دانلود پایان نامه ارشد درباره شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

ز دمای 25 درجه و چگالی شار .25 تسلا قابل قبول هستند.
– 5-3انتخاب دیود
برای تعیین دیود ابتدا مقادیر استرس ولتاژ و جریان باتوجه به نمودار های شبیه سازی بدست می آوریم که در فصل بعد نمودار ها کامل آورده شده است. که 110 ولت و 6.51 آمپر بدست می آید.که ما دیود با بازیابی سریع را انتخاب می کنیم.که مشخصات این دیود در جدول شماره 8 آمده است.

که دارای ویژگی های قابل ملاحظه می باشد. به طور مثال دارای جریان دهی تا 20 آمپر می باشدو دارای زمان بازیابی معکوسی 60 نانو ثانیه استو رنج دمایی بین -40 تا 150 درجه را شامل می شود و رنج ولتاژی 200 تا 600 ولت بسته به نوع آن ،(نوع 200 ولت مناسب است) قابل استفاده می باشد.
جدول 8- مشخصات نامی و ویژگی های الکتریکی دیود

در جدول 8 می توانید پارامتر های دیود را برای دمای 25 درجه و 150 درجه مشاهده کنید. به طور مثال ولتاژ آستانه هدایت دیود 0.9 ولت می باشد که در طراحی لحاظ می شود.
جدول 9- مشخصات مرتبط با بازیابی دیود

در جدول 9 ویژگی های مرتبط با بازیابی دیود قابل مشاهده است به طور مثال زمان بازیابی معکوس 160 نانو ثانیه و جریان بازیابی معکوس 10 آمپر و بار بازیابی معکوس برابر با 1.25 میکرو کولن را دارد.
جدول 10- مشخصات مرتبط با حرارتی دیود

در جدول 10 مشخصات مربوط به حرارتی دیود را مشاهده می کنید به طور نمونه رنج دمایی ماکزیمم اتصال بین منفی چهل درجه تا مثبت صدوپنجاه درجه می باشد.مقاومت ماکزیمم حرارتی اتصالات مختفل بیان شده که برای محاسبات تلفات حرارتی استفاده می شود.

شکل9- مشخصات مربوط به تلفات هدایتی مستقیم دیود
در شکل 9 مشخصات مربوط به تلفات هدایتی دیود آمده است همان طور که می بینید با توجه به جریان متوسط حالت فوروارد می توانید مقدار تلفات دیود در حالت فوروارد را با توجه به نمودار بدست آورد.

شکل10- مشخصات مربوط به ابعاد دیود
در شکل 10 مشخصات مرتبط با ابعاد دیود برای طراحی در نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد.
-6-3 انتخاب سوییچ
برای تعیین سوییچ ابتدا باید استرس ولتاژ و جریان را بدست آورد که ولتاژ 120 ولت و جریان 17 آمپربا توجه به نمودار های شبیه سازی در فصل آخر آمده است تعیین می شود و فرکانس سوییچینگ هم 150 کیلو هرتز است ، که ماسفت قدرت انتخاب مناسبی است ولتاژ قابل تحمل تا 200 ولت و جریان 27 آمپر دارد .

ویژگی های این قطعه به صورت زیر می باشد که نیاز به درایو ساده دارد و به آسانی موازی می شوند و از نظر الکتریکی عایق هستند و دارای نرخ تغییرات ولتاژنامی پویا می باشند و سبک از نظر وزن هستند.

جدول 11- مشخصات نامی ماکزیمم سوییچ

در جدول 11 مشخصات مرتبط با مقادیر نامی ماکزیمم سوییچ قابل مشاهده می باشد به طور نمونه جریان پیوسته درین در دو دمای 25 و 100 درجه به ترتیب برابر با 27.4 و 17 آمپر می باشد و جریان پالسی درین برابر با 110 آمپر است. و هم چنین ماکزیمم توان تلفاتی در دمای 25 درجه برابر با 150 وات می باشد.دمای اتصال بین 55- تا 150 درجه می باشد و ولتاژ گیت سورس برابر با مثبت یا منفی 20 ولت است و وزنی برابر با 9.3 گرم را دارد.

جدول 12- مشخصات پارامترهای سوییچ ماسفت و مقاومت حرارتی

جدول 11- مربوط به پارامترهای سوییچ ماسفت می باشد که به طور مثال مقاومت درین به سورس آن در جریان های 28 آمپر برابر با 0.06 می باشدوضریب حرارتی ولتاژ شکست برابر با 0.24 ولت بر درجه می باشد وجریان نشتی حالت فوروارد برابر با 100 نانو آمپر است.هم چنین مقاومت های مربوط به حرارتی که برای محاسبات توان حرارتی نیاز است قابل مشاهده است .هم چنین زمان صعود برابربا 190 نانو ثانیه و تا خیز زمانی روشن و خاموش شدن به ترتیب برابر با 35 و 170 نانو ثانیه می باشد. خازن ورودی و خروجی برابر با 3500 و 700 پیکو فاراد به ترتیب می باشد.+

محاسبه مقاومت گیت درایو:
ابتدا بدست آوردن مقادیر مورد نیاز المان ها از جدول و سپس حل معادله مورد نظر برای تعیین مقادیر مورد نیاز استفاده می شود.
Q=230nc, Vgs=10v,

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره روش ترکیبی، شبیه سازی، ایفای نقش Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قابلیت اطمینان، بازار برق، مصرف کننده، مصرف کنندگان