دانلود پایان نامه ارشد درباره نیروی انسانی، تحقیق و توسعه، وضعیت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

بستگی خواهد داشت. هر زمان که این عاملبه نتیجهی قابل ملاحظهای در حوزههای تحت کنکاش خود برسد، بایست نتیجه را به صورت یک رویداد به هر یک از عاملهایی که ممکن است نتیجهی حاصله در بهبود عملکرد و دانش درونی آنها تأثیرگذار باشد، ارسال نماید.

شکل ‏319 ساختار عامل تحقیق و توسعه

البته اینکه عامل دریافت کننده، با پیام دریافتی چه خواهد کرد از حیطهی وظایف این عامل خارج است و کاملا به خود عامل دریافت کننده و پیادهسازی درونی آن بازمیگردد. همچنین ممکن است عاملهای دیگر لازم باشد برای ارتقای کیفیت عملکرد و هوشمندی این عامل با آن مراوده داشته باشند که این مراودات صرفا از طریق پایگاه دانش عمومی سازمان انجام خواهد گرفت.
3.3.3.4. ساختار عامل تنظیم کننده منابع انسانی
منابع انسانی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در دستیابی یا عدم دستیابی به وضعیت موردانتظار سازمان است و به همین روی ما در چارچوب پیشنهادی عاملی جهت بررسی و تحت نظر داشتن این وجه مهم و حیاتی سازمان منظور کردهایم. این عامل با دارا بودن قابلیتهایی از جمله تحلیل نیروی انسانی و سعی در شناسایی و تعیین حوزههایی که در آنها به استخدام یا احیانا تعدیل نیرو نیاز است، همچنین محاسبه کمی و کیفی نیرو و تخصصهای انسانی موردنیاز و تعداد کارکنان و نیز بررسی نقشهای فعلی سازمانی و نیز نقشهای جدید یا نقشهایی که وجود آنها در چارت سازمانی میتواند مفید و تأثیرگذار باشد، همچنین با محاسبه و درنظر گرفتن منابع مالی موردنیاز برای به کارگیری و تأمین رضایت شغلی کارکنان، همچنین حوزههای تخصصی که کارکنان آنها نیاز به آموزشهای مداوم یا مقطعی دارند، سعی دارد نیاز سازمان را در زمینهی تأمین و نگهداری و حفظ رضایت شغلی نیروی انسانی به عنوان یکی از ارکان سیستم اطلاعاتی راهبردی براورده نماید.
شکل ‏320 قابلیتهای مذکور را به زبان متدلوژی پرامتئوس نمایش میدهد. ورودیهای متعدد این عامل عبارتند از رویدادهای محیطی و تحقیق و توسعهای، رویدادهای مالی و وضعیت محصولات و خدمات سازمان و نیز وضعیت مالی و رویدادهای مالی که همگی آنها مستقیما بر وضعیت، نیاز و یا عدم نیاز، کیفیت و نیز رضایت نیروی انسانی سازمان تأثیر گذارند. این عامل به عنوان خروجی بایست بتواند تعیین کند که سازمان در هر مقطع با توجه به محصولات و خدماتی که ارائه میدهد و وضعیت مالی که در آن قرار دارد، نیازمند چه تعداد نیرو با چه تخصصها و سطح مهارتی است و به چه منابع مالی جهت تأمین نیروی انسانی نیاز خواهد داشت. همچنین این عامل بایست بتواند با توجه به دانش درونی خود و دانش سازمانی، نیازهای نیروی انسانی سازمان را به نحو قابل قبولی تخمین زده و پیشبینی نماید و هوشمندی مدنظر برای این عامل در انجام همین تخمینها و پیشبینیهاست.

شکل ‏320 ساختار عامل تنظیم کننده منابع انسانی

3.3.3.5. ساختار عامل تحلیلگر بازار
شکل ‏321 نمایشدهندهی قابلیتهای عامل تحلیلگر بازار میباشد. این عامل قابلیتهایی از جمله بررسی نیاز بازار به محصول یا خدمتی خاص، تجزیه و تحلیل محصولات رقبا، تحلیل و تشخیص تمایلات مشتریان، تحلیل قدرت خرید مشتریان، میزان قدرت رقابتی رقبا، پیشبینی شرایط بازار و قابلیتهایی از این دست را دارا بوده و برای تمامی تجزیه و تحلیلهای فوق میتواند از الگوریتمهای هوش مصنوعی استفاده نماید که البته نرمافزارهایی به منظور تحلیل بازار هماکنون نیز طراحی و ایجاد شده و برای کاربردهای موردنیاز در دسترس میباشند.

شکل ‏321 ساختار عامل تحلیلگر بازار

عامل تحلیلگر بازار به عنوان ورودی رویدادهای محیطی، تحقیق و توسعهای، رویدادهای مربوط به امکان یا عدم امکان تدارک و تأمین کالاها یا خدمات خاص را دریافت نموده و با توجه به چشمانداز و رویکرد استراتژیک سازمان برای آینده آن در حوزه بازار برنامهریزی نموده و خروجی را در قالب پیامی در زمینهی بازار برای سایر عاملهای مرتبط ارسال خواهد نمود. این عامل نیاز به قدرت تحلیل و دید محیطی وسیع جهت انجام بهینه و صحیح وظیفهی خود دارد و حتی ممکن است از هوش انسانی نیز در کنار هوش مصنوعی بهره گیرد. به بیان دقیقتر و همانطور که پیشتر در فاز طراحی ساختاری نیز ذکر شد، این عامل بایست بتواند با دریافت اطلاعات گذشته یا همان سوابق کسب و کار، و نیز سایر اطلاعات موردنیاز از وضعیت تکنولوژیکی، اطلاعات آماری و سایر دادههای لازم، تخمینی از وضعیت آینده بازار و سمت و سوی حرکت آن ارائه کند. بدین منظور ممکن است از روشهایی مانند رگراسیون یا الگوریتمهای هوش مصنوعی یا شبکههای عصبی، الگوریتمهای ژنتیک یا مواردی از این دست استفاده شود.

3.3.3.6. ساختار عامل مسئول تدارکات
در دسترس بودن منابع برای فرایندها و پروژههای جاری یا آتی هر سازمان همواره یکی از مهمترین دغدغههای سازمانهاست. در بیشتر سازمانها واحدی به عنوان واحد تدرکات به همین منظور پیشبینی میشود که وظیفهی خدمت رسانی به سایر واحدها را بر عهده خواهد داشت.
برخی قابلیتهای این عامل همانطور که در شکل ‏322 مشاهده میکنید، بررسی در دسترس بودن کالا یا خدمت، بررسی هزینههای تأمین کالا یا خدمت در حال و پیشبینی هزینهها در آینده و نیز مقایسه کالاها یا سرویسهای مختلف میباشد. ورودی آن رویدادهای محیطی و تحقیق و توسعهایست و این عامل با اتکا به دانش درونی خود بایست بتواند امکان و هزینهی تأمین یک کالا یا خدمت را برآورد نماید و در اختیار سایر عاملها قرار دهد تا از آن به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه و برنامهریزی هرچه بهتر جهت نیل به وضعیت موردانتظار سازمان استفاده کنند.

شکل ‏322 ساختار عامل مسئول تدارکات

3.3.3.7. ساختار عامل تحلیلگر ذینفعان
قابلیتهای این عامل همانطور که در شکل ‏323 ساختار عامل تحلیلگر ذینفعانشکل ‏323 مشخص است، آنالیز تمایلات و گرایشات ذینفعان سازمان، اندازهگیری میزان رضایت آنها از روند فرایندها و وضعیت کنونی سازمان، بررسی و پیشبینی تأثیر حوادث محیطی بر عملکرد و رویکردهای اتخاذی سهامداران و ذینفعان سازمان، بررسی و تجزیه تحلیل رفتاری و حتی روانشناختی ذینفعان، بررسی تأثیر آموزش در بهبود دید و آستانهی تحمل آنها و معقولسازی توقعات ذینفعان از وضعیت آینده سازمان و نهایتا ارائهی نتیجهی این تجزیه و تحلیلها به گونهای قابل فهم به سایر عاملهاست که بتواند در عملکرد و ارتقای دانش آنها به منظور ترسیم وضعیت موردانتظار و حرکت به سوی آن وضعیت مؤثر باشد.
اصولا این ذینفعان سازمان هستند که وضعیت موردانتظار آن را مشخص میکنند و در واقع این وضعیت را میتوان بیان توقعات معقول و منطقی ذینفعان از سازمان در یک افق زمانی مشخص دانست. لذت حفظ رضایت آنها برای ما بسیار اهمیت داشته و به همین دلیل بوده که در مدل پیشنهادی یک عامل مجزا به بررسی و تجزیه و تحلیل تمایلات و رفتار ذینفعان اختصاص دادهایم. این عامل برای عملکرد درست و صحیح نیاز به داشتن دانش کافی از ویژگیهای رفتاری و شخصیتی ذینفعان داشته و نیازمند هوشمندی ای در حوزهی رفتارشناختی انسانی میباشد. البته نرمافزارهای مشابه قبلا در این زمینه در حوزه علم پزشکی و روانپزشکی ایجاد شدهاند که حتی شاید بتوان با الهام از آنها به طراحی منطق درونی عامل مبادرت ورزید. به هر حال خروجی ارائه شده توسط این عامل بایست بتواند سایر عاملهای متعامل در سیستم چندعاملی را به گونهای مناسب برای اتخاذ تصمیماتی که علاوه بر انطباق با چشمانداز و رسالت سازمان، با تمایلات و توقعات ذینفعان سازمان نیز همراستا باشد، راهنمایی نماید.

شکل ‏323 ساختار عامل تحلیلگر ذینفعان

3.3.3.8. ساختار عامل ناظر محصولات و خدمات
محصولات و خدمات سازمان به عنوان خروجی نهایی سازمان یکی از مهمترین بخشهایی هستند که در یک سیستم اطلاعاتی راهبردی بایست موردتوجه واقع شوند. این بخش هم از سایر بخشهای سازمان تأثیرپذیری زیادی داشته و هم قادر است بر آنها تأثیر گذارد. اصولا ساختار سازمان بر اساس نوع محصول یا خدمتی که ارائه میکند تعریف میشود.
از آنجا که چارچوب پیشنهادی ما یک چارچوب کلی و انتزاعی میباشد، سعی بر آنست که مدل به گونهای ارائه شود تا بتواند در تمامی سازمانها فارغ از نوع خدمت یا کالایی که تولید و ارائه میکنند، به کار رود. به هرحال مناسب دیدیم که برای بررسی نقش این وجه مهم از سازمان در ترسیم آینده موردانتظار، عاملی برای نظارت و بررسی وضعیت حال و آینده محصولات و خدمات سازمان در نظر بگیریم. این عامل دارای قابلیتهایی از قبیل تحلیل صنعت مرتبط با سازمان، تحلیل و پیشبینی آینده محصول یا خدمت، تحلیل ریسک و احتمال نیاز به تغییرات در کالا یا خدمت، پیشبینی وضعیت بازار محصول یا خدمت و مواردی از این دست بوده و برای تحقق این قابلیتها همانطور که در شکل ‏324 مشاهده میکنید، ورودیهایی از قبیل رویدادهای محیطی، رویدادهای بازار، چگونگی وضعیت و در دسترس بودن منابع انسانی و تحلیل وضعیت مالی سازمان در حال و آینده نیاز خواهد داشت.
به طور مثال ممکن است این عامل تعیین کند که ادامهی روند تولید یک کالا یا ارائهی یک خدمت در سال پیشرو به دلیل تغییرات در تمایلات و جهتگیری بازار یا محدودیتهای مالی بوجودآمده برای مشتریان مقرون به صرفه نخواهد بود و یا اینکه سازمان از لحاظ مالی قادر به تأمین منابع موردنیاز، و همچنین منابع و نیروی انسانی موردنیاز برای ارائهی یک خدمت جدید میباشد یا خیر و اصولا ارائهی این خدمت یا تولید محصولی خاص با چشمانداز و رسالت سازمان همخوانی دارد یا خیر؟ و اینکه در صورت انجام این کار آیا رضایت ذینفعان سازمان حاصل خواهد شد یا خیر؟

شکل ‏324 ساختار عامل ناظر محصولات و خدمات

خروجی حاصل از فعالیت این عامل به سایر عاملها در زمینهی تغییرات احتمالی در تولید کالا یا خدمات اطلاع رسانی و هشدارهای لازم را خواهد داد. به طور مثال عامل مالی ممکن است با دریافت یک رویداد از این عامل در زمینهی هشدار در زمینهی از ردهخارج شدن یک محصول، بایست ملاحظات لازم مرتبط با کاهش درآمد سازمان از محل تولید آن محصول را مدنظر قرار دهد. از لحاظ هوشمندی درونی این عامل تا حدودی مشابه عامل تحلیلگر بازار میباشد و بایست بتواند با تجزیه و تحلیل مجموعهای از محرکهای محیطی و با اتکا به دانش قبلی در دسترس، مثلا در مورد اینکه آیا آینده یک کالا یا خدمت امیدبخش و به صلاح سازمان است یا خیر تصمیمگیری کند.
3.3.3.9. ساختار عامل ناظر مالی
توان مالی هر سازمان را به جرئت میتوان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین جنبهها در گذشته، حال و آیندهی آن سازمان به حساب آورد. این وجه از سازمان مستقیما با تولیدات و محصولات، منابع انسانی، امکان تدارک مایحتاج سازمان، رضایت ذینفعان و نهایتا ترسیم وضعیت موردانتظار آن در ارتباطی دوسویه بوده و از آنها تأثیر پذیرفته و بر هریک تأثیراتی به جای خواهد گذاشت. لذا لزوم اختصاص یک عامل جهت نظارت و تحلیل امور مالی سازمان در مدل پیشنهادی کاملا بدیهی و توجیهپذیر خواهد شد.

شکل ‏325 ساختار عامل ناظر مالی
همانگونه که در شکل ‏325 مشاهده میشود، مهمترین قابلیتهای این عامل عبارتند از محاسبه درآمدهای سازمان و همچنین هزینههای آن، تخمین هزینهی هر عملیات قابل انجام در بخشهای مختلف سازمان، تحلیل توان مالی سازمان و مقایسه آن با توان مالی رقبا در کنار تحلیل شرایط اقتصادی بازار هدف و نیز جامعه و بررسی تأثیر پذیری سازمان و وضعیت مالی آن از این شرایط و بررسی تغییرات توان مالی سازمان در صورت هرگونه تغییر در شرایط.
ورودیهای موردنیاز این عامل شامل رویدادهای محیطی، تحقیق و توسعه، وضعیت دسترسی به منابع انسانی و امکان تدارک خدمات و کالاهای موردنیاز و مواردی از این دست بوده و خروجی آن به سایر عاملها در مورد توان مالی سازمان اطلاعرسانی خواهد نمود. هوشمندی موردانتظار برای این عامل بایست به کمک روشهای دادهکاوی الگوریتمهای هوشمصنوعی با تجزیه و تحلیل اطلاعات ورودی و نیز دانش درونی و سازمانی ایجاد شود.

3.3.3.10. ساختار عامل ترسیمگر وضعیت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدل پیشنهادی، سیستم اطلاعاتی، دانش سازمانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عاملهای هوشمند، مدل پیشنهادی، دانش سازمانی