دانلود پایان نامه ارشد درباره مقوله بندی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی، ساختار سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته شده است.

2- جامعه آماری در تحلیل محتوي
مقالات فمنیستی مطرح شده در دو مجله زنان و پیام زن که بین سالهای 78-68 منتشر شده است. در مجله زنان در 9 شماره به چاپ مطلب در مورد فمينيسم مبادرت شده و در مجله پیام زن تنها در چهار شماره مسئله فمينيسم مورد بررسي قرار گرفته است.
لازم به ذکر است مجله زنان از سال 70 ‏و پیام زن از سال 71 ‏شروع به انتشار كرده اند.

3- شيوه انتخاب نمونه
هردو نشريه پيام زن و زنان ماهانه منتشر ميشوند. از مجله پيام زن همان چهار شماره‏ای که مطلب فمنیستی دارد، انتخاب شدند و از مجله زنان نیز چهار شماره که از لحاظ زمانی به مطالب مجله پیام زن نزدیکتر بودند.

4- واحد تحقيق
هشت مقاله فمينيستي از دو مجله پيام زن و زنان مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
مجله پيام زن شماره‏هاي 34،35،36،37.
مجله زنان شماره هاي 26،28،31،32.

5- مقوله هاي تحقيق
مقوله‏ها، موضوعها یا طبقاتی هستند که گروهی از عناصر را (که در تحليل محتوا واحد ثبت ناميده مي‏شود) زير يك عنوان نوعي جمع مي كنند و علت این گردآوری، خصوصیات مشترک این عناصر است.
مقوله بندی عبارت است از عمل طبقه بندی عناصر سازنده يك مجموعه از طريق تشخيص تفاوتهاي آنها و سپس گروه بندي مجددشان براساس معيارهاي تعیین شده قبلی بر حسب نوع عناصر (شباهت عناصر).1
مقوله ها باید دارای ویژگيهای زیر باشند:
‏- همگن باشند؛2 مقولات باید دارای مضامین یکسان باشند.
‏- انحصاری3 باشند؛ یک عنصر محتوا نمی تواند در دو مقوله بصورت اتفاقي به کار رود.
– جامع4 باشند؛ تمام متن باید مورد استفاده قرار گيرد
– عيني5 باشند؛ رمزگذاران مختلف بايد به يك نتيجه برسند.
– متناسب6 باشند؛ يعني منطبق با هدف و محتوا باشند.
مقولات تنظيم شده زماني ارزشمندند كه بتوانند بدون شك و ترديد، شامل تمام اطلاعات به دست آمده بوده، بعلاوه در امر استنباط نيز الهام بخش و مولد باشند.
معیار مقوله بندی می تواند بر حسب موضوع باشد که شامل موضوعات مختلف است.
از قبیل: اجتماعی – اقتصادی – مذهبی – فرهنگي – سیاسی و غیره که هر کدام از این مقوله ها دارای زیر مقوله‏هائی می‏باشند.
در این رساله مقوله‏های تحقیق شامل : موضوع – منبع – جهت گیری – منطقه رویداد – سبك – سطح زیر چاپ – تیتر – عکس و طرح – شمارگان – جنسيت نويسنده می باشد.
تعيين متغیرهای
متغيرهاي مستقل (x) ساختار موضوعی مطالب فمنیستی این دو مجله مي باشد.
متغیرهای وابسته (y) مجلات پیام زن و زنان

6- تعریف مفاهیم و مقوله های تحقیق:
بررسی: تحقیق و پژوهش در زمینه مسئله‏ای است که شخص پژوهشگر مي خواهد به آن برسد.
تحليل محتوي: يكي از فنون تحققي است كه براي توصيف عيني و منظم و كمّي محتواي آشكار ارتباطات به كار مي رود و هدف آن تفسير كردن است.1
تعريف مجله: نشريه اي است كه ماهانه يا هفتگي منتشر ميشود صفحاتش بهم دوخته يا منگنه مي شود.2
مطالب فمنیستی: مقالاتی است که به مسئله فمنيسم پرداخته است و آن را مورد بررسي و تحليل قرار داده است. چه به صورت ترجمه و يا نوشته نویسندگان داخلی در نشریه به چاپ رسیده باشد.

7- تعريف مقوله هاي تحقيق
الف: موضوع: در این بررسی هر مقاله در یکی از 6 زير مقوله، زیر موضوع تلقی می شود.
1- سياسي:
مقاله ای که با نگرش سیاسی به فمنپسم پرداخته و از دیدگاه سياسي آن را مورد بررسی قرار داده است.
2- اجتماعي:
مقاله ای که فمنيسم را يك پدیده اجتماعی بداند و آن را محور روابط اجتماعي قرار دهد.
3- فرهنگي:
مقاله ای که مسئله فمنيسم را يك پدیده فرهنگی بداند و جهت پیشبرد یا اصلاح فرهنگ جوامع، به فمينيسم بنگرد.
4- اقتصادي:
مقاله‏ای كه در آن فمنيسم يك راهکار اقتصادی و جهت بهبود ‏جایگاه‏ اقتصادي زنان مورد توجه قرار گيرد.
5- حقوقي:
مقاله اي كه جنبه هاي حقوقي پديده فمينيسم را اصلي و محوري بداند و از دريچه قوانين حقوقي به تأييد يا رد آن بپردازد.
6- سياسي، اجتماعي:
مقاله اي كه فمينيسم را مؤثر در تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع دانسته و از این زاویه آن را مورد بررسي قرار دهد.
ب: منبع:
در فرهنگ عمید منبع را چشمه، جای جوشیدن و بیرون آمدن آب، اصل و منشأ می داند که در مورد منبع مطلب نیز جايی است که مطلب از آن استفاده شده و برگرفته شده است.
1- منبع داخلي
کلیه مقالاتی که از نویسنده ایرانی به چاپ رسیده باشد.
2- منبع خارجي
3- مقالاتی که از نویسنده غیر ایرانی نشر یافته یا از منابع غیر فارسی ‏ترجمه شده است.
ج : جهت گیری:
منظور از جهت گیری نشان دادن دیدگاه مقاله نسبت به مسئله مورد نظر ‏که در اینجا فمينيسم است می‏باشد.
1- مثبت:
نگاه مقاله نسبت به فمينيسم دیدی مثبت بوده است و نظریه‏های مطرح در آن را می پذیرد.
2- منفي:
به مسئله فمينيسم با ديد منفي نگريسته و مباحث آن را رد مي‏كند.
3- بيطرف:
بدون پيشداوري و موضع گيري خاصي مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد.
د: منطقه رويداد:
هر مقاله‏ای با توجه به تقسیم بندی منطقه زير کدگذاری شده است.
1- کشورهای اسلامی
در اینجا کلیه کشورهایی است كه دين رسمي در آنها اسلام نمي باشد.
3- هردو
منظور مقالاتي است كه در نگارش هم به كشورهاي اسلامي و هم غير اسلامي مربوط مي شود.
هـ: سبك مطلب
مطلب با توجه به سبكي كه از انها ياد شده كد گذاري مي شدند.
1-تحقیق: در اینجا منظور از مقالاتی است که به گرد‏آوری مطالب از منابع مختلف در مورد موضوع مورد نظر پرداخته است.
2- ‏ترجمه: مقالاتی است که از منابع خارجی ترجمه گردیده و عیناً درج شده است.
3- مقاله: به مقالاتی اطلاق میشود که در کنار استفاده از منابع مختلف به تحلیل و نظر نویسنده نیز توجه شده است.
4- ‏سایر: مطالبی که د‏ر هیچیك در تقسیم بندی های بالا نگنجد
و: سطح زير چاپ:
در اين‏جا مقالات این جا سطح زیر چاپ مقالات براساس تعداد ‏صفحاتی است که در يك شماره مجله به خود اختصاص داده است.

فصل چهارم: چهارچوب عملي تحقيق

در این بخش از رساله، تحلیل محتوای مقالات مربوط به مسئله فمنيسم که در مجله های پیام زن و زنان مطرح شده است مورد بررسی قرار می گیرد که به شرح زیر است:
1- ترسيم جداول بصورت مقايسه اي از حيث موضوع – منبع – جهت گيري – منطقه رويداد – سبك مطلب – سطح زير چاپ – تيترمطلب – عکس و طرح – شمارگان – جنسیت نویسنده بهمراه توصیف جدول

شماره 1- مقایسه موضوع مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان
نوع مجله
موضوع
مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- سياسي
0
0
0
25%
2- اجتماعي
0
0
0
0
3- فرهنگي
0
0
0
0
4- اقتصادي
0
0
0
0
5- حقوقي
4
100%
0
0
6- سياسي، اجتماعي
0
0
3
75%
جمع
4
100%
4
100%

از جدول شماره 1 چنان بر مي آيد كه مقالات فمينيستي در نشريه پيام زن تماماً با تكيه بر مسائل حقوقي به مسئله فمنيسم پرداخته است.
ولي در مقالات فمنيستي در نشريه زنان بيشتر از دريچه سياسي – اجتماعي به فمنيسم نگاه ميشود و در يك مقاله تنها به جنبه سياسي توجه شده است كه فمنيسم را كلاً يك نظريه سياسي مي‏داند.

شماره 2- مقایسه منبع مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان
نوع مجله
موضوع
مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- داخلي
4
100%
0
0
2- خارجي
0
0
4
100%
جمع
4
100%
4
100%

با توجه به جدول شماره 2 نتيجه گرفته ميشود كه مقالات فمنيستي مطرح در مجله پيام زن از منبع داخلي نقل شده است و مقالات وارده بر مجله است كه مطالب مربوط به فمنيسم را تشكيل ميدهد.
ليكن در مجله زنان تمامي مقالات مطرح شده از منبع خارجي برگرفته شده است و بصورت ترجمه در مجله درج گرديده است.

شماره 3- مقایسه جهت گيري مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان
نوع مجله
موضوع
مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- مثبت
0
0
3
75%
2- منفي
4
100%
0
0
3- بيطرف
0
0
1
25%
جمع
4
100%
4
100%

بررسي جدول شماره 3 حاكي از اين است كه در مقالات فمنيستي مجله پيام زن جهت گيري كاملاً منفي است و در هر 4 مقاله مورد بررسي با ديدي كاملاً منفي نسبت به مسئله فمنيسم همراه است.
ولي در مجله زنان يك مقاله بيطرفانه فمنيسم را مورد بررسي قرار ميدهد و در 3 مقاله ديگر گرچه نويسنده مدعي است كه جانب گيري مشخصي ندارد ليكن جهت گيري مثبت در آن كاملاً مشهود است. كه اين را شايد بتوان به دليل استفاده از منابع خارجي دانست.

شماره 4- مقایسه منطقه رويداد مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان

نوع مجله
منطقه رويداد
مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- كشورهاي اسلامي
0
0
0
0
2- كشورهاي غير اسلامي
0
0
4
100%
3- هردو
4
100%
0
0
جمع
4
100%
4
100%

نگاه به جدول شماره 4 نشان مي دهد كه منطقه رويداد مطالب فمنيستي در مجله پيام زن با رويكرد به كشورهاي اسلامي و غير اسلامي تهيه شده است.
اما در مجله زنان منطقه رويداد مطالب فمنيستي مورد بررسي در همه موارد كشورهاي غير اسلامي است.

شماره 5- مقایسه سبك مطلب مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان

نوع مجله
سبك مطلب
مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- تحقيق
0
0
0
0
2- ترجمه
0
0
4
100%
3- مقاله
4
100%
0
0
4- ساير
0
0
0
0
جمع
4
100%
4
100%

آنچه جدول شماره 5 روشن مي سازد اينكه مطلب فمنيستي در مجله پيام زن بصورت مقاله مي باشد كه همراه با ترجمه و استناد به متون تحليل را نيز بهمراه دارد ليكن در مطالب فمنيستي مورد نظر در نشريه زنان تنها به ترجمه از مقالات منابع خارجي توجه شده است.

شماره 6- مقایسه سطح زيرچاپ مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان

نوع مجله
سطح زير چاپ
مجله پيام زن
مجله زنان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1- پنج صفحه
0
0
2
50%
2- بيشتر از پنج صفحه
4
100%
0
0
3-كمتر از پنج صفحه
0
0
2
50%
جمع
4
100%
4
100%

از جدول شماره 6 بر مي آيد كه مقالات مجله پيام زن در هر شماره مجله از پنج صفحه بيشتر بوده است و سطح زير چاپ بيشتري را بخود اختصاص داده است در صورتيكه در مجله زنان نيمي از مقالات (50درصد) در كمتر از پنج صفحه بوده است و نيم ديگر (50 درصد) با سطح زيرچاپ پنج صفحه مي باشد كه در مقايسه همين چهار مقاله در هر نشريه نشان مي دهد كه حجم مقالات پيام زن بيشتر بوده است.
لازم به يادآوري است كه چون هر شماره از هر نشريه صفحاتي بين 68 تا 72 صفحه داشته است لذا سطح زير چاپ بر اساس صفحه مقايسه شده است.

شماره 7- مقایسه داشتن يا نداشتن تيتر مقالات فمنیستی در دو نشریه پیام زن و زنان

نوع مجله
تيتر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جامعه ایرانی، تحلیل محتوا، علی شریعتی، مذهبی بودن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره پيام، 100%، فمنيستي، فمنيسم