دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت سود، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

فرصت طلبانه ميزنند ، معامله گران هزينه هاي انتخاب نادرست ناشي از مديريت سود را تشخيص می دهند و به آن واکنش نشان می دهند (کسیا و لیو، 2005). از این جهت، وجود مکانیزم هایی برای کنترل انگیزه های مدیران در شرکتهای سهامی در راستای حفظ منافع مالکان، ضروری است.در این رابطه، برخی از تحقیقات به نقش سهامداران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت طلبانه مدیران و انتقال اطلاعات پرداخته اند . براساس فرضيه نظارت كارآ1، سهامداران نهادي وسهامداران عمده اي كه خارج ازشركت قراردارند در مقايسه باسهامداران خرد ، به دليل برخورداري از امكانات ، تخصص وتجربه بالا و همچنين حق راي بيشترمي توانند با هزينه كمتري بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند. شواهد نشان مي دهد كه تصميم گيري مجامع عمومي شركتها ارتباط معناداري با مالكيت نهادي داشته است(بوشی و نو، 2000).
در تحقیق حاضر، سعی می شود، نقش صندوق های سرمایه گذاری(به عنوان مهمترین گروه سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران)، در نظارت بر رفتارهای مدیران شرکتهای سرمایه پذیر، تبیین شود. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی بعنوان یک انگیزه مهم برای مدیریت سود، تلقی و مورد بررسی قرار می گیرد.در بندهای زیر، ارتباط بین متغیرهای اساسی تحقیق، مبتنی بر شواهد نظری و تجربی موجود، تبیین شده است.
1-3) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود
مطابق با هوتون و همکاران(2006) زمانيكه يكي از طرفين معامله نسبت به طرف ديگر ، داراي مزيت اطلاعاتي باشد ، ميگويند سيستم اقتصادي ازديدگاه اطلاعات ، نامتقارن است . در تئوري حسابداري ، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات داراي اهميت زيادي است زيرا بازارهاي اوراق بهادار در معرض تهديد هاي ناشي از مسئله عدم تقارن اطلاعاتي قرار دارند و اين به دليل وجود اطلاعات درون سازماني است . حتي اگر قيمت به طور كامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعكس كند ، باز هم اين احتمال وجود دارد افراد درون سازمان ، نسبت به افراد خارج از سازمان ، داراي اطلاعات بيشتري باشند . در اين زمان ، اين افراد از مزيت داشتن اطلاعات استفاده مي كنند و به منافع بيشتري دست مي يابند . زماني كه سرمايه گذاران خارجي از اين موضوع آگاه شوند ، بديهي است مبالغي را كه آماده بودند درصورت وجود اطلاعات كامل ، براي اوراق بهادار پرداخت كنند ، نمي پردازند و بدين گونه در برابر زيانهاي احتمالي ناشي از وجود اطلاعات محرمانه ، واكنش نشان مي دهند (هوتون و همکاران، 2006). جو و کیم(2007) ارتباط بین کمیت و کیفیت افشای شرکتی با مدریت سود را بررسی نمودند. آنها دریافتند شرکتهای با سطح افشای گسترده تر، با احتمال کمتری دست به مدیریت سود می زنند و استدلال نمودند که افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان را کاهش می دهد و فرصتهای مدیریت سود را محدود می سازد. زیراکه، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، اطلاعات بیشتری در اختیار دارند و با احتمال بیشتری انحراف در اطلاعات را تشخیص می دهند(جو و کیم، 2007). در همین راستا، کسیا و لیو(2005) ارتباط بین اعلامیه های پیش بینی سود را با سطح مدیریت سود بررسی کردند. نتایج آنها حاکی از یک ارتباط معکوس بین مدیریت سود با انتشار پیش بینی سود می باشد. آنها استدلال نمودند که مدیران برای کنترل سود، سعی می کنند که اطلاعات کمتری به استفاده کنندگان بدهند.در مجموع، شواهد نظری و تجربی موجود نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی، عاملی است که سطح مدیریت سود در شرکتها را افزایش می دهد. بنابراین، استدلال می شود که انگیزه های مدیران در راستای دستیابی به منافع شخصی از طریق مدیریت سود در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، بیشتر می باشد(دای و همکاران، 2013).
1-4- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود
چانگ و فرت و كيم(2002) به اين نتيجه رسيدند كه در موسسات با مالكيت بيشتر سرمايه گذاران نهادي، مديريت سود كمتري وجود خواهد داشت. چون نهادها يا به شركتها فشار وارد مي آورند كه روشهاي حسابداري محافظه کارانه ای را به كار ببرند و يا قادرند مدیران فرصت طلب را از سمتشان برکنار کنند.از نظر برخي از محققان درگيري سهامداران نهادی در فعاليتهاي نظارتي و كنترلي توانايي محدود كردن مشكلات نمايندگي را دارد. اين نويسندگان استدلال مي كنند كه از آنجايي كه همه سهامداران بدون تحمل هزينه، از فعاليتهاي سهامدار نظارت كننده بهره مند مي شوند، فقط سهامداران نهادی انگيزه كافي براي نظارت دارند. نقش بالقوه ديگر براي سرمايه گذاران نهادي ايجاد سازوكارهاي معتبر براي انتقال اطلاعات به بازارهاي مالي، يعني ديگر سهامداران است(هانگ، 2009).هانگ (2009) عقيده دارد ، سرمايه گذاران نهادي مي توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مديريت را به ديگر سهامداران انتقال دهند. اما براي اينكه چنين نظارتي معتبر باشد، سهامداران نهادی بايد سرمايه گذاري را براي يك دوره زماني ادامه دهند كه به اندازه كافي طولاني باشد و علاوه بر اين، سهام كافي براي كاهش مشكل سواري مجاني نگهداري كنند (دای و همکاران، 2013).
لیو و پنگ(2006) صندوق های سرمایه گذاری را به سه طبقه، گروه بندی کردند و دریافتند که دقت اقلام تعهدی با سرمایه گذاران کوتاه مدت، ارتباط معکوس دارد، در حالیکه سرمایه گذاران بلندمدت دقت اقلام تعهدی را افزایش می دهند. کوه(2007) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی می توانند کاهش دهند مدیریت سود فرصت طلبانه را، در حالیکه مالکیت نهادی زودگذر، باعث افزایش مدیریت سود در شرکتهایی که سعی در رسیدن به سود هدف دارند؛ می شوند(دای و همکاران، 2013). بنابراین، بنظر می رسد چنانچه سهام شرکت در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری بلندمدت باشد؛ در مقایسه با شرایطی که سهام در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد؛ مدیریت سود کمتری را داشته باشد.
1-5- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود
رامالینگودا و یو(2012) نشان دادند که در شرکتهای با سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، مالکیت نهادی با محافظه کاری حسابداری ارتباط مثبت دارد و هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر می شود؛ تقاضا برای محافظه کاری بالاتر می رود. آنها استدلال نمودند که عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و سهامداران نهادی را وادار به افزایش سطح نظارت می کند. در این خصوص، کوفی(1991) ادعا نمود چنانچه عدم تقارن اطلاعاتی پایین باشد، هزینه های نظارت صندوق های سرمایه گذاری کم است و آنها انگیزه دارند که سهام خود را برای مدت بیشتری نگهداری نمایند(دای و همکاران، 2013).بر این اساس، بنظر می رسد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی، رویه های نظارتی صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار دهد.
با توجه به مباحث فوق، سوال اساسی تحقیق حاضر به صورت ذیل مطرح می شود.
نقش صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت نسب به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، در نظارت بر مدیریت سود شرکتها، چیست؟
1-6-ضرورت انجام تحقيق
شركتهای سهامی نقش عمده ای در اقتصاد بازي می كنند. ميليونها نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم در اين شركتها سرمايه گذاري مي كنند و موفقیت این شركتها به میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در این شركتها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل موثر در موفیقت واحدهای انتفاعی، راهبردهای اتخاذ شده توسط آنها در بازارهای رقابتی می باشد. از این رو، تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تمرکز بر اندازه گیری این راهبردها، یکی از ضروریات تحقیق حاضر است. زیراکه یافته های تحقیق در این حوزه می تواند به طور بالقوه توسط مدیران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توجه به عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها، یکی دیگر از ضروریات تحقیق است. زیراکه صورتهای مالی مهمترین منابع اطلاعاتی شركتها می باشند و از اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برخودار می باشند و تبیین عوامل موثر بر آن می تواند به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت ارزیابی صحیح این اطلاعات، کمک کند.

1-7-اهداف تحقيق
هدف آرمانی:ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در فرآیند گزارشگری
هدف کلی:بررسی روش های افزایش تقارن اطلاعاتی و کاهش مدیریت سود
اهداف جزئی:
تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در نظارت بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی
تفکیک سرمایه گذاران نهادی به دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت و تبیین ارتباط آنها با سطح مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر
توجه به صندوق های سرمایه گذاری بعنوان مهمترین گروه از سرمایه گذاران نهادی و نقش آنها در حفاظت از منافع مالکان شرکتهای سهامی

1-8) فرضيه هاي تحقيق
فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معنادار وجود دارد.

1-9)روش تحقيق
این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع تجربی می باشد و جزء تحقیقات اثباتی حسابداری طبقه بندی می گردد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نوع همبستگی محسوب می گردد. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسيوني مي باشد.

1-10)جامعه و نمونه آماری
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده مي شود. جامعه آماري فوق با توجه به شرايط و ملاحظات ذيل محدود شده و نمونه آماري از آن استخراج مي شود.
1) پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
2)شرکت هادر طول سالهای 1386 تا 1391 در بورس حضور داشته باشند.
3)شرکت ها در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی نداشته باشد.
4)نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از6 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.
5)اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
بنابراین، روش نمونه گیری در این تحقیق، غربالگری است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکتهای نمونه آماری انتخاب و داده های آنها در آزمون فرضیه هاي تحقيق بکار می رود. دوره تحقیق 6 ساله و شامل سال های 1386 تا 1391 است.
1-11)روش گرد آوري اطلاعات
جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز از روش کتابخانه ای استفاده می شود.در اين روش از کتابخانه های فیزیکی و دیجیتالی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی آماده، نظیر نرم افزار ره آورد نوین و سایت های رسمی بورس نظیر کدال ، rdis و irbouse استفاده خواهد شد.
1-12)قلمرو تحقيق
1-12-1)قلمرو موضوع تحقيق
موضوع تحقیق حاضر در راستای پژوهشهای حسابداری مبتنی بر اطلاعات تاریخی شرکتها می باشد و مبنای آن براساس تئوری نمایندگی است. در این تحقیق نقش صندوق های سرمایه گذاری به لحاظ مکانیسم حاکمیتی در تبیین کیفیت گزارشگری مالی، موردنظر قرار گرفته است.
1-12-2)قلمرو زماني تحقيق
محدوده زماني تحقيق شامل 6 سال متوالي از سال 1386 تا 1391 مي باشد كه بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده هاي واقعي اين سالها انجام مي پذيرد. براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و شركتهايي كه در اين دوره در بازار اوراق بهادار حضور داشته اند؛ در آزمون فرضیات وارد می شوند.
1-12-3)قلمرو مكاني تحقيق
تمامي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه شرايط مذكور در بند جامعه آماري را داشته باشند .
1-13)تعريف واژه گان تحقيق
تمرکز مالکیت: اين ساختار مالكيت به حالتي اطلاق مي شود كه بخش عمده ای از سهام شركت در اختيار سهامدار خاصی باشد كه باعث تمركز مالكيت و به تبع آن تمركز حاكميت شركتي مي شود. د

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، مدیریت سود