله فمنيسم صورت گرفته است.
ج: فمنيسم را نميتوان به صرف غربى بودن قبول يا رد كرد، بلكه بايستى با زواياى اين نظريه آشنا شد.
د: از جمله مسائلي كه موجب ميشود شناخت كافي به اين پديده در ايران وجود نداشته باشد:
اولاً: شايد كمبود منابع به زبان فارسى است ثانياً، اينكه بعنوان يك دغدغه‏ عمومي در سطح جامعه به آن پرداخته نشده است.
هـ: لزوم بازنگرى و اصلاح فمنيسم جهت تطابق آن با فرهنگ اسلامى ايران و زدودن پيرايه هاى افراط گرانه از آن به جهت كاربردى كردن آن در جامعه.
و: مجله زنان با تعداد بيشتر مقالات درباره فمنيسم، توجه زيادى به اين مسئله نشان مي‏دهد و جهت گيري آن نيز مثبت است و بيشتر جنبه سياسي – اجتماعى فمنيسم را در نظر دارد.
ز : مجله پيام زنان با تعداد كمتر مقالات درباره فمنيسم، توجه كمى به اين پديده دارد و جهت گيرى آن منفى است و در مقالات مورد بررسى، جنبه حقوقى قضيه فمنيسم را مد نظر قرار ميدهد.

2‏- اثبات يا رد فرضيات:
در زمينه فرضيه اول:
«فمنيسم بعنوان يك نظريه سياسى در غرب مطرح بوده است.‌»
فمنيسم سازمان يافته، هم زمان با رشد سرمايه دارى و تغيير و تحولات سياسى و اقتصادى ناشى از آن ظهور كرد.
موقعيت جديد، موقعيت زنان و درك آنان را از اين موقعيت دگرگون ساخت، كه بسيارى از اين تغييرات، ناشى از تحول در معناى سياسى خانواده بود.
گرچه در اوايل عصر جديد، دولت متمركز جايگزين نظام فئودالى شده بود اما جريان توليد هم چنان در انحصار اشراف و مالكانى بود كه نفوذ سياسى تعيين كننده اى داشتند، و زنان اشراف به علت نفوذ خانواده هاى خود از نفوذ سياسى قابل ملاحظه اى برخوردار بودند.
پديده صنعتى شدن، منزلت سنتى زن را دستخوش پريشانى كرد ليكن نويدبخش موقعيت جديدى براى آنها بود كه به وابستگيهاى خانوادگى متكى نبود و جدايى از خانه و همسر را براى زنان ايجاد كرد.
نتايج اين پيشرفت هاي سياسي چنان بود كه جايگاه زن را مورد سوال قرار داد و مطرح كرد و اين نشانگر آن است كه تغييرات سياسى موجب ايجاد و رشد اين نظريه يعنى فمنيسم بوده است. نظريه اول اثبات ميشود. زيرا گرچه فمنيسم صرفاً پديده اى سياسى نيست ليكن تغييرات سياسى منشاء اثر در آن است.

در زمينه فرضيه دوم
«جامعه شناسان، فمنيسم را يك تفكر جامعه شناختى مي‏دانند.»
در غرب، فمنيسم، به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مقوله بندی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی، ساختار سیاسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جامعه شناسى، اشتغال زنان، صاحب نظران