دانلود پایان نامه ارشد درباره سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، جو سازمانی، سازمانهای یادگیرنده

دانلود پایان نامه ارشد

یادگیرنده، روانی جریان اطلاعات در این سازمانهاست .این روانی، باعث افزایش دانش و رشد مدیریت نیروی انسانی در سازمان می شود ؛ با رشد دانش پرسنل، میزان هوش سازمانها افزون و بهره وری آنان ارتقا می یابد) البرزی و اسلامیه، 1384).
سازمان های یادگیرنده علت مشکلات را در خود جستجو می كنند. اغلب انسان ها تمایل دارند كه مشکلات و شکست های خود را به عوامل خارجی و غیرقابل كنترل نسبت داده و موفقیت ها را حاصل تلاش و عملکرد خود بدانند )رودبارانی، 1386).
در سازمان یادگیرنده، یادگیری به عنوان یک انتخاب برای مدیران نیست، بلکه ضرورتی است برای بقای سازمان و الزامی است.
رهبران در سازمانهای یادگیرنده مسئول ساختن سازمانهایی هستند كه مردم در آنجا به صورت مداوم توانائی های خود را برای شکل دادن به آینده توسعه می دهند- یعنی، رهبران مسئولیت یادگیری را به عهده دارند)پورحسینی، 1386)
سازمانهای یادگیرنده از طرح سازمانی ارگانیک برخوردارند كه در آنها میزان رسمیت و تمركز پایین و میزان انسجام و به هم پیوستگی واحدها بالاست. ساختارسازمانهای یادگیرنده برای تعامل با محیط بیرونی از انعطاف لازم برخوردار است و در درون نیز فرصت یادگیری را برای تمامی كاركنان فراهم می آورد.
سازمانهای یادگیرنده دارای فرهنگ قوی مساوات و برابری هستند كه در آن مدیران به تمامی كاركنان به یک چشم می نگرند و همة آنها را موجودیتی با ارزش به شمار می آورند) قربانی زاده، 1388)
بطور كلی می توان گفت كه سازمان يادگيرنده ؛
در برابر یادگیری مستمر خود را متعهد می داند؛
مدیرانش در فرایند یادگیرنده نقش تسهیل كننده دارد؛
مدام چشم انداز، استراتژی و رویه های خود را مورد سوال قرار می دهد؛
می داند كه سرعت و آهنگ یادگیری اش باید پر شتاب تر از سرعت تحول محیط باشد و با توقف یادگیری زندگی متوقف می شود؛
اطلاعات و دانایی به شیوه ای روان در درون آن جریان دارد؛
در كنار سرمایه گذاری روی آموزش، محیط كار و تجربه های كاری را به شیوه ای ارزان واثربخش به فرصتی برای یادگیری تبدیل می كند؛
. فرایند خودآموزی را تشویق و تسهیل می كند)مسعودی ندوشن و جوان شرق، 1384) .
2-1-10. تفاوت يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده:
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت هستند.تسانگ52 تفاوت آن ها را بدین صورت بیان می كند: یادگیری سازمانی مفهومی است كه برای انواع مشخصی از فعالیت ها كه درون سازمان اتفاق می افتد ،به كار می رود؛ در حالیکه سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره داردكه یادگیری سازمانی را درون خود می دارد (طاهری، 1386).
سانگ معتقد است تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ،تفاوت بین”شدن”و”بودن”است. یادگیری سازمانی تلاش هایی را مورد تاكید قرار می دهد كه سازمان ها از طریق آن به سازمان یادگیرنده تبدیل می شوند،در حالیکه سازمان یادگیرنده از طریق ارتقا شیوه های هوشیارانه ،نظامند،كه مستلزم درگیری اشخاص در فرایند ها است به بودن خود دوام می بخشد (بایراكتاروگو532003)
در سازمان یادگیرنده ،بر چه چیزی-سیستم ها،اصول ومشخصات سازمان هایی كه یاد می گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی ،تولید می كنند- تمركز می كنیم اما در بحث یادگیری سازمانی بر اینکه یادگیری چگونه در سازمان رخ می دهد،توجه می شود (ماركوارت، 1385) یادگیری سازمانی به فرایند یادگیری در سازمان می پردازد،در صورتیکه سازمان یادگیرنده با شرایط،ویژگی های سازمانی كه باعث ایجاد یادگیری می شوند سروكار دارند.از این رو سازمان یادگیرنده از زاویه بستر به یادگیری نگاه می كند و ممکن است در جایی یادگیری سازمانی وجود داشته باشد ولی آن سازمان لزوما یادگیرنده نیست (اورتن بالد 54،2004) اصولا سازمان یادگیرنده محصول ویا نتیجه ی یک تركیب حیاتی از مکانیزم های تغییرات درونی مربوط به ساختار،فرایند وتوانایی انسان است كه با مرور مستمر محیط یکپارچه شده وبا هدف نگهداری عملکرد در سطح فعلی وبا بهبود آن عمل می كند.بر عکس ،یادگیری سازمانی را می توان به صورت خیلی( ساده،توانایی و یا فرایند های رسیدن به آن محصول یا نتیجه دانست. (دیبلا 552001)
تفاوت های یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را به طور خلاصه در جدول شماره (2-3) آورده شده است .

ردیف
یادگیری سازمانی
تفاوت
سازمان یادگیرنده
1
یادگیری سازمانی مفهومی است كه برای انواع مشخصی از فعالیت ها كه درون سازمان اتفاق میافتد، به كار می رود.
در حالیکه
سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره داردكه یادگیری سازمانی را درون خود می دارد
2
یادگیری سازمانی تلاش هایی را مورد تاكید قرار می دهد كه سازمان ها از طریق آن به سازمان یادگیرنده تبدیل می شوند.
در حالیکه
سازمان یادگیرنده از طریق ارتقا شیوه های هوشیارانه ،نظامند،كه مستلزم درگیری اشخاص در فرایند ها است به بودن خود دوام می بخشد
3
یادگیری سازمانی به فرایند یادگیری در سازمان می پردازد.
در حالیکه
سازمان یادگیرنده با شرایط،ویژگی های سازمانی كه باعث ایجاد یادگیری می شوند سروكار دارند.
4
یادگیری سازمانی بر مشا هده و تجزیه و تحلیل
فرایند های موجود در یادگیری جمعی وفردی
سازمان متمركز است.
در حالیکه
سازمان یادگیرنده جهتی عملی دارد و از ابزارهای ارزشیابی یا آسیب شناسی كه به توسعه فرایند های یادگیری در درون سازمان مدد می رساند،منبعث می شود
5
در بحث یادگیری سازمانی بر اینکه یادگیری
چگونه در سازمان رخ می دهد،توجه می شود
در حالیکه
در سازمان یادگیرنده ،بر چه چیزی-سیستم ها،اصول ومشخصات سازمان هایی كه یاد می گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی ،تولید می كنند-تمركز می كنیم
6
فرایند محور است
در حالیکه
فرآورده محور است
7
هویت فردی دارد
در حالیکه
هویت جمعی است
8
غیر رسمی/ رسمی است
در حالیکه
رسمی است
9
اكتشافی و تجربه محور است
در حالیکه
هنجاری و تجویزی است
10
به فعالیت خاصی در سازمان اشاره دارد.
در حالیکه
به سازمان خاصی اشاره دارد.
11
موضوعات یادگیری جزیی و كلی اند
در حالیکه
موضوعات یادگیری عمیقا كلی اند
12
حیطه موضوعات یادگیری شامل موضوعات و
مسائل عادی و استراتژیک است.
در حالیکه
حیطه موضوعات یادگیری عمدتا استراتژیک است.
13
سبک های یادگیری ضمنی و متفاوت است.
در حالیکه
سبک های یادگیری تاحدزیادی مشخص، مشابه و قابل شناسایی است

2-2. جو سازماني56:
2-2-1. مفهوم جو سازمانی
امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در زمینه مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی57 به آن اشاره می شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی دیگر از عوامل موثر در اثربخشی سازمانی از قبیل فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش کارکنان و همچنین اثربخشی رفتاری مدیر دارد بسیار مهم است. مفهوم جوسازمانی بر این واقعیت دلالت دارد که رفتار انسان در سازمان فقط بر اثر تعامل با رویدادهای مستقیم و بلاواسطه شکل نمی گیرد بلکه همچنین تحت تاثیر تعامل با نیروهای نامحسوس و ناپیدای سازمانی نیز قرار دارد. به طور کلی جو سازمانی ادراکاتی است که افراد از جنبه های گوناگون محیط سازمان دارند.(مزدارانی،1378)
جو سازمانی بعنوان یک مفهوم، موضوعی است که مجادله بسیاری را برانگیخته و آنانی که به این مفهوم علاقه مندند جو سازمانی را بعنوان مجموعه ای از ادراکهای توصیفی و غیر ارزشی از خصوصیات سازمان مانند رهبری، خط مشی های سازمانی،خصوصیات شغلی و وظیفه ای و غیره می دانند. از این دیدگاه جو سازمانی یک متغیر وابسته است که دست کم تا اندازه ای ناشی از سازوکارهای58 مدیریت می باشد. همچنین جو سازمانی به لحاظ اینکه می تواند های رفتارها و نگرشهای شغلی را تحت تأثیر قرار دهد یک متغیر مستقل است .برخی از روانشناسان مانند گایان و جو هانس هم علیه این دیدگاه استدلال می کنند.یکی از استدلالهای آنها این است که جو سازمانی صرفا نام دیگری برای نگرشهای شغلی است. به نظر آنان اظهار این مطلب از جانب فرد که سازمان از لحاظ ویژگی حمایت از”من” در سطحی بالاست مانند این است که چیزی خوب و مطلوب در مورد آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی شغلی دارد)از سوی دیگر اگر فرد اظهار کند که در سازمان مورد حمایت کم قرار می گیرد مانند این است که چیزی نامطلوب درباره آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی اندکی دارد) اگر این را تشخیص بدهیم که درباره مجموعه ای از خصوصیات اجتماعی و محیط ویژه سخن می گوییم این خصوصیات رفتار ما را تحت تأثیر قرار می دهند می توان استدلال منطقی خوبی برای مفهوم جو سازمانی به عمل آورد. (شکرکن،1370) به طور خلاصه باید گفت تأکید بر سازمان غیر رسمی که آزمایشات هاثورن شروع گردید محققین را متوجه احساس اعضای سازمان نسبت به عوامل موجود در محیط کار نمود. آنها هبستگی و انسجام گروهی، احساسات شخصی اعضای گروه نسبت به یکدیگر و سازمان، انگیزش، روحیه و رضایت شغلی افراد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. از این مطالعات به تدریج مفهوم جو سازمانی متولد گردید(مزدارانی،1378) .

2-2-2. تعاریف جو سازمانی :
در فرهنگ آکسفورد59 (2005) واژه‌ي جو از حيث لغوي به نگرش يا احساس عمومي، وضع و حالت در يک مکان خاص اشاره دارد. از جمله مباحثي که در ادبيات مديريت به ميزان زيادي محل بحث و جدل بوده و در حد محدودي مورد شناخت قرار گرفته جو سازماني است. از اين‌رو گرچه تحقيقات مرتبط با جو سازماني و تلاش براي تدوين تعريفي قابل قبول از حداقل‌ 40 سال پيش آغاز شده، ولي هنوز تعريف واحدي که مورد پذيرش همگان باشد ارائه نشده است به عبارت ديگر تعاريف ارائه شده‌ از مفهوم جو سازماني با هم سازگاري ندارند (گليک60، 1985، منوريان1377).
جو سازماني اصطلاح وسيعي است که به ادراک کارکنان از محيط عمومي کار سازمان اطلاق شده و متأثر از سازمان رسمي، غيررسمي، شخصيت افراد و رهبري سازماني است به عبارت دقيق‌تر جو سازماني عبارت است از کيفيت نسبتاً پايدار محيط سازمان است که کارکنان آن را تجربه کرده و بر رفتار آنان تأثير گذاشته و مبتني بر ادراک جمعي رفتار در سازمان مي‌باشد (هوي و ميسکل61، 1376).
«نوانکو62 (1979) بيان مي‌دارد که جو به عنوان احساس مشترک، حوزه فرهنگ، خرده فرهنگ‌هاي گروهي يا زندگي تعاملي سازمان تلقي مي‌شود.
فرانک و همکاران به نقل از کمپل63 و همکارانش (1980) درباره جو سازماني اظهار مي‌دارند که جوسازمان، شيوه‌ي برخورد سازمان را با اعضا نشان مي‌دهد و بنابراين مي‌توان آن را شخصيت سازمان فرض کرد.
وندل64 و همکاران (1995) جو سازماني را به عنوان مجموعه‌ي نسبتاً پايداري از ادراک اعضاي سازمان درباره‌ي ويژگي‌هاي فرهنگ سازمان است، تعريف مي‌کند که اين ادراکات بر احساس، نگرش و رفتار افراد در محل کار تأثير مي‌گذارد» (گودرزي، کمينيان، 1381).
جو سازماني مطالعه ادراکاتي است که افراد از جنبه‌هاي گوناگون محيط سازماني دارند (اونز65، 1987). جو سازماني عبارت از محيطي انساني است که کارکنان کارشان را در آنجا انجام داده و ممکن است به محيط دروني يک اداره يا سازمان مربوط گردد هرچند که ما قادر به ديدن و لمس کردن آن نيستيم امّا واقعيت اين است که آن وجود دارد همانند هواي يک اتاق و هرچيزي که در سازمان رخ مي‌دهد، آن را احاطه مي‌کند. در مقابل جو به وسيله هر چيزي که در يک سازمان اتفاق مي‌افتد تحت تأثير قرار مي‌گيرد. آن يک مفهوم سيستمي پوياست (ديويس و نيواستورم66، 1985).
مکلري67 و هنسلي68 جو سازماني را جنبه کيفي روابط بين افراد در يک سازمان تعريف مي‌کند که بستگي به درک فرد و مقام او و ديگر اعضا در سازمان دارد. اين ادراکات عمدتاً بوسيله مشارکت افراد در سازمان تعيين مي‌شود و مجموعه رفتار آنها روابط کاري افراد را بوجود مي‌آورد (مزداراني، 1378).
جو سازماني، مجموعه نسبتاً پايداري از ادراك اعضاي سازمان دربارۀ ويژگي هاي فرهنگ سازمان است كه اين ادراك بر احساس، نگرش و رفتار افراد در محل كار تأثير مي گذارد.(فرنچ69 و همكاران، 1985) .
از نظر براون و موبرگ، جو سازماني بر فضاي حاکم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، عملکرد سازمان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جو سازمانی، نیازهای روانی، ساختار سازمانی، فشار اجتماعی