دانلود پایان نامه ارشد درباره مايع، ذخيره‌سازی، تانك

دانلود پایان نامه ارشد

سپس بوسيله پمپ به مخزن آب‌هاي روغني ارسال می‌گردد.

3-2-25-3- تصفيه فاضلاب انساني
اين واحد داراي يك مخزن زيرزميني به حجمm3 14 می‌باشد كه پساب‌هاي حاصل از حمام، دستشويي و آشپزخانه در آن جمع می‌شوند. سپس بوسيله پمپ، آبهاي اين مخزن را به تانك هوادهي كه باكتري‌های هوازي در آن وجود دارد می‌فرستند. باكتري‌های هوازي براي زنده ماندن نياز به اكسيژن دارند، براي اين منظور از هواي سرويس (Utility) استفاده می‌گردد. اين باكتري‌ها مواد و رسوبات موجود در آب را تجزيه می‌كنند. بعد از اين مرحله محتويات اين تانك به استخر زلال‌سازی فرستاده می‌شود تا رسوبات ته‌نشين شوند. سپس آب زلال را از سطح استخر جدا كرده به تانك تماس فرستاده و با تزريق هيپوكلريت سديم ميكرب‌هاي آن را از بين می‌برند. بعد از تنظيم PH و انجام آزمايش‌هاي BOP و COD به عنوان آب كشاورزي استفاده می‌گردد و در صورت مورد نياز نبودن به دريا فرستاده می‌شود. رسوبات حاصله نيز بوسيله پمپ به استخرهاي رو باز فرستاده می‌شود تا خشك شوند كه به عنوان كود شيميايي از آنها استفاده می‌شود.

شکل 3-7- نمایی از واحد تصفیه آب

3-2-26- واحد130: آب آتش‌نشاني
به طور كلي هدف از واحد تأمین آب آتش‌نشاني مورد نياز در فازهاي 4 و5 براي مصرف در مواقع اضطراري می‌باشد. واحد آتش‌نشاني در فازهاي 4 و 5 به دو قسمت عمده تقسيم می‌شود:
1- آتش‌نشاني خارج از محدوده پالايشگاه (O.S.B.L)
قسمت O.S.B.L كه مخصوص تانك‌هاي ميعانات گازي واحد 143(condensate) می‌باشد داراي يك تانك ذخيره آب و پنج پمپ می‌باشد. دو پمپ از نوع Jockey و دو پمپ ديزلي (براي مواقع اضطراري و قطع برق) و ديگري از نوع موتوري (motorpump) می‌باشد.
2- آتش‌نشاني داخل محدوده پالايشگاه (I.S.B.L)
قسمت I.S.B.L خود به دو بخش عمده تقسيم می‌شود:
الف) قسمت پاييني (Lower section)
ب) قسمت بالايي (upper section)
هر بخش به طور جداگانه داراي پنج پمپ می‌باشد كه نوع پمپ‌ها همانند پمپ‌هاي قسمت OSBL می‌باشند و همچنين در كل براي هر قسمت پاييني و بالايي يك مخزن مشترك وجود دارد. وظيفه پمپ‌هاي Jockey تأمین فشار معين و چرخشي كردن آب در كل مسيرآب آتش‌نشاني می‌باشد كه به اين مسير fire water main header می‌گويند. معمولا فشار اين مسير در قسمت OSBL حدود 10 تا bar11، در قسمت پاييني I.S.B.L13 تا bar14 و در قسمت بالايي 14 تا bar 15 می‌باشد.
اگر به هر دليلي فشار خط لوله اصلي (main header) كم شود يعني از حد مجاز پايين تر بيايد بلا فاصله پمپ موتوري روشن شده و فشار را تا حد معمول رسانده و دوباره خاموش می‌شود. همچنين اين پمپ بسته به انتخاب اپراتور می‌تواند به طور دستي يا به طور اتوماتيك روشن و يا خاموش شود.

شکل 3-8- نمایی از واحد آب و آتش نشانی

3-2-27- واحد 131: تأمین سوخت مصرف‌كننده‌های ديزلي
به طور كلي هدف از اين واحد تأمین سوخت مايع براي واحدهاي مورد نياز فازهاي 4 و 5 می‌باشد. مصرف‌كننده‌های ديزلي از قبيل توليدكننده قدرت الكتريكي اضطراري و پمپ‌هاي آتش‌نشاني بوسيله اين واحد تغذيه می‌شوند.
دو تانك براي ذخيره‌سازی اين سوخت در نظر گرفته شده كه اين سوخت توسط دو پمپ در ابتدا به فيلتر و سپس براي توزيع به واحدهاي مورد نياز انتقال می‌يابد.

3-2-28- واحد132: آب خنك‌كن
هدف از اين واحد توليد آب خنك می‌باشد. خوراك ورودي، آب نمك‌زدايي شده از واحد 126و محصول، آب سرد براي خنك كاري سيستم بولبرينگ و آب‌بندي ماشين‌هاي مكانيكي چرخشي، خنك‌كاري سيستم آب آشاميدني، خنك‌كاري محلول كاستيك در زمان عمليات رقيق‌سازی و در واحد جامدسازي گوگرد (sulfur solidification) می‌باشد.
خنك‌سازی توسط دو سردكننده كه هر كدام در حدود m3/h 140 يعني معادل %50 ظرفيت كل، توليد دارند انجام می‌شود. آب سرد توسط پمپ به شبكه مدار بسته كه در سراسر پالايشگاه می‌باشد انتقال می‌يابد و آب‌هاي گرم بعد از چرخش در كل پالايشگاه با دمايي در حدود C140 به سرد كننده رفته و به دمايي در حدود C30 می‌رسد. در حالت كلي آب نمك‌زدايي شده از واحد 126 با تزريق Corrosion inhibitor جهت جبران آب‌هاي تلف شده در طول مسير استفاده می‌شود.

3-2-29- واحد 140: مشعل‌ها
هدف از اين واحد جمع كردن و سوزاندن تمام گازهايي است كه بوسيله واحدهاي ديگر به مشعل‌ها فرستاده می‌شوند. اين واحد شامل دو train به صورت موازي (براي هر فاز يك train) می‌باشد و از دو قسمت بالا دستي و پايين دستي تشكيل شده است.
به طور كلي گازهايي كه در پالايشگاه به سمت مشعل فرستاده می‌شوند براساس فشاري كه دارند به سه دسته تقسيم می‌شوند:
دسته اول گازهايي با فشار بالا (HP) می‌باشند كه فشاري حدود bar 28 دارند.
دسته دوم گازهايي با فشار متوسط (MP) می‌باشد كه محدوده فشاري آنها 5 تا bar 28 می‌باشد.
دسته سوم گازهايي با فشار پايين هستند كه فشاري حدود 1 تا bar 5 را دارند.
همچنين هر كدام از مشعل‌ها به يك درام K.O. متصل شده‌اند كه جهت جداسازي ميعانات موجود در گاز تعبيه شده‌اند.
جهت جلوگيري از توليد دوده در آتش مشعل‌های فشار متوسط و پايين( MP flare وLP flare) بخار آب فشار پايين (LP steam) در قسمت بالاي مشعل به آن تزريق می‌كنيم.

3-2-30-واحد 141: مخزن درين
اين واحد از يك درام K. O. تشكيل‌شده كه درين (Drain) هيدروكربن‌ها از تمام واحدهاي يوتيليتي و آفسايد فازهاي 4 و 5 در زمان تعميرات در آن جمع می‌شوند و در نهايت توسط يك پمپ به سمت تانك off spec (واحد 143) يا حوضچه سوزان (واحد 142) هدايت می‌گردند. در حالت عادي هيچ مايعي به اين واحد فرستاده نمي‌شود.

3-2-31-واحد 142: حوضچه‌سوزان
اين واحد از يك درام K.O. تشكيل شده كه هيدروكربن‌هاي مايع حاصل شده از درام‌های واحد 140 را به منظور خوراك حوضچه سوزان (Burn pit) در خود جمع‌آوري می‌كند. به عبارت ديگر هدف از اين واحد سوزاندن تمام ميعاناتي است كه قابل بازگشت نيستند. اين واحد براي هر دو فاز طراحي شده و براي سوزاندن ميعانات تا دبي m3/h 30 می‌باشد.
همچنين اين درام داراي دو پمپ می‌باشد كه يكي هيدروكربن‌های مايع را به سمت حوضچه سوزان و ديگري آبي را كه در اثر اختلاف دانسيته در بالاي هيدروكربن جمع شده به سمت واحد 109 و 102 هدايت می‌نمايد.

3-2-32- واحد 143: مخازن ميعانات گازي
اين واحد براي ذخيره‌سازی قبل از بارگيري ميعانات گازي از واحدهاي 103 و110 طراحي شده است كه مشترك بين دو فاز می‌باشد. اين واحد براي صادرات 2000 تا m3/h4000 ميعانات تثبيت شده طراحي شده است.
اين واحد داراي يك تانك با سقف ثابت جهت ذخيره‌سازی ميعانات گازي نامطلوب(off spec) و چهار تانك براي ذخيره‌سازی ميعانات گازي مطلوب (on spec) می‌باشد كه تانك‌هايon spec داراي ارتفاع 5/18 متر و قطر 72 متر و داراي ظرفيت كاريm3 60000 می‌باشند. اين تانك‌ها به صورت تك جداره ساخته می‌شوند كه داراي سقف شناور می‌باشند. اين سقف‌ها با ارتفاع مايعي كه وارد تانك می‌شود جابه جا شده و براي جلوگيري از خوردگي اين تانك‌ها توسط شرايط جوي حفاظت كاتدي تعبيه شده است. براي جلوگيري از آتش‌سوزي، از سيستم Deluge و همچنين از شش كپسول 100 تا 150 كيلويي پودر خشك و كف (foam) استفاده می‌گردد.
جهت بارگيري ميعانات گازي به كشتي از سه عدد پمپ استفاده می‌گردد كه دو عدد در سرويس و يكي در حالت آماده باش قرار دارد. ظرفيت اين پمپ‌ها m3/h 2000 در نظر گرفته شده است.
براي جابجايي ميعانات از يك تانك به تانك ديگر از يك پمپ گريز از مركز با ظرفيت m3/h 150 استفاده می‌شود.
3-2-33-واحد 144: جامد‌سازی گوگرد
اين واحد جهت دريافت و ذخيره‌سازی گوگرد مايع از واحد 108 و براي تبديل به گوگرد جامد با استفاده از فرآیند خشك‌سازی قبل از بارگيري به كاميون استفاده می‌شود. ظرفيت اين واحد براي گوگرد مايع هشت روز و براي گوگرد جامد چهار روز می‌باشد و از دو قسمت تشكيل شده است:
بخش اول تانكي جهت ذخيره‌سازی گوگرد مايع با ظرفيتي حدود 18000 متر مكعب برابر هشت روز توليد گوگرد می‌باشد كه مجهز به منبع حرارتي از نوع بخار آب بوده كه در پايين منبع قرار دارد و دماي داخل منبع را هميشه ثابت نگه می‌دارد.
بخش دوم مربوط به دانه‌بندي گوگرد می‌باشد و طرز عملكرد آن بدين صورت می‌باشد كه گوگرد مايع از تانك‌ها به سمت فيلترها و سپس به مخزن دانه‌بندي منتقل می‌گردد و پس از دانه‌بندي بوسيله تسمه نقاله وارد دو مخزن ذخيره شده و از آنجا با ماشين بارگيري شده و به خارج از پالايشگاه منتقل می‌گردد.

3-2-34- واحد 145: ذخيره پروپان جهت سردسازي
هدف از اين واحد ذخيره موقتي پروپان براي نياز واحدهاي 111 و147 می‌باشد. به عبارت ديگر وظيفه اين واحد جبران پروپان از دست رفته در واحدهاي 111 جهت مصارف واحدهاي 107 و105 و پروپان جبران كننده براي واحد 147 می‌باشد. پروپان ذخيره شده در اين واحد بوسيله پمپ به واحدهاي 111 و147 ارسال می‌گردد. اين واحد بين دو فاز 4 و5 مشترك می‌باشد.

3-2-35- واحد 146: ذخيره مواد شيميايي
هدف از اين واحد ذخيره‌سازی و تأمین نمودن مواد شيميايي مورد نياز واحد‌های پروسس و يوتيليتي می‌باشد و براي دو فاز مشترك است. در اين واحد هيچ نوع عملياتي بروي مواد شيميايي انجام نمي گيرد و فقط مواد شيميايي لازم ذخيره‌سازی و در مواقع لزوم در واحدهاي مربوطه مورد استفاده قرار می‌گيرند.
اين واحد شامل شش محل ذخيره براي مواد شيميايي می‌باشد:
1) MDEA(متيل دي اتانول آمين) كه در واحد 101 و 102 استفاده می‌شود.
2) MEG (منو اتيلن گلايكل) كه در واحد 102 استفاده می‌شود.
3) DEA(دي اتانول آمين) كه در واحد 116 استفاده می‌شود.
4) متانول در واحد 100، 104 و 105 استفاده می‌شود.
5) DSO (روغن دي سولفايد)
6) كاستيك سودا كه در واحد 113 استفاده می‌شود.

3-2-36-واحد 147: ذخيره‌سازی پروپان صادرات
اين واحد جهت خنك كردن و ذخيره پروپان تصفيه شده كه از واحد 114 فرستاده می‌شود در نظر گرفته شده است. مبدل حرارتي از نوع kettle بوده و سيال خنك‌كننده پروپان می‌باشد.
پروپان حاصل از واحد 114 بايد براي ذخيره‌سازی به صورت مايع درآيد. به همين دليل آن را در واحد 147 در معرض پروپان مايع قرار می‌دهند تا خنک شده و مايع گردد. در واحد 147سه سرماساز 103و102و101 E- وظيفه سرماسازي پروپان را برعهده دارند. در اين سردکننده‌ها پروپان ورودي به واحد از تيوب (tube) آنها و پروپان سردساز از درون پوسته (Shell) می‌گذرند. پروپان ورودي با دماي C40 و فشار barg 8 وارد می‌گردد. از سردساز 101، 102 و103 به ترتيب می‌گذرد و دماي آن به تريتب به 37، 19و C14 و فشار نهايي 2 می‌رسد. پس از آن به تانک‌هاي A/B-101-T که هرکدام گنجايشي معادلm3 45000 دارند، وارد می‌گردند. اين تانک‌ها از نوع سقف ثابت می‌باشند و درون آنها پمپ هايي قرار دارد که پروپان مايع را براي بارگيري به اسکله می‌فرستند. در اين تانک‌ها همواره مقداري گاز پروپان در اثر BOG)Boil Of Gas) وجود دارد که بايد به صورت مايع درآمده و به تانک‌ها بازگردانده شود. به همين دليل يک چرخه پروپان سردساز وجود دارد که شامل کمپرسورA/B 102-K و يک ميعان‌کننده از نوع kettle type است که با پروپان مايع از واحد 145خنک می‌شود. پروپان خنک و مايع شده به 106-D وارد شده و با پمپ‌های A/B104-P به تانک برگردانده می‌شود.
3-2-37- واحد 148: ذخيره‌سازی بوتان صادرات
اين واحد جهت خنك‌كردن و ذخيره بوتان تصفيه شده كه از واحد 115 فرستاده می‌شود در نظر گرفته شده است. مبدل حرارتي از نوع kettle بوده و سيال خنك كننده پروپان می‌باشد.
بوتان از واحد 115 با شرايط دمايي C 40 و فشار barg 9 وارد واحد 148 می‌شود كه بعد از عبور از مبدل‌های حرارتي به دماي C 7- می‌رسد و در فشار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره توليد، واحدهاي، هواي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کشورهای توسعه یافته، نیروی انسانی، زیست محیطی