دانلود پایان نامه ارشد درباره مديريت، تکنولوژي، مي‌توان

دانلود پایان نامه ارشد

:
قلمرو زماني، دوره‌هاي توزيع پرسشنامه طي 1 ماه در ارديبهشت 93 توزيع گرديده است.
1- 7 جامعه و نمونه تحقيق:
جامعه آماري شامل کليه مديران و کارشناسان در بخش بيمه هاي عمر و پس انداز و عمر و حوادث شرکت بيمه آسيا در شهر تهران است که تعداد کل آن‌ها 250 نفر مي‌باشد.
نمونه آماري در اين تحقيق بخشي از جامعه آماري است که به صورت طبقه‌بندي انتخاب خواهند شد. با توجه به مشخص بودن تعداد کل مديران و کارشناسان در بخش هاي ذکر شده در شرکت بيمه آسيا در تهران، براي تعين نمونه آماري از روش زير (فرمول کوکران13) استفاده خواهد شد.

که با محاسبات انجام شده، تعداد نمونه‌ها برابر با 148 نفر خواهد بود.
1- 8 روش تحقيق:
روش تحقيق به کار رفته را مي‌توان بر حسب هدف، يک تحقيق کاربردي به شمار آورد چرا که هدف آن توسعه مديريت دانش کاربردي در زمينه سازماني است. برحسب نوع پژوهش، مي‌توان اين پژوهش را يک پژوهش توصيفي به شمار آورد. همچنين بر اساس روش پژوهش نيز مي‌توان اين پژوهش را يک پژوهشي پيمايشي دانست. تحقيقات پيمايشي، توصيفي است از نگرش و رفتار جمعيتي بر اساس انتخاب نمونه‌اي تصادفي و معرف افراد آن جمعيت و پاسخ آن‌ها به يک رشته سؤال. و محققان اجتماعي مي‌کوشند با استفاده از اين تحقيقات پيمايشي به تبيين پديده‌ها پرداخته و صرفاً به توصيف آن بسنده نکنند. که در چنين فرضيه‌هايي براي تعيين ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سؤالات مختلف به يکديگر به آزمون کشيده شوند.
1- 9 ابزار گردآوري داده‌ها:
به طور کلي روش‌هاي گردآوري اطلاعات را مي‌توان به دو طبقه، روش‌هاي کتابخانه‌اي و روش‌هاي ميداني تقسيم کرد. در اين تحقيق در خصوص جمع‌آوري اطلاعات مربوط به آزمون فرضيه‌هاي تحقيق به طور عمده از روش پرسشنامه استفاده شده است و براي جمع‌آوري ادبيات تحقيق از روش کتابخانه‌اي و بهره‌گيري از کتاب‌ها، مقالات موجود فارسي و لاتين و سايت‌هاي اينترنتي استفاده شده است. در اين تحقيق، ابزار گردآوري اطلاعات و داده‌هاي مورد نياز، پرسشنامه مي‌باشد.
1- 10 تعاريف عملياتي واژه‌هاي تحقيق:
* مديريت ارتباط با مشتري (CRM)14: راهبردي سازماني است که کارکنان، فرآيندها و فن‌آوري را يکپارچه مي‌کند. اين کار به منظور بيشينه کردن ارتباطات با مشتريان سازمان و کانال‌هاي توزيع، مشتريان داخلي و تأمين کنندگان انجام مي‌گيرد. (مندوزا و همکاران15، 2007: 914).
* مديريت دانش (KM)16: مديريت دانش دربرگيرنده رفتارهاي انساني، نگرش‌ها و قابليت‌هاي انساني، فلسفه‌هاي کسب و کار، الگوها، عمليات، رويه‌ها و فناوري‌هاي پيچيده است (ويگ17، 2002: 2).
* تکنولوژي18: تکنولوژي در مديريت دانش راه حل‌هايي را براي تسهيم دانش، مديريت و اداره کردن اسناد، جريان يا روند کار و غيره ايجاد مي‌کند (مک دانلند، 1384: 77).
عنصر تکنولوژي شامل زيرساخت‌هاي مديريت دانش و اطلاعات تکنولوژي است که قارد به يکپارچه‌سازي اطلاعات و دانش در سازمان و نيز ايجاد، انتقال، ذخيره‌سازي و ايمن نگه داشتن منابع دانش در سازمان است. (ميل و اسميت19، 2011: 159). تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتر

پایان نامه
Previous Entries امام صادق Next Entries حضرت محمد (ص)