دانلود پایان نامه ارشد درباره مدل پیشنهادی، تحقیق و توسعه، دانش عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

یاری نماید. عملکرد این عامل با آنکه از دید خارجی ممکن است بسیار ساده و کلی به نظر برسد، نیازمند سطح بالایی از دانش و هوشمندی درونی میباشد که عامل مذکور بایست به طریقی در طول زمان بدان دست یابد و آن را به فرم مناسبی ذخیره نماید. دستیابی به اطلاعات خام موردنیاز توسط این عامل کار چندان دشواری نخواهد بود(فراموش نکنید که با یک سیستم اطلاعاتی راهبردی طرف هستیم!)، اما قسمت دشوار در واقع استخراج دانش از این دادههای خام و نیز تبدیل دانش ضمنی56 موجود در سازمان به دانش صریح57 قابل ذخیرهسازی و به روز رسانی بر روی مدیا توسط این عامل است که به راحتی امکانپذیر نمیباشد.
همچنین رسالت و چشمانداز سازمان نیز، بایست به طریقی مناسب فرموله شده و در اختیار این عامل قرار داده شوند که این کار بهتر است توسط کارکنان خبره سیستم اطلاعاتی با دقت تمام صورت پذیرد، زیرا هرگونه اشتباه در این زمینه میتواند نتایج فاجعهباری داشته و عملکرد کل چارچوب پیشنهادی را با اخلال مواجه کند.
ارتباط این عامل با تمام عاملها نیز به صورت یکطرفه میباشد. به طور کلی این عامل یک عامل منفعل است که هیچگاه شروعکننده ارتباط با سایر عاملها نخواهد بود، بلکه سایر عاملها به منظور تأیید صحت تصمیماتشان، بایست بدان مراجعه نموده و اقدام به درخواست تأیید صحت تصمیم اتخاذ شده نمایند. از لحاظ پیادهسازی، عامل انطباقدهنده رسالت و چشمانداز بایست از یک پایگاه دانش، تکنیکهای دادهکاوی و الگوریتمهای هوش مصنوعی برای انجام وظایف خود بهره کافی ببرد. ارتباط این عامل با سایر عاملها نیز میتواند در قالب یک وبسرویس با یک ورودی منفرد (تصمیم موردنظر) و یک خروجی بولی یا فازی (معینکننده انطباق یا عدم انطباق و یا میزان انطباق تصمیم موردنظر با چشمانداز و رسالت سازمان) پیادهسازی شود. مسلما در اینصورت تنها عاملهای موردنظر تعیین شده در چارچوب پیشنهادی اجازه دستیابی و فراخوانی وب سرویس ایجاد شده را خواهند داشت. البته پیشنهاد دیگری نیز به منظور پیادهسازی این عامل وجود دارد و آن پیادهسازی عامل انطباقدهنده رسالت و چشمانداز در قالب یک ناظر58 برای سایر عاملهاست. مزیتی که این روش پیادهسازی در پی خواهد داشت آن است که میتواند با اتکا به قوهی قهریه! مانع از اتخاذ خودسرانه تصمیمات توسط عاملهای مدل پیشنهادی گردد.

شکل ‏34 عامل انطباقدهنده رسالت و چشمانداز
شکل ‏34 بیانگر شمای عامل در سیستم موردنظر است. این عامل با دو پایگاه دانش در ارتباط است که یکی پایگاه دانش عمومی سیستم (مشترک در میان تمام عاملها) و دیگری پایگاه دانش درونی عامل میباشد. ترجمهی مواردی از قبیل چشمانداز و رسالت سازمان به نحو قابل فهم برای این عامل (به صورت دانش صریح) بایست در پایگاه دانش اختصاصی این عامل در دسترس باشد و بدیهی است که هر گونه تغییر در این موارد بایست به طریقی (توسط کاربران سیستم اطلاعاتی راهبردی) در این پایگاه ثبت شود. همچنین این عامل (مانند تمامی عاملهای دیگر) میتواند در صورت صلاحدید بخشی از دانش خود را از طریق پایگاه دانش عمومی با سایر عاملها به اشتراک بگذارد.
پیادهسازی این عامل از لحاظ نحوهی فعالیت ممکن است به دو روش منفعل59 یا فعال60 انجام شود. ، منظور از منفعل آنست که عامل به خودی خود درخواست یا پیامی به سایر عاملها ارسال نمیکند، بلکه بایست از طریق سایر عاملها مورد ارجاع قرار گیرد، بدین ترتیب که هر عاملی از عاملهای سیستم که تصمیمی را اتخاذ نموده و قصد انجام فعالیتی را دارد، بایست برای اطمینان از تطابق تصمیم خود با چشمانداز سازمان، آن را در قالب یک پیام به این عامل ارسال نموده و که این عامل پس از بررسی، نتیجه را به صورت پیامی به عامل درخواست کننده بازمیگرداند. محتویات پیامهای ارسالی و دریافتی بایست برای هردو عامل قابل فهم باشد. توجه داشته باشید که این پیامها الزاما شامل دانش خاصی نبوده و ممکن است حاوی مقادیری اطلاعات خام و پردازش نشده باشند. به طور مثال عامل کنترلکننده محصولات و خدمات، با استفاده از دانش درونی خود تصمیمی مبنی بر تولید یک محصول جدید اتخاذ نموده است. آن عامل برای اطمینان از عدم مغایرت این تصمیم با چشمانداز سازمان بایست تصمیم خود را به صورت گزارههایی قابل فهم برای عاملانطباقدهنده رسالت و چشمانداز ارسال نموده و با دریافت نتیجه از سوی عامل مذکور، آن نتیجه را در اجرایی نمودن تصمیم خود، لحاظ نماید. در حالت پیادهسازی فعال، این عامل بایست بر تمامی عاملهای دیگر نظارت مستمر داشته و به محض اینکه عاملی قصد اجرای تصمیمی را داشته باشد، آن تصمیم را از لحاظ انطباق یا عدم انطباق با رسالت و چشمانداز سازمان بررسی نموده و در صورت عدم تطابق، مانع از اجرای آن شود. در این حالت تنها در صورت عدم انطباق تصمیم یک عامل با چشمانداز سازمان، پیامی از سوی این عامل به آن ارسال خواهد شد که بیانگر عدم امکان اجرای چنین عملیاتی توسط آن عامل است و میتواند در ارتقای دانش درونی عامل مذکور مؤثر باشد.

3.3.2.2. عامل مراقب PESTEL61
این عامل وظیفه مراقبت و آگاه نمودن عاملها از وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، محیطی و قانونی را که در واقع همگی عواملی خارجی سازمان و نیز خارج از حیطه کنترل آن میباشند را بر عهده دارد. مسلما تمام موراد ذکر شده در آیندهی هر سازمان نقش مهم و اساسی ایفا میکنند (که البته این نقش بسته به نوع و شرایط سازمان ممکن است در هر حوزه کمتر یا بیشتر باشد، ولی به هر حال تأثیرپذیری سازمان از عوامل خارجی ذکر شده غیرقابل انکار است) و لذا تصمیماتی که توسط هر عامل اتخاذ میشود، بایست با درنظر گرفتن تمامی این شرایط باشد و درغیر اینصورت ممکن است آینده کل سازمان را به مخاطره بیاندازد. در نتیجه نیاز به عاملی که بتواند سایر عاملها را به محض هرگونه تغییر در عوامل ذکر شده، از آن تغییرات آگاه سازد، ضروری به نظر میرسد و به همین دلیل در مدل پیشنهادی ما یک عامل هوشمند به این کار اختصاص داده شده است.
مجموعهای از متغیرها و پارامترهای مختلف در شش حوزه ذکر شده بایست مدام توسط این عامل بررسی شده و تغییرات احتمالی در هر یک از آنها ثبت و در تصمیمگیریهای این عامل تأثیرگذار باشند. برخی از مهمترین مواردی که عامل در هر حوزه بایست بدانها توجه داشته باشند عبارتند از:
در حوزه سیاسی: اعتماد و مشروعیت حکومت از نظر مردم، ثبات در سیاستهای خارجی دولت، تأثیر تحریمها در دسترسی سازمانها به منابع موردنیاز، تأمین امنیت سرمایهگذاری، ظرفیت دولت، میزان حمایت دولت از بخش خصوصی، تنوع و تکثر سیاسی، پیشبینی پذیر بودن سیستم سیاسی، وجود و اعمال نفوذ مافیای دولتی، میزان شفافیت و علنیت سیاستگذاریها، وفاق بین نخبگان، تفکیک و افتراق زیرساختها و مواردی از این دست.
در حوزه اقتصادی: شاخص بازار سهام، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص بهای مصرفکننده، نرخ رشد اقتصادی، ثروت عمومی، نرخ تورم موجود، خط فقر، قدرت خرید مردم و مواردی از این دست.
در حوزه اجتماعی: نرخ باسوادی، فرار مغزها، توزیع درآمد، سطح بهرهوری، میزان رشد جمعیت، نرخ بار تکفل، هزینههای اجتماعی تولید کالا یا خدمت، منابع اجتماعی تولید کالا یا خدمت و مواردی از این دست.
در حوزه تکنولوژیکی: مقیاسپذیری فناوری، قابلیت توسعه، وفقپذیری با نسخه قبلی خود، انعطافپذیری، سازگاری، عملکرد، ویژگیهای جدید، بقا و ماندگاری، سادگی، ضریب اطمینان و مواردی از این قبیل.
در حوزه محیطی: میزان تأثیرپذیری محیط از عوامل خارجی، بافت محیطی، ثبات محیط، تغییرات اکولوژیکی، میزان باز یا بسته بودن محیط، مقاومت محیط در برابر تغییرات و سایر موارد مشابه.
و نهایتا در حوزه قانونی: موانع قانونی موجود، حمایتهای قانونی و میزان کارایی این حمایتها، جامعیت و پوشش قانونی در حوزههای موردنظر، میزان قانونپذیری اجتماعی و غیره.
عوامل یاد شده تنها برخی از مهمترین عوامل برونسازمانی بودند که میتوانند در هدفگذاری سازمان تأثیرگذار باشند. عامل مراقب PESTEL در معماری چارچوب پیشنهادی، با درنظر گرفتن عوامل مذکور، تأثیر آنها بر هر یک از عوامل مرتبط دیگر را سنجیده و آن عوامل را از تغییرات احتمالی در حوزه فعالیتشان آگاه میسازد تا دقت و صحت تصمیمات اتخاذ شده توسط هر یک از آن عوامل که در ساخت سناریو به کار میرود را تا حد ممکن افزایش دهد.
از آنجا که سازمان کنترلی بر میزان، زمان و چگونگی این تغییرات ندارد، لذا ارتباط این عامل با سایر عاملها به صورت یکطرفه تعریف میشود. از جنبهی پیادهسازی میتوان این ارتباط را توسط شنودگرهای رویداد در زبانهای برنامهنویسی پیادهسازی نمود، بدین صورت که عاملهای مرتبط با عامل مراقب PESTEL هر یک به صورت جداگانه شنودگری بر روی عامل مذکور تعریف مینمایند. به محض وقوع تغییرات در حوزهی موردنظر، عامل PESTEL با آتش نمودن62 یک رویداد جدید، عامل یا عاملهای نیازمند آن را که در حال شنود میباشند، از وقوع رویداد مربوطه مطلع میسازد. تأثیری که وقوع یک رویداد خارجی بر هر یک از عاملهای دیگر میگذارد یا تصمیماتی که بر اساس وقوع آن رویدادها توسط عاملها اتخاذ میشود و تأثیر آن تصمیمات بر سناریوهای نهایی ایجاد شده، از حیطه کنترل عامل مراقب PESTEL خارج است. شکل ‏35 این عامل را در محیط سیستم نمایش میدهد. همانگونه که در شکل پیداست، عوامل ششگانهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، محیطی و قانونی خارجی توسط این عامل رصد شده و در صورت نیاز، بیدرنگ یک رویداد با نام رویداد محیطی63 توسط آن به سایر عاملها ارسال میشود. آنکه این رویداد به کدام عامل ارسال شود بسته به شرایط و عاملی که ممکن است از وقوع آن رویداد تأثیر پذیرد، توسط خود عامل مراقب PESTEL تعیین میشود. بدین ترتیب این عامل در واقع یک سطح انتزاع برای سایر عاملهای سیستم ایجاد نموده و آنها را از رصد عوامل خارجی بینیاز میکند. هر عامل میتواند اطمینان داشته باشد که به محض وقوع یک رویداد مهم و تأثیرگذار برای آن، پیامی از سوی عامل مراقب عوامل محیطی برای آن ارسال شده که حاوی ویژگیهای تغییرات موردنظر است. بدیهی است که کلیهی پردازشهای بعدی بر عهده خود عامل دریافت کننده پیام بوده و عامل مراقب PESTEL در این زمینه هیچ کار خاصی انجام نمیدهد. با توجه به آنچه گفته شد، عامل مراقب PESTEL یک عامل فعال است.

شکل ‏35 عامل مراقب PESTEL

رویدادهای ارسالی به سایر عاملها میتواند در جهت ارتقای دانش درونی آن عاملها و حتی کل سیستم به کار گرفته شود. عامل مراقب PESTEL همچنین با پایگاه دانش عمومی در ارتباط بوده و میتواند بخشهایی از دانش اکتسابی خود را در صورت لزوم از آن طریق به اشتراک بگذارد و یا حتی از دانش به اشتراک گذاشته شده توسط سایر عاملها بهره ببرد. این عامل نیاز به سطح بالایی از هوشمندی نداشته و بیشتر به عنوان یک شنودگر64 فعالیت میکند. بیشترین میزان هوشمندی موردنیاز آن برای دستهبندی رویدادهای محیطی، پیشبینی تأثیرات احتمالی آنها بر هر یک از عاملها و نتیجتا بر کل سازمان و در نهایت تشخیص عامل یا عاملهای کاندید به منظور دریافت پیامهای تغییرات محیطی میباشد.

3.3.2.3. عامل تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه تقریبا در تمامی سازمانهای امروزی فارغ از نوع، ساختار و محصول یا خدمت تولیدی آنها از جایگاهی ویژه و کلیدی برخوردار است و در بسیاری از موارد منجر به ایجاد مزیتهای رقابتی شده و تأثیر بسزایی در رویکرد استراتژیک و انتخاب مسیر آتی سازمانها بر عهده دارد. از این رو در مدل پیشنهادی عاملی به این مهم اختصاص داده شده است که فرایند تحقیق و توسعه را با توجه به نوع فعالیت سازمان بر عهده داشته و خروجی حاصل از آن همانگونه که در مدل پیشنهادی مشخص شده است، تمامی عاملهای مدل را تحت الشعاع خود قرار میدهد (و نیز از آنها تأثیر میپذیرد). اهمیت این عامل به اندازهایست که خروجی آن میتواند به صورت مستقیم بر وضعیت موردانتظار سازمان تأثیرگذار باشد. هدف این عامل در حقیقت القای نوعی از آیندهپژوهی در ترسیم سناریوهای وضعیت موردانتظار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سیستم اطلاعاتی، مدل پیشنهادی، عوامل محیطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحقیق و توسعه، مدل پیشنهادی، دانش عمومی