دانلود پایان نامه ارشد درباره صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

و تعريف چنين شرايطي همگون نمودن نمونه آماري مورد مطالعه با كل جامعه و امكان تعميم نتايج حاصل از آزمونها به جامعه آماري مي باشد.
باتوجه به متغيرهاي تحقيق مي توان ضوابط ذيل را جهت اعمال در نمونه گيري به روش غربالگری تعريف نمود.
در طول سالهای 1386 تا 1391 در بازار بورس حضور داشته باشد.
شركت جزء شركتهاي سرمايه گذاري، بانكها، شركتهاي بيمه و واسطه گري مالي نباشد.
پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکت در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی نداشته باشد.
بیش از 6 ماه در هر سال، توقف نماد معاملاتی نداشته باشند.
مانده حقوق صاحبان سهام شرکت در پایان سال مالی، منفی نباشد.
در همه سالهاي مورد بررسي در پايان سال مالي اطلاعات و داده هاي موردنياز آنها در دسترس باشد.
3-5) حجم نمونه آماري
حجم نمونه آماري با توجه به تعداد جامعه مورد مطالعه و روش موردنظر براي نمونه گيري، متغير مي باشد. از طرفي مسئله تعيين مناسب ترين تعداد نمونه به موضوع هزينه و منفعت بستگي دارد. بهتر است تا آنجا كه امكانات اجازه مي دهد بزرگترين نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتيجه تحقيق تصوير بهتري از جامعه را ارائه مي كند و از نظر آماري معني دارتر مي شود . دست كم، بايد نمونه در سطحي تعيين شود كه بتوان آزمون هاي لازم را با توجه به پرسش تحقيق انجام داد.
جدول شماره3- 1نحوه انتخاب و استخراج نمونه
تعداد شركتهاي كه در سالهاي 1386الي 1391 بطور مستمر در بورس حضور داشته اند.
284 شركت
تعداد شركتهاي كه جزء شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و بیمه ها نبوده اند.
207 شركت
تعداد شرکتهايي كه سال مالي آنها منتهی به پایان اسفند مي باشد
165 شركت
تعداد شرکتهايي كه در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی نداده اند
158 شركت
تعداد شركتهايي كه در هیچیک از سالهای دوره تحقیق، بیش از 6 ماه توقف نماد معاملاتی نداشته اند.
119 شركت
تعداد شركتهايي که مانده حقوق صاحبان سهام آنها در هیچیک از سالهای دوره تحقیق، منفی نبوده است.
93 شرکت
تعداد شركتهايي كه در طول دوره تحقیق، اطلاعات مالی آنها در دسترس است.
84 شرکت
تعداد شركتهايي كه داده هاي آنها جمع آوري شده است (نمونه نهايي)
84 شركت

درنتيجه اعمال شرايط و ملاحظات در نمونه گيري حذفي سيستماتيك 84 شركت از جامعه آماري جهت انجام آزمونها انتخاب شدند.

3-6) روش جمع آوري داده ها
با با توجه به ماهیت اين تحقیق، جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در اين روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای كه شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام مي گيرد. در ادامه با استفاده از بانكهاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سايت اينترنتي اين سازمان و نرم افزارهاي سهام مانند نرم افزار ره آورد نوين، داده هاي موردنياز براي آزمون فرضيات گردآوري مي شود.
3-7) دوره زماني تحقيق
دوره زمانی تحقیق، 5 ساله بوده و سالهای 1387 تا 1391 را شامل می شود. البته با توجه به اینکه برای محاسبه برخی از متغیرهای تحقیق، داده های دوره t-1 نیاز می باشد، داده های سال 1386 نیز گردآوری شده است. بدین ترتیب، متناسب با اهداف تحقیق، داده های موردنظر برای محاسبه متغیرهای اساسی، در طول دوره فوق گردآوری شده است.
3-8) فرضيات تحقيق
فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود ارتباط اتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.

3-9)متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها
متغيرها يكي از عناصر اصلي تحقيق مي باشند .متغير چيزي است كه ميتواند از لحاظ مقدار تغيير كند و معمولا ميتواند ارزشهاي عددي متفاوتي را بپذيرد . بنابراين هر چيزي كه وجود داشته باشد متغير است ودرواقع ويژگيهايي است كه پژوهشگر آنها را مشاهده ،كنترل و يا دخل وتصرف ميكند.مهمترين و مفيدترين راه براي طبق بندي متغيرها، تقسيم بندي آنها به دو نوع مستقل و وابسته است.اين نوع طبقه بندي بدليل كاربرد كلي، سادگي و اهميت ويژه اي كه در مفهومي كردن و طرح ريزي پژوهش و همچنين تهيه گزارش نتايج آن دارد بسيار مفيد و ارزنده است. همچنين در تحقيقاتي كه بر پايه آزمون هاي همبستگي قرار دارند؛ دسته ديگري از متغيرها براي كاهش اثرات ناشي از عوامل ناخواسته بر نتايج، در آزمون ها وارد مي شوند كه بعنوان متغيرهاي كنترل تلقي مي شوند.
3-9-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق
متغیر وابسته تحقیق حاضر، سطح مدیریت سود شرکتهای نمونه آماری می باشد. معیار موردنظر برای مدیریت سود، کیفیت اقلام تعهدی جاری می باشد. مطابق با فرانسیس و همکاران(2005) جهت برآورد کیفیت اقلام تعهدی جاری از مدل دچو و دیچو(2002) استفاده می شود. این مدل بشرح ذیل می باشد.
TCA i,t=β0+ β1CFO i,t-1 + β2CFO i,t + β3CFO i,t+1 +€ i,t
WC: اقلام تعهدی کل که از طریق تفاوت بین سود عملیاتی با جریان نقد عملیاتی بدست می آید.
CFO: جریان نقد عملیاتی
در مدل رگرسیونی فوق، مقادیر باقیمانده(€) منعکس کننده میزان مدیریت سود می باشند که مقادیر مثبت، نماینده بیش نمایی سود و مقادیر منفی نشان دهنده کم نمایی سود هستند.

3-9-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق
متغيرهاي مستقل تحقيق حاضر، شامل سطح عدم تقارن اطلاعاتی، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت و درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت می باشند. نحوه محاسبه هر یک از متغیرهای مذکور در بندهای زیر ارائه شده است.
عدم تقارن اطلاعاتی
اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد(نوروش،1384). در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق مدل کونگ و فو(2005) محاسبه شده است. این مدل مبتنی بر اطلاعات بازار سرمایه و از طریق برازش ارتباط بین بازده بازار با بازده شرکت محاسبه می شود. بدین ترتیب، ابتدا مدل بازار بر اساس داده های دورهt-1 برازش می شود.
ri,t=α+ βrmt
r: بازدهی ماهانه سهام شرکت
rm:بازدهی ماهانه بازار سرمایه
سپس مقادیر r برای دوره t از طریق قرار دادن ضرایب برآورد شده، محاسبه می شود.
r ̂=(α+) ̂β ̂rm
سپس اختلاف بازده سهام ماهانه واقعی با بازده سهام ماهانه برآوری، محاسبه می شود.
€i,t=r-r ̂
سپس، انحراف معیار 12 ماهه اختلاف فوق بعنوان سطح عدم تقارن اطلاعاتی تلقی می شود.
SDit=δ_(t=1)^12 €_(i,t)
درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری
این متغیر منعکس کننده میزان مالکیت صندوق های سرمایه گذاری در شرکت است و از طریق نسبت تعداد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری در هر شرکت تقسیم به کل سهام شرکت، به دست می آید.
Insti=(گذاری سرمایه های صندوق به متعلق سهام تعداد)/(شرکت سهام کل)

درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت
این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت در هر شرکت تقسیم به کل سهام شرکت بدست می آید.
Insti L=(بلندمدت گذاری سرمایه های صندوق به متعلق سهام تعداد)/(شرکت سهام کل)

درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت
این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت در هر شرکت تقسیم به کل سهام شرکت بدست می آید.
Insti S=(مدت کوتاه گذاری سرمایه های صندوق به متعلق سهام تعداد)/(شرکت سهام کل)

*نحوه تفکیک صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت:

S: قیمت سهام شرکت سرمایه پذیر در بازار
P: تعداد سهام نگهداری شده شرکت سرمایه پذیر توسط صندوق سرمایه گذاری
سپس، میانگین CR برای هر صندوق محاسبه می شود.

سپس، کلیه صندوق های سرمایه گذاری بر اساس AVG-CR به سه گروه، رتبه بندی می شوند. گروه سوم که پایین ترین مقادیر AVG-CR را دارند؛ بعنوان صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و گروه اول که داری بیشترین مقادیر می باشند؛ بعنوان صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت محسوب می شوند.

3-9-2) متغير(هاي) کنترلی تحقيق
متغير كنترل، متغيري است كه متغيرهاي ديگري را كه در يك رابطه بر متغير وابسته تاثيرگذار هستند؛ تحت تاثير قرار مي دهد. تعريف و بكارگيري متغير كنترل براي مطالعات همبستگي مفيد و ارزنده است. در تحقيقات مالي و حسابداري كه اطلاعات بر پايه الگوهاي رگرسيوني تحليل مي شوند؛ جهت كاهش اثرات ناشي از ويژگيهاي مختلف اعضاي نمونه آماري(شركتهاي نمونه آماري) بر نتايج آزمون هاي رگرسيون، از متغيرهاي كنترلي در اين آزمونها استفاده مي شود. عموما در اين تحقيقات متغيرهايي براي كنترل انتخاب مي شوند كه منعكس كننده ويژگيهاي خاص شركتها که بطور بالقوه بر متغیر وابسته تاثیرگذار هستند. در تحقيق حاضر، مطابق با دای و همکاران(2013)، متغیرهایی که احتمالا بر مدیریت سود تاثیرگذار هستند؛ بعنوان متغير كنترل در الگوي آزمون فرضيات وارد شده اند که نحوه محاسبه آنها بشرح ذیل است.
دوگانگی وظیفه مدیرعامل(Dual)
متغیر مجازی است که چنانچه مدیرعامل شرکت، ريس هیات مدیره نیز باشد؛ مقدار آن 1 و در غیراینصورت صفر می باشد.
تمرکز مالکیت(TOP)
TOP= (شرکت عمده سهامدار سه سهام تعداد جمع )/(شرکت شده منتشر سهام کل تعداد)
اطلاعات مالکیت شرکتها از یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکتها (بخش سرمایه شرکت) قابل استخراج می باشد.
استقلال هیات مدیره(Indp)
Indp = (غیرموظف اعضای تعداد)/(مديره هيات اعضاي تعداد)
نیاز مالی شرکت(Offering)
یک متغیر مجازی است که اگر شرکت در طول دوره، افزایش سرمایه داده باشد و یا اقدام به دریافت تسهلات بلندمدت کرده باشد؛ عدد 1 می گیرد.
مالکیت دولتی(SOE)
متغیر مجازی است که اگر بیش از 50 درصد سهام شرکت متعلق به دولت باشد؛ عدد 1 می گیرد.
اندازه شرکت(SIZE)
SIZE =Ln(ارزش دفتری دارایی های شرکت)
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه(LnMB)
LnMB = (سهام بازار ارزش)/(سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش )

نسبت فروش(TO)
= (فروش درآمد)/(داراییها جمع) TO
3-10) شيوه آزمون فرضيات
جهت آزمون فرضیات، از مدل های رگرسیونی که توسط دای و همکاران(2013)ارائه شده است، استفاده می شود.در این مدل ها ، سطح مدیریت سود تابعی از متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق تلقی شده اند. این مدل ها به صورت زیر می باشند.
3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول
DD-eqi i,t=β0+ β1SD i,t + β2 Con Vari i,t+€ i,t
نحوه تصمیم گیری در خصوص فرضیه:
H0: β1≤0
H1: β1<0
3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم
DD-eqi i,t=β0+ β1Insti L i,t + β1Insti S i,t + β3 Con Vari i,t+€ i,t
نحوه تصمیم گیری در خصوص فرضیه:
H0: β1≤β2
H1: β1<β2
3-10-3) مدل آزمون فرضیه سوم
جهت آزمون فرضیه سوم، ابتدا سال-شرکتهای نمونه آماری، بر حسب سطح عدم تقارن اطلاعاتی، به سه گروه رتبه بندی می شوند. گروه اول، بعنو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت موجودی، هیئت مدیره