دانلود پایان نامه ارشد درباره فراواني، 4/69، خيلي، متغير

دانلود پایان نامه ارشد

آموزان براي گويه اول مؤلفه زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
43
4/69
4/26-
21/136
4
000/0
کم
125
4/69
6/55

متوسط
117
4/69
6/47

زياد
46
4/69
4/23-

خيلي زياد
16
4/69
4/53-

کل
347
347

همان طور که مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي کم و متوسط، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير گروه ها مي باشد. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به صورت تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه اول مؤلفه زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي کم و متوسط، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه هاي متغير بر اين باورند که زمان جلسات براي يادگيري هر يک از مفاهيم مهارتهاي زندگي کفايت نمي کند و خواستار اختصاص زمان بيشتري براي يادگيري محتواي اين برنامه درسي هستند.

جدول 4- ب- 53: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه دوم مؤلفه زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
56
4/69
4/13-
91/174
4
000/0
کم
110
4/69
6/40

متوسط
142
4/69
6/72

زياد
25
4/69
4/44-

خيلي زياد
14
4/69
4/55-

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار بدست آمده براي گويه دوم مؤلفه زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديفهاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات مي باشد. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفي هر يک از گروه هاي متغير معتقدند که زمان جلسات به اندازه کافي امکان آن را فراهم نمي کند که ارزيابي بهتري از آموخته هاي آن ها بعمل آيد.
جدول 4- ب- 54: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه سوم مؤلفه زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
57
4/69
4/12-
63/108
4
000/0
کم
110
4/69
6/40

متوسط
120
4/69
6/50

زياد
36
4/69
4/33-

خيلي زياد
24
4/69
4/45-

کل
347
347

همان طور که در جدول(4-ب-54) ديده مي شود، فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و کم، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، زياد و خيلي زياد، فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به صورت تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه سوم مؤلفه زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است. بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و کم، بيشتر از ساير طبقات است. از اين رو مي توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه هاي متغير معتقدند که زمان جلسات به اندازه کافي امکان آن را فراهم نمي کند تا معلم با کيفيت بهتري به تدريس مفاهيم درس مهارتهاي زندگي بپردازد.
جدول 4- ب- 55: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه چهارم مؤلفه زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
57
4/69
4/12-
51/47
4
000/0
کم
63
4/69
4/6-

متوسط
116
4/69
6/46

زياد
72
4/69
6/2

خيلي زياد
39
4/69
4/30-

کل
347
347

همان طور که مشاهده مي شود، فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي متوسط و زياد، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، کم و خيلي زياد، فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد.
با توجه به اين که مقدار آماره محاسبه شده براي گويه چهارم مؤلفه زمان برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار مي باشد، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط و زياد بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه هاي متغير بر اين باورند که زمان جلسات توسط معلم تا حد متوسطي مديريت و کنترل مي شود.
جدول 4- ب- 56: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه اول مؤلفه فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
93
4/69
6/23
83/88
4
000/0
کم
113
4/69
6/43

متوسط
82
4/69
6/12

زياد
43
4/69
4/26-

خيلي زياد
16
4/69
4/53-

کل
347
347

همان طور که داده هاي جدول نشان مي دهد فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي کم، خيلي کم و متوسط، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد، مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار محاسبه شده براي گويه اول مؤلفه فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است. اين امر بدان معناست که فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط، کم و خيلي کم بيشتر از ساير طبقات است. بنابراين مي توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه هر يک از گروه هاي متغير معتقدند که فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي از کيفيت خوبي برخوردار نيست.
جدول 4- ب- 57: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه دوم مؤلفه فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
72
4/69
6/2
95/58
4
000/0
کم
98
4/69
6/28

متوسط
100
4/69
6/30

زياد
53
4/69
4/16-

خيلي زياد
24
4/69
4/45-

کل
347
347

همان طور که در جدول مشاهده ميشود فراوانيهاي مشاهده شده در گروههاي متوسط، کم و خيلي کم، بيشتر از فراوانيهاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي زياد و خيلي زياد فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به صورت تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. با توجه به اين که مقدار آمار? محاسبه شده براي گويه دوم مؤلفه فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در سطح 01/0 و با درج? آزادي 4 معني دار است، بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تفاوت بين توزيع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفي بودن انتخاب گروه هاي متغير (خيلي کم، کم، متوسط و …) رد مي شود. يعني بين فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معني داري وجود دارد و تراکم داده ها در رديف هاي متوسط، کم و خيلي کم، بيشتر از ساير طبقات است. از اين رو مي توان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه انتخاب تصادفي هر يک از گروه هاي متغير بر اين باورند که فضاي آموزشي مدرسه براي يادگيري مفاهيم درس مهارتهاي زندگي کفايت نمي کند.
جدول 4- ب- 58: نتايج آزمون مجذور خي () مربوط به فراواني مشاهده شده و مورد انتظار از ديدگاه دانش آموزان براي گويه سوم مؤلفه فضاي آموزشي برنامه درسي مهارتهاي زندگي
گروه هاي متغير
فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار
اختلاف فراواني
مقدار
df
Sig
خيلي کم
24
4/69
4/45-
79/153
4
000/0
کم
25
4/69
4/44

متوسط
59
4/69
4/10

زياد
92
4/69
6/22

خيلي زياد
147
4/69
6/77

کل
347
347

همان طور که در جدول(4-ب-58) مشاهده مي شود فراواني هاي مشاهده شده در گروه هاي زياد و خيلي زياد، بيشتر از فراواني هاي مورد انتظار همان گروه ها مي باشد. يعني تراکم افراد در اين گروه ها بيشتر از ساير طبقات است. همچنين در گروه هاي خيلي کم، کم و متوسط، فراواني هاي مشاهده شده کمتر از فراواني هاي مورد انتظار مي باشد. چنانچه انتخاب هر يک از گروه هاي متغير به طور تصادفي باشد مي توان انتظار داشت که فراواني منتظره هر طبقه يا گروه برابر با مقدار 4/69 باشد. علاوه بر اين داده هاي جدول نشان مي دهد مقدار بدست

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم