دانلود پایان نامه ارشد درباره معنادار بودن، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

معاون مدير، 6/14 درصد رئيس اداره و 3/80 درصد کارشناس ميباشند.

نمودار 4-6. وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر پست سازماني

4-3. چگونگي توزيع متغيرهاي پژوهش بر اساس شاخصهاي مرکزي ، پراکندگي و شکل توزيع
شاخصهاي توصيف دادهها به سه گروهِ شاخصهاي مرکزي، شاخصهاي پراکندگي و شاخصهاي شکل توزيع تقسيم ميشوند. دراين بخش چگونگي توزيع متغيرهاي پژوهش براساس مهمترين شاخصهاي مرکزي (ميانگين165)، شاخصهاي پراکندگي (واريانس166 و انحراف معيار167) و شاخصهاي شکل توزيع (ضريب چولگي168 و ضريب کشيدگي169) مورد بررسي قرار ميگيرند.

جدول 4-7. شاخصهاي مرکزي، پراکندگي و توزيع متغيرهاي مورد بررسي در پژوهش
شاخص ها
اکتساب مديريت دانش
انتشار مديريت دانش
کارکنان
رهبري
ساختار سازماني
مرکزي
ميانگين
3.21
3.09
2.99
3.34
3.05
پراکندگي
انحراف معيار
0.684
0.935
1.003
0.843
0.758

واريانس
0.469
0.876
1.006
0.711
0.575
شکل توزيع
چولگي
0.093-
0.115-
0.31
0.268-
0.295

کشيدگي
0.143-
0.519-
0.667-
0.19-
0.151-
حجم نمونه
137
137
137
137
137
شاخص ها
تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتري
مشتري مداري
تجربه مديريت ارتباط با مشتري
نتايج مالي
نتايج بازاريابي
مرکزي
ميانگين
3.08
3.15
3.39
3.07
3.11
پراکندگي
انحراف معيار
0.640
0.731
0.816
0.696
0.760

واريانس
0.411
0.535
0.667
0.485
0.579
شکل توزيع
چولگي
0.002-
0.705
0.177-
0.229
0.287-

کشيدگي
0.065
0.147
0.175
0.756
0.08-
حجم نمونه
137
137
137
137
137
با توجه به جدول 4-7، تحليل شاخصهاي مرکزي، پراکندگي و توزيع متغيرهاي پژوهش به شرح زير ميباشد.
متغير ” اکتساب مديريت دانش” داراي ميانگين 3.21، انحراف معيار 0.684، چولگي 0.093- و كشيدگي 0.143- ميباشد. منفي بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت چپ ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي منفي به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال کوتاهتر ميباشد.
متغير ” انتشار مديريت دانش ” داراي ميانگين 3.09، انحراف معيار 0.935، چولگي 0.115- و كشيدگي 0.519- ميباشد. منفي بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت چپ ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي منفي به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال کوتاهتر
ميباشد.
متغير ” کارکنان ” داراي ميانگين 2.99، انحراف معيار 1.003، چولگي 0.31 و كشيدگي 0.667- ميباشد. مثبت بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت راست ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي منفي به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال کوتاهتر
ميباشد.
متغير “رهبري” داراي ميانگين 3.34، انحراف معيار 0.843، چولگي 0.268- و كشيدگي 0.19- ميباشد. منفي بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت چپ ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي منفي به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال کوتاهتر ميباشد.
متغير ” ساختار سازماني ” داراي ميانگين 3.05، انحراف معيار 0.758، چولگي 0.295 و كشيدگي 0.151- ميباشد. مثبت بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت راست ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي منفي به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال کوتاهتر
ميباشد.
متغير ” تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتري ” داراي ميانگين 3.08، انحراف معيار 0.640، چولگي 0.002- و كشيدگي 0.065 ميباشد. منفي بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت چپ ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي مثبت به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال بلندتر ميباشد.
متغير ” مشتري مداري” داراي ميانگين 3.15، انحراف معيار 0.731، چولگي 0.705 و كشيدگي 0.147 ميباشد. مثبت بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت راست ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي مثبت به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال بلندتر
ميباشد.
متغير ” تجربه مديريت ارتباط با مشتري ” داراي ميانگين 3.39، انحراف معيار 0.816، چولگي 0.177- و كشيدگي 0.175 ميباشد. منفي بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت چپ ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي مثبت به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال بلندتر ميباشد.
متغير ” نتايج مالي” داراي ميانگين 3.07، انحراف معيار 0.696، چولگي 0.229 و كشيدگي 0.756 ميباشد. مثبت بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت راست ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي مثبت به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال بلندتر ميباشد.
متغير ” نتايج بازاريابي” داراي ميانگين 3.11، انحراف معيار 0.760، چولگي 0.287- و كشيدگي 0.08 ميباشد. منفي بودن چولگي متغير نشاندهندة طولانيبودن دم توزيع به سمت چپ ميباشد. از طرف ديگر کشيدگي مثبت به اين معني است که شکل متغير از توزيع نرمال بلندتر ميباشد.
4-4 بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
براي اجراي روشهاي آماري و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقي درباره فرضيه هاي پژوهش مهمترين عمل قبل از هر اقدامي، انتخاب روش آماري مناسب براي پژوهش است براي اين منظور آگاهي از توزيع دادهها از اولويت اساسي بر خودار است.
براي همين منظور در اين پژوهش از آزمون معتبر كولموگروف- اسميرنوف براي بررسي فرض نرمال بودن دادههاي پژوهش استفاده شده است .
آزمون كولموگروف اسميرنوف که به افتخار دوآماردان روسي به نامهاي ا.ن. كولموگروف و ن.و اسميرنوف به اين نام خوانده مي شود، روش ناپارامتري سادهاي براي تعيين همگوني اطلاعاتي تجربي با توزيعهاي آماري منتخب است، بنابراين آزمون كولموگروف اسميرنوف روشي براي تشخيص نرمال بودن توزيع فراواني مشاهدات جمع آوري شده است.
اين آزمون براي گرفتن مجوز لازم جهت استفاده از رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون بر متغيرهاي مستقل و وابسته اعمال ميگردد تا نرمال بودن اطلاعات اثبات گردد در اين آزمون با توجه به فرضيات زير گام به بررسي نرمال بودن داده ها نهاده شده است:
دادهها داراي توزيع نرمال هستند :H0
دادهها داراي توزيع نرمال نيستند :H1
با توجه به جدول آزمون اسميرنف کولموگروف اگر سطح معني داري براي کليه متغيرهاي مستقل و وابسته بزرگتر از سطح آزمون (0.05)باشد توزيع داده ها نرمال مي باشد. همچنين مي توان از قضيه حد مرکزي توزيع نرمال بودن متغيرها را سنجيد. در اين قضيه هر گاه حجم نمونه بزرگتر از 30 باشد مي توان توزيع داده ها را نرمال در نظر گرفت.

جدول 4-8. آزمون كولموگروف اسميرنوف متغيرهاي پژوهش
شاخص
اکتساب مديريت دانش
انتشار مديريت دانش
کارکنان
رهبري
ساختار سازماني
حجم نمونه
137
137
137
137
137
پارامترهاي توزيع نرمال
ميانگين
3.21
3.09
2.99
3.34
3.05

انحراف معيار
0.684
0.935
1.003
0.843
0.758
آمارة آزمون اسميرنوف-کلموگروف
0.834
1.134
1.136
1.306
2.066
سطح معنيداري آزمون
0.489
0.152
0.151
0.066
0.068
نتيجة آزمون
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
شاخص
تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتري
مشتري مداري
تجربه مديريت ارتباط با مشتري
نتايج مالي
نتايج بازاريابي
حجم نمونه
137
137
137
137
137
پارامترهاي توزيع نرمال
ميانگين
3.08
3.15
3.39
3.07
3.11

انحراف معيار
0.640
0.731
0.816
0.696
0.760
آمارة آزمون اسميرنوف-کلموگروف
1.047
1.697
1.633
2.151
2.349
سطح معنيداري آزمون
0.223
0.066
0.059
0.078
0.098
نتيجة آزمون
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

همانطور که از دادههاي جدول 4-8 مشخص است، سطح معناداري آزمون کولموگروف- اسميرنوف براي تمامي متغيرهاي پژوهش بزرگتر از مقدار 05/0 است. در نتيجه تمامي متغيرهاي مورد بررسي در پژوهش حاضر داراي توزيع نرمال ميباشند.
4-5. تحليل عاملي تأييدي
در اين مطالعه از ابزار پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده شده است. بنابراين با استفاده از تحليل عاملي تأييدي ساختار کلي پرسشنامه‌هاي تحقيق مورد روائي سنجي محتوائي قرار گرفته است. براي تحليل عاملي تأييدي و مدل‌يابي معادلات ساختاري بارعاملي استاندارد و آماره t محاسبه شده است. بطور کلي قاعده زير حاکم است:
قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بوسيله بار عاملي نشان داده مي‌شود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر مي‌شود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است (بشليده، 1392). زمانيکه همبستگي متغيرها شناسائي گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. جهت بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون t يا همان t-value استفاده مي‌شود. چون معناداري در سطح خطاي 05/0 بررسي مي‌شود بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مشاهده شده با آزمون t-value از 96/1 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نيست و در نرم افزار ليزرل با رنگ قرمز نمايش داده خواهد شد.
در جدول زير متغيرهاي پژوهش به همراه نام اختصاري آنها آورده شده است.

جدول4-9. جدول ابعاد اختصاري متغيرهاي پژوهش
متغير
علامت اختصاري
مشتري مداري
CUO
اکتساب مديريت دانش
KMA
انتشار مديريت دانش
KMD
تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتري
TEC
متغيرهاي سازماني
ORV
کارکنان
EMP
رهبري
LEA
ساختار سازماني
ORS
موفقيت CRM
SUC
تجربه CRM
EXP
نتايج مالي
FR
نتايج بازاريابي
MR
4-5-1. نتايج تحليل عاملي تأييدي متغيرهاي مشتري مداري، اکتساب مديريت دانش، انتشار مديريت دانش و تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتري
تحليل عاملي تائيدي 4 متغير مشتري مداري، اکتساب مديريت دانش، انتشار مديريت دانش و تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتري در شکل شماره 4-1 ارائه شده است. بارعاملي استاندارد تحليل عاملي تأييدي براي سنجش قدرت رابطه بين اين متغيرها با متغيرهاي قابل مشاهده آنها (گويه‌هاي پرسشنامه) در تمامي موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است. بنابراين ساختار عاملي پرسشنامه قابل تأييد است.

شکل شماره 4-1. بار عاملي استاندارد تحليل عاملي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حاشیه نشینی، اقتصاد کشاورزی، جوامع روستایی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تحصيلي، همبستگي، پيش