دانلود پایان نامه ارشد درباره سرمایه فکری، بورس اوراق بهادار، شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه ارشد

مناسبي كه با روش پژوهش، نوع متغيرها و … سازگاري دارد، دادههاي جمعآوري شده را دستهبندي و تجزيه و تحليل نمايند و در نهايت فرضيههايي را كه تا اين مرحله او را در پژوهش هدايت كردهاند در بوته آزمايش (آزمون) قرار دهد و تكليف آنها را روشن كند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه حلي براي پرسشي كه پژوهش (تلاشي سيستماتيك براي به دست آوردن آن بود) بيابد (خاكي، 1388). دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهای جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روشهای آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌کنیم. تجزیه و تحلیل دادهها مشتمل بر سه بخش زیر خواهد بود:
توصیف نمونه (در فصل قبل تشریح شد)
توصیف یافتهها (آمار توصیفی)
تجزیه و تحلیل یافتهها (آمار استنباطی)
همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد، اطّلاعات لازم برای آزمون فرضیههای پژوهش، از منابع مختلفی از جمله سایت کدال (www.Codal.ir) و سئو (www.Seo.ir) استخراج شده و سپس دادههای خام به صفحه گسترده Excel انتقال یافته و مورد پردازش قرار میگیرند. سپس با توجه به نوع فرضیهها، به تجزیه و تحلیل اطّلاعات با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و EViews و Stata می‌پردازیم.

4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش
در توصیف متغیرهای پژوهش، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.
جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

CEE
HCE
SCE
VAIC
WCR
ROA
ROE
PM
میانگین
164246/0
459533/5
730036/0
353816/6
668784/0
720209/0
352548/0
215811/0
میانه
284393/0
248893/4
764645/0
375047/5
149004/0
133790/0
344611/0
185566/0
ماکزیمم
753432/0
42833/45
977987/0
91636/46
1214/155
3368/165
791133/0
222314/2
مینیمم
72667/39-
157470/1
136047/0
51930/35-
348947/0-
002797/0
006459/0
003324/0
انحراف معیار
345957/2
626541/4
153929/0
352822/5
071311/9
667133/9
175806/0
191155/0
چولگی
92354/16-
096661/4
896834/0-
147834/1
99106/16
99707/16
296539/0
770439/4
کشیدگی
2791/288
94856/28
457123/3
14678/30
7992/289
9349/289
475407/2
97573/45
جارگ-برا
1004112
911/9008
68553/41
318/9030
1014804
1015761
627755/7
29/23578
احتمال
000000/0
000000/0
000000/0
000000/0
000000/0
000000/0
022062/0
000000/0
تعداد
292
292
292
292
292
292
292
292

در جدول (4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه شده است. میانگین به عنوان یکی از پارامترهای مرکزی، نشان دهنده مرکز ثقل جامعه بوده و به عبارتی مبین این امر است که اگر بجای تمامی مشاهدات جامعه میانگین آن قرار داده شود، هیچ تغییری در جمع کل دادههای جامعه ایجاد نمیشود. میانگین برای متغیرهای عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده (CEE)، کارایی سرمایه انسانی (HCE)، کارایی سرمایه ساختاری (SCE) به ترتیب 164246/0، 45953/5، 730036/0 و برای متغیرهای سرمایه فکری (VAIC) و سرمایه در گردش (WCR) به ترتیب 353816/6، 668784/0 و برای هر یک از شاخصهای عملکرد مالی شامل بازده داراییها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه سود (PM) به ترتیب 720209/0، 352548/0، 215811/0 میباشند.
ماکزیمم، بیشترین عدد متغیر در جامعۀ آماری را نشان میدهد. طبق نتایج جدول، بیشترین مقدار عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده (CEE)، کارایی سرمایه انسانی (HCE)، کارایی سرمایه ساختاری (SCE)، به ترتیب 753432/0، 42833/45، 977987/0 و برای متغیرهای سرمایه فکری (VAIC) و سرمایه در گردش (WCR) به ترتیب 91636/46، 1214/155 و برای شاخصهای عملکرد مالی شامل بازده داراییها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه سود (PM) به ترتیب 3368/165، 791133/0، 222314/2 میباشند.
مینیمم، کمترین عدد متغیر در جامعۀ آماری را نشان میدهد. طبق نتایج جدول، کمترین مقدار عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده (CEE)، کارایی سرمایه انسانی (HCE)، کارایی سرمایه ساختاری (SCE)، به ترتیب 72667/39-، 157470/1، 136047/0و برای متغیرهای سرمایه فکری (VAIC) و سرمایه در گردش (WCR) به ترتیب 51930/35-، 348947/0- و برای شاخصهای عملکرد مالی شامل بازده داراییها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه سود (PM) به ترتیب 002797/0، 006459/0، 003324/0 میباشند.
آماره جارگ- برا58 نشان میدهد که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال نیستند، زیرا با توجه به احتمال مربوطه (05/0 P-Value) فرض صفر آزمون مبنی بر نرمال بودن توزیع دادهها رد شده است. که با توجه به غیر نرمال بودن متغیرها، توسط نرم افزار SPSS تبدیل به نمرات Z شده است. لازم به ذکر است که نتایج آمار توصیفی در پیوست (الف) ارائه شده است.

4-2-2- توصیف یافتههای پژوهش
حال قبل از اجرای آزمونهای آمار استنباطی برای تک تک فرضیههای پژوهش، برای یافتن همبستگی بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون برای تمامی متغیرها استفاده شد که نتایج آن به شرح جدول (4-2) است:

جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون

CEE
HCE
SCE
VAIC
WCR
بازده داراییها

ROA
ضريب همبستگي پيرسون
998/0-
021/0-
001/0-
455/0-
000/1

سطح معنیداری
000/0
723/0
982/0
000/0
000/0

نوع همبستگي
رابطه معنادار
عدم رابطه
عدم رابطه
رابطه معنادار
رابطه معنادار

شدت همبستگي
قوی و معکوس


متوسط و معکوس
قوی و مستقیم

CEE
HCE
SCE
VAIC
WCR
بازده حقوق صاحبان سهام

ROE
ضريبهمبستگي پيرسون
21/0-
344/0
492/0
302/0
060/0

سطح معنیداری
716/0
000/0
000/0
000/0
304/0

نوع همبستگي
عدم رابطه
رابطه معنادار
رابطه معنادار
رابطه معنادار
عدم رابطه

شدت همبستگي

متوسط و مستقیم
متوسط و مستقیم
متوسط و مستقیم

CEE
HCE
SCE
VAIC
WCR
حاشیه سود

PM
ضريبهمبستگي پيرسون
018/0
350/0
368/0
321/0
001/0

سطح معنیداری
754/0
000/0
000/0
000/0
985/0

نوع همبستگي
عدم رابطه
رابطه معنادار
رابطه معنادار
رابطه معنادار
عدم رابطه

شدت همبستگي

متوسط و مستقیم
متوسط و مستقیم
متوسط و مستقیم

قبل از اجرای آزمون رگرسیون، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد. همانطور که درجدول فوق مشاهده میگردد، نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده عدم رابطه معنادار بین کارایی سرمایه انسانی (HCE) و کارایی سرمایه ساختاری (SCE) با بازده داراییها (ROA) و رابطه معنادار کارایی سرمایه به کار گرفته شده (CEE) با بازده داراییها (ROA) میباشد. همچنین نتایج جدول، نشان دهنده رابطه معنادار سرمایه فکری (VAIC) و سرمایه در گردش (WCR) با بازده داراییهای (ROA) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند.
همچنین نتایج جدول، نشان دهنده رابطه معنادار کارایی سرمایه انسانی (HCE) و کارایی سرمایه ساختاری (SCE) با بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و عدم رابطه معنادار میان کارایی سرمایه به کار گرفته شده (CEE) با بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) میباشند. سرمایه فکری (VAIC) دارای رابطه معنادار با بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و سرمایه در گردش (WCR) رابطه معناداری با بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.
کارایی سرمایه انسانی (HCE) و کارایی سرمایه ساختاری (SCE) دارای رابطه معنادار با حاشیه سود (PM) و کارایی سرمایه به کار گرفته شده (CEE) رابطه معناداری با حاشیه سود (PM) ندارد. سرمایه فکری (VAIC) دارای رابطه معنادار با حاشیه سود (PM) و سرمایه در گردش (WCR) رابطه معناداری با حاشیه سود (PM) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

4-3- آمار استنباطی
4-3-1- آزمون فرضیهها
فرضیه اصلی 1: سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
ROA = b0+ b1VAIC + b2 WCR + e (4-1)
فرضیه اصلی 2: سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
ROE = b0+ b1VAIC + b2 WCR + e (4-2)
فرضیه اصلی 3: سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
PM = b0+ b1VAIC + b2 WCR + e (4-3)
فرضیه فرعی 1: سرمایه فکری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
ROA = b0+ b1VAIC + e (4-4)
فرضیه فرعی 2: سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
ROA = b0+ b1 WCR + e (4-5)
فرضیه فرعی 3: سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
ROE = b0+ b1VAIC + e (4-6)
فرضیه فرعی 4: سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
ROE = b0 + b1 WCR + e (4-7)
فرضیه فرعی 5: سرمایه فکری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
PM = b0+ b1VAIC + e (4-8)
فرضیه فرعی 6: سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
PM = b0+ b1 WCR + e (4-9)
همچنین به منظور بررسی بیشتر ابعاد موضوع سه فرضیه فرعی زیر را نیز بررسی میکنیم.
فرضیه فرعی 7: هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
ROA = b0 + b1CEE + b2 HCE + b3 SCE + e (4-10)
فرضیه فرعی 8: هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
ROE = b0 + b1CEE + b2 HCE + b3 SCE + e (4-11)
فرضیه فرعی 9: هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
PM = b0 + b1CEE + b2 HCE + b3 SCE + e (4-12)
برای آزمون فرضیههای فوق از آزمون رگرسیون خطی استفاده خواهد شد. قبل از اجرای آزمون رگرسیون خطی میبایستی یکسری پیشفرضهایی را مورد آزمون قرار دهیم که به شرح زیر است:
4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی
4-3-2-1-آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل
همخطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر همخطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است R-Square مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارتی دیگر، با وجود آن که مدل خوب به نظر میرسد، ولی دارای متغیرهای مستقل معنیداری نمیباشد. در این پژوهش برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل از آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدل رگرسیون، اثرات ثابت، سطح معنادار Next Entries پایان نامه درباره آزادي، غير، سازي