دانلود پایان نامه ارشد درباره طبيعي، فطري،

دانلود پایان نامه ارشد

زيرا عدالت با خاتميت و ابديت دين ارتباط دارد و ازآنجایی‌که عدالت، مطابق اعتقادات ديني از اهداف ابدي انبيا بوده است. اگر عدالت در هرزمانی مختلف باشد، نمی‌توان قانون واحد صادر نمود. لذا عدالت در اسلام مبتني بر يكسري حقوق ثابت انسان‌هاست كه در اين صورت عدالت مطلق بوده و نسبي نیست. بدان معني كه عدالت بر پايه حقوق واقعي و فطري استوار است و ملاك و مصداق آن را شريعت و سنت نبوي تعيين می‌کند. در اين صورت اگرچه ممكن است كه در زمان‌ها و مکان‌های مختلف درك ديني ما از نظام ارزشي موجود تغيير يابد؛ ولي ازآنجاکه عدالت مبتني بر اصول كلي شريعت است، لذا مطلق و ثابت می‌باشد. به عقیده وی دستگاه آفرينش استعدادهايي را در انسان به وديعه گذارده است كه هرکدام از آن‌ها مقتضاي حقوق طبيعي است. ازجمله آن‌ها استعداد فكر كردن در انسان است كه بر مبناي آن حق آزادي تفكر، حق آزادي بيان، برابري در مقابل قانون، حق مالكيت و… الزامي می‌باشد؛ و بر همين مبناست كه مطهري در نظام انديشه خود بر مفهوم حقوق طبيعي تكيه داشته و به‌عنوان منشأ عدل، آن را ناشي از حقوق ذاتي و فطري انسان دانسته كه خدا به ما واگذار كرده است؛ اما آن چیزی که به نظر وی اصل است این است که قرآن بذر انديشه عدل را در دل‌ها كاشته و آبياري نموده و دغدغه فكري، فلسفي، عملي و اجتماعي را در روح ايجاد كرده است؛ همه اصول و هدف‌های اسلامي در قرآن، از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت تا امامت، از آرمان‌های فردي گرفته تا هدف‌های اجتماعي بر محور عدل استوار بوده و طبيعي است كه با توجه به عنايت و حساسيت خاص مسلمانان نسبت به قرآن، نمی‌توانستند به اين مسئله بی‌تفاوت باشند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عدالت اجتماعی، اجرای عدالت، سوسیالیسم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، مردم شناسی، پیامدهای اجتماعی