دانلود پایان نامه ارشد درباره مبلمان شهری، مکان یابی، ارگونومی، عابرین پیاده

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگسالان)
پیاده رو
روشنایی- فواره- نیمکت- علایم راهنمایی

میدان عمومی
تابلوی علایم- اطلاعات- اخطار- پیکان های جهت یاب- آثار هنری) خدمات (نیمکت، آب آشامیدنی، ساعت، صنوق پست، کابین لفن، ساعت، نرده وحصار، توالت، آب آشامیدنی)

فضای سبز عمومی
روشنایی مسیر عابرین پیاده و دوچرخه- علایم اطلاعات- پیکان جهت یاب، تبلیغ آثار هنری)- خدمات(پناهگاه، دکه، سطل کاغذ- نیمکت- صندوق پست، کابین تلفن، صندوق پست، فروشندگان مختلف، محل سوختگیری و توالت)

ایستگاه
روشنایی- علایم(پیکان جهت یاب، تبلیغات سمعی و بصری- راهنمای مکانها امکانات(کنترل رعایت مقررات- استفاده از مأمورین راهداری- تزئین با گیاهان)خدمات( سطل کاغذ- کابین تلفن- صندوق پست- فروشندگان مختلف- محل سوختگیری و توالت)
خروج از مدرسه(سیکل اول و دوم)
روشنایی علایم(اطلاعات)- خدمات (پناهگاه- نیمکت- سطل کاغذ- ساعت- دکه)

راهداری
روشنایی- علایم(اطلاعات اخطار دهنده- پیکانهای جهت یاب- تبلیغات)- خدمات(چراغ های سه گانه ی راهنما- سطل کاغذ- توقفگاه تعمیراتی و علایم هشدار دهنده)

منبع(موره و دیگران،1373: 208)
14-2 :معیارها وملاحظات کلی عمده در برنامه ریزی مبلمان شهری
بطور کلی عوامل تأثیر گذار و باز خوراند در برنامه ریزی مبلمان شهری به شرح زیر است:
1-14-2 :عوامل فرهنگی
الف) شرایط اجتماعی: مطالعه محیط اجتماعی که با شناخت نیازها، عادات و رسوم، فرهنگ گروه های خاص استفاده کننده هاستکه با سوالات پیشنهادی که در حال حاضر چه کسی از محل استفاده می کند و در آینده چه کسی از آن استفاده خواهد نمودو در وضع موجود نیز ارزیابی دقیقی به عمل آوردتا به نیازهای جامعه پاسخ دهد. چشم پوشی از عادات فرهنگی و یا استفاده از موضوعات و فرم هایی که هیچ سنخیتی با ریشه فرهنگی و محلی منطقه ندارند. باعث بروز واکنش منفی در محیط می شود. کشف نیازها نه تنها از وظایف اساسی طراحی است، بلکه بر آن موقعیت کشف ایده های جدید را در طراحی فراهم می کند.
ب) شرایط سیاسی: ایده های برنامه ریزی و طراحی از بررسی محیط طبیعی، مصنوعی، و اجتماعی حاصل می شود ولی عوامل سیاسی از جمله اداری، انتظامی و اجرایی و قانونی اینها را مورد نقض قرار داده و دچار مشکل می سازد. خیابانها و فضاهای عمومی مستعد تخریب عمدی هستند و همچنین به صورت دوره ای به علت بروز بحرانهای مالی توسط دولت های محلی کم درآمد رها می شوند. نکته مهمی که به موضوعات دوام، سلامت عمومی و کنترل حرکت باید توجه دقیق شود(قنبری،1389: 41-42)

2-14-2 :عوامل کالبدی(طبیعی)
الف) اقلیم: اقلیم های مختلف با تغییرات فصلی شدید می تواند به طراحی مبلمان مکان و به دنبال آن آسایش استفاده کنندگان تأثیر عمده بگذارند. لذا درک کامل نتایج مثبت و منفی حاصل از تغییرات فصلی آب وهوا، برای طراحی مبلمان مکان، یک پیش نیاز ضروری است.
ب) جغرافیای طبیعی: شکل خاص زمین، پوشش گیاهی ودیگر ویژگی های شاخصی که به محل، هویت خاص منطقه ای یا محلی می بخشد، باید به یک میزان مورد توجه قرار گیرد. پیش از تعیین عناصر مورد نیاز، باید چشم اندازها پتاسیل های موجود محلی را به دقت بررسی نمود.
ج) محیط زیست مصنوع: طراحی و مکان یابی مبلمان و عناصر شهری می تواند به محیط شخصیت بخشیده و نکات مثبت آن را تقویت نماید. این طراحی باید در داخل محیط و نیز بین انسان و محیط یکپارچگی کامل به وجود آورد(قنبری، 1389:43)
3-14-2 :عوامل زیست محیطی
الف) دما:
– گرما: ملاحظات مربوط به میزان انرژی تابشی خورشید و میزان تعدیل باز تابشی وسایه اندازها در یک محدوده اهمیت مضاعف را در سازه ها و جنس تجهیزات شهری دارد که در مناطق گرمسیری برای دسترسی راحت این عناصر باید از وسایل غیر فلزی و یا با مکان یابی مناسب در سایه اندازها استفاده شود.
– سرما: در مناطق سرد سیر، مبلمان باید طوری مکان یابی شود که از مزایای تابشی آفتاب استفاده گردد، در نتیجه در محل قابل استفاده تر شود، در این مناطق تجهیزات باید از رنگ تیره و بافت سطحی نرم و هموار که انرژی تابشی را جذب و بازتاب می کند استفاده شود و نکته قابل ذکر اینکه مصالحی که در اقلیم های سرد استفاده می شود نباید هنگام سرد شدن، شکننده شوند.
ب) بارش
– بارن : در مناطق پر باران، مکان یابی مبلمان طوری بایدانجام گیرد که از گرمای نور خورشید بهره مند شده و آب باران را به خود جذب نکندو مصالح انها باید در مقابل پوشیدگی و زنگ زدگی مقاوم باشند.
– برف: در مناطقی که برف زیاد است و در آنجا برف انباشت می شود از نصب و مکان یابی مبلمان در آنجا جلوگیری به عمل می اید و فضاهایی که نسبتأ باز و عریض هستند استفاده شود تا مسیر های پیاده و دسترسی های ضروری به راحتی قابل استفاده باشند.
– باد: در مناطقی که در معرض بادهای محلی قوی قرار دارند و یا شهری که با ساختمانهای بلند طبقه جریان باد را به سمت یا به سطح زمین منتقل می کنند زیرا هر چه ساختمان بلند تر باشد، فشار باد نیز بیشتر خواهد بود، چون سرعت باد معمولأ با ارتفاع افزایش می یابد. فشار کم در ارتفاع پایین باعث فرود امدن جریان باد بر روی سطح بادگیر ساختمان می شود. به علت اینکه نیروی باد با مجذور مقدار سرعت افزایش می یابد، پیادگان بادی باشدت بسیار زیاد را احساس خواهند کرد، ساختمانهای کوتاه با حجمی برابر و نیم رخ پلکانی، شدت باد را قبل از رسیدن به سطح زمین تخفیف می دهند.

شکل شماره(3-2) فشار باد به سمت پایین
مکان یابی مبلمان براساس وزش و جهت بادها طوری باید باشد که اثاثیه شهری (نیمکت ه، میز ها و جزو آن )، که کمترین فشار باد متوجه استفاده کنندگان شود.
نور: مبلمان سایت باید از مزایای نور قابل دسترسی در محل برخوردار باشد و تا جایی که ممکن است از شدت تابش مور خورشید و زنندگی نور چراغها کاست. و این کار شدنی است به شرط اینکه با دانستن تغییرات روزانه و فصلی نور مبلمان وعلایم را طوری مکانیابی کرد که زنندگی حاصل از تابش نوربه سطح برای و شفاف به حداقل رساند.
سرو صدا: با مکان یابی و طراحی صحیح عناصر مکان می توان به صورت دو جنبه از سرو سداهای ناخوشایند جلوگیری کرد و صداهای خوشایند را تقویت نمود.(قنبری، 1389: 45-46)
15-2 :عوامل اجرایی و عملکردی
1-15-2-حرکات و ابعاد انسان (مقیاس انسانی)
ابعاد فیزیکی و ویژگی های حرکتی بدن انسان، مهمترین شاخص برای طراحی مبلمان شهر است.
2-15-2- ضوابط و استانداردها:
استاندارد هایی که از جانب شهرداریها و دولت بر طرح تحمیل می شود مبلمان شهری هر شهر موظف به پیروی این قوانین و استانداردها می باشد. و این ضوابط عبارتند از: شدت نور لازم برای پیاده و سواره ، ارتفاع تیر چراغهای ثابت، نزدیکی درختان به علایم، تجهیزات و تسهیلات زیر زمینی، علایم ترافیک و کنترل علامت گذاری، دستور عمل عقب کشی در تقاطع ها، اختلاف سطوح شیب دار مخصوص صندلی چرخدار و مکان یابی آنها، ارتفاع صندوق های پست، پهنای باندهای سواره و پیاده، شعاع های چرخش، زنجیر جدا کننده پیاده از سواره و حتی اندازه سطل های زباله (قنبری، 1389: 47-48)
16-2 :ملاحظات برنامه ریزی:
بطورکلی برنامه ریزی را به دو گروه عمده می توان تقسیم نمود:
الف) معیارهای فیزیکی:
1- شکل: یک محصول اولین چیزی است که استفاده کننده، از آن محصول درک می کند. برداشت اولیه معمولأ بسیار مؤثر است و می تواند باعث ترغیب به استفاده یا پرهیز از آن شود. شکل باید متناسب با عملکرد بوده و در ارتباط با اطراف خود، دارای هماهنگی و خوانایی لازم باشد به گونه ای که از فاصله دور نیز بتوان محصول و کارکرد آن را تشخیص داد.
2- رنگ: در انتخاب رنگ نباید دارای اغتشاش بصری و چشمگیری بیش از حد باشد. مبلمان شهری با رنگهای ملایم، در محیط های شلوغ ایجاد آرامش و با رنگهای شاد در محیط های خنثی ایجاد تنوع و سر زندگی می کند.
3- بافت: بافت مناسب علاوه بر ایجاد جلوه و زیبایی، دارای کاربرد نیز هست. بافت می تواند باعث ایجاد استحکام در سطوح خارجی محصول شود یا برای ایجاد اصطکاک و جلوگیری از سر خوردن در جاهای لازم مورد استفاده قرارگیرد، باید توجه داشت که سطوح بافت به گونه ای باشد که باعث جمع شدن آب و گرد و خاک نشده و براحتی قابل تمیز شدن و شستشو باشد.
4- پوشش: اهمیت پوشش در حفظ دوام و حفاظت از محصول است. پوشش باید به گونه ای انتخاب شود، که به مرور زمان و بر اثر عوامل جوی و محیطی تخریب نگردد و از سطح محصول جدانشود.
5- اتصالات: این نقطه در ساخت و ساز حساس ترین و آسیب پذیرترین قسمتها می باشد که باید به صورت یکپارچه عمل نماید تاباعث تخریب نگردد. بطور کلی یک اتصال خوب باید دارای شرایط زیر باشد با دوام، مستحکم، عدم امکان دستکاری توسط افراد، عدم امکان جمع آوری آب و گرد وحاک ، دارا بودن ایمنی برای استفاده کننده و هماهنگی ظاهری و تناسب با محصول مورد نظر.
6- مواد مصنوعی: استفاده از مصالح مناسب را از سه دیدگاه می توان بررسی نمود:
الف- کاربرد: بکارگیری مواد نامناسب در ساخت مبلمان شهری باعث پایین امدن کارایی و همچنین تخریب همه یا بخشی از محصول می گردد.
ب- زیبایی شناسی: استفاده از مواد باید به گونه ای باشد که به زیبایی و تناسب فرعی و حجمی محصول لطمه وارد نسازد و همچنین باعث ایجاد اغتشاش بصری نشود.
ج- صرفه ی اقتصادی: طبیعی است قیمت مصالح مصرف شده در تولید صنعتی انبوه اهمیت بسیار زیادی دارد و در برخی موارد اختلاف جزیی در قیمت مصالح مصرفی، در تولید انبوه رقم قابل توجهی را شامل می شود(غلامپور،1379: 57-56)
ب) معیارهای غیرفیزیکی:
1- هماهنگی با محیط اطراف: اجزای مبلمان شهری باید از نظر استقرار، کاربرد و ظاهر ( شکل، رنگ، و جزو ان) با محیط اطراف خود و سایر اجزای مبلمان شهری هماهنگ باشند.
2- ایمن بودن: داشتن احساس امنیت برای استفاده کنندگان از جمله مبلمان شهری یکی از شروط اصلی در طراحی این اجزا است.
3- ارگونومی: علم مهندسی عوامل انسانی ارگونومی نامیده می شود. این رشته ی علمی، امکان ایجاد حداکثر راحتی وآسایش را در هنگام استفاده برای گروه های مختلف بررسی می کند و معیارهای مشخص را ارایه می کند. ارگونومی در اجزای مختلف مبلمان شهری متفاوت است. این پارامترها در اجزایی همچون نیمکت، انواع کیوسک، ایستگاه اتوبوس و جزوآن، دارای اهمیت بیشتر و در برخی دیگر همچون نرده وتیرک، گلجای شهری، پرچم و جزو آن اهمیت کمتری دارند.
4- کم بودن قطعات: این پارامتر باعث کاهش هزینه در مصرف مواد، تهیه قالب ها و مدل های اولیه و همچنین باعث ایجاد سهولت در تولید، نصب، و تعمیر وتعویض قطعات محصولات می شود.
5 – سهولت ساخت، تعمیر، نصب: این پارامتر ضمن سرعت بخشی به انجام کار تعداد متخصصان مورد نیاز را به حداقل می رساند. یکی از راههای اعمال این پارامترها کم کدن تعداد قطعات تعداد قطعات و اتصالات است که علاوه بر تسریع و تسهیل کار باعث کاهش هزینه ها نیز می شود.
6- دوام: دوام تابع عوامل دیگری همچون مواد نامناسب، سازه ی محکم، اتصالات قوی، پوشش حفاظتی کامل و پیش بینی عوامل تخریبی و بکار گیری روش های جلوگیری از آنها نیز هست، و هر یک از این فاکتورها به سهم خود از ازدیاد دوام و طول عمر محصول دخیل است.
7- مقاومت در برابر تخریب: در این مورد در فصل دوم اشاره شده است که به مختصر در مورد آن توضیح داده می شود. بطور کلی تخریب به دو گروه عمده قابل تقسیم است.
الف- تخریب عمدی (وندالیسم): بطور کلی اشیای عمومی در محل هایی که دور از جمعیت قرار گرفته اند بیشتر در معرض تخریب قرار دارند. این نوع تخریب بیشتر به صورت حک نام افراد، تراشیدن رنگ، کندن قطعات متشکله و سوزاندن بورز می کند.
ب- تخریب غیر عمدی: این نوع تخریب نیز معمولأ به دلییل عدم استفاده ی صحیص از آنها صورت می گیرد و این نوع تخریب می تواند تا حدی به ضعف طراحی و ساخت محصول مرتبط باشد.
8- قابل استفاده برای گرو های مختلف: این قابلیت به دو گروه از افراد تقسیم می شود: افراد سالم(کودکان و بزرگسالان) و معمولأ یک طراحی خوب باید بتواند به طیف وسیعتری از استفاده کنندگان پاسخ دهد.
9-

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تجهیزات شهری، مبلمان شهری، فضاهای شهری، مجتمع مسکونی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مبلمان شهری، عابرین پیاده، مکان یابی، ارگونومی