دانلود پایان نامه ارشد درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

همكاران75 (2008) به تحليل اين مسـاله پرداختهاند كه آيا سـرمایهگذاران نهـادي ترجيح ميدهند پرتفوي خود را در شركتهاي با سـاز و كارهاي حاكميتي بهتر شكل دهنـد . اين تحقیـق نشان داد كه اگر چه سـرمایهگذاران نهـادي انگيزههايي براي سرمايهگذاري در شركتهاي با سـاز و كار حاكميت بهتر دارند ، اما رابطـه معناداري بين مالكيت نهـادي و حاكميت شركتي وجـود ندارد .
المیر و سبوی76 (2008) هدف از این تحقیق که در سال 2008 صورت گرفته است در حقیقت برای پیدا کردن پاسخ به این مسآله است که چگونه مکانیزم‌ها و سیاست‌های راهبردی شرکت،تحت عمل هیئت مدیره، حسابرسان و مدیران کیفیت، ساختار مالکیت شرکت،‌ می‌تواند سبب کاهش شکاف بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش بازار تقریبی ایجاد شده توسط ارزش سهامداران (CSV) شود. نتایج نشان‌ می‌دهد که ویژگی‌های راهبردی حاکمیتی شرکت، استقلال هیئت مدیره، تخصص حسابرسان و شهرت آنان، ساختار مالکیت و سهام نقش مه می‌در تبیین این تفاوت‌ها دارند.
سانتراروک77(2009) به بررسی روابط میان ساختار هیئت مدیره و مالکیت نهادی به عنوان جنبه‌هایی از حاکمیت شرکتی پرداخته است. این تحقیق در بین شرکت‌های فعال تایلند در سالهای (2000) تا (2007) می‌باشد. ویژگی که این تحقیق دارد این است که برای معیار عملکرد هم از شاخص حسابداری و هم از شاخص بازار استفاده شده است. در این تحقیق بازده سرمایه به عنوان معیار حسابداری و شاخص کیوتوبین به عنوان شاخص بازار استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین حضور سهامداران عمده و بازده سرمایه وجود دارد یعنی تمرکز مالکیت باعث بهبود شاخص بازده سرمایه گردیده است. همچنین حضور سهامداران نهادی نیز تاثیر مشابهی بر بازده سرمایه داشته است.
جيانگ و كيم(2002) بيان داشتند كه در شركت هايي كه تمركز مالكيت وجود دارد، اطلاعات داخلي با ارزش، درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شركت و همچنين استراتژي هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شركت هاي مالك عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق كانال هايي همانند اعضاي مشترك هيات مديره در اختيار شركت هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اكثر شركت هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند.
آرين چاپل (2008) نشان داد كه حـدود دو سـوم شركتهاي فعال در بورس بلژيك عمدتاً داراي سـاختار مالكيت متمركز هستند زيرا يكي از راه هاي افزايش اعمال كنترل بر شركتها ، تمركـز مالكيت اسـت . ضمن اين كه اكثـر شركت هاي بورسـي در بلژيك به تركيب مالكيت عمده اي گرايش دارند كه سـهامداران عمده آنها داراي حق راي نسبت به حداقل 50 درصد سـهام شركت باشند . چاپل ، علت اصلي اين يافته را در اين نكته خاطرنشان كرده اسـت كه سـهامداران عمده در كشور بلژيك داراي قدرت كنترل بالايي هستند زيرا در اين كشور اعضاي هيات مديره ، عمدتاًبه نفع منافع مديران وسـهامداران عمل ميكننـد . حتي اگر نحوه كنترل و مديريت آنها خلاف قانون باشـد ، زيرا منافع سـهامداران عمده را به عنوان بهترين گزينـه براي پيشدسـتي بر قوانين ميداننـد .
ديتمن (2011) در تحقیـقي كه در كشور آلمان انجام داد ، تاثير ميزان حقوق كنترلي سـهامداران را بر سـاختار مالكيت شركت ها بررسي ميكنـد . بخش عمده خريد هاي كلان در سـرمایه گذاري سـهام در كشور آلمان بر روي سـهام باحق راي انجام ميشـود زيرا مهمترين مزيت اين سهم افزايش توان نظارت و كنترل سـهامدار بر شركت اسـت . ديتمن در تحقیـق خـود دريافت كه ميزان حق راي و كنترل سـهامدار در سـاختار مالكيت شركت به حجم فعاليت معاملاتي عمده وي بستگي دارد به نحوي كه اگر مزاياي ناشي از حق راي سـهام كم باشـد ، سهم مديران درسـرمایهگذاري هاي عمده كاهش مييابـد ، برعكس اگـر مزايای ويژه كنترل سـهام باحق راي ، بالاباشـد ، سـاختار مالكيت به سمت سـاختار مديريتي سوق پيدا ميكنـد به عبارتي سهم مديران درسـاختار مالكيت شركت افزايش مييابـد . كرينسكيولي (2013) دريافتند كه اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتي را در بازار افزايش ميدهد بر طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتي كه كاپلند و گالي (١٩٨٣) و ميلورام و گلشتن (١٩٨٥) ارايه كردند ، در بازار ميتوان دو نوع معامله گر را متصور شد . الف – معامله گران نقد ب – معامله گران مطلع . معامله گران مطلع به اين خاطر اقدام به انجام معامله ميكنند كه داراي اطلاعات محرمانه اي هستند كه در قيمت ها منعكس نشده است. در حالي كه معامله گران نقد سرمايه گذارن غير مطلع تنها به دليل دارا بودن نقدينگي به انجام مبادله اقدام ميكنند . البته اين مدل ها بر روابط بين تفاوت قيمت خريد و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازار سازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زيان ميشوند و اين زيان را از طريق گسترش دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام جبران ميكنند . براساس اين مدل عدم تقارن اطلاعاتي در بازار منجربه افزايش دامنه قيمتهاي پيشنهادي ميشود.
بوش و همكاران (2013) به تحليل اين مسـاله پرداخته اند كه آيا سـرمایهگذاران نهـادي ترجيح ميدهند پرتفوي خود را در شركت هاي با سـاز و كار هاي حاكميتي بهتر شكل دهنـد . اين تحقیـق نشان داد كه اگر چه سـرمایه گذاران نهـادي انگيزه هايي براي سرمايه گذاري در شركت هاي با سـاز و كارحاكميت بهتر دارند ، اما رابطـه معناداري بين مالكيت نهـادي وحاكميت شركتي وجـود ندارد تسـايوگـو (2013) ارتباط بين مالكيت نهـادي و عملكرد شركت ها براي سـالهاي 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالكيت نهـادي برابر درصد سـهام نگهداري شـده توسط شركت هاي دولتي از كل سـهام سـرمایه ميباشـد و اين شركت ها شامل شركتهاي بيمه ، مؤسسات مالي ، بانكها ، شركت هاي دولتي و ديگر اجزاي دولت ميباشند. آنها نشان دادند كه سـرمایه گذاري نهـادي در شركت ها ممكن اسـت به سـرمایهگذاران كمك كنـد تا مسائل نمايندگي حاصله از تفكيك مديريت و مالكيت را كاهش دهند .

2-23-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
نوروش و ابرهيمي كردلر(1384) در تحقيقي به بررسي رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد پرداختند . يافته هاي ا ين تحقيق، نشان داد كه در شركت هايي كه مالكيت نهادي بيشتري دارند در مقايسه با شركتهايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند، قيمت هاي سهام، اطلاعات سودهاي آتي را بيشتر در برمي گيرد. اين يافته با مزيت نسبي سهامداران نهادي در جمع آوري و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
قنبری(1388) در تحقیق خود رابطه سه مکانیزم درونی(نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، حسابرس داخلی، شفافیت اطلاعاتی ) و یک مکانیزم بیرونی(سرمایه گذاران نهادی)را با عملکرد مورد بررسی قرارداد. در این تحقیق برای محاسبه عملکرد از دو معیار نسبت Q توبین و رشد سود خالص استفاده شد. با نمونهای مشتمل بر 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از دادههای سالهای 84-82 و با کمک روشهای آماری ضریب همبستگی،تحلیل ضرایب رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج زیر بهدست آمد:
1- نسبت اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره بر عملکرد تاثیری ندارد،
2- وجود حسابرس داخلی رابطهای مستقیم و مثبت با عملکرد دارد،
3- شفافیت اطلاعاتی رابطهای با عملکرد شرکت ندارد،
4- سرمایهگذار نهادی با عملکرد رابطه مستقیم و مثبت دارد.
ايزدي نيا و رسائيان(1389)، به بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای نظام حاكميت شركتي شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و كيوتوبین به درصد سرمایه گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیرهای مستقل و عنوان معیار ارزش شرکت و متغیر وابسته در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. سطح نگهداشت وجه نقد نیز رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
2-24)تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سود
2-24-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
براي اولين بار واتس و زيمرمن (1986) ثابت كردند كه شركتهاي با اهرم مالي بالا در مقايسه با ساير شركتها، با احتمال بيشتري دست به بيش نمايي سود مي زنند. آنها دريافتند كه بيش نمايي سود در دوره هايي كه شركت در حال مذاكره جهت تامين مالي خارج از شركت با اعتباردهندگان بوده است؛ شدت بيشتري پيدا كرده است. واتس و زيمرمن اين رفتار فرصت طلبانه مديران را در جهت كاهش ريسك اعتباري شركت و اجتناب از سهميه بندي اعتباري تعبير نموده و معتقدند كه شركتها بدين روش سعي مي كنند.
كازنيك78(1999) نقش مديريت سود در كاهش هزينه هاي مرتبط با خطاي پيش بيني سود توسط مديريت را بررسي كرده است. او با تمركز بر اقلام تعهدي به عنوان منبع اصلي مديريت سود چنين نتيجه گيري مي كند كه مديران به دليل بيم از اقدامات قانوني سهامداران و از دست دادن اعتبار خود، از اقلام تعهدي اختياري براي كاهش خطاي پيش بيني سود استفاده مي كنند. يافته هاي اين تحقيق بيانگر اين است كه مديراني كه سود را بيشتر از واقع برآورد مي كنند، سود گزارش شده را به سمت بالا مديريت كرده، حجم مديريت سود به هزينه ها ي مرتبط با خطاي پيش بيني سود بستگي دارد.
ديچو و ديچاو(۲۰۰۲) نقش ارقام تعهدي را جهت اندازه گيري بهتر سنجش عملكرد شركت ها در يك سري زماني بررسي كردند. به دليل آن كه اقلام تعهدي نيازمند مفروضات و پيش بيني جريان هاي نقدي آتي است، بنابراين كيفيت اقلام تعهدي و سود با افزايش در خطاي پيش بيني مقدار اقلام تعهدي كاهش مي يابد. آنها در نهايت چن ين نتيجه گيري مي كنند كه ويژگي هاي هر شركت همانند قدرمطلق ميزان اقلام تعهدي، طول چرخه عملياتي، انحراف معيار از فروش، جريان هاي نقدي اقلام تعهدي و سود و اندازه شركت را مي توان به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود به كار گرفت .
چانگ، فيرث و كيم (2005) در تحقيقي با هدف بررسي ارتباط جريان هاي نقد آزاد و مديريت سود در شركت ها دريافتند كه شركت هاي داراي رشد كم و جريان هاي نقد آزاد بالا ، به منظور تقليل اثر منفي سرمايه گذاري جريان هاي نقد آزاد در پرژه هاي با خالص ارزش فعلي منفي ، مبادرت به استفاده از اقلام تعهدي اختياري در جهت افزايش سود شركت مي نمايند . آن ها همچنين دريافتند كه نظارت بيروني، توسط 6 موسسه بزرگ حسابرسي و سرمايه گذاران نهادي، رابطه جريان هاي نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدي اختياري در مديريت سود را كاهش مي دهد.
چمبرز79 (2005) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند. بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
دیچو و راس80(2005) با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش مي يابد.
فرانسیس و دیگران81(2005) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازار سرمایه، ارزش بازار سهام، بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات