دانلود پایان نامه ارشد درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، روش پژوهش، نابهنجاری اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

ه تشريح كامل روش پژوهش در این پایاننامه ميپردازيم. محقق پس از تعیین و تنظیم موضوع پژوهش، باید در فکر انتخاب روش پژوهش مناسب باشد. انتخاب روش انجام پژوهش،بستگی به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.
برای انتخاب روش پژوهش باید نخست مشخص کنیم موضوع مورد نظر بر اساس دسته‌بندی دوگانه‌ی روش‌های پژوهش در کدام بخش قرار می‌گیرد. روش‌هاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت (نحوه گردآوري دادهها) تقسيم بندي مي کنند(حافظ نيا،1382). در دسته‌بندی بر حسب «هدف» سه نوع روش پژوهش معرفی شده است: «کاربردی»، «تحقیق و توسعه» و «بنیادی» (زهره سرمد و ديگران، 1378). موضوع پژوهش حاضر به دلیل ماهیت آن از نوع «کاربردی» است. در دسته‌بندی برحسب «گردآوری داده‌ها» نیز دو روش پژوهش معرفی شده است: «آزمایشی» و «غیر‌ آزمایشی يا توصيفي». پژوهش حاضر از نوع «توصیفی یا غیر آزمایشی» است. ضمنا روش توصیفی نیز به پنج روش تقسیم می‌شود که روش‌های «پیمایشی»، «همبستگی163»، «اقدام پژوهشی»، «بررسي موردي» و «پس رویدادی یا علّی-مقایسه‌ای» می‌باشند(همان ماخذ). موضوع پژوهش حاضر در این دسته‌بندی از نوع «همبستگي» است. از طرفي، پژوهش همبستگي خود نيز به سه روش، همبستگي دو متغيري، تحليل رگرسيون و تحليل كواريانس تقسيم بندي مي شود. در تحليل رگرسيون هدف پيش بيني يک يا چند متغير ملاک براساس يک يا چند متغير پيش بين است. اگر هدف بررسي يک متغير ملاک از يک متغير پيش بين باشد از رگرسيون ساده استفاده مي شود. اگر بررسي يک متغير ملاک براساس چند متغير پيش بين باشد از رگرسيون چندگانه164 استفاده مي شود. اگر همزمان چند متغير ملاک براساس چند متغير پيش بين بررسي شود از رگرسيون چند متغيري165 استفاده مي شود.
بنابراین از آنجایی که از یک‌سو هدف پژوهش حاضر تبيين رابطه بين محافظه كاري، پايداري اقلام تعهدي و نابهنجاري اقلام تعهدي است و همچنین از سوی دیگر به دنبال افزودن به دانش کاربردی در این زمینه است، از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع همبستگي تحليل رگرسيون چندگانه است.
3-2- روشهاي گردآوري داده‌ها
روش‌ گردآوري داده‌های پژوهش در این پایان نامه به لحاظ مطالعات تطبیقی و بررسی پیشینه‌ی پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای و برای آزمون فرضیه‌ها، روش مطالعات میدانی است. در روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مجلات موجود در داخل و خارج کشور، همینطور استخراج مقالات مرتبط با موضوع از اینترنت، اطلاعات لازم در خصوص تبیین ادبیات موضوع تحقیق گردآوری گردیده‌است. در روش میدانی نیز داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش عموماً با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و صورتهای مالی شرکتها بدست آمده است.

3-3- جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد که از سال 1376 لغايت 1389 در بورس فعال بودهاند.

3-4- نمونه آماري
در اين پژوهش نيز جهت تبیین رابطه محافظهکاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی از اطلاعات شرکت- سال استفاده شده است. دادههاي مورد استفاده در اين پژوهش از نوع داده‌های تلفیقی ميباشد. نمونه مورد استفاده در اين پژوهش با استفاده از روش حذفي انتخاب شده است. بنابراين شرکتها بايد ويژگيهاي زير را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند.
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
2- شرکتهای عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1380 در بورس تهران پذيرفته شده باشند؛ برای محاسبه اندازه محافظهکاری به اطلاعات 15 ساله (1389- 1375) نیاز است.
3- به علت نیاز به بازدهي و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، معاملات بازار سهام، شرکتها نبايد بيشتر از 4 ماه وقفه زماني داشته باشند.
4- شرکتها نبايد جزء گروههاي صنعت واسطهگري مالي مانند بيمه و بانک باشند. زيرا ماهيت فعاليت اين گونه از شرکتها متفاوت از سايرين است.
5- اطلاعات موردنياز براي هر يک از شرکتهاي انتخابي در دسترس باشد.
پس از حذف شرکتهاي فاقد شرايط مذکور، تعداد 81 شرکت به عنوان نمونه باقي مانده است و با توجه به ماهيت تلفیقی دادهها، تعداد مشاهدات اين پژوهش 405 سال- شرکت ميباشد. البته برای آزمون رگرسیون 3-5 و 3-6 تعداد مشاهدات به علت نياز به اطلاعات شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا و پایین، کاهش يافته است. تعداد مشاهدات در هر يک از آزمونها در جداول مشخص شده است.

3-5- فرضیه‌های پژوهش
در این پژوهش در پی دو هدف می‌باشیم که اولین هدف آن بررسی اینکه چگونه محافظه‌کاری، پایداری اقلام تعهدی را در پیش‌بینی سود دوره بعد تحت تاثیر قرار می‌دهد. این هدف و دومین هدف ، تاثیر محافظه‌کاری بر نابهنجاری اقلام تعهدی، مرتبط و بسطی بر فرضیه ثبات رفتاری166 اسلون (1996) می‌باشند.
محافظه‌کاری در حسابداری معمولا به عنوان یک انتخاب (توسط قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان استاندارد و شرکت‌ها) از میان رویه‌های حسابداری تلقی می‌شود که به کم‌نمایی ارزش دارایی‌ها و سود منجر می‌شود(بالاچاندران و موهانرام، 2011). مساله مهمی که پیرامون محافظه‌کاری در حسابداری وجود دارد این است که آیا این میثاق حسابداری با توجه به اثرات و پیامدهایی که دارد،در نهایت برای استفاده‌کنندگان مختلف سودمند است یا خیر. به همین دلیل، بررسی ارتباط محافظه‌کاری با متغیرهای مختلف، موضوع تحقیقات فراوانی قرار گرفته و با اندگی تامل در نتایج آن‌ها می‌توان دو دیدگاه متفاوت در مورد محافظه‌کاری را شناسایی کرد.
دیدگاه اول، از این دیدگاه محافظه‌کاری نقش اطلاعاتی دارد و کیفیت اطلاعات را افزایش می‌دهد. این دیدگاه طرفداران زیادی دارد که مزایای اطلاعاتی زیادی برای محافظه‌کاری قایل هستند و مهم‌ترین آن‌ها کاهش مدیریت سود، هزینه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی است.بنابراین از این دیدگاه محافظه‌کاری در گزارشگری مالی می‌تواند به سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برای تصمیم گیری کمک کند(لافوند و واتس، 2008؛ لارا و همکاران، 2009). در دیدگاه دوم، محافظه‌کاری مزیت اطلاعاتی ندارد و کیفیت اطلاعات را کاهش می‌دهد. اعمال محافظه‌کارانه صورت‌های مالی می‌تواند باعث تطابق نادرست درآمدها و هزینه‌ها شود که ثبات و پایداری کمتر کمتر درآمدها را به دنبال داشته و منجر به ارائه غیر واقعی سود می‌شود.
واتس (1993)، ژانگ (2000)، بال چاندرا و مهانرام167(2006) ادعا می‌کنند که درجات بیشتر محافظه‌کاری، قابلیت اتکاء را به اقلام تعهدی می‌افزاید، و ریچاردسون و همکاران(2005) نشان دادند که برآوردهای اقلام تعهدی قابل اتکاءتر با پایداری سود بالاتر و قیمت‌گذاری نادرست کمتر سهام مرتبط است. این موضوع که محافظه‌کاری، اطلاعات مالی قابل اتکاء فراهم می‌کند توسط کریشنان و ویزوانتن168 (2008) که از محافظه‌کاری به‌عنوان معیار اصلی کیفیت سود استفاده می‌کنند، حمایت می‌شود. در طرف مقابل، باسو(1997) و جیانگ169 (2007) ، با بکارگیری بازده‌های منفی سال قبل در سود به عنوان نماینده‌ی170 برای محافظه‌کاری، نشان دادند که محافظه‌کاری در حسابداری پایداری اقلام تعهدی را کاهش می‌دهد. باسو توضیح می‌دهد که با در نظر گرفتن درجات بالاتر محافظه‌کاری،اقلام تعهدی موقتی‌تر، ناپایدارتر و کمتر می‌باشند. با این حال، باسو موافق است که بازده مثبت سال قبل در پیش‌بینی سود سال بعد پایدارتر خواهد بود. به این دلیل که الزامات تایید پذیری بیشتر برای سودهای تحقق نیافته منجر به محافظه‌کاری حسابداری می‌شود. این گفته‌ها از این موضوع که محافظه‌کاری، پایداری را در شرکت‌هایی بااقلام تعهدی بالا افزایش می‌دهد، حمایت می‌کند. 171(به فرضیه اول مراجعه شود.)
در قسمت‌های بعدی به بحث‌های ارائه شده در بالا برای فرموله کردن فرضیه در مورد اینکه چگونه محافظه‌کاری با پایداری اقلام تعهدی مرتبط است، می‌پردازد.

3-5-2- محافظه‌کاری و پایداری اقلام تعهدی
واتس (1993،2003) بیان می‌کند که محافظه‌کاری منجر به اتکاءپذیری بیشتر اقلام تعهدی می‌گردد. از طرفی، ریچاردسون وهمکاران(2005)به طور تجربی نشان دادند که اتکاپذیری بیشتر اقلام تعهدی نیز پایداری اقلام تعهدی را در پیش بینی سود ها و بازده‌های سال بعد افزایش می‌دهد. وکیل (2011) بین این دو ارتباط برقرار می‌کند. یعنی، محافظه‌کاری، اتکاءپذیری اقلام تعهدی را تحت تاثیر و اتکاءپذیری اقلام تعهدی، پایداری اقلام تعهدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا همراه با محافظه‌کاری بیشتر با احتمال بیشتری اقلام دائمی را ارائه می‌کنند، زیرا اقلام تعهدی مثبت به اطمینان تحقق بیشتری نیاز دارندکه باعث می‌شود تا این اقلام تعهدی در پیش بینی سود سال بعد پایدارتر باشند. این موضوع باعث می‌شود تا الزامات نامتقارن قابلیت اتکاء و تاییدپذیریی که محافظه‌کاری ایجاد می‌کند، قابلیت اتکا و تاییدپذیری بیشتری برای سودها نسبت به زیان‌ها قائل شود. انتظار نمی‌رود تا محافظه‌کاری شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین را بهمان اندازه شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا تحت تاثیر قرار دهد زیرا،الزامات قابلیت اتکاء و تاییدپذیری بیشتر، برای اقلام تعهدی کاهنده سود که در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین عمومیت دارد، به مراتب کمتر ‌می‌باشند.
فرضیه 1: اعمال محافظه‌کاری، در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پایداری اقلام تعهدی را بیشتر افزایش خواهد داد.

3-5-3- محافظه‌کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی
اسلون (1996) بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام رابطه منفي مشاهده نمود، اين رابطه منفي را نابهنجاری اقلام تعهدي ناميد و علت ايجاد چنين رابطه‌اي را وجود سرمايه‌گذاران بي تجربه در بازار عنوان كرد و اینگونه بيان نمود كه سرمايه‌گذاران زماني كه انتظاراتشان را از سود شركتها شكل مي‌دهند، تمايل دارند تا پايداري اقلام تعهدي را بيش از واقع و پايداري جريانات نقدي را كمتر از واقع ارزيابي كنند و در واقع پايداري اقلام تعهدي را نسبت به جريان نقدي بيشتر پيش بيني مي‌كنند و در اين صورت، رابطة منفي بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام ايجاد مي‌شود و سبب مي‌شود سهام به اشتباه قيمت گذاري شود. همان گونه که در فرضیه 1 فرض شد، پیش بینی می‌شود که با افزایش محافظه‌کاری در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا پایداری اقلام تعهدی افزایش یابد. اگر اقلام تعهدی بالا، پایدارتر شوند، آنگاه نابهنجاری اقلام تعهدی باید کاهش یابد، زیرا فرضیه ثبات رفتاری سرمایه‌گذار اسلون (1996) زمانی که اقلام تعهدی بالا پایدارترند قیمت گذاری اشتباه کمتری را، پیش بینی می‌کند.
فرضیه 2: اعمال محافظه‌کاری، در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، بازده سال بعد ناشی از اقلام تعهدی را بیشتر افزایش خواهد داد.

3-6- سنجش متغیرهای پژوهش
زمانيکه موضوع پژوهش انتخاب شد و نوع پژوهش براساس هدف مشخص گرديد ابتدا بايد براساس ادبيات پژوهش به تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش پرداخت و سپس متغيرهاي پژوهش بايد به نوعي اندازه گيري و سنجش شوند. اين بخش ابتدا به اندازه گيري متغيرهاي پ‍‍‍ژوهش و سپس به بسط و بحث در مورد روش‌ها و مدل‌های مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها می‌پردازد.

3-6-1-محاسبه اقلام تعهدی
یک تعریف جامع از اقلام تعهدی باید شامل تمام دارایی‌های عملیاتی جاری و غیر جاری، بدهی‌های عملیاتی جاری و غیر جاری، دارایی‌های مالی غیر نقدی، و بدهی‌های مالی باشد. این تعریف را ‌می‌توان اینگونه ساده سازی نمود، تغییر در اقلام تعهدی برابر تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی، یا تفاوت بین تغییرات در دارایی‌های غیر نقدی و تغییرات در بدهی‌ها ‌باشد. در این پژوهش از تعریف سرمایه در گردش اقلام تعهدی عملیاتی مطابق با مدل اسلون (1996) استفاده خواهیم کرد:

OAC = [(∆CA – ∆CL – ∆CASH +∆STD+ ∆TP) – DEP)]/AVGTA (3-1)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، عدم تقارن، پایداری سود Next Entries منبع تحقیق با موضوع پرسشگری، برنامه درسی، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات