دانلود پایان نامه ارشد درباره مدل پیشنهادی، وضعیت مالی، تحقیق و توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

بیشتر به نحوی است که امکان انجام محاسبات و تخمینهای محاسباتی را به کمک روشهای ریاضی برای آن فراهم آورد.
نهایتا خروجی این عامل در قالب پیامی به عامل ترسیمگر وضعیت موردانتظار سازمان منتقل شده و در فرایند سناریوسازی و ترسیم وضعیت نهایی توسط آن عامل تأثیرگذار خواهد بود.

3.3.2.7. عامل تحلیل گر ذینفعان
ذینفعان هر سازمان اعم از کارکنان، سرمایهگذاران، شرکا، سهامداران و سایر ذینفعان، بیشک از ارکان اصلی تعیین کنندهی خط مشی چشمانداز آتی سازمان هستند. اینکه سازمان در آینده به چه سمت و سویی حرکت کند و چه اهدافی را دنبال نماید، مستقیما با منافع این افراد در ارتباط است. گرچه وضعیت موردانتظار برای یک سازمان لزوما وضعیتی نیست که همهی ذینفعان را راضی نماید، اما میتوان گفت ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان بدون درنظر گرفتن نظرات و خواستههای ذینفعان تلاشی عبث و ناممکن است[64]. پس در مدل پیشنهادی یک عامل برای پرداختن به این مهم درنظر میگیریم.
اولین گام براي تحلیل ذینفعان، شناسایی آنها می باشد. به عبارتی تا ذینفعی شناسایی نشود، نمی توان آن را تحلیل و مدیریت کرد. این سؤالات که چه کسانی را باید جزو ذینفعان به حساب آورد؟، آیا ذینفع باید منوط به داشتن رابطه نزدیک با سازمان باشد؟ و اینکه مدیران چگونه باید در این زمینه تصمیم بگیرند؟ مدتها است که در کانون توجه قرار دارد. تئوري ذینفعان فرض را بر این میگذارد که ذینفعان اصلی یا واقعی، مستحق پذیرش تعهد از سوي سازمان و مدیران سازمان در قبال خود هستند، در حالی که سایر ذینفعان قادر به اعمال قدرت بر سازمان میباشند و می توانند بر آن اثر مخرب یا مفید داشته باشند، همچنین آنها میتوانند در تعیین آینده سازمان نقش کلیدی داشته باشند، چنانچه مبحث مجزا و مستقلی در بررسی وضعیت موردانتظار سازمان از دیدگاه ذینفعان وجود دارد که خود به تفصیل به بررسی فاکتورهای تعیین کننده این وضعیت تنها از دیدگاه ذینفعان سازمان میپردازد.
یکی از روش هاي شناسایی ذینفعان روش توفان مغزي میباشد و از طریق جلسات و ارتباط با آن ها دیگر ذینفعان شناسایی خواهند شد. همچنین با مراجعه به اسناد اولیه پروژه مانند منشور پروژه و قرارداد، می توان گروهی دیگر از ذینفعان را شناسایی نمود..با تعامل با این ذینفعان نیز می توانید دیگر ذینفعان را شناسایی کرد.
براي شناسایی ذینفعان می توان از سؤالات زیر استفاده نمود:
• چه افراد یا سازمانی از محصول، خدمات یا نتیجه پروژه استفاده می کنند؟
• چه افراد یا سازمانی محصول، خدمات یا نتیجه پروژه را تحویل می گیرند؟
• چه افرادي از عملکرد سازمان سود می برند؟ (داخلی و خارجی)
• عملکرد مناسب سازمان از نظر مشتریان چیست؟ (داخلی و خارجی)
• مشتریان خارج سازمان چه کسانی هستند؟
• مشتریان داخل سازمان چه کسانی هستند؟
• چه افراد یا سازمانی بر کیفیت و چگونگی انجام پروژه نظارت می کند؟
• براي اجراي پروژه به اطلاعاتی نیاز دارید. این اطلاعات را از چه افرادي دریافت می نمایید؟
• چه افراد یا سازمانی باید از وضعیت پروژه مطلع شوند؟
• کدام افراد یا سازمان هزینه هاي پروژه را پرداخت می کنند؟
• چه افرادي در پروژه باید آموزش ببیند؟
• براي اجراي پروژه چه افراد یا سازمانی باید همکاري کنند؟
• آیا سازمان دیگري وجود دارد که نیاز مشتریان را رفع کند؟
و با توجه به جواب این سؤالات می توان گروه هاي ذینفع را تشخیص داد.
اگر گروه هاي ذینفع را از منظر اینکه در داخل سازمان باشند یا خیر تقسیم بندي کنیم به دو دسته گروه‌هاي ذینفع داخلی (حامی مالی پروژه و سهامداران، کارفرما، مدیر پروژه، تیم پروژه، مشتریان پروژه، مشاور، پیمان کاران) و گروه هاي ذینفع خارجی (رقبا، رسانه ها، سازمان هاي قانون گذار، خریداران، طرفداران محیط زیست و… ) تقسیم می شوند.
اما اگر از منظر اهمیت نگاه کنیم دو دسته ذینفعان کلیدي (بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته هاي آن ها در اهداف سازمان متبلور میشود، اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات آن ها می باشد، کلیدي تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان براي هدف گذاري اعمال می کنند) و ذینفعان غیر کلیدی (از مکانیسم هاي خارجی نظیر بازار و فرهنگ براي حفظ منافع خود استفاده می کنند و در هدف گذاري اثرگذار و قدرتمند نیستند، از طریق مکانیسم هاي خارجی بر روي استراتژي‌هاي سازمان اثر گذارند و از این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص می کنند) تقسیم می‌شوند.
پس از شناسایی و تعیین جایگاه ذینفعان، عامل تحلیلگر ذینفعان بایست به طور خاص و ویژه بر ذینفعان کلیدی نظارت داشته باشد (هرچند ذینفعان غیرکلیدی نیز به نوبه خود حائز اهمیتند) و تمایلات و انتظارات آنها را در ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان به طرز مؤثر و شایستهای انعکاس دهد.
شکل ‏311 نشانگر عامل تحلیلگر ذینفعان و پیامهائیست که این عامل با محیط مبادله میکند. این عامل نیز مانند سایر عاملها از دو پایگاه دانش درونی و سازمانی بهره میگیرد. از لحاظ ارتباطی این عامل با دریافت رویدادهای محیطی و تحقیق و توسعهای به اتخاذ تصمیمات موردنیاز مبادرت میورزد. از آنجا که هدف این عامل بیشبینی سمت و سوی گرایشات و میزان رضایتمندی ذینفعان از وضعیت حال و آینده سازمان و رویکرد رفتاری آنها در نیل به وضعیت موردانتظار است، هوشمندی مدنظر در پیادهسازی این عامل بیشتر از نوع رفتارشناختی خواهد بود و لذا تا حدودی به سامانههای پیشبینی رفتار انسانی شباهت خواهد داشت که البته نمونههای متعددی از این سیستمها قبلا طراحی و ایجاد شده و برای مقاصد مختلف مورداستفاده قرار گرفته است. مبنای بیشتر این سامانهها الگوریتمهای هوشمصنوعی از قبیل شبکه عصبی و ژنیک میباشد.

شکل ‏311 عامل تحلیلگر ذینفعان

3.3.2.8. عامل ناظر محصولات و خدمات
محصولات و خدمات هر سازمان، به عنوان خروجی و یکی از معیارهای سنجش کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته در آن سازمان دارای اهمیت خاص و جایگاه ویژهای در حال و آینده سازمان است. محصولات و خدماتی که سازمان در حال و آینده ارائه میکند، بر جایگاه سازمان تأثیرگذار است و بنابراین بایست در ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان لحاظ شود. در مدل پیشنهادی ما یک عامل هوشمند منفرد انجام این امر را برعهده دارد. برخی از مهمترین مواردی که در این زمینه بایست مدنظر قرارگیرند عبارتست از:
• چشمانداز صنعت و چالشهای فراروی آن (نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدها)
• خصوصیات و کاربردهای محصول یا خدمت
• شایستگیهای محوری محصول یا خدمت
• چرخه عمر محصول یا خدمت در بازارهای داخلی و خارجی
• چگونگی ارائه محصول یا خدمت
• بررسی وضعیت محصولات یا خدمات مشابه و مقایسه محصول و خدمت سازمان با آنها

نوع محصولات یا خدماتی که سازمان تولید یا ارائه میکند، هم مستقیما از وضعیت و تقاضای بازار تأثیر میپذیرد و هم میتواند بر بازار تأثیرگذار باشد که البته این مورد بستگی به توان مالی سازمان نیز خواهد داشت و ضمنا ممکن است توانمالی سازمان را تحتالشعاع خود قرار دهد. لذا بین این عامل و عاملهای تحلیلگر بازار و ناظر مالی در مدل پیشنهادی ارتباطی دوسویه برقرار است. در نهایت این عامل بایست بتواند راهبرد آینده سازمان را در زمینهی ارائهی خدمات و محصولات خود با توجه چشمانداز و رسالت سازمان و با درنظر گرفتن شرایط محیطی، مالی و وضعیت بازار، تعیین نماید. عامل ترسیمگر وضعیت مطلوب خروجی این عامل را در ایجاد سناریوهای وضعیت موردانتظار دخیل خواهد نمود و لذا این عامل مانند سایر عاملها یکی از ارکان ترسیم وضعیت مذکور خواهد بود.
وضعیت این عامل در مدل پیشنهادی بر طبق متدلوژی پرامتئوس در شکل ‏312 ترسیم شده است. این شکل بیان میدارد که عامل مذکور با دریافت رویدادهای محیطی حائز اهمیت و نیز رویدادهای احتمالی تحقیق و توسعهای، میزان در دسترس بودن منابع انسانی و وضعیت مالی سازمان، همچنین وقایعی از بازار که ممکن است بر محصولات و خدمات سازمان تأثیرگذار باشند و با انطباق تصمیمات خود با رسالت و چشمانداز کلی سازمان، در کنار بهرهگیری از دانش سازمانی و نیز دانش درونی خود، تغییرات احتمالی موردنیاز در آینده سازمان برای نیل به وضعیت موردانتظار را تعیین میکند.

شکل ‏312 عامل ناظر محصولات و خدمات

نوع هوشمندی موردنیاز برای این عامل تا حدودی مشابه هوشمندی موردنیاز برای عامل تحلیلگر بازار میباشد. بدین معنا که این عامل با احساس65 مجموعهای از محرکهای محیطی و با اتکا به دانش قبلی در دسترس، بایست به طور مثال در مورد اینکه آیا آینده یک کالا یا خدمت امیدبخش و به صلاح سازمان است یا خیر تصمیمگیری کند. برای ایجاد این سطح از هوشمندی استفاده از برخی تکنیکها و الگوریتمهای مطرح شده در مباحث مدیریت استراتژیک نیز میتواند سودمند باشد. خروجی این عامل میتواند به طور مثال تعیین کننده ادامه یا توقف روند تولید یک محصول، یا ایجاد محصول یا ارائه خدمتی جدید توسط سازمان باشد. بدیهی است که این تصمیم بایست با چشمانداز کلی سازمان نیز منطبق و متناسب باشد.
3.3.2.9. عامل ناظر مالی
توان مالی یکی از مهمترین جنبههای تأثیرگذار بر آینده سازمان است. میتوان گفت تمامی تصمیماتی که توسط مدیران ارشد و حتی میانی و سطح پایینتر در هر سازمان اعم از تجاری یا غیرتجاری صورت میپذیرد، به طور مستقیم متأثر از توان مالی سازمان است. بی اغراق نیست اگر این جنبه را مهمترین جنبهی تأثیرگذار بر آینده سازمان بدانیم، زیرا ثروت همواره قدرت و تنوع انتخاب را به همراه دارد و هرچه سازمان از لحاظ مالی قدرت بیشتری داشته باشد، امکان تسلط آن بر وضعیت پیشروی خود و حرکت در راستای صحیح جهت نیل به چشمانداز سازمان بیشتر و بهتر خواهد بود. آینده هر سازمان مستقیما و شدیدا از توان مالی آن سازمان تأثیر میپذیرد. لذا در چارچوب پیشنهادی عاملی جهت نظارت مالی سازمان نیز درنظر گرفته شده که مستقیما در نحوهی شکلدهی سناریوهای آینده موردانتظار سازمان دخیل میباشد.
عواملی که با عامل ناظر مالی در ارتباطند یکی عامل تنظیمکننده منابع انسانی است که همانگونه که پیشتر ذکر شد، برای اتخاد تصمیماتی در حوزه منابع انسانی، نیازمند درنظر گرفتن توان مالی سازمانند (و البته ارتباطی یک سویه با عامل ناظر مالی دارد) و دیگری عامل مدیر محصولات و خدمات است که دارای ارتباطی دو سویه با این عامل است، زیرا هم وضعیت تولیدات و خدمات سازمان مستقیما از توان مالی آن تأثیر میپذیرند (مثلا توانایی شرکت در سرمایهگذاری برای تولید محصولی جدید) و هم نتایج حاصل از تولید این محصولات یا ارائه خدمات موردنظر، میتواند وضعیت مالی سازمان را ارتقا یا تنزل بخشد. ارتباط این عامل با عامل انطباقدهنده چشمانداز و رسالت سازمان، میتواند زمینههای سرمایهگذاری و نحوه کسب درآمد یا اختصاص هزینهها را مشخص نماید. بدیهی است که در تمام این مراحل بایست به عوامل محیطی نیز ویژه و خاص نمود و دقیقا به همین دلیل است که این عامل با عامل مراقب PESTEL در ارتباط است.
نهایتا این عامل نیز تأثیر بسیار مهم و بهسزایی در ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان توسط عامل ترسیمگر وضعیت موردانتظار خواهد داشت.

شکل ‏313 عامل ناظر مالی

با توجه به نقش کلیدی ناظر مالی در تصمیمات سازمان، پیادهسازی مناسب آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. وضعیت مالی سازمان ممکن است از عوامل خارجی تأثیر پذیرد، یا تحقیق و توسعه درون سازمانی منجر به ایجاد فرصتی جدید و تغییر در آن شود. وضعیت مالی سازمان میتواند بر روی محصولات و خدمات آن تأثیر مستقیم داشته باشد و بالعکس، از تغییر در وضعیت تولیدات یا خدمات سازمان تأثیر پذیرد. همین وضعیت در مورد ارتباط توان مالی سازمان با منابع انسانی نیز برقرار است: توان مالی بهتر باعث جذب و نگهداری نیروی کار توانمندتر و جلب رضایت کارکنان خواهد بود و این تأمین رضایت موجب افزایش بهرهوری سازمان و نهایتا افزایش درآمد آن خواهد شد. لذا این عامل بایست با بهرهگیری از هوشمندی درونی خود،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحقیق و توسعه، مدل پیشنهادی، دانش عمومی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدل پیشنهادی، سیستم اطلاعاتی، دانش سازمانی