دانلود پایان نامه ارشد درباره زنان سرپرست، زنان سرپرست خانوار، عزت نفس، نشخوار فکری

دانلود پایان نامه ارشد

ضعیف برنامه هاي حمايتی کمیته امداد امام (ره) می باشد.
• کتابی و یزدخواستی و فرخی(1384)در تحقیق«توانمندسازي زنان براي مشارت در توسعه»توانمند سازي را يكی از اهداف توسعه انسانی میداند که به معناي افزايش شناخت خودآگاهی، قابلیت اعتماد و گسترش آزادي انتخاب زنان توسط خودشان است و مشارکت را به عنوان يكی از عوامل تسهیل کننده توانمندسازي می دانند که چنین عواملی مانند بالابردن تحصیلات، افزايش سلامتی، اعطاي استقلال مالی و حق مالكیت قانونی به زنان رفع تبعیض بازار کار و حذف باورهاي سنتی به توانمندسازي زنان کمك می تند(کتابی و همكاران ،19: 1384). اين پژوهش به روش تحلیلی درباره 380 زن 20-50 ساله ساکن در مناطق دهگانه شهر اصفهان انجام شده است.
• قلی نیا (1384) در سطوح کلان با تشكیل صندوق و تسهیل در اعتباررسانی به زنان آسیب پذير روستايی اين قشر محروم از جامعه روستايی قادر گرديده در پرتو رويكرد توانمندسازي تداومی و پايدار به سطح خاص از خودکفايی فردي اجتماعی اقتصادي آموزشی و تكنیكی دست يابند.
• شادي طلب (1384) در مطالعه خود دربارة فقر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستی در شهر اراك به اين نتیجه رسید که فقر جامعه مورد مطالعه در عین حال که به شدت اقتصادي است، اجتماعی و روانی و فرهنگی نیز هست. زنان سرپرست به اين دلیل فقیرند ته آموزش و مهارت کسب نكرده اند شغل ندارند و درآمد کسب نمی کنند. محرومیت اجتماعی زنان را از کسب اخبار و فرصت هاي اجتماعی شغلی محروم کرده است . اين چرخه به – ماندگاري اصل انتقال بین نسلی فقر کمك شايان توجهی می کند. در آخر به اين نتیجه می رسند که تأمین عدال اجتماعی و در پرتو آن عدال جنسیتی بدون ايفاي وظیفه حكوم ها امكان پذير نیست .
• شاهنده، بیگی و جمشیدیان(1384)در پژوهشي با عنوان تشكيل گروههاي خوديارزنان سرپرست خانوار منطقه17شهرداري تهران، به اين نتيجه دست يافتند كه مشاركت دادن زنان سرپرست خانوار در تحليل مساله و يافتن راه حل مداخله اي براي رويارويي با اين معضل اجتماعي، منجر به توانمند شدن اين زنان ميگردد.
• طباطبائي،حسينيان(1384) در تحقیقی به بررسي تأثير آموزش آگاهسازي (فردي وشغلي) بر عزت نفس زنان سرپرست خانوار پرداخته و پژوهشهايي كه در اين زمينه در ساير كشورها انجام شده را مطرح كرده است. همچنين، اين فرضية اصلي مطرح شده كه آموزش آگاهسازي(فردي و شغلي) باعث افزايش ميزان عزت نفس زنان سرپرست خانوار مي شود. از ديدگاه پژوهشگران اين نوع آموزش تأثير مثبت و به سزايي در افزايش ميزان عزت نفس زنان دارد و باعث ايجاد نگرشهاي مثبت در زنان نسبت به قابليتها و توانائيهاي خود مي‌شود. در عين حال آگاهسازي شغلي، اطلاعات لازم را براي آنها جهت ورود به بازار كار فراهم كرده و باعث مي شود زنان از زاوية متفاوتي به مسئله بيكاري خود نگريسته و تلاش در جهت رفع آن بنمايند. جامعة آماري پژوهش حاضر شامل كليه زنان سرپرست خانوار حرفه‌آموز «كانون مهر» (250 نفر) و گروه نمونه نيز شامل 50 نفر حرفه آموز در دو رشته خياطي و كارهاي دستي است كه تحت آموزش آگاهسازي (فردي و شغلي )10 جلسه‌اي (هر جلسه دو ساعت) قرار گرفتند. ابزار پژوهش حاضر نيز عبارتند از: الف)پرسشنامة محقق ساخته جهت جمع آوري اطلاعات فردي و ويژگيهاي حرفه‌اي و شغلي، ب) پرسشنامة عزت نفس كوپراسميت (فرم بزرگسال– 25 سؤالي).نتيجة اين پژوهش نشان داد كه پس از آموزش آگاهسازي (فردي و شغلي ) و استفاده از پس آزمون تفاوت معناداري در عزت نفس زنان سرپرست خانوار و آمادگي آنان جهت ورود به بازار كار مشاهده گرديد و فرضية پژوهش حاضر تاييد شد.
• رضوان(1384)به بررسی تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان پرداخته اند. این پژوهش با هدف تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان انجام شده است.روش: این بررسی از نوع نیم هآزمایشی است. افراد مورد بررسی 75 دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه اصفهان بودند که به تصادف در سه گروه 25 نفری سرکوب هیجان، ارزیابی هیجان و گواه جای داده شدند. برای آزمودن یهای سه گروه فیلم خاکستری با محتوای تراژدی نمایش داده شد. آزمودن یها در هر سه گرو ه پیش از دیدن فیلم، به پرس شنامۀ شادکامی آکسفورد پاسخ دادند و پس از آن افزون بر پرسشنامۀ یادشده، به پرس شهایی که برای پر تکردن حواس آنها از فیلم طرح شده بود و سپس به پرسشهای طرح شده درباره فیلم که نشخوار فکری آنها را میسنجید پاسخ دادند.یافته ها: تفاوت میان میانگینهای نشخوار فکری و شادکامی گروه سرکوب هیجان با میانگینهای دو گروه دیگر معنیدار، نشخوار فکری آنها از دو گروه دیگر بیشتر و شادکامی آنها از سایر گروهها کمتر بود. ارزیابی هیجان پیش از ایجاد آن، افزون بر ای نکه از بروز هیجانهای شدید در هنگام رویارویی فرد با یک موقعیت هیجانی منفی پیشگیری میکند، مانع کاهش چشمگیر شادمانی فرد پس از حادثه هیجانی میگردد و نشخوارهای فکری او را نیز که پس از بروز هیجان پدید میآید، کمتر می سازد.
• سعدي و عرب مازار (1385)در پژوهشی 811 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش طرح حضرت زينب را مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين مطالعه توانمندسازي به معناي افزايش درآمد و ايجاد اشتغال است . در پايان محققین به اين نتیجه رسیدند دريافت وام منجر به افزايش درآمد و ايجاد اشتغال شده است و گسترش عرصه هاي عمومی مشارکت زنان افزايش اشتغال و درآمدزايی ،کم رنگ شدن بعضی از عوامل فرهنگی و سنتی آموزش در زمینه هاي مختلف و … از جمله مواردي هستند که بر توانمندسازي زنان تأثیر دارند (سعدي و عرب مازار 23:1385).
• نیكنامی(1385) در مقاله با عنوان توانمندسازي زنان روستايی از طريق کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بیان می تند که فناوري اطلاعات و ارتباطات به تنهايی پاسخگويی تمامی مشكلات فراروي زنان روستايی نیست بلكه ارتباطات نوينی را براي توانمندسازي و خوداتكايی آن ها در جوامع انسانی می گشايد. در پژوهشی که امینی در سال 1388 انجام دادند به بررسی نقش اشتغال در سلامت زنان سرپرست خانوار مؤثر و تفاوت معناداري بین زنان شاغل و غیرشاغل از نظر سلامت وجود دارد و زنان سرپرست مشاغل از سلامت بالاتري نسبت به زنان غیرشاغل برخوردارند(امینی یخدانی، 1388).
• پژوهشی با عنوان بررسی راههاي توانمندسازي زنان استان سیستان توسط ام البنین شهرياري در سال 1386 صورت گرفته است . يافته هاي پژوهش نشان می دهد براي داشتن جامعه اي پويا و توسعه يافته بايد به منابع انسانی توجه شود. با توجه به اينكه نیمی از منابع انسانی هر جامعه را زنان تشكیل می دهند نمی توان نقش اين قشر عظیم را در توسعه کشور ناديده گرفت لذا بايد اين قشر را توانمند ساخت و يا به افزايش توانمندي آنان کمك کرد لازمه اين امر برداشتن مانع موجود بر سر راه آنان است که اين موانع به سه بخش موانع فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی تقسیم می شود.
• جلالی (1386) به بررسی اثر برنامه هاي تأمین مالی خرد در ايران بر زندگی زنان شرکت کننده در آن ها پرداخته است که اغلب اين شرکت کنندگان در اين برنامه ها فقیر و آسیب پذيرند. در اين مطالعه با بررسی دو برنامه« صندوق اعتبارات خرد زنان روستايی در شهرستان سلماس» و« برنامه پشتیبانی از خدمات مالی خرد روستا در شهرستان سنندج اثر برنامه های مالی بر سه جنبه از زندگی فقرا يعنی توانمندسازي ، آسیب پذيري و ابعاد مادي فقر ارزيابی می گردد. نتايج حاکی از آن است که شرت در برنامه تغییري در شاخص هاي درآمد دارايی هزينة خوراك و پوشاك يا پس انداز خانوار ايجاد نكرده اما موجب بهبود شاخص تنو ع منابع درآمدي خانوار شده است . هر يك از برنامه ها تأثیر متفاوتی بر شاخص هاي توانمندسازي زنان دارند. مقايسه دو مورد نشان می دهد زمانی برنامه ها منجر به توانمندسازي می شوند که زنان در همة موارد بر اعتبار کنترل داشته باشند.
• در پژوهشی که توسط قلیپور و رحیمیان (1387)انجام شده است، نقش تحصیلات و اشتغال در توانمندسازي روان شناختی زنان در شهر تهران مورد کنكاش قرار گرفت . تحقیق حاضر يك تحقیق کاربردي توصیفی است . در اين تحقیق تحصیلات رسمی و اشتغال سازمانی به عنوان متغیرهاي مستقل و توانمندسازي به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نمونه گیري به صورت تصادفی ساده و به وسیله پرسشنامه از حدود 600 نفر از زنان شهر تهران به عمل آمد. نتايج اين تحقیق حاتی از آن است که تحصیلات و اشتغال سازمانی موجب توانمندي روان شناختی زنان در شهر تهران می شود.
• شعبانعلی و قاسمی، چوبچیان(1387) پژوهشی با عنوان« تحلیل عوامل اقتصادي موثر بر عملكرد تعاونی هاي زنان» انجام دادند. نتايج حاکی از آن است که رويكرد تعاونی يكی از بهترين سازوکارهاي مردمی نظام مند در فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی است که اشتغال و معیشت پايداري براي اقشار ضعیف و کم درآمد است. . اين رويكرد راهکاري بسیار مناسب براي توانمندسازي زنان است چرا که گروهی از زنان به دلیل مسئولیت هاي چندگانه و دسترسی کمتر به برخی منابع قادر به راه اندازي کسب وکار مستقل نبوده و نمی توانند به تنهايی به اهداف اقتصادي و اجتماعی خود دس يابند به طور کلی قدرت مالی تعاونی ها مهم ترين عامل در ارتقاي عملكرد آن ها است.
• پیشگاهی فرد ،تجلی و کاظمیان (1388) پس از بررسی طراحی و آزمون روش هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهر اراك به اين نتیجه می رسند که نابرابري در دسترسی به آموزش، عدم مشارکت در جريان تصمیم گیري هاي خانواده، عدم امكان کسب مهارت، اتكاي به مرد خانواده براي تأمین زندگی همراه با حل شدن در وظیفه مادري و … زنان سرپرس خانوار را از قابلیت هاي لازم براي کاهش فقر و حل مشكلات خانواده محروم کرده است.
• شادي طلب(1388) تحقیقی را با عنوان حضور زنان در بازارهاي مالی سیستم بانكی به سفارش مرکز مشارکت زنان انجام داده است. نتايج نشان می دهد که در اغلب کشورهاي در حال توسعه سیستم مالی از نوع رسمی آن عمدتاً بانك ها نقش واسطه اي را براي کارآفرينان بزرگ و مشتريان معتبر در بخش اقتصادي مدرن ايفا می کنند و ارايه خدمات به جمعی عظیمی از مشتريان بازار مالی مانند زنان را غیراقتصادي تعريف می کنند. سیستم بانكی رسمی، زنان را نیز مانند فقرا به دلیل نداشتن وثیقه و هزينه انتقالی بسیار بالا در پرداخت وام به سود سیستم و اصولاً اقتصادي نمی داند؛ لذا اين پژوهش با استفاده از نظريه توانمندسازي به موضو ع دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانكی می پردازد. يافته هاي پژوهش نشان می دهد که زنان وارد فرايند دسترسی به اعتبارات نظام بانكی نشده اند و مهم ترين نوع ارتباط آن ها با بانك ها براي پرداخت قبض هاي آب، برق و پس انداز و … است . میزان وام درخواستی زنان براي سرمايه گذاري کلان کافی نیست و زنان در مراحل آگاهی و دسترسی از فرايند توانمندسازي هستند.
• پورعزت (1389 )در پژوهش« نقش زنان در فقرزدايی بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد » ضمن تأمل بر اهداف سند ملی توسعه امور جوانان و تأکیدات اهداف توسعه هزاره نقش دختران در مواجهه با مسئله فقر در آينده را بررسی کرده اند. نتايج پژوهش نشان از آن است که دختران جوان ساکن کشورهاي فقیر آن را به مثابه يك واقعیت موجود پذيرفته اند که همین امر موجب انتقال اين تفكر به آيندگان می شود در حالی که دختران جوان شرکت کننده در همايش بین المللی «ائتلاف جهانی براي مشارکت شهروندان » که معمولاً از اقشار متوسط و بالاتر کشورهاي گوناگون بودند به اهمیت مبارزه با فقر و فقرزدايی ايمان داشتند.
• كلانتري،شعبانعلی و شورش مهر(1389) درپژوهش خود با عنوان بررسي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده توانمندسازي اقتصادي زنان روستايي به اين نتيجه دست يافتند كه مولفه هاي تاثيرگذار بر تسهيل توانمندسازي اقتصادي زنان سه عامل مشاركت اقتصادي، انسجام خانوادگي و آگاهي اجتماعي است و مهمترين موانع تاثيرگذار بر توانمندسازي اقتصادي چهار مولفه (فردي-روانشناختي، مشاركت اقتصادي، زيرساختاري و اجتماعي- نهادي است).
• كولايي وطاهري(1389) در پژوهشي با عنوان تاثير توانمندسازي زنان بر توسعه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فیزیولوژی، عزت نفس، زنان خانه دار، زنان شاغل Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع جمعیت هلال احمر، رگرسیون، افزایش مشارکت، توزیع فراوانی