دانلود پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، سابقه خدمت، ارتباطات سازمانی، تحول گرا

دانلود پایان نامه ارشد

40سوالی است.که ز پژوهشنامه مدیریت جلد هفت نوشته شده توسط محمد مقیمی و مجید رمضان خریداری شده و پرسشنامه استانداری برای سنجش میزان تمایل مدیریت تحول گرا می باشد.
سوالات این پرسشنامه به صورت بسته پاسخ پنج گزینه‌ای (خیلی کم، کم ، متوسط ، زیاد ،‌خیلی زیاد) و بر اساس طیف لیکرت می‌باشد.جدول شماره 3-2 امتیاز گزینه‌های مختلف را در روش پنج‌ گزینه‌ای نشان می‌دهد.

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای
گزینه
همیشه
اغلب اوقات
بعضی اوقات
بندرت
هیچگاه
امتیاز
1
2
3
4
5
در پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا ، پنج متغیر شامل : متغیر ویژگی‌های آرمانی، رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی مورد توجه قرار می‌گیرد.که در رابطه با هرمتغیر 4سوال مطرح گردیده است.که این متغییرها از طریق پاسخی که محقق به این سوالات می دهدمورد سنجش قرار می دهند.ضمنا نمره هر یک از مولفه های سبک رهبری تحول گرا از مجموع امتیازات پرسش‌های مربوط به هر آیتم بدست می‌آید که نمره مذکور حداقل 4 و حداکثر 20 می‌باشد.
3-5-2- پرسشنامه « اثربخشی ارتباطات سازمانی»
پرسشنامه «اثربخشی ارتباطات سازمانی» (نانچیان و دیگران ، 1379) پرسشنامه‌ای 25 سوالی است. در پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی‌، سه متغیر شامل : متغیر ارتباطات اثربخش ، متغیر بازخور و متغیر تعدد کانالهای ارتباطی مورد توجه قرار می‌گیرد.در رابطه با متغیر ارتباطات اثربخش تعداد 9 سوال ، متغیر بازخور تعداد 6 سوال و متغیر تعدد کانالهای ارتباطی تعداد 10 سوال مطرح گردیده است.
همانطوريكه پرسشنامه ضميمه در آخر پژوهش نشان ميدهد سؤالات به دو دسته سؤالات عمومي كه شامل مشخصات شخصي و سؤالات اختصاصي مربوط به فرضيات تحقيق مي باشد، تنظيم سؤالات با توجه به عوامل ارائه شده در فرضيات تحقيق از نوع بسته و بي نام مي باشد و اندازه گيري با استفاده از مقياس ليكرت صورت گرفته است. جدول شماره 3-1 امتیاز گزینه‌های مختلف را در روش پنج‌ گزینه‌ای نشان می‌دهد.

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای
گزینه
کاملا موافق
موافق
نظری ندارم
مخالف
کاملا مخالف
امتیاز
5
4
3
2
1
3-6- تعیین روایی31 و اعتبار 32 پرسشنامه
دو معیاری که برای آزمودن برازش اندازه‌ها به کار می‌آیند عبارتند از روایی و اعتبار. روایی تعیین می‌کند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه‌ می‌گیرد و اعتبار معین می‌کند یک ابزار اندازه‌گیری تا چه میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه‌ می‌گیرد. به بیان دیگر ، روایی به ما می‌گوید که آیا مفهوم واقعی را اندازه‌ می‌گیریم و اعتبار با پایداری و سازگاری اندازه‌گیری سروکار دارد.روایی و اعتبار مهر تائیدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعة پژوهشی. (صائبی و شیرازی، 1381).
3-6-1- روایی
در پژوهش حاضر، جهت تعیین روایی، پرسشنامه‌های «رهبری تحول گرا » و « اثر بخشی ارتباطات سازمانی » در اختیار استاد محترم راهنما، استاد محترم مشاور و سه تن از اساتید محترم مدیریت قرار گرفته و نظرخواهی شد.و در نهایت با تایید اساتید محترم ، روایی پرسشنامه‌ها مورد تائید قرار گرفت.
3-6-2- اعتبار
پايايي ابزار كه از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذيري تعبير مي شود، عبارت است از اينكه اگر وسيله اندازه گيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مكان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود، به عبارت ديگر، ابزار پايايي ابزاري است كه از خاصيت تكرارپذيري و سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد(حافظ نيا،1384). براي برآورد اعتبار پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. در واقع در مورد پرسشنامه هايي كه پاسخ هاي چند گزينه اي دارند، استفاده از فرمول ضريب آلفاي كرونباخ توصيه شده است.
فرمول ضريب آلفاي كرونباخ كه در آن Si2 واريانس سؤال I ام و S2 sum واريانس مجموع سؤالها و K تعداد سؤالهاي پرسشنامه بشرح زير مي باشد:
هر چه قدر مقدار آلفا به يك نزديكتر باشد پايايي بيشتر و هر چه قدر مقدار آن كمتر باشد نشانه پايايي كمتر مي باشد در اين تحقيق ضريب آلفاي محاسبه شده از طريق نرم افزار 19SPSS ،طبق جدول ذیل مي باشد.
جدول3-1-ضریب آلفای کرونباخ
متغیر
آلفای کرونباخ
مدیریت تحولگرا
840/0
اثر بخشی ارتباطات سازمانی
786/0
بنابراين مي توان گفت كه پرسشنامه فوق از اعتبار كافي برخوردار مي باشد. بدين معني كه پاسخ داده شده ناشي از شانس و تصادف نبوده، بلكه به خاطر متغيري مي باشد كه مورد آزمون قرار گرفته است.
3-7- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)
پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) است و در تقسیمات روشهای تحقیق توصیفی از آنجا که برآنیم تا رابطه بین دو متغیر رهبری تحول گرا را با اثربخشی ارتباطات سازمانی را تعیین نماییم ،‌از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.
در این پژوهش، با استفاده از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها 33 ، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی ، میانگین ، میانه ، انحراف معیار ، مینیمم و ماکزیمم به توصیف داده‌ها پرداختیم و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم افزار کامپیوتر SPSS انجام گرفت.
تحلیل همبستگی و رگرسیون
تحلیل همبستگی ابزاری است آماری که به وسیله آن می توان درجه ای را که یک متغییر به متغییر دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار می برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغییر استفاده می شود. در همبستگی درباره دو متغییر بحث می شود:
ضریب تعیین R2: ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغییر x,yرا توضیح داد.
ضریب همبستگی R: اگر از ضریب تعیین ریشه دوم بگیریم، مقدار به دست آمده را ضریب همبستگی گوییم. علامت Rهمان شیب خط رگرسیون است(عادل آذر و مومنی،1387،ص203تا207).
تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:
الف: مطالعه همبستگی دو متغییری
ب:تحلیل رگرسیون
ج:تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغییر وابسته با توجه به تغییرات متغییرهای مستقل است.از تحلیل رگرسیون چند عاملی نیز استفاده شده است.ورود متغییر های مستقل در تحلیل رگرسیون چند عاملی به روش گام به گام بوده است. در این روش ورود متغییر های مستقل بر اساس آنالیز واریانس رگرسیون چند عاملی صورت گرفته است.در نهایت با توجه به سطح معنی داری هرکدام از متغییرها ونیز ضریب آنها در رگرسیون اولویت بندی بین مولفه ها صورت می گیرد.

nХ.nβ +…. +1Х.1β +α=y
که درآن
Y:متغییر وابسته
α:ضریب ثابت
Х:متغییر مستقل
β:ضرایب رگرسیون می باشد .
استفاده از این روش به خاطر موارد زیر است:
همه متغییر ها دارای مقیاس فاصله ای هستند.
رابطه خطی بین متغییرها با آزمون تحلیل واریانس و محاسبه آماره Fانجام شد.
مشخص شد که استفاده از مدل رگرسیون خطی، مناسب است که اینکار با استفاده از ضریب همبستگی و ضرایب تعیین شده مورد بررسی قرار گرفت.

شکل 3-1- مدل مفهومی تحقیق

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1-مقدمــه
در پژوهش به کمک تحلیل داده‌های گردآوری شده واقعیات و سوالهای علمی پژوهشی را جست و جو می‌کنیم. «داده‌ها» به اطلاعات خام گردآوری شده از طریق مصاحبه، پرسشنامه یا مشاهده شده اشاره دارد. با سازماندهی داده‌ها به طریق معین، تحلیل آنها و نتیجه‌گیری از آنجا جواب مسئله ای را که در جست و جویش هستیم، پیدا می‌کنیم .
در اکثر پژوهش‌های سازمانی ، دست کم، علاقه مندیم بدانیم پدیده‌هایی معین با چه تواتری روی می‌دهند، میانگین نمره در یک مجموعه از اعداد چیست و میزان تغییر پذیری در این مجموعه چگونه است (یعنی، میزان گرایش یا پراکندگی از مرکز متغیرهای وابسته و مستقل) اینها با عنوان آمار توصیفی شناخته‌ شده‌اند. (آماری که پدیده‌های مورد نظر را توصیف می‌کند). ‌فراتر از این ، ممکن است بخواهیم بدانیم که چه روابطی میان متغیرها و سایر اجزاء وجود دارد. آیا تفاوتهایی میان دو یا چند گروه وجود دارد یا نه، و از این قبیل. اینها آمار استنباطی نامیده می‌شوند.
این فصل در دو بخش ارائه شده است. بخش اول شامل یافته‌هایی است که از طریق آمار توصیفی بدست آمده است و بخش دوم یافته‌هایی را در بر می‌گیرد که از آمار استنباطی حاصل گردیده است.
در بخش آمار توصیفی برای بیان روشن‌تر یافته‌های پژوهش از جداول و نمودار استفاد گردیده است. پس از آن در بخش دوم این فصل، با استفاده از روشهای آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است.
الف- آمار توصیفی
4-2. توصیف مشخصات فردی
در خصوص مشخصات فردی مدیران و کارکنان، ابتدا داده های آماری بدست آمده از پرسشنامه ها در مورد متغییر جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت و سمت طبقه بندی وکد گذاری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است که در ادامه جزئیات آن بیان خواهد شد.
4-2-1. جنسیت
در زمینه توصیف ترکیب جنسیت افراد نمونه آماری نتایج جدول 4-1 نشان می دهد که 110 نفرمرد (33/83%) و 22 نفر زن (67/16%) نمونه آماری را تشکیل می دهند.
جدول 4-1-توصیف ترکیب آزمودنی ها بر اساس جنسیت
شاخصهای آماری
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
مرد
110
33/83
33/83
زن
22
67/16
100
کل
132
100.0

نمودار4-1- توزیع درصد فراوانی جنسیت افراد نمونه آماری

4-2-2. سن
در زمینه سن افراد نمونه آماری داده های جدول 4-2، نشان می دهد که درصد بیشتری از کارکنان (75/25%) در دامنه سنی 49-44 قرار داشته و پس از این گروه، (75/22%) درگروه سنی 43-38 قرار دارند و کمترین درصد در محدوده سنی 25-20 سال با (30/5%) و55-50 سال با(30/5%)را شامل می شود. در ضمن بالاترین سن 55 سال وپایین ترین سن 20 سال و میانگین سن افراد نمونه 38.2 سال است.
جدول4-2- توصیف اطلاعات سن افراد نمونه آماری
شاخصهای آماری
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
55-50
7
30/5
5.3
49-44
34
75/25
05/31
43-38
33
25
05/56
37-32
21
90/15
95/71
31-26
30
75/22
70/94
25-20
7
30/5
100
کل
132
100

نمودار4-2- توزیع فراوانی سن افراد نمونه آماری

4-2-3-مدرک تحصیلی
درخصوص مدرک تحصیلی افراد نمونه آماری داده های جدول 4-3، نشان می دهد که17.72% معادل 23 نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 43.48% معادل 57 نفردارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،32.5% معادل 44 نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و5.3% معادل 7 نفردارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. نتایج حاصله نشان می دهد که بیشترین در نمونه دارای مدرک فوق دیپلم و کمترین دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.
جدول 4-3- توصیف اطلاعات مدرک تحصیلی افراد نمونه آماری
شاخصهای آماری
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
کارشناسی ارشد
7
30/5
30/5
کارشناسی
44
50/33
80/38
فوق دیپلم
57
48/43
28/82
دیپلم
23
72/17
100
کل
132
100

نمودار4-3-توزیع فراوانی مدرک تحصیلی نمونه آماری

4-2-4- سابقه خدمت
افراد نمونه آماری بر اساس اطلاعات گرفته شده از پرسشنامه ها در خصوص سابقه خدمت به صورت ذیل در جدول شماره4-4 طبقه بندی شده اند.که کمترین تعداد دارای 30-26 سال سابقه خدمت و بیشترین تعداد کارکنان دارای 25-21 سال سابقه خدمت بودند.
جدول 4-4- توصیف اطلاعات سابقه خدمت افراد نمونه آماری
شاخصهای آماری
سابقه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تحول گرا، ارتباطات سازمانی، رهبری تحولگرا، ادارات ورزش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباطات سازمانی، رهبری تحول گرا، تحول گرا، ضریب همبستگی