دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، مکان یابی، مکانیابی

دانلود پایان نامه ارشد

279 مزرعه مستقل شهرستان حدود 84 درصد در بخش مرکزي شهرستان و 16 درصد در ديگر بخش ها مي باشد که اين امر نشانة توسعة مراکز کشاورزي در دشت هاي بخش مرکزي مخصوصا در سال هاي اخيرمي باشد(اريسيان:102).
به دليل داشتن قابليت هاي مناسب براي کشاورزي و نگهداري دام در سميرم، الگوهاي اقتصادي و معيشت اصلي مردم بر پاية کشاورزي و تا حدودي دامپروري و اخيرا باغستان هاي درخت سيب مخصوصا از نوع رد و گلدون مي باشد.(قاسمي،210:1389).
از کل کشت در منطقه 60 درصد کشت غلات و 20 درصد گياهان علوفه اي و 20 درصد حبوبات مي باشد و از 140000 هکتار اراضي زير کشت باغات شهرستان بيش از 12000 هکتار اختصاص به درخت سيب دارد.60 درصد مردم شهرستان به کار کشاورزي و دامپروري اشتغال دارند(حقيقت،1376: 306-307).
وجود درختان وحشي سيب در کوه آلمالو در شمال روستاي ورق از توابع دهستان وردشت نشان از قدمت و استعداد بالقوه اين منطقه در پرورش سيب دارد. اولين باغ سيب در سال 1338 در شهرستان سميرم احداث گرديد.
علي رغم وجود قابليت هاي مناسب براي کشاورزي و برخورداري از مواهب طبيعي مشکلات و موانعي وجود دارد که مانع رشد وتعالي بخش کشاورزي در منطقه مي باشد. از جمله: برف بردگي، يکي از آفات مهم محصولات در شهرستان سميرم بوده که کشت بذرهاي مقاوم و متناسب با منطقه نيز عاملي در جهت پايين بودن ميزان راندمان محصولات بوده است، به گونه اي که کشت غلات از گونة سردسيري (سختک) گذشته از اين که در برابر سرما و يخبندان زمين مقاوم بود اما محصولي نا مرغوب به شمار مي رفته است.کشت مداوم زمين(بدون آيش)، عدم وجود کود هاي مرغوب شيميايي و کمبود آب و يا روش هاي نادرست آبياري عوامل ديگري مي باشند که راندمان محصولات کشاورزي را در گذشته پايين مي آورد و در نتيجه هر چه درآمد کمتر مي شده سهم کمتري نصيب مالک و زارع مي شد و فقري بر فقر افزوده مي شده است(قاسمي،1389: 210-211).

3-6-3-4-2 خدمات
عليرغم رشد سهم بخش خدمات به 3/16در صد در سال 1375، به علت عدم وجود زير ساخت هاي اساسي وپايين بودن کيفيت کاري و همچنين به علت مشکلات ارتباطي که بيشتر ناشي از عوامل طبيعي است، خدمات رساني به ويژه از لحاظ خدمات عالي وترويج در سطح منطقه چندان مناسب نيست .ولي با اين حال نسبت به بعضي از مناطق همجوار از وضعيت بهتري برخورداراست .هم اکنون 99در صد از مناطق روستايي شهرستان داراي آب و برق و بيش از 90درصد داراي خدمات ارتباطي به صورت دفاتر مخابراتي ومراکز خودکار هستند. همچنين در مرکز دهستانها ادارات وسازمانهاي مختلف شهرستان به صورت نمايندگي مشغول خدمات رساني است از لحاظ راههاي ارتباطي تقريباً 90 در صد راه هاي روستايي تقريباً رضايت بخش است، اما در کل وضعيت خدمات اساسي وزير بنايي در سطح منطقه چندان مناسب نيست.

3-6-3-4-3 صنعت
با وجود معادن ومنابع فراوان و نيز با وجود توليد ساليانه بيش از 300 هزار تن سيب درختي و بيش از 180هزار تن ساير محصولات کشاورزي در سطح منطقه، اين بخش چندان رشدي ننموده وتنها 1/0در صد کل صنايع استان را شامل مي شود. صنايع موجود در منطقه بيشتر شامل صنايع دستي همچون قالي , گليم و جاجيم بافي و نمد‌مالي مي شود و از لحاظ وجود صنايع و کارخانجات موجود در منطقه مي توان به کارخانه خاک نسوز پشته، گچ ونک، شرکت صنايع جانبي سيب اروم سانکوک ودو سرد خانه 5 هزار تني وحدود 30 تا 40 کارگاه متوسط و کوچک صنايع توليدي همچون صندوق سازي و بلوک زني اشاره کرد که با توجه به ظرفيت ها واستعداد هاي بالقوه و بالفعل منطقه بسيار ناچيز است ( قاسمی، 1389، 212).

3-6-3-4-4 معادن
معادن موجود در سطح شهرستان سميرم در 3 گروه طبقه بندي مي شود که عبارتند از: معادن سنگهاي تزئيني، معادن خاک نسوز، ومعدن سنگ گچ ونمک سميرم که اين معدن از نظر زمين شناسي متعلق به سازندگچساران بوده و با آهک و مارن همراه مي باشد، معادن مس و سرب خانقا، معدن مس چاه پلنگ و معدن مس و سرب آب باغ کهرويه (کيلو متر 23 جاده سميرم شهرضا ) با نوع ماده گالن که تاکنون 6 هزار تن از آن استخراج شده است (مرکز آمار ايران سالنامه هاي استان اصفهان 1355 الي 1385).

3-7 جمع بندی
مدل AHP برای تعیین اهمیت، ارزش و وزن دهی به هر یک از معیارها و عناصر موثر در
تصمیم استفاده می‌شود. در این فصل ابتدا ضمن توضیح کامل این روش، اصول آن، مزایای این روش نسبت به سایر روش‌ها و مراحل آن به ترتیب و به صورت کامل ذکر شد و سپس توضیح مختصری از نرم افزار Expert Choise آورده شد. در قسمت بعد که جهت آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان تنظیم شده است، به معرفی ویژگی های طبیعی و انسانی قلمرو پژوهش پرداخته شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت مکانیابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

4-1 مقدمه
بر پایه هدف اصلی این پژوهش که همانا مکانیابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از GIS در شهر سمیرم می باشد، وهمچنین اهداف فرعی این پروژه، می بایست به انتخاب معیارهای شایسته نائل شویم تا از طریق آنها موقعیت های مستعد برای این کار شناسایی و با استفاده از یک مدل مناسب (AHP) مکان های بهینه برای این فعالیت انتخاب شوند.
پس از انتخاب منطقه مورد مطالعه، در این مرحله لازم است تا اطلاعات توصیفی و مکانی به منظور عملیات مکان یابی پایگاه ها جمع آوری گردد، همچنین حریم و ضوابطی در مورد هر یک از لایه های شناسایی شده در مکان یابی پایگاه ها، منظور گردد تا بر اساس آن مکان‌های مناسب برای استقرار پایگاه ها شناسایی شود که این‌کار با برداشت های میدانی و مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

4-2 معرفی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران با دو كاربري اصلي ايجاد شده اند:
الف – پايگاه هاي ويژه
منظور از پايگاه ويژه، پايگاهي است كه صرفاً با كاركردهاي اختصاصي مديريت بحران احداث شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
ب- پايگاه هاي چند منظوره
منظور از پايگاه چند منظوره پايگاهي است كه دو كاركرد مديريت بحران – در زمان بحران- و کارکرد معمولی در زمان عادي براي آنها در نظر گرفته شده است (سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ،1385 :9).
تجهیزات و پایگاه های مدیریت بحران نظیر ایستگاه های آتش نشانی، درمانگاه، بیمارستان، مرکز اورژانس، جایگاه پلیس، داروخانه، باشگاه ورزشی، کاربری های آموزشی و مرکز حلال احمر از اهم پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران می باشند. این نوع تجهیزات هم به عنوان موضوع آسیب پذیری خودشان از مخاطرات و هم به عنوان عامل بسیار مهم در فرآیند مدیریت بحران، مکان یابی آنها اهمیت دارد. در خدمات رسانی به بیماران و انتقال بیماران به مراکز امداد و نجات و کاهش خسارات مالی و جانی در هنگام بحران دو عامل: 1- زمان( معیار عملکردی ) و 2- فاصله از مرکز( معیار مکانی ) می باید به عنوان مهم ترین عوامل کارایی مناسب و مطلوب راه‌ها و مسیرها مورد توجه قرار گیرند (قائدرحمتی و حاج نبیان، 1390: 14).

جدول شماره 4-1 شعاع دسترسی به تجهیزات مدیریت بحران

آتش نشانی
بیمارستان
مرکز اورژانس
داروخانه
مرکز پلیس
حوزه خدمات رسانی
منطقه شهری
منطقه شهری
ناحیه شهری
ناحیه شهری
منطقه شهری
شعاع دسترسی
1000
1500-1000
750-650
1000
1000
مآخذ: شیعه،1378: 177-176 و حبیبی و مسائلی، 1378: 16

4-3 شناسایی معیارهای مؤثر در مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
برای تعیین مکان و موقعیت بهینه پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران بایستی معیارها و شرایطی تعریف شود تا در فرآیند مکانیابی، جایگاه این پایگاه ها در بهترین محل و با بالاترین
کارایی انتخاب شود.
بر این اساس در این تحقیق برای مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران از معیارها و زیرمعیارهایی که در جدول زیر آورده شده است استفاده شده است. لازم به ذکر است که این معیارها با توجه به اصول و ضوابطی که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آورده شده است، و همچنین با نظر کارشناسان مربوطه، انتخاب شده است.

جدول 4-2 معيارها و ضوابط مکان يابي مراکز امداد رساني
معیار
زیرمعيار
ضوابط
تراکم جمعيت

8*حداقل فاصله با نواحي با تراکم بالاي مسکوني
مساحت کاربري

*حداقل 2000متر مربع
کاربری‌های سازگار
فضاي باز و سبز
*مطلوب‌ترین فاصله با اين فضاها 500 متر

آتش نشاني
**مطلوب‌ترین فاصله با اين کاربري 2000 متر

بيمارستان
**مطلوب‌ترین فاصله با اين کاربري 1500 متر

مسکونی
*حداقل فاصله

مراکز فرهنگی
* حریم حداکثر 1000 متر

مراکز آموزشی
* حریم حداکثر 1000 متر

سالن های ورزشی
*حریم حداگثر 1500 متر
گسل

*حريم 200 متر
کاربری‌های ناسازگار
پمپ بنزين
*حريم 200 متر

پمپ گاز
*حريم 200 متر
دسترسي به شبکه ارتباطي
راه شرياني درجه1
*مطلوب‌ترین فاصله با اين معابر 200 متر

راه شرياني درجه2
*مطلوب‌ترین فاصله با اين معابر 100 متر

خیابان‌های محلي
* مطلوب‌ترین فاصله با اين معابر 50 متر
مأخذ: پژوهشگران

نمودار 4-1 نمودار سلسله مراتبی پارامترهای قابل بررسی جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
مأخذ: نگارنده

4-3-1 معیار سازگاری
یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مکان یابی برای کاربری های گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر است (سعیدنیا: 1378: 24)، یعنی کاربری مورد نظر بایستی در حوزه نفوذ کاربری‌های سازگار قرار بگیرد. در پژوهش حاضر، معیار همجواری با کاربری‌های سازگار در این بخش جای می گیرد و با توجه به نیازها و اهداف این کاربری که در راستای امداد و کمک رسانی بعد از وقوع حادثه است، لایه های بیمارستان، آتش نشانی و فضاهای باز و سبز، مسکونی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی به عنوان زیر معیارها معرفی شده اند و لذا بهتر است پایگاه ها در نزدیکی این اماکن احداث شوند.
در زیر توزیع فضایی کاربری های سازگار با پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم معرفی می‌شوند:

4-3-1-1 کاربری مسکونی
به سطوحي اطلاق مي گردد که براساس نقشة کاربري اراضي جهت احداث واحدها و مجموعه هاي مسکوني اختصاص يافته باشد. قسمت اعظم ساختمانهاي هر مجموعه ي زيستي را، ساختمان‌هاي مسکوني تشکيل ميدهد. مطالعات مربوط به مسکن، تراکم هاي مسکوني و مانند آنها در هر برنامه ريزي از اهميت خاصي برخوردار است (رضويان،94:1381).
تعيين استانداردها و سرانه هاي شهري براي هر شهر، مستلزم موقعيت محلي آن شهر مي باشد. سرانه پيشنهادي در کشور ما که از سوي وزارت کشور عنوان شده است حد فاصل بين حداقل 40 و حداکثر 50 متر مربع است(حسيني،42:1371).
مساحت شهر سميرم حدود 900 هکتارمي باشد. مجموع اراضي که تحت عنوان سطوح مسکوني مطرح مي باشدحدود 1864746 متر مربع (4/186 هکتار) از 900 هکتار مي باشد که حدود 7/20 درصد (با لحاظ کردن مساحت باغات) و31 درصد(بدون لخاظ کردن مساحت باغات) از فضاي کالبدي شهر را شامل مي گردد.
از نظر توزيع و پراکندگي همانگونه که در نقشه شماره4-1 مشاهده مي گرد ساختمان هاي مسکوني درتمام نقاط شهر و در طول محورهاي ارتباطي درون شهري پراکنده شده اند.
در شهر سميرم با توجه به جمعيت سال 1390 که 24500 نفر بوده است،سرانة مسکوني 11/76 متر مربع مي باشد. يعني به طور متوسط در هر 11/76 متر مربع 1 نفر سکونت دارد.
با توجه به استانداردهاي عمومي که براي شهر هاي ايران در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره استان اصفهان، توزیع جمعیت، بخش های مختلف اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، خدمات درمانی، دسترسی مناسب