دانلود پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، استان خوزستان، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

نگه داري، تسهيم، کاربرد و ارزيابي و همچنين نقش هاي اصلي کسب و کار که بازاريابي، فروش و خدمات بوده و در تعامل مستقيم با مشتري و دانش فراوان او مي باشد و همچنين مسأله تحويل به موقع بودن دانش که فراهم نمودن دانش مناسب، در زمان مناسب، مکان مناسب و فرد مناسب استفاده شده است. براي تعيين وضعيت سازمان، از مدل مراحل بلوغ مديريت دانش استفاده خواهد شد و پس از تعيين وضعيت سازمان،علت آن که شامل: انسان، ابزار و ساختار است تعيين و سپس راه کارهاي لازم براي يهيود وضعيت سازمان ارارئه خواهد شد. به منظور آزمون سيستم طراحي شده، پرسش نامه هايي تهيه گرديد و در سه شرکت نفتي توزيع گرديدند و وضعيت سه شرکت و واحدهاي بازاريابي و فروش و خدمات از نظر مدل مراحل بلوغ مديريت دانش، تعيين گرديد، همچنين اين سه نشان مي دهند که مديريت دانش در تحويل به موقع و رضايت مشتريان مؤثر است و بر بهبود بازاريابي و فروش خدمات تأثير مثبت دارند (افرازه، 1385: 3).
5. خليل فرسنگي (1388) در تحقيق خود به بررسي نقش حياتي موفقيت مديريت دانش در کسب مزيت رقباتي در دو شرکت توليد کننده نان صنعتي آران وردنه دلاپر را پرداخته است. در اين تحقيق پنج عامل از عوامل موفقيت حياتي مديريت دانش (ديدگاه مديريت ارشد سازمان؛ فرهنگ تسهيم و به اشتراک گذاري دانش، آموزش و يادگيري، کاربرد فناوري اطلاعات و مرکز نگهداري و ذخيره اطلاعات دانش) و نقش آن ها در کسب مزيت رقابتي (که پنج شاخص افزايش سهم بازار، نوآوري محصولات براي آن درنظر گرفته شده) در دو شرکت ياد شده مورد توجه قرار مي گيرد. جامعه آماري در اين تحقيق کليه متخصصان و مديران دو شرکت آران وردنه دلاپر واقع در ا ستان سمنان مي باشد. حجم نمونه به تعداد 72 نفر با استفاده از فرمول عمومي کوکران به دست آمده است. همچنين روش شناسي اين تحقيق از نوع توصيفي و از شاخه پيمايشي است. ابزار گردآوري داده ها نيز استفاده از پرسشنامه دو بخشي KMAT است. نتيجه اين تحقيق حاکي از آن است که ميان عوامل حياتي در موفقيت مديريت دانش و کسب مزيت رقابتي در اين دو شرکت تفاوت معناداري وجود ندارد (خليل فرسنگي، 1388).
6. حبيب (1387) تحقيقي با عنوان ارزيابي ميزان تأثير معيارهاي مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري در شرکت ايران خودرو انجام داده است، هدف اين تحقيق بررسي تأثير ابزارها و فاکتورهاي مديريت دانش مبتني بر دانش مشتريان، بر بهبود عملکرد مديريت ارتباط با مشتري که منجر به افزايش رضايت مندي مشتريان، کاهش شکايات و افزايش تکرار خريد است. براي اين تحقيق هدف چارچوب نظري مسأله تحقيق در قالب اين سؤال که ” معيارهاي مديريت دانش به چه ميزان بر مديريت ارتباط با مشتري تأثير گذار هستند؟” طراحي شده است. در اين راستا با استفاده از منابع و مدارک ثانويه متعدد و چندين مصاحبه با خبرگان شرکت ايران خودرو به عنوان مطلاعه موردي داده هاي بدست آمده، مورد تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق حاکي از تأثير مثبت فاکتورهاي مديريت دانش بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتري مي باشد (حبيبي، 1387).
7. محمودي راد (1390) تحقيقي با عنوان شناسايي تأثير به کارگيري چرخه مديريت دانش بر نوآوري در شرکت هاي کوچک و متوسط، مطالعه موردي: صنعت حفاري استان خوزستان، انجام داده است. هدف از اين پژوهش، يافتن نحوه تأثير چرخه مديريت دانش بر ميزان نوآوري در شرکت هاي کوچک و متوسط (با تعداد کارمندان کمتر از 50) فعال در صنعت حفاري استان خوزستان مي باشد. در اين زمينه، مديريت دانش طبق تعريف نيومن به چهار بعد خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و استفاده از دانش طبقه بندي شد. و سپس پرسش نامه هايي در اين شرکت ها توزيع شد که 56 مدير و کارشناس از اين شرکت ها استفاده از اين شرکت ها به اين پرسش نامه ها پاسخ گفتند. پايائي و روايي پرسش نامه مذکور با استفاده فرمول آلفاي کرونباخ و نظر خبرگان دانشگاهي به تأييد رسيد. پس از جمع آوري، پرسش نامه ها توسط نرم افزار SPSS تحليل شدند و نتايج حاصل مورد تجزيه و تحليل کمي و کيفي قرار گرفت. مدل معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار PLS اعتبار مدل طراحي شده مورد تحليل قرار گرفته و تأييد شد. آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون نشان داد که هر چهار بعد مديريت دانش شامل خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و استفاده از دانش با نوآوري همبستگي مستقيم و مثبتي دارند (محمودي راد، 1390: 1).
8. قليچان (1388) تحقيقي با عنوان استفاده از سيستم هاي شبکه اجتماعي به منظور اشتراک دانش و مديريت دانش انجام داده است، هدف از اين تحقيق، شناسايي شبکه اجتماعي کارکنان شرکت مخابرات شيراز به منظور اشتراک دانش مي باشد. به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز از روش پيمايشي و تکنين پرسش نامه استفاده شده است. حدود 600 پرسش نامه در بين کارکنان توزيع شد که از اين تعداد، 289 پرسش نامه معتبر عودت شد. به منظور آماده سازي و تحليل داده ه ها از نرم افزارهاي Excell و Spss استفاده شده است. همچنين براي ترسيم دياگرام شبکه ارتباطات اجتماعي پاسخ گويان و محاسبه شاخص هاي شبکه نرم افزار تخصصي UCINET بهره گرفته شده است. بر اساس نتايج اين پژوهش، بسياري از کارکنان هيچ گونه ارتباطي با ديگران براي کسب اطلاع و يا اطلاع رساني درباره چگونگي انجام کارها ندارند. شبکه ارتباطي موجود نيز که حاکي از وجود ارتباطات در بين دسته اي از کارکنان بود، داراي گسست هاي ساختاري بود. و در بسياري از نقاط، ارتباطات از قوت و تعداد بالايي برخوردار نبودند. بزرگ ترين زيرگروهي که داراي بيشترين عضو مي باشد، در بعضي از نقاط از ارتباطات متقابل چند مسيره برخوردار است، ولي با توجه به اينکه در چندين نقطه حساس، ارتباط بين نقاط تنها محدود به يک خط ارتباطي شده است و در آن نقطه نيز جريان اطلاعات در جهت اتصال آن ها به همديگر نمي باشد، چنين به نظر مي رسد که اين شبکه اجتماعي نيز از اتصالات محکم و منسجمي برخوردار نمي باشد. ميزان تراکم براي کل شبکه برا يکل شبکه گوياي اين واقعيت بود که تراکم ارتباطات در شبکه محدود و بسيار ضعيف است، زيرا تنها 4 درصد ارتباطات ممکن برآورده شده بود. بايد توجه دانش اگرچه تراکم پائين نشانه اي از ضعف ارتباطات مي باشد، اما از سوي ديگر شرايط شبکه ارتباطي مورد بررسي را نيز بايد مد نظر داشت که در واقعيت امر هيچ کارمندي نيست که با تمام افراد سازمان در تماس باشد، زيرا نه فرصت اين کار را دارد و نه لزومي براي اين کار وجود دارد (قليچان، 1388:2).
9. نفيسي (1388) تحقيقي با عنوان ارائه چارچوبي براي ارزيابي عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور انجام داده است. اين تحقيق بر اساس نتايج حاصل از مرور گسترده ادبيات علمي موضوع، مجموعه اي از عوامل کليدي مطرح (شامل 25 فاکتور) در يک سازمان نمونه (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وابسته به وزارت راه و ترابري ايران) مورد آناليز قرار گرفته است و بر اساس روش آناليز ABC دسته بندي شده اند. سپس با استفاده از روش تحقيق پيمايشي، از طريق تهيه پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان، چارچوبي شامل 27 فاکتور ارائه گرديد. در نهايت نتايج به روش مصاحبه با خبرگان اعتبار سنجي شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که در سازمان مورد مطالعه، تنها 2 عامل انعطاف پذيري و کوتاه بودن دوره مديريت در زمره عوامل C قرار گرفته است. از ميان فاکتورهاي مؤثر نيز مي توان به عواملي چون “همسويي استراتژي سازمان و مديريت دانش”، “IT و زيرساخت هاي آن”، “وجود شبکه متخصصين”، “حمايت و تعهد مديريت ارشد” و “فرهنگ سازماني” اشاره کرد. در ادامه تحقيق، چارچوبي براي ارزيابي عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش ارائه گرديد.
2-6-2: تحقيقات خارجي
1.رينارتز و همکارانش 152(2004)، در تحقيق خود دريافتند که پياده سازي فرآيند ارتباط با مشتري ارتباط نسبتاً مثبتي با عملکرد اقتصادي، عيني و ادراکي شرکت دارد. آن ها شاخص هاي فرآيند محوري پيشنهاد کردند تا اثربخشي اين مفهوم را در سه مرحله مجزاي شروع، نگهداشت و خاتمه ارزيابي کنند. سيستم هاي سنجش و فناوري هاي آن نيازمند ترکيبي از مهارت ها و نقش ها هستند. چنين سيستم هاي سنجشي مي توانند تأکيد داخلي داشته باشند و به کارکنان شرکت و فرآيندهاي مؤثري گرايش داشته باشند که محصولات و خدمات را توليد و عرضه مي کنند و يا تأکيدي خارجي داشته و به رفتارها و ذهنيات مشتريان گرايش داشته باشند.
2. ساچ و ساندو153 (2008) مطالعه اي انجام داده اند که هدف آن شناسايي اثر مديريت ارتباط با مشتري بر عملکرد مالي شرکتي در هندوستان بوده است. اين مطالعات چهار سازه مرتبط با ارتباط با مشتري شامل حساسيت به نيازهاي مشتريان، ارتباطات، واسطه ها و محيط داخلي شرکت ها را شناسايي کرد. اين مقياس سنجش با استفاده از تحليل عاملي تأييدي توسعه، بازتعريف و ارزش گذاري شد تا برازش مدل تأييد شود. اطلاعات شرکت در مورد رشد و سودآوري به عنوان شاخص هاي تخمين مدل رگرسيون استفاده شده است. نتايج اين پژوهش با استفاده از نمونه نسبتاً بزرگي شامل 171 شرکت از هشت صنعت مختلف، نشان مي دهد که مديريت ارتباط با مشتري اثر مثبتي بر عملکرد شرکت دارد؛ اما اين شاخص ها تحت يک مدل و اجزاي يکپارچه نيست.

فصل سوم

3- 1 مقدمه:
يکي از مهمترين مراحل هر پژوهش، روش‌شناسي تحقيق مي‌باشد. چنانچه يک پژوهش انجام يافته را به ساختماني تشبيه نماييم که آماده سکونت است، آن گاه روش‌شناسي تحقيق طرح و نقش اوليه‌اي است که ساختمان بر اساس آن بنا گرديده است. لذا مي‌توان انتظار داشت هر فردي که اين نقشه را مورد بررسي علمي قرار دهد، قادر باشد ساختماني را که مبتني بر اين نقشه است تجسم نمايد. با اين اوصاف روش تحقيق را مي‌توان به عنوان يک فرآيند نظامند براي يافتن پاسخ يک پرسش يا راه‌حل يک مسأله قلمداد نمود.
از اين رو دستيابي به اهداف تحقيق ميسر نخواهد بود مگر زماني که تحقيق با روش‌شناسي درست صورت پذيد. آنچه در روش‌شناسي تحقيق همواره بايد مورد توجه قرار گيرد چگونگي و چرايي انجام پژوهش مي‌بايد (غني‌آبادي، 1380: 98). روش‌شناسي همچنين يکي از مهمترين شاخص‌ها براي ارزيابي ارزش يک تحقيق مي‌باشد. از اين رو در تحقيق حاضر سعي شده است نهايت دقت در انتخاب روش و ابزار تحقيق و همچنين بر انتخاب جامعه نمونه مورد بررسي، به عمل آيد. اين فصل به تشريح نوع و روش تحقيق، و همچنين شيوه‌ي گردآوري داده‌ها، پايايي و روايي پرسشنامه، روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون‌هاي مورد استفاده در تحقيق اشاره مي‌شود.
3- 2 روش تحقيق:
به طور کلي، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک زير تقسيم نمود:
3- 2- 1 از نظر هدف154:
از نظر هدف تحقيقات به انواع کاربردي، بنيادي و توسعه‌اي تقسيم‌بندي مي‌گردد. تحقيقات کاربردي پژوهش‌هايي هستند که در پي يافتن راه کارهاي جامعه آماري مي‌باشند. تحقيقات توسعه‌اي در پي افزودن دانش محقق و تحقيقات بنيادي در پي بسط و گسترش تئوري‌هاي موجود در يک رشته علمي مي‌باشد. بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است.
3- 2- 2 از نظر روش155
غالب فعاليت‌هاي تحقيقي يک روش يا استراتژي را نشان مي‌دهند که بسادگي قابل تشخيص است و شامل رويه‌هاي مشترک خاصي مانند بيان مسأله، جمع‌آوري اطلاعات و نتيجه‌گير‌اند. جزئيات اين رويه‌هاي خاص تا حدود زيادي با روش تحقيق معين مي‌شوند (خاکي، 1387: 208).
تحقيق حاضر از نظر شيوه گردآوري اطلاعات يک پژوهش توصيفي به شمار مي‌آيد. همچنين بر اساس روش پژوهش نيز مي‌توان اين پژوهش را يک پژوهش پيمايشي دانست. تحقيقات پيمايشي از نگرش و رفتار جمعيتي بر اساس انتخاب نمونه‌اي تصادفي و معرف افراد آن جمعيت و پاسخ آن‌ها به يک رشته سوال و محققان اجتماعي مي‌کوشند با استفاده از اين تحقيقات پيمايشي به تبيين پديده‌ها پرداخته و صرفاً به توصيف آن بسنده نکنند. که در چنين مواردي فرضيه‌هايي براي تبيين ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سوالات مختلف به يکديگر به آزمون کشيده شوند.
3- 3 جامعه آماري نمونه:
جامعه آماري

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بهداشت روان، انتخاب رشته، آموزش مهارت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مقطع متوسطه، طرح و نقش