دانلود پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

عبارت است از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي مشخص داراي يک يا چند صفت مشخص و مشترک مي‌باشند (حافظ‌نيا، 1380: 120).
جامعه آماري به کل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد که محقق مي‌خواهد به تحقيق درباره آن بپردازد. فهرستي از همة اعضاي جامعه آماري است که از بين آن گروه، نمونه انتخاب مي‌شود (سکاران، 1381: 294). در تحقيق جامعه آ‌ماري شامل کلية مديران و کارشناسان شعب بيمه آسيا در تهران مي‌باشد که تعداد کل آن‌ها 250 نفر مي‌باشد.
نمونه آماري مجموعة کوچکي از جامعة آماري است مشتمل بر برخي از اعضاء از جامعه آماري انتخاب شده‌اند. نمونه‌برداري: فرآيند انتخاب کردن تعداد کافي از ميان اعضاي جامعه آماري است به طوري که با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگي‌هاي آزمودني‌هاي گروه نمونه قادر خواهيم بود اين خصوصيات يا ويژگي‌ها را به اعضاي جامعه ‌آماري تعميم دهيم. (سکاران، 1381: 295).
نمونه آماري در اين پژوهش هم بخشي از جامعه آماري است که به صورت طبقه‌بندي انتخاب خواهند شد. با توجه به موضوع تحقيق و جامعه آماري و به دليل مشخص بودن تعداد مديران و کارشناسان شعب شرکت بيمه آسيا، براي تعيين نمونه آماري از روش زير استفاده مي‌شود:
مجموعه واحدهايي که حداقل يک صفت مشترک باشند، يک جامعه آماري را تشکيل مي‌دهند نمونه آماري نيز عبارت است از مجموعه‌اي از نشانه‌ها که از يک قسمت گروه يا جامعه‌اي بزرگتر انتخاب مي‌شود به طوري که اين مجموعه، معرف کيفيات و ويژگي‌هاي آن قسمت، گروه يا جامعه بزرگتر مي‌باشند و نمونه‌گيري فرآيند انتخاب است (خالي، 1378). فرمول‌هاي تعيين اندازه نمونه متفاوت است. يکي از روش‌هاي پرکابرد در تعيين حجم نمونه، فرمول کوکران است. فرمول کوکران156 به صورت زير محاسبه مي‌شود:

N = 250 : حجم جامعه
n = 148: حجم نمونه
:z مقدار متغير نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمينان 95 درصد برابر 96/1 است.
P: مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختيار نباشد مي‌توان آن را 5/0 در نظر گرفت. دراين حالت مقدار واريانس به حداکثر مقدار خود مي‌رسد.
:q درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند. که مقدار اين نيز اگر نباشد، 5/0 در نظر گرفته مي‌شود. q=1-p
:d مقدار اشتباه مجاز، بين 01/0 تا 05/0 که ما 05/0 در نظر مي‌گيريم.
که با محاسبات انجام شده تعداد نمونه‌ها برابر 148 نفر خواهد شد. يعني n = 148
3- 4 روش گردآوري داده‌ها:
مرحله گردآوري اطلاعات، آغاز فرآيندي است که طي آن محقق يافته‌هاي ميداني و کتابخانه‌اي را گردآوري مي‌کند و به روش استقرايي به فشرده‌سازي آن‌ها از طريق طبقه‌بندي و سپس تجزيه و تحليل مي‌پردازد. و فرضيه‌هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت حکم صادر مي‌کند و پاسخ مسأله تحقيق را به اتکاي به آن‌ها مي‌يابد (حافظ‌نيا، 1380: 164). در تحقيق حاضر با استفاده از مطالعات ميداني نسبت به جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات به منظور شناخت رابطه بين متغيرها اقدام خواهد شد.
3- 5 ابزار گردآوري اطلاعات:
در اين تحقيق، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي‌باشد. بدين ترتيب که پرسشنامه‌اي بر اساس اهداف و فرضيات تحقيق تهيه شده و در اختيار نمونه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد تا به آن پاسخ دهند. براي جمع‌آوري داده‌ها از روش ميداني استفاده خواهد شد.
پس از توزيع پرسشنامه بر طبق پاسخ‌ها، داده‌هاي لازم درباره ويژگي‌هاي مورد نظر پژوهشگر جمع‌آوري مي‌شوند و از طريق تجزيه و تحليل داده‌ها، فرضيات تحقيق مورد تجزيه و تحليل گرفته و ابعاد آن‌ها تشريح مي‌شوند. براي طراحي پرسشنامه اين تحقيق از مقاله تحقيقاتي گاريدو مورنو و همکاران (2011) استفاده شده است. پرسشنامه، مشتمل بر 42 سوال و 6 متغير اصلي و 4 زير متغير مي‌ّاشد. در طراحي پرسشنامه سعي گرديده است که سوالات تا حد ممکن قابل فهم باشند. براي سنجش آن از طيف پنج گزينه‌اي ليکرت استفاده گرديده است که يکي از رايج‌ترين مقياس‌هاي اندازه‌گيري به شمار مي‌رود. شکل کلي و امتيازبندي اين طيف براي سوالات مثبت به صورت ذيل است: (کاملاً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم) است.
نحوة امتيازدهي آن‌ها به ترتيب 5، 4، 3، 2، 1 مي‌باشد. در جدول 3- 1 شماره پرسش‌ها و متغيرها نشان داده شده‌اند، فرم خام پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق در پيوست آورده شده است.
جدول 3- 1: متغيرها و سوالات پرسشنامه
رديف
متغير مورد سؤال
شماره سوالات
1
قابليت‌هاي مديريت دانش
(اکتساب مديريت دانش و دانتشار مديريت دانش)
11- 1
2
متغيرهاي سازماني
(کارکنان، رهبري، ساختار سازاني)
21- 12
3
تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتري
27- 22
4
مشتري‌مداري
33- 28
5
تجربه مديريت ارتباط با مشتري
35- 34
6
نتايج مديريت ارتباط با مشتري (پيامدهاي مالي و پيامدهاي بازاريابي)
42- 36

3-6 روايي و پايايي
3-6-1 روايي (اعتبار157)
مفهوم اعتبار به اين سؤال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را ميسنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت .ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش خصيصه ديگري بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد(سرمد و همكاران، 1386، 170).
در تحقيق حاضر، با رجوع به نظر متخصصان و اساتيد از روايي ابزار اندازهگيري، در سنجش متغيرهاي تحقيق اطمينان حاصل شده است.
3-6-2 پايايي (اعتبارپذيري)158
هدف و منظور از سنجش پايايي و ثبات پرسشنامه اين است كه در زمانها و مكانهاي مختلف قابليت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشي پايا است كه ابزار اندازه گيري آن معتبر باشد و چنان چه اين پژوهش توسط فرد ديگر يا همان پژوهشگر دوباره در زمان ها و مكان هاي ديگر انجام بشود به همان نتايج مشابه بتوان دست يافت. ضريب آلفاي كرونباخ توسط كرونباخ ابداع شده و يكي از متداولترين روشهاي اندازه گيري اعتماد پذيري و يا پايائي پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار يا پايايي پرسش نامه اين است كه اگر صفت هاي مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمانهاي مختلف مجددا اندازه گيري شوند، نتايج تقريبا يكسان حاصله شود.
يکي از روشهاي محاسبه پايايي، استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ است. اين روش براي محاسبه همگوني دروني ابزار اندازهگيري از جمله پرسشنامهها يا آزمونهايي که خصيصههاي مختلف را اندازهگيري ميکنند به کار ميرود. در اينگونه ابزار پاسخ هر سوال ميتواند مقادير عددي مختلف را اختيار کند. از آنجا که آلفاي کارونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبي براي سنجش قابليت اعتماد ابزار اندازهگيري و هماهنگي دروني ميان عناصر آن است، بنابراين قابليت اعتماد پرسشنامهها معمولاً به کمک آلفاي کرونباخ ارزيابي ميگردد.
ضريب آلفاي کرونباخ بين صفر و يک است که در واقع همان همبستگي دادهها در زمانهاي مختلف
ميباشد؛ عدد 1، حداکثر همبستگي و عدد صفر، حداقل همبستگي را نشان ميدهد.(حافظنيا، 1382، ص 132) براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ، ابتدا بايد واريانس نمرههاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه و واريانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرد.

که در آن؛، تعداد پرسنامهها؛، واريانس زير آزمون ام و ، واريانس کل آزمون است.
هر قدر ضريب آلفاي به دست آمده به يک نزديکتر باشد، بيانگر قابليت اعتماد بيشتر پرسشنامه است. قابل ذکر است که ضريب آلفاي کمتر از 7/0 معمولاً ضعيف تلقي ميشود، دامنه بالاي 7/0 خوب تلقي ميشود. البته هر چه قدر ضريب پايايي به عدد يک نزديکتر باشد، بهتر است.
رايج ترين مقياس كه در تحقيقات اجتماعي بكار مي رود مقياس ليكرت است. در مقياس ليكرت اساس كار بر فرض هم وزن بودن گويه ها استوار است. بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثلا از 1 تا 5 براي مقياس ليكرت 5 گويه اي) داده مي شود كه مجموع نمراتي كه هر فرد از گويه ها ميگيرد نمايانگر گرايش او خواهد بود.
يک آزمون زماني داراي پايايي است که نمرههاي مشاهده و نمرههاي واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند. بررسي پايايي از مراحل مهم و حساس طراحي پرسشنامه است. در تحقيق حاضر براي ارزيابي پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ و براي محاسبه آن از نرم افزار SPSS20 استفاده شده است.
براي بررسي پايايي قبل از جمع آوري نمونه اصلي يك پيش نمونه به حجم مناسب جمع آوري ميشود و پايايي سوالات پرسشنامه توسط اطلاعات جمعآوري شده از نمونه مورد بررسي قرار ميگيرد. براي بررسي پايايي پرسشنامه از يک نمونه اوليه با حجم 25 استفاده شده است.
در جدول زير ضريب آلفاي كرونباخ توسط نرم افزار SPSS20 محاسبه شده است. اگر مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر از 7/0 باشد، نشان دهنده پايا بودن سوالات مطرح شده است.
جدول 1- جدول مقادير آلفاي کرونباخ براي شاخصهاي پژوهش
شاخص
تعداد سوالات
آلفاي کارونباخ
مشتري مداري
6
708/0
اکتساب مديريت دانش
8
883/0
اشاعه مديريت دانش
3
812/0
تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتري
6
739/0
متغيرهاي سازماني
کارکنان
4
719/0

رهبري
3
826/0

ساختار سازماني
3
793/0
آلفاي کرونباخ براي کل سوالات متغيرهاي سازماني
10
719/0

تجربه CRM
3
822/0
موفقيت CRM
نتايج مالي
4
742/0

نتايج بازاريابي
3
709/0
آلفاي کرونباخ براي کل سوالات متغير موفقيت CRM
7
719/0
کل پرسشنامه
43
823/0

همان طور که از دادههاي جدول بالا مشخص است ميزان ضرايب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در تمامي موارد بزرگتر از 7/0 است كه از پايايي بالاي پرسشنامه حكايت دارد.
3- 7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها:
براي تجزيه و تحليل داده‌ها روش‌هاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي بررسي روابط بين اجزاء مدل از مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. در ضمن از مدل‌يابي معادلات ساختاري در جهت تحليل عاملي تأييدي بهره برده‌ايم. تحليل عاملي تأييدي که به واقع بسط تحليل عاملي معمولي است، يکي از جنبه‌هاي مهم مدل‌يابي معادلات ساختاري است، که در آن فرضيه‌هاي معين درباره ساختار بارهاي عاملي و همبستگي‌هاي متقابل بين متغيرها مورد آزمون قرار مي‌گيرد.
از لحاظ سنتي، تحليل عاملي با آشکار ساختن ابعاد زيربنايي يا واريانس عامل مشترک در مجموعه‌اي از پرسش‌ها يا سؤال‌هاي تستي سر و کار دارد. براي معرفي يک سازه مورد نظر، معمولاً مجموعه‌اي از پرسش‌ها تهيه مي‌شود و تحليل عاملي به تدوين شاخصي که در پژوهش به کار مي‌رود، کمک خواهد کرد.
براي معرفي ابعاد زيربنايي سازه مورد نظر، تحليل عاملي مي‌تواند يک يا چند عامل آشکار سازد. بر پايه نتايج تحليل عاملي مي‌توان گفت که يک سازه، تک بعدي يا چند بعدي است. به اين رويکرد، در حال حاضر به سبب آن که داراي ماهيت اکتشافي است نه ماهيت آزمون فرضيه، تحليل عاملي اکتشافي159 گفته مي‌شود: از آن جايي که عامل در تحليل عاملي مشاهده‌ناپذير است، متغير مکنون160 خوانده مي‌شود، که در تحليل عاملي، پيش‌بيني کننده پاسخ‌ها در متغيرهاي اندازه گرفته شده و مشاهده شده است. به واقع، روايي يک تحليل عاملي تا حدودي از طريق تعيين اين مطلب مشخص مي‌شود که عامل‌ها با چه دتني واريانس موجود در پرسش‌هاي انفرادي را توجيه مي‌کنند. يعني، چقدر از واريانس موجود در پرسش‌ها با عامل‌ها اشتراک دارد (ميزان اشتراک) (هرمن، 1384: 18- 17).
در متدولوژي معادلات ساختاري دو دسته ضرايب بين متغيرهاي مکنون برآورد مي‌شود.
اول: گاما () که معرف ضريب همبستگي بين متغير مکنون برون‌زا161 و يک متغير مکنون درون‌زا162 است.
دوم: بتا () که معرف ضريب همبستگي بين يک متغير مکنون درون‌زا و يک متغير مکنون درون‌زاي ديگر است.
به علاوه آمار T نشان دهنده معني‌داري رابطه بين متغيرهاي مکنون است نيز در اثر انجام تجزيه و تحليل معادلات ساختاري محاسبه به دست مي‌آيد. چنانچه آماره T بين دو متغير بزرگتر‌ از 96/1 باشد، فرضيه صفر مبني بر عدم رابطه بين دو متغير مکنون رد و فرضيه جايگزين مبني بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مقطع متوسطه، طرح و نقش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد انتخاب رشته، مدارس متوسطه، بهداشت روان