دانلود پایان نامه ارشد درباره سود پیش بینی شده، اعلان سود، رگرسیون، اندازه شركت

دانلود پایان نامه ارشد

از آزمون خطی بودن ، معنی دار بودن پارامترهای برآوردی در رگرسیون از آزمون فیشر استفاده شده است .
دو) سایر روشها :
در این تحقیق از تحلیل محتوا جهت تحلیل ادبیات تحقیق استفاده شده و بر مبنای تشابه و تمایز محتوایی نسبت به جمع بندی و تحلیل موارد اقدام است .
سه) مدل تحقیق:
در این بخش از روش تحقیق، مدل تحقیق به عنوان چارچوب کلی تعریف متغیرها، نحوه اندازه گیری، دسته بندی آن ها، رابطه بین متغیرها و نحوه برآورد این رابطه از دو بیان ریاضی و مفهومی استفاده شده است. مدل تحقيق حاضر را مي توان به دو صورت مفهومي و رياضي به شرح ذيل تبيين نمود:
الف) مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومي تحقيق به صورت نمودار شماره 3-1 و به صورت ذيل ترسيم شده است:
نمودار شماره 3-1: مدل مفهومي تحقيق

ب) مدل رياضي:
در چارچوب مدل مفهومي مندرج در نمودار شماره 1 و با استفاده از نمادها و روابط رياضي، مدل رياضي تحقيق جهت تعيين ارتباط بين متغيرها مبتني بر مدل پارك، لي و سانگ(2014) به صورت زير تصوير گرديده است:
1) رابطه کلی
در اين تحقيق، رابطه كلي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل به صورت ديل تعريف شده است:
Y=f (x1, x2, x3, x4, x5)
2) تعریف متغیرها
در رابطه بين متغيرها Y به عنوان متغير وابسته، X1 قيمت سهام پس از اعلان سود، X2 بازده غير منتظره، X3 نوع بازده بر مبناي مثبت يا منفي بودن سود اعلان شده، X4 اندازه شركت بر حسب لگاريتم ارزش شركت و X5 ريسك شركت بر مبناي بتا
3) دسته بندی متغیرها
y: متغیر وابسته
X1, x2, x3: متغیرهای مستقل اصلي
X4, x5: سایر متغیرهای مستقل
4) اندازه گیری متغیرها:
X1 به عنوان قيمت سهام است كه از بازار يا گزارش هاي بورس پس از اعلان سود هر سهم در انتهای دوره مالی به دست آمده است.
بازده X2 بازده غیرمنتظره سهام در این تحقیق از تفاوت بین بازده سهام شرکت با بازده کل بازار، جهت اندازه گیری بازده غیرعادی سهام استفاده شده است.
ARit=Rit-MRt
AR: بازده غیرعادی سهام شرکت.
R: بازده سالانه سهام شرکت.
MR: بازده سالانه کل بازار سهام.
X3: نوع اعلان سود به عنوان منفي يا مثبت كه به عنوان يك متغير كيفي در تحليل چند سطحي منظور شده است.
X4: ريسك شركت كه بر مبناي بتاي سهام محاسبه خواهد شد.
X5: اندازه شركت كه بر مبناي لگاريتم ارزش شركت محاسبه خواهد شد.
حجم مبادلات سهام(Y): در تحقیق حاضر، مطابق با پارک و همکاران(2014) از رابطه زیر برای محاسبه این متغیر استفاده شده است.
TOit=log((Trading Volume)/Outstanding+0.00000255)

Trading Volume: حجم مبادلات سالانه سهام شرکت
Outstanding: تعداد سهام منتشره شرکت

پس از محاسبه TO به روش فوق، حجم مبادلات غیرعادی از رابطه زیر بدست می آید.

ATO=TO-(TO) ̅

ATO: حجم مبادلات غیرعادی سهام شرکت
TO: حجم مبادلات عادی سهام شرکت
:(TO) ̅ میانگین حجم مبادلات عادی سهام شرکت در طول دوره تحقیق
سود غیرمنتظره(x1): جهت محاسبه این متغیر از تفاوت بین سود گزارش شده شرکت با سود پیش بینی شده مدیریت استفاده میشود.
ES = (E-PE)/TA
E: سود واقعی گزارش شده شرکت
PE: سود پیش بینی شده شرکت (سود پیش بینی شده هر سهم ضربدر تعداد سهام منتشره)
TA: جمع کل داراییها
سود غیرمنتظره مثبت: چنانچه سود واقعی شرکت از سود پیش بینی شده بیشتر باشد؛ به عنوان اخبار خوب محسوب شده و سود غیرمنتظره(ES)، مثبت خواهد بود و در محاسبه این متغیر، بازده غیر منتظره به دست آمده مثبت تلقی شده است.
سود غیرمنتظره منفی: چنانچه سود واقعی شرکت از سود پیش بینی شده کمتر باشد؛ به عنوان اخبار خوب محسوب شده و سود غیرمنتظره(ES)، منفی خواهد بود و در محاسبه این متغیر، بازده خیر منتظره به دست آمده منفی تلقی شده است.
طی تحقیق پارك، لي و سانگ(2014) متغیر سود غیر منتظره به طوری که مطرح شده به دو وضعیت مثبت و منفی در رابطه و هر یک به عنوان یک متغیر مجازی عمال شده است. اما در این تحقیق در رابطه رگرسیونی به صورت کلی صرف نظر از علامت لحاظ شده ولی در راستای ارزیابی اثر متغیر کیفی نوع آن از تحلیل مقایسه ای زوجی و به نوعی تحلیل واریانس بهره گرفته شده است.
اندازه شرکت(x4): در تحقیق حاضر، مطابق با پارک و همکاران(2014) از لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت برای محاسبه این متغیر استفاده می شود.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، رگرسیون، انحراف معیار، رگرسیون خطی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های انتقال مالکیت، حقوق ایران، تملیک تدریجی، فقه وحقوق