دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، خدمات درمانی، دسترسی مناسب

دانلود پایان نامه ارشد

نظر گرفته گرفته شده است (حدود 50-40 متر مربع)، سرانه مسکوني در شهر سميرم از استانداردهاي موجود تقريباً بيشتر است.

نقشه 4-1 پراکندگی کاربری مسکونی در شهر سمیرم مأخذ: نگارنده

در تراکم هاي متوسط شهري حدود فضاي مورد استفاده واحد هاي مسکوني حدود 50 درصد سطح زمين را شامل مي شود (شيعه،173:1387)،که اين ميزان در شهر سميرم برابر با 31 درصد (بدون لحاظ کردن مساحت باغات)و 7/20 درصد (با لحاظ کردن باغات) مي باشد.
ارتفاع ساختمانی در شهر سمیرم عمدتا در حد یک و دو طبقه می باشد. نه وضعیت توپوگرافی، نه وضعیت اقتصادی، نه نیاز جمعیتی و نه توان اقتصادی مردم اجازه ساخت و ساز بیش از دو طبقه را نداده است.
مصالح به کار گرفته شده در ساختمان ها عموما مصالح مقاوم بوده و در نماسازی آنها از سنگ ( به عنوان یک محصول محلی ) و آجر استفاده شده است. تنها در بافت فرسوده از خشت و گل استفاده شده.
شهر سمیرم به لحاظ قرار گیری در منطقه کوهستانی، از سمت شمال به ارتفاعات و از سمت جنوب به دشت حاصلخیز و باغات پرارزش محدود می شود. از قدیم الایام مردم سمیرم به خاطر مسائل امنیتی و حفظ اراضی کشاورزی، تمایل زیادی جهت احداث مسکن در دامنه کوه های شمالی از خود نشان داده اند. لیکن در حال حاضر که شهر نیازمند خدمات زیربنایی است، هرگونه توسعه ی جدید در جهت شمال بسیار پرهزینه و در جهت جنوب باعث از بین رفتن اراضی زراعی و باغات می گردد. از میان دو جهت دیگر شرق و غرب، اراضی سمت شرق نسبت به سمت غرب از موقعیت بهتری به دلیل وسعت اراضی بایر و شیب نسبتا ملایم برخوردار می باشد. اراضی دیگر و تا حدودی مستعد توسعه شهری در غرب، پس از جاده کمربندی قرار دارد، لیکن وجود جاده کمربندی به مثابه دیوار جداکننده ای، این اراضی را از بدنه اصلی شهر جدا می سازد. اراضی شرقی از امکان دسترسی مناسب، شیب متعادل ( در مقایسه با اراضی پرشیب بافت قدیم شهر ) و وجود اراضی دولتی برخوردار است. این اراضی به عنوان توسعه حال و آینده شهر توسط مطالعات طرح جامع مورد تأیید قرار گرفت است (طرح جامع، 1379: 36).

4-3-1-2 بیمارستان
هنگام وقوع بحران، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی از کاربری های مهم و اساسی به حساب می آیند و جزء کاربری های سازگار با پایگاه های پشتیانی مدیریت بحران و نیز خود به عنوان پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران محسوب می شود( مسائلی، 1375: 192) و مکانیابی آنها از موارد بسیار ضروری در برنامه ریزی مدیریت بحران محسوب می شود.
از نظر توزيع و پراکندگي 2 بيمارستان در شهر وجود دارد که مساحتی معادل 114543 متر مربع را شامل می شود. این دو بیمارستان يکي در شمال غربي شهر و ديگري در انتهاي جنوب شرقي شهر واقع شده اند که هيچ کدام با توجه به استانداردهاي معمول مکانيابي نشده اند (نقشه شماره4-2).
در مورد بیمارستان براي شهر هاي ايران که جمعيتي حدود 20000 نفر دارند، با توجه به ضوابط و معيارهاي جمعيتي، سرانه 15/0 متر مربع (شیعه، 1387: 112) پیشنهاد شده است که سرانه این کاربری در شهر سمیرم 6/4 مترمربع می باشد که این میزان از استاندارد معمول بیشتر می باشد.
مکان یک بیمارستان باید نزدیک فضای سبز و پارک ها و دور از مناطق تجاری و شلوغ انتخاب گردد، راه های دسترسی به آن مناسب باشد، به مراکز با تراکم جمعیتی بالا نزدیک باشد تا تعداد بیشتری از شهروندان از خدمات آن بهره مند شوند و در نهایت در فاصله مناسبی از مراکز بیمارستانی موجود باشد تا توزیع خدمات درمانی در درون شهر مناسب باشد( شورورزی و همکاران، 1390:31).

نقشه 4-2 پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، مکان یابی، مکانیابی Next Entries تحقیق رایگان درباره مدیریت بحران، مکان یابی، سلسله مراتبی