دانلود پایان نامه ارشد درباره سرمایه فکری، سرمایه در گردش، تداوم فعالیت

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگی…………………………………………………………………………………….78
4-3-3- آزمون دادههای پنلی در EViews……………………………………………………………………………………79
4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)……………………………………………………………79
4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر……………………………………………………………………………79
4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن در استاتا…………………………………………………81
4-3-6- خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی………………………………………………………………81
4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون………………………………………………………………………………………………..83
4-4- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و نتیجهگیری…………………………………………………………………………..88
5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………95
5-3-2- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………96
5-4- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
منابع
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….99
فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………101
پیوستها
پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………106
پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………107
پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………………………………….119
پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………..121
پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………….125
پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….137
فهرست جداول، اشکال و نمودارها
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9
شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا…………………………………………………………………………………………………………19
شکل (2-2) طبقهبندی اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………..22
شکل (2-3) مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………………….32
شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات…………………………………………………………………………………………………51
شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….57
جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………71
جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………73
جدول (4-3) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای اصلی……………………………………………..76
جدول (4-4) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای فرعی 7 و 8 و 9……………………………76
جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها…………………………………………………………………………………………….77
جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………….78
جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………………79
جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………….80
جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………81
جدول (4-10) خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی…………………………………………………………………82
جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………84

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
اندیشمندان و صاحبنظران برای توصیف عصر کنونی، اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فراصنعتی، عصر اطّلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به کار بردهاند. اصطلاحات و واژگان به کار رفته، تماماً در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت میگوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و … نیستند و منبع اصلی اقتصادی، دانش خواهد بود. قرن 21، قرن دانش محوری است. در عصری که اطّلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری1 به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا میکند (بونتیس، 1998). امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژیها، سازمانها نه تنها باید داراییهای نامشهود خود را شناسایی، اندازهگیری و مدیریت کنند بلکه میبایست همواره سعی کنند تا این گونه داراییها را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمانهایی که نتوانند داراییهای دانشی خود را به طور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد. بنابراین انتظار میرود شرکتهایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند، عملکرد مالی آنها نیز بالاتر باشد. سرمایه فکری سرمایهای فراتر از داراییهای فیزیکی و داراییهای مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطّلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش میتواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکتها میتواند تحت تأثیر داراییهای فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. در سازمانها و شرکتهای پیشرو امروزی، سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده به طوری که امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثر سازمانها و شرکتها وابسته به دانش است. بنابراین هرچقدر سازمانها و شرکتها به لحاظ داراییهای نامشهود2 و سرمایه فکری غنی باشند، بهتر و سریعتر میتوانند به سطوح بالای رشد و توسعه دست یابند.
به لحاظ واژه شناسی سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی (Working Capital) آورده شده است و در تعبیر انگلیسی آن مترادف (Circulated Capital) است، چون بخشی از سرمایه شرکت را شامل میشود که نقشی مشابه خون در رگها را دارد. به طورکلی، سرمایه در گردش به سرمایهگذاری شرکت در داراییهای کوتاهمدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاهمدت، حسابهای دریافتنی و موجودیهای کالا اطلاق میشود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری.
مدیریت سرمایه در گردش در ارتباط با تصمیمات تأمین مالی و کنترل داراییهای جاری واحدهای انتفاعی از یک طرف و تأمین مالی بلندمدت و مخاطرات ناشی از تأمین مالی کوتاهمدت و بلندمدت از طرف دیگر، اهمیت موضوع را آشکار میسازد. ماهیت رشد داراییهای کوتاهمدت از منابع مالی کوتاهمدت، باید مورد توجه مدیران مالی قرارگیرد تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاهمدت و تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تأمین مالی و مدیریت داراییهای جاری مؤسسات در ارتباط است (نیکومرام و دیگران، 1386).
1-2- بیان مسأله
یکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستمهای حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایههای فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالی که امروزه نقش سرمایههای فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایههای مالی در واحدها ایفا میکنند. در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت کنترل و اندازهگیری و سنجش سرمایههای فکری به وسیله مدلها و روشهای ارزیابی این سرمایهها بر عهده دارند.
روشهای سنتی حسابداری دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه پویای امروز نمیباشند و به منظور بررسی وضعیت هر سازمان در این جامعه باید روشهایی را به کار برد که منابع نامشهود را نیز در برگیرند، زیرا این منابع نامشهود هستند که باعث ایجاد تفاوت در ارزش بازار و ارزش دفتری میشوند و امروزه سوق دهندههای بازار میباشند (رضایی و همکاران، 1388).
بسیاری از سیستمهای حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی داراییها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورتهای مالی در تشریح ارزش واقعی شرکتها از محدودیتهای بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایههای مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته است (شمس و خلیلی، 1390). این به آن معناس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره لاکلا و موف، طبقه حاکم، جهان خارج Next Entries پایان نامه درباره شهرستان رشت