دانلود پایان نامه ارشد درباره ساختار بازار، توسعه بازار

دانلود پایان نامه ارشد

هم مي‌توانند از دو کانال:
الف): انباشت سرمايه (فيزيکي و انساني) و ب): نوآوري فني، روي رشد اقتصادي تأثير داشته باشند، که اين عملکرد در 7 زمينه مي‌باشد.
1- بيمه باعث افزايش ثبات مالي مي‌شود.
2- بيمه جانشين و تکميل کننده‌اي براي برنامه‌هاي تأمين اجتماعي دولت است.
3- بيمه تجارت و معاملات را تسهيل مي‌کند.
4- بيمه به تحرک پس‌اندازها کمک مي‌کند.
5- بيمه مديريت ريسک را تسهيل مي‌کند.
6- بيمه بر کاهش خسارت کمک مي‌کند.
7- بيمه به تخصيص کارآمد سرمايه کمک مي‌کند (جعفري صميمي و کارگر، 1385: 104).
همچنين در قلمرو بيمه‌هاي عمر ذکر اين مطلب ضروري مي‌نمايد که با وجود بيمه عمر در صورت وقوع حادثه مورد بيمه، سطح زندگي بازماندگان چندان دچار مشکلات نخواهد گرديد. در غير اين صورت مي‌توان تصور نمود که بازماندگان کنوني دچار آسيب‌هاي اجتماعي- اقتصادي گردند. و اين خود در سطح کلان مي‌تواند مسئله‌ساز شود. علاوه بر اين‌ها، در بيمه عمر تعهد بيمه‌گر پس از مدت مديدي که از دريافت حق بيمه گذشته است، مورد پيدا مي‌کند. که اين مسئله از اين نظر قابل اهميت مي‌باشد که با حق بيمه‌اي که بيمه‌شدگان از حمل درآمد خود پرداخت مي‌کنند، سرمايه‌ بزرگي نزد بيمه‌گر انباشته مي‌شود و بيمه‌گران آن سرمايه‌ها را در بخش‌هايي که رشد اقتصادي بهتري خواهد داشت در چارچوب قانون، سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. اين عمل خود دو منفعت دارد، اول اينکه با سود سرمايه‌گذاري انجام شده، شرکت‌هاي بيمه بهتر مي‌توانند تعهدات خود را انجام دهند. دوم اينکه، باعث رشد اقتصادي کشور نيز مي‌شود (صحت و عباس‌نژاد، 1389: 4).
2- 5- 3 بازارهاي بيمه:
خدمتي که بيمه عرضه مي‌کند يک محصول همگن نيست، انواع مختلف بيمه وجود دارد که جايگزين يکديگر نمي‌شوند. از اينرو به جاي يک بازار بيمه بايد از چند بازار بيمه سخن به ميان آورد. کارل بورچ، بازار بيمه را به سه نوع زير تقسيم کرده است:
1) بيمه زندگي يعني بيمه عمر عادي و مستمري.
2) بيمه کسب و کار بيمه‌اي که تجار و بازرگانان خريداري مي‌کنند و انواع ريسک را پوشش مي‌دهد.
3) بيمه خانوار يعني يبمه‌اي که مصرف‌کنندگان عادي مي‌خرند. در هر صورت طبقه‌بندي‌هاي ديگري نيز وجود دارند. (کمالي و دادخواه، 1389: 205).
2- 5- 4 اهداف بازاريابي بيمه:
شرکت‌هاي بيمه اهداف بازاريابي گوناگوني را دنبال مي‌کنند از جمله:
الف- بالا بردن حجم حق بيمه‌هاي پرداختي به شرکت: هدف اصلي کليه فعاليت‌هاي بيمه بالا بردن حجم حق بيمه‌هاي پرداختي به شرکت است.
ب- رضايت مشتريان: رضايت مشتريان از طريق ارائه بيمه‌نامه‌هاي مناسب براي بيمه‌گذاران توسط سيستم توزيع موثر حاصل مي‌گردد.
ج- ايجاد آسايش و رفاه خاطر: شرکت‌هاي بيمه با ايجاد آسايش و رفاه خاطر و رها از تشويش‌هاي زندگي، آسودگي خيال را براي شهروندان به ارمغان مي‌آورند.
د- تثبيت ثروت و سرمايه بيمه‌شدگان: شرکت‌هاي بيمه با انتقال ريسک، ثروت بيمه‌شدگان را تثبيت مي‌کنند (کمالي ودادخواه، 1389: 206).
2- 5- 5 انواع بيمه:
با توجه به انواع ريسک، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد. ماهيت حقوقي بيمه‌نامه‌ها در کليه موارد يکسان نيست و گه گاه مي‌توان تفاوت‌هايي بين آن‌ها را تشخيص داد. براي تقسيم‌بندي بيمه‌ها روش‌هاي مختلفي ارائه شده است. طبقه‌بندي‌هاي مورد استفاده در زير مبناي کاربرد بيمه در زمينه‌هاي مختلف انجام گرفته و در عين حال مبين وجود تفاوت‌هاي حقوقي بين آن‌ها نيز شده هست. (کريمي، 1386: 43).
2- 5- 5- 1 بيمه‌هاي اجتماعي (اجباري):
بيمه‌هاي اجتماعي که بيمه‌هاي اجباري يا بيمه‌هاي ناشي از قانون نيز خوانده مي‌شوند بيشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربر دارد، يعني افرادي که از يک سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي‌شوند و از ديگر سو خود کمتر به فکر تأمين آينده و معيشت خود هستند. ويژگي‌هاي اين نوع بيمه اين است که اولاً شخص ديگر (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بيمه مشارکت دارد و درصد کمتري را بيمه شده مي‌پردازد.
ثانياً، برخلاف بيمه‌هاي بازرگاني که حق بيمه متناسب با ريسک تعيين مي‌شود، در اين نوع بيمه‌ها، حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسک ندارد. (کريمي، 1386: 43).
2- 5- 5-2 بيمه هاي بازرگاني
به بيمه‌هاي بازرگاني، بيمه‌هاي اختياري هم اطلاق مي‌گردد و در آن بيمه‌گزار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوشش‌هاي بيمه‌اي بازرگاني اقدام مي‌کند، در بيمه‌هاي بازرگاني، بيمه‌گذار و بيمه‌گر در مقابل هم متعهد هستند: بيمه‌گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه‌گذار، تأمين بيمه در اختيار وي قرار مي‌دهد. تقسيم‌بندي‌هاي متفاوتي ازاين نوع بيمه‌ها به عمل آمده است من جمله: دريايي و غيردريايي. اصول و اشخاص، زندگي و غيرزندگي. اصولاً بازارهاي بيمه‌اي با توجه به قوانين و مقررات بيمه‌اي و ساختار بازار، از تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي استفاده مي‌کنند (کريمي، 1386: 44).
2-5-5-3 در بيمه‌هاي زندگي: بيمه‌گذار/ بيمه شده، مي‌تواند بر حسب شرط دريافت مزاياي بيمه‌نامه (حيات يا فوت شده) نحوة دريافت مزايا (يک جا و يا به صورت مستمري)، زمان دريافت مزايا و نحوة پرداخت حق مبيه هر نوع بيمه‌نامه‌اي را که پاسخگوي نيازش باشد، خريداري کند.
بيمه نامه هاي زندگي به 2 صورت انفرادي و گروهي صادر شده و بيمه‌شدگان را تحت پوشش قرار مي‌دهند. رايج‌ترين بيمه‌نامه انفرادي در اين رشته، بيمه‌نامه عمر و پس‌انداز است که علاوه بر جنبه‌هاي پس‌نداز و تشکيل سرمايه، خطر فوت را تحت پوشش قرار مي‌دهد. مزاياي بيمه‌نامه‌هاي انفرادي مي‌تواند به شرط فوت بيمه شده به بازماندگان او (يا ذينفع بيمه شده) تعلق يابد. يکي از نمونه‌هاي بيمه‌نامه‌هاي گروهي، بيمه‌نامه عمر کارکنان دولت است که کارمندان يک سازمان دولتي را تحت پوشش قرار مي‌دهد. عملکرد ده ساله بيمه زندگي (عمر) به پيوست (2) ارائه شده است (سالنامه آماري صنعت بيمه، 1389: 98).
بيمه‌هاي عمر مکانيزمي را تعريف مي‌کنند که از طريق جمع‌آوري پس‌اندازها، کمک به توسعه بازارهاي سرمايه و کمک به اصلاح سيستم‌هاي مستمري قادر است بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي اثر بگذارد و سطح رفاه جامعه را بهبود بخشد. به همين علت در تمام کشورها ايجاد بستر مناسب به منظور رشد و توسعه اين بخش مورد توجه دست ‌اندرکاران صنعت بيمه مي‌باشد. نبود سياست‌هاي تشويقي به منظور فعاليت شرکت در زمينه بيمه‌هاي عمر، نارسايي در قوانين و آئين‌نامه‌ها، نبرد تعامل بين بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه به منظور ارائه محصولات مشترک بانک و بيمه و فقدان شرکت‌هاي تخصصي بيمه عمر و همچنين مشکلات موجود در فعاليت‌هاي بورس بازي در زمينه‌هايي چون خريد و فروش زمين و مسکن از دلايل عمده عدم توسعه بيمه‌هاي عمر در کشور به حساب مي‌آيند (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 1387: 49).
2- 5- 5- 3-1 تعريف بيمه‌هاي زندگي (عمر)
علاقه انسان‌ها به اطمينان يافتن از آينده خود و افراد خانواده‌شان در زندگي متلاطم و پر از فراز و نشيب، موجب شده است که شرکت‌هاي بيمه به عنوان سازمان‌هايي که امنيت و آرامش را مأموريت اصلي خود مي‌دانند، به دنبال راه کارهايي در اين زمينه برآيند که يکي از آن‌ها ارائه بيمه عمر است. اکنون ميزان استفاده افراد از اين بيمه به عنوان يکي از شاخص‌هاي اندازه‌گيري رفاه در جامعه شناخته مي‌شود. هدف در بيمه عمر، اطمينان يافتن از آينده خود يا افراد تحت تکفل از طريق تأمين سرمايه يا مستمري براي فرد بيمه شده و يا افراد ذي نفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حيات و يا پس از فوت وي است.
تعهد شرکت بيمه در اين زمينه، در مقابل دريافت حق بيمه مي‌باشد.
بيمه زندگي (عمر) قراردادي دو طرفه است که به موجب آن، يکي از طرفين تعهد مي‌کند که در ازاي دريافت وجه يا وجوهي از طرف ديگر سرمايه‌اي را يک جا يا به اقساط در صورت زندگي يا فوت شخص معين بپردازد. فوت شخص يا حيات شخص در يک زمان معين، خطري است که در اين نوع بيمه تضمين مي‌شود. بنابراين موضوع تعهد بيمه‌گر، شخص بيمه شده است. ميزان تعهد بيمه‌گر، يعني مبلغ بيمه شده، ارتباطي با غرامت ناشي از بروز واقعه بيمه شده ندارد و به پيشنهاد بيمه‌گزار تعيين مي‌شود (حسن‌زاده، و کاظم‌نژاد، 1389: 6).
2- 5- 5-3 انواع بيمه‌هاي زندگي (عمر):
بيمه‌هاي زندگي را مي‌توان به 4 گروه متمايز تقسيم نمود:
1- بيمه عمر در صورت حيات بيمه شده: پرداخت بيمه‌گر موکول به منقضي شدن مدت بيمه شده است. به اين نوع بيمه، بيمه سرمايه نيز گفته مي‌شود. در صورت زنده ماندن بيمه شده، در پايان مدت بيمه، سرمايه به وي پرداخت مي‌شود.
الف: بيمه سرمايه به شرط حيات، برگشت حق بيمه يا بدون برگشت حق بيمه (با حق بيمه واحد يا حق بيمه اقتصادي): نوعي قرارداد بيمه‌اي است که به موجب آن بيمه تعهد مي‌کند که در مقابل دريافت حق بيمه، سرمايه ثابتي را در انقضاي مديريت بيمه و به شرط حيات بيمه شده در آن تاريخ پرداخت کند.
ب: بيمه مستمري فردي مادام‌العمر و بيمه مستمري فوري موقت: به موجب اين قرارداد بيمه‌گر متعهد مي شود که در آخر هر سال يا هر شش ماه يا هر سه ماه از تاريخ شروع بيمه (انعقاد قرارداد)، وجه معيني در صورت حيات بيمه شده بپردازد.
ج: بيمه مستمري بازنشستگي: ممکن است تاريخ پرداخت مستمري چند سال بعد از انعقاد قرارداد باشد. در اين صورت آن را بيمه مستمري تأخيري (يا بيمه بازنشستگي) مي‌نامند (کريمي، 1386: 419- 418).
2- بيمه‌هاي عمر در صورت فوت بيمه شده: پرداخت بيمه‌گر منحصراً در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه انجام خواهد شد.
الف: بيمه عمر زماني يا بيمه خطر فوت ساده زماني: نوعي قرارداد بيمه‌اي است که به موجب آن بيمه‌گر تعهد مي‌کند که در مقابل دريافت حق بيمه (به صورت واحد و يا اقساط) سرمايه مندرج در بيمه نامه را فقط در صورت فوت بيمه شده، قبل از انقضاي مدت معين به استفاده کننده بپردازد. چنانچه بيمه شده در پايان مدت مزبور زنده باشد، بيمه گر هيچ گونه تعهدي ندارد.
ب: بيمه عمر خطر فوت (يکنفره): قرارداد بيمه اي است که به موجب آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود که در مقابل دريافت حق بيمه (به صورت واحد يا اقساط) سرمايه مندرج در بيمه‌نامه را در صورت فوت بيمه شده به استفاده کننده بپردازد.
ج: بيمه عمر تأخيري خطر فوت: قرارداد بيمه‌اي است که به موجب آن بيمه‌گر تعهد مي‌کند پس از انقضاي مدت معين هر بيمه‌نامه (که در اين مدت حق بيمه را از طرف بيمه‌گذاري پرداخت مي‌شود) هر زمان که بيمه شده فوت کند سرمايه مندرج در بيمه‌نامه را به استفاده کننده بپردازد. و چنانچه فوت شده ظرف مدت مذکور، بيمه‌گر تعهدي ندارد (کريمي، 1386: 420- 419).
3- بيمه‌هاي مختلط عمر: از ترکيب بيمه‌هاي فوت و مياني تشکيل يافته است.
الف: بيمه مختلط پس‌انداز: در اين بيمه، سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه و همچنين در صورت حيات او در انقضاي مدت بيمه قابل پرداخت است. از انواع مختلف اين نوع از بيمه‌نامه‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
الف-1: بيمه‌هاي پس‌انداز سرمايه‌گذاري در اين نوع ذخاير و حق بيمه‌ها، در سراسر شرکت‌ها سرمايه‌گذاري مي‌گردد و بيمه‌گذار سود حاصل از سرمايه‌گذاري را خود دريافت مي‌دارد، که در اين نوع بيمه‌نامه سهام نزد شرکت بيمه نگهداري مي‌شود.
الف-2: بيمه پس‌انداز با کاهش حق بيمه در سال‌هاي اول: حق بيمه آن در 5 ساله اول کاهش مي‌يابد و بعد از آن به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد.
الف-3: بيمه‌نامه‌هاي پس‌انداز با 2 برابر سرمايه: اين نوع بيمه‌نامه از ترکيب بيمه‌نامه پس‌انداز ساده و يک بيمه‌نامه به شرط حيات بدون بازپرداخت حق بيمه تشکيل شده است.
الف-4: بيمه‌نامه‌هاي پس‌انداز با حق انتخاب: بر اساس شرط اين بيمه‌نامه، بيمه‌گذار مي‌تواند همانطور که وضعيت او بهبود مي‌يابد، سرمايه بيمه خود را به ميزان 50 درصد در پايان سه سال يا 5 سال اول، آن هم بدون انجام معاينات پزشکي مجدد افزايش دهد.
ب: بيمه مدت ثابت با پرداخت سرمايه در انقضاي مدت سرمايه بيمه در انقضاي مدت: سرمايه بيمه در انقضاي مندرج در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حاشیه نشینی، مهاجرت روستایی، توسعه شهر Next Entries تحقیق با موضوع حاشیه نشینی، توسعه پاید، توسعه پایدار