دانلود پایان نامه ارشد درباره سرمایه فکری، عملکرد مالی، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

(مرادی و نجّار، 1392).

2-24-2- پیشینۀ خارجی

پالیک از الگویی با عنوان “ضریب ارزش افزوده فکری” که از طریق آن عملکرد سرمایه فکری بانکهای استرالیا در سالهای 1993 تا 1995 و بانکهای کرواسی در سالهای 1996 تا 2000 را اندازهگیری نموده بود، استفاده کرده است. نتایج هر دو بررسی، تفاوت قابل ملاحظهای را در رتبه بندی موسسات مالی بر اساس معیارهای حسابداری سنتی با حسابداری مبتنی بر کارایی نشان میهد. با استفاده از همین الگو، ماوریدیس عملکرد بانکهای ژاپنی را در سال ( 2000 ) مطالعه کرد. مطالعات او نیز تفاوت قابل ملاحظهای را میان عملکرد سرمایه فکری در میان گروههای مختلف بانکهای ژاپنی نشان میدهد (پالیک، 2000).
چن و همکاران به بررسی رابطه بین سرمایه فکری، ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تایوان طی سالهای 1992 تا 2002 پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از وجود تأثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد مالی و ارزش بازار این شرکتها بود. همچنین این تحقیق نشان داد که میتوان از سرمایه فکری به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده عملکرد مالی آتی استفاده نمود (چن و همکاران، 2005).
تان و همکاران به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی 150 شرکت از شرکتهای بورس اوراق بهادار در فاصله سالهای 2000 تا 2002 سنگاپور پرداختند. نتایج این پژوهش در بخشهای مختلف قابل توجه بود. از جمله اینکه سرمایه فکری و عملکرد مالی این شرکتها به گونهای معنادار از همبستگی مثبت برخوردار هستند. همچنین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکتها و نیز نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد شرکتها دارای رابطه مستقیم بودند. از سوی دیگر، سهم سرمایه فکری در عملکرد شرکتها با صنعت متفاوت بودند (تان و همکاران، 2007).
الرحمن و همکاران در پژوهشی به بررسی مقایسهای ارتباط عملکرد سرمایه فکری با عملکرد شرکت از واحدهای بانکی در پاکستان برای دوره زمانی یک ساله (2010) پرداختند. برای اندازهگیری سرمایه فکری از روش ضریب کارایی سرمایه فکری (VAIC)استفاده نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد مالی (بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی) و کارایی سرمایه به کار رفته با عملکرد مالی (بازده حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد که ضریب کارایی سرمایه فکری ارتباط مثبت و معناداری با بازده حقوق صاحبان سهام دارد (الرحمن و همکاران، 2012).

دیلاف در تحقیقی تعداد 1673 شرکت را بین سالهای 1991 تا 1995 در بلژیک مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از چرخه تبدیل وجه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی و دوره واریز بستانکاران به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه درگردش، و از نسبت سود ناخالص به جمع داراییها به عنوان معیار سودآوری شرکت و همچنین از رشد فروش، اندازه شرکت، نسبت داراییهای مالی به کل داراییها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده بود. نتایج این تحقیق که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شده بود حاکی از این بود که رابطه معکوس معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و اجزاء آن شامل، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی و دوره واریز بستانکاران با سودآوری شرکتها وجود دارد (دیلاف، 2003).
تحقیقی دیگر توسط لازاریدس و تریفوندیس در راستای تحقیق دیلاف (2003) در یونان انجام شد. در این تحقیق 131 شرکت بین سالهای 2001 تا 2004 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که رابطه معکوس معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکتها وجود دارد و مدیران میتوانند با نگهداری سطح مطلوبی از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزاء آن شامل: دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی و دوره واریز بستانکاران سودآوری شرکت را افزایش دهند (لازاریدس و تریفوندیس، 2006).
رحمن و ناصر در تحقیق خود رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش و نقدینگی شرکتها را با سودآوری شرکتها مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق 94 شرکت بین سالهای 1999 تا 2004 مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق از چرخه تبدیل وجه نقد، دوره گردش موجودیها، دوره واریز بستانکاران، دوره وصول مطالبات، نسبت جاری، سود خالص عملیاتی، اندازه شرکت، نسبت بدهی و نسبت داراییهای مالی استفاده شده بود. نتایج این تحقیق که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شده بود، حاکی از این بود که بین چرخه تبدیل وجه نقد و اجزاء آن شامل: دوره گردش موجودیها، دوره واریز بستانکاران و دوره وصول مطالبات با سودآوری شرکتها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین نقدینگی شرکتها و بدهی با سودآوری آنها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحقیق حاکی از این بود که بین اندازه شرکت و سودآوری آن رابطه مستقیم معناداری وجود دارد (رحمن و ناصر، 2007).
غسان و همکاران در پژوهشی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت سرمایه درگردش کارآمد را بین سالهای 2005 تا 2007 مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که رشد فروش، اهرم مالی، بازده کل داراییها، Q توبین و جریان نقد عملیاتی عوامل داخلی اثر گذار بر سرمایه درگردش مورد نیاز هستند و سایر متغیرها همچون اندازه شرکت، چرخه عملیاتی و سطوح فعالیت اقتصادی هیچ گونه رابطه معناداری با سرمایه درگردش مورد نیاز ندارند (غسان و همکاران، 2010).
آدکله و ماکولو در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر عملکرد سازمان با انتخاب 10 شرکت سهامی از صنایع مختلف در نیجریه پرداختند. نتایج نشان داد که انواع مختلفی از ارتباط بین سرمایه در گردش و عملکرد سازمان وجود دارد بدین ترتیب که از میان 10 شرکت مورد مطالعه، 6 شرکت ارتباط منفی بین سرمایه در گردش و عملکرد سازمان و 4 شرکت دیگر ارتباط مثبتی را میان سرمایه در گردش و عملکرد سازمان نشان دادند. همچنین دریافتند که سرمایه در گردش تمامی 10 شرکت منتخب تأثیر معناداری بر عملکردشان در طول دوره مورد مطالعه ندارند (آدکله و ماکولو، 2013).

2-25- مدل مفهومی تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق و محتوی فصل دوم، مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل (2-4) میباشد:

شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق
2-26- خلاصۀ فصل
در این فصل به ارائه مبانی نظری، تعاریف مختلف ارائه شده از متغیرهای مستقل و وابسته، ویژگیها و روشهای مختلف سنجش آنها و نیز مزایا و معایب روشهای سنجش آنها پرداخته شد و در نهایت اینکه خلاصهای از پژوهشهای داخلی و خارجی انجام گرفته در این زمینه و مدل مفهومی تحقیق ارائه شد.

آنآ آ

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
پایه هر دانشی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی بوده که در آن علم به کار میرود. بنابراین دستیابی به هدفهای پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد (خاکی، 1384، 93).
روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (همان منبع، 201). در این فصل در ارتباط با روش پژوهش، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، روشهای جمعآوری اطّلاعات، روش اندازهگیری متغیرها و روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات بحث خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
اولین موضوع در تدوین «روششناسی تحقیق35» تعیین نوع تحقیق است. در مورد دستهبندی انواع تحقیق علمی، دیدگاههای مختلف و گاه متضاد وجود دارد. وقتی نوع تحقیق مشخص شود محقق درمییابد مراحل مختلف تحقیق چگونه باشد، هدف اصلی تحقیق، نتایج مورد انتظار، نوع تحلیل دادهها و روش انجام کار چه چیزی است، از این رو، این موضوع دارای اهمیت است (رضوانی، 1391، 77).
به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک:
الف) هدف تحقیق
ب) نحوۀ گردآوری دادهها
تقسیم کرد (سرمد و همکاران، 1390، 78).
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه (همان منبع، 79).
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز (طرح تحقیق) میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد (همان منبع، 81):
تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)
تحقیق آزمایشی
انواع تحقیقات، برمبنای روش انجام تحقیق عبارتند از (رضوانی، 1391، 87):
1- تحقیق پیمایشی36
2- تحقیق عملی37
3- مطالعه موردی38
4-تحلیل محتوا39
5- تحقیق قوم نگاری40
6- تحقیق ترکیبی41
7- تحقیق تطبیقی42
8- فراتحلیل43
9- تحقیق تاریخی44
10- تحقیق همبستگی45
11- تحقیق پس رویدادی (علّی)46
با توجه به اینکه دادههای پژوهش مربوط به اطّلاعات مالی شرکتهای بورسی بوده و نتایج آن میتواند راهگشای تصمیمات فعالان بازار سرمایه قرار گیرد، لذا پژوهش حاضر بر مبنای هدف؛ کاربردی و بر مبنای نحوه گردآوری اطّلاعات؛ توصیفی و بر مبنای میزان کنترل محقق؛ غیرآزمایشی میباشد و همچنین از آنجا که در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میشود بر مبنای روش از نوع رگرسیون میباشد و نهایتاً با عنایت به اینکه دادههای پژوهش را اطّلاعات صورتهای مالی شرکتهای تولیدی تشکیل میدهند بر مبنای نوع داده؛ کمّی میباشد.
3-3- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه
3-3-1- جامعۀ آماری
مبنای یک مطالعۀ آماری را جامعۀ آماری47 تشکیل میدهد. جامعۀ آماری یعنی کلیه عناصر و افرادی که در یک حوزۀ جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک یا ویژگی مشابه هستند. معمولاً عنوان تحقیق به گونهای نوشته میشود که جامعۀ آماری تحقیق از آن قابل استنباط است (رضوانی، 1391، 115). نکته قابل ذکر این است که جمعآوری و مطالعه مجموعه جامعی از دادهها مربوط به موضوع پژوهش، در عمل بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است. لذا به دلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات و بعضاً عدم دسترسی به اطّلاعات کامل، به ناچار بخشی از دادههای مزبور را که در مجموعهای به نام نمونه48 گردآوری میشوند، استفاده میکنیم.
جامعۀ آماری این پژوهش کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
3-3-2- روش نمونهگیری
3-3-2-1- تعریف نمونه
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت دارد و معرّف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار است. از این رو نمونهگیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرّف جامعه باشند، انجام میپذیرد به صورت کلی دو دسته روش برای نمونهگیری وجود دارد که عبارتند از: نمونهگیری احتمالی (تصادفی) و نمونهگیری غیراحتمالی (غیر تصادفی) (رضوانی، 1391، 116). با توجه به اینکه در این پژوهش از روش نمونهگیری غیراحتمالی استفاده شده است در این قسمت به تعریف روشهای نمونهگیری غیراحتمالی پرداخته میشود.
3-3-2-2- تعریف روشهای نمونهگیری غیراحتمالی
نمونهگیری غیراحتمالی نمونهگیری است که در آن افراد جامعه از شانس برابری برای انتخاب شدن برخوردار نیستند، بلکه نمونهها بر اساس نظر یا قضاوت و یا شرایط تعریف شده از سوی محقق انتخاب میشوند. مهمترین روشهای نمونهگیری غیراحتمالی عبارتند از: نمونهگیری سهمیهای؛ آسان (ساده)؛ قضاوتی (وصفی) و موردی (همان منبع، 121).
در این پژوهش به منظور انتخاب نمونه از روش نمونهگیری قضاوتی (وصفی) که جزء روشهای نمونهگیری غیر احتمالی میباشد استفاده شده است.
3-3-3- حجم نمونه
به منظور انتخاب نمونۀ آماری شرکتهایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره آزادي، بياني، غير Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام