دانلود پایان نامه ارشد درباره روش تحقیق، جمع آوری اطلاعات، ضریب همبستگی، یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود پاسخهای متفاوت به جای پاسخ واحد ، خلاقیت و خودگردانی دانش آموزان افزایش پیدا می کند.
– اسمایل246 ( 2005 ) طی تحقیقی در مورد ” نقش فاکتورهای یادگیری سازمانی و جو خلاق بر روی نوآوری سازمانی در کوالالامپور ” به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری بین فرهنگ یادگیری سازمانی و جو خلاق با نوآوری وجود دارد .
– هارا و استرنبرگ247 ( 2001) طي تحقيقي در مورد ” بررسي سبك هاي تفكر افراد خلاق ” به اين نتيجه رسيدند كه افرادي كه ترجيح مي دادند برمبناي تفكرات خاص خود عمل كنند( يعني كساني كه داراي سبك تفكر قانون گرا بودند ) عملكرد خلاقه بهتري نشان دادند ، در حاليكه افرادي كه به تحليل و ارزيابي تفكرات گرايش داشتند ( يعني كساني كه داراي سبك تفكري قضاوت گرا بودند وقتي هيچ گونه آموزش ويژه اي نديده بودند عملكرد خلاقانه ضعيفتري نشان دادند .
– لوكسا ، لوكسوا ، كوركورا248 ( 2000) طي تحقيقي در مورد ” عوامل موثر رواني – اجتماعي بر عملكرد خلاقانه ” به بررسي اثرات انتظار ارزيابي و شرائط كاري بر ويژگيها و فعاليتهاي خلاق دانشجويان دانشگاه پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه انتظار ارزيابي برهمه متغييرها و عوامل تشكيل دهنده خلاقيت تاثير مي گذارد.

فصل سوم: روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات
– مقدمه
– روش تحقيق (روش اجراي تحقيق )
– روشهاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق
– جامعه آماري تحقيق
– برآورد حجم نمونه تحقيق
– روش نمونه گيري تحقيق
– متغييرهاي تحقيق
– ابزارهاي اندازه گيري تحقيق(مشخصات پرسشنامه ها)
– روايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق
– پايائي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق
– روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

مقدمه
كشف حقيقت ، افزايش دانش و توضيح پديده ها از جمله اهداف اساسي هر تحقيق علمي مي باشد. تحقيق در علوم تربيتي نيز هدف كاربرد روشهاي علمي در مطالعه مسايل آموزشي – تربيتي را دارد وهدف آن نیز کشف اصول کلی یا تفسیر رفتاری است که از آن برای تبیین ، کنترل و پیش بینی رویدادهای آموزشی استفاده می شود( دلاور، 1379، ص 46). ماهيت ذهني و نسبي بودن بسياري از مفاهيم ، ملاحظات اخلاقي ، تعدد متغييرهاي اثرگذار و غيرقابل كنترل بودن برخي ازآنها و… در مباحث علوم رفتاري مثل روانشناسي ، شرائطي را بوجود آورده كه در مبحث انجام پژوهشهاي علمي اجبارا بيشتر روشهاي توصيفي را برگزينيم. با وجود این روش تحقیق توصیفی به خاطر توانمندیهای بالقوه خود از جمله روشهای شایع بوده ، مقبولیت زیادی دارد. مهمترین توانمندی آن فراهم آوردن امکان تحقیق بر روی مسائل ، مشکلات و موضوعاتی است که بنا به ملاحظاتی به صورت تجربی میسر نیست (مثل بررسی اثرات تنبیه در کودکان و نوجوانان و یا عوارض مصرف سیگار ، که نه افراد خود را در اختیار محقق قرار می دهند و نه دولت و والدین اجازه چنین کاری را به محقق می دهند).به عبارت دیگر تحقیقات از جانب دولت ، مسئولان و والدین ، اخلاق ، عرف و… مجاز نبوده و محقق نمی تواند با دستکاری کردن و یا کم و زیاد کردن متغییرهای پژوهش ، مطالعه خود را به انجام رساند(سیدعباس زاده ، 1380، ص 145). بديهي است بنابه دلائل مذكور ارزش و اعتبار علمي يافته نيز نسبي خواهد بود با وجود اين ضرورت دارد حدالامكان چهارچوبها و استانداردهاي انجام پژوهشهاي علمي مد نظر و رعايت گردد . براين اساس روش پژوهش249 ، جامعه آماري ، نمونه آماري ، چگونگي روش انتخاب نمونه ها ، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات ، متغييرها و فرضيه ها و روش تحليل داده ها و يافته ها مد نظر و مورد استفاده قرار گرفته است كه شرح هريك خواهد آمد.

روش تحقیق250 (روش اجرای تحقیق )
انتخاب روش تحقيق در واقع انتخاب مناسب ترين و بهترين راه رسيدن به هدف تحقيق است. همانطوريکه بدون استفاده از مسير و راه مناسب نمی توان به راحتی به مقصد رسيد بدون گزينش و استفاده از روش تحقیق مناسب نیز نمی توان مطابق اصول علمی به هدف نهائی پژوهش دست یافت . به عبارت دیگر هر موضوع تحقیق ، روش متناسب خود را دارد . ازپژوهشگر انتظار می رود که قبل از اقدام عملی به اجرای تحقیق ، روش متناسب با آن را شناسایی کند و آن را درمحل مربوط در طرح تحقیق درج نماید (سید عباس زاده ، 1380،ص 150). تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي بدست آوردن داده هاي مورد نياز(طرح تحقيق ) مي توان به دو دسته توصيفي(غيرآزمايشي251 )وآزمايشي252( تجربي ) تقسيم كرد. تحقيقات توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است اين تحقيق بر حسب نحوه گردآوري داده ها ، يك تحقيق توصيفي253 موردی است . اين نوع تحقيق بنا برجستگي موضوع در نظام آموزش كشور و اهميت خاص مراكز سمپاد انتخاب شده و مي تواند راهگشاي موارد ديگر نیز باشد . بديهي است در اين حالت نمونه گيري صورت نمي گيرد و همه جامعه آماري نيز مي تواند به عنوان نمونه آماري مورد تحقيق واقع شود. يعني مورد مربوط برگزيده شده و بر روي آن تحقيق صورت مي گيرد و به همين دليل نيز به آن ” مطالعه موردي254 ” اطلاق مي شود. طبيعتا در اين قبيل موارد، بيش از تحقيقات ديگر به عمق مسائل پرداخته مي شود . از طرفي قصد تحقيق سنجش عقايد و نگرش والدين و دانش آموزان در باره ايده ها و رفتارهاي خلاقانه است روش تحقيق مورد استفاده از نوع ” زمينه يابي255 ” و ” پيمايشي ” خواهد بود . سيدعباس زاده ، 1387، ص160 – 149). زيرا هدف آن توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي تنها در دو واحد آموزشي است . با توجه به ماهیت موضوع تحقیق که شامل ” بررسی نگرشهای فرزند پروری والدین و خلاقیت دانش آموزان مدارس راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان ارومیه” است . قالب اصلی سوال ما به ماهیت “چیستی ” و “چه هست ” تحقیق تاکید داشته ودر صدد آزمون نوع نگرش خواهد بود. به عبارت دیگر در تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ به سوالات پژوهشی ازاین قبیل هستیم :
1- ماهیت شرایط موجود چگونه است ؟
2- چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد ؟
3- وضعیت موجود چگونه است ؟( سرمد و ديگران ، 1383، ص83 و82)
بنابراین روش تحقیق ما از نوع توصیفی و زمینه یابی (پیمایشی) با استفاده از محاسبه همبستگی، میانگین و… خواهد بود . توصیف عینی و واقعی رویدادها و کشف چگونگی روابط مربوط بین آنها در حالی است که شرائط آزمون تجربی و امکان دخل و تصرف از سوی محقق وجود ندارد . لکن چنین وضعی مغایر برخورد فعال وی با موضوع نیست . در تحقیق حاضر برخورد والدین و مربیان به هر شکلی که هست قبل و بعد از انجام تحقیق نیز وجود خواهد داشت . در این تحقیق ما بدنبال بررسی شیوه هایی بوده ایم که والدین در برخورد تربیتی با فرزندان خود اعمال داشته اند. والدین بنا به به سلیقه شخصی ، باورها ، سنت ها و ارزشهای خود روشهای متفاوتی برای تربیت فرزندان خود برمی گزینند طبیعتا تفاوت روشها آثار متفاوتی هم بدنبال خواهد داشت . از آنجائیکه ما بدنبال مشخص کردن رابطه این برخوردها و آثار آن بوده و هیچ تغییری در واقعیت ها و متغییرها داده نمی شود عملا از یک طرح تحقیقاتی پس از وقوع پیروی کرده ایم (کفایت ، 1373، ص 125)به عبارت دیگراز طرفي با توجه به اينكه در اين تحقيق به دنبال مشخص كردن و توصيف رابطه بين چند متغيير مثل روشهاي تربيتي والدين و خلاقيت در كودكان و… هستيم و چنين وضعيتي طبيعي بوده و هيچگونه دخل وتصرف و تغييري در عوامل دخيل داده نمي شود طرح مورد استفاده در اين پژوهش از نوع همبستگي و پس از وقوع نيز هست (سيدعباسزاده ، 1380، ص 165).
در تحقیق همبستگی سعی می شود رابطه متغییرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود(بورگ و گال1989). بديهي است نظر سنجی ها ، ارزیابی دیدگاهها و نگرش ها ، استفاده از روش تحقیق زمینه یابی را تجویز می نماید آنان که به پیمایش می پردازند ، یک قاعده کلی را در نظر دارند اگر می خواهید بدانید که مردم چه فکر می کنند از خودشان بپرسید” . برای تبیین رفتار توده مردم ، محتاج به اطلاعاتی در باره نگرش توده ای هستیم که آنها را فقط از طریق پیمایش می توانیم به دست آوریم . بدون اینکه از مردم بپرسیم ، نمی توانیم بفهمیم که آنان چگونه می اندیشند و اگر بتوانیم از مردم سوال کنیم ، می توانیم در باره اینکه آنها چه فکر می کنند و علت کارهایشان چیست اطلاعات بسیاری کسب کنیم زمانی که عقاید عمومی و رفتار توده مردم مورد توجه است ، پیمایش نقش بسیار مهمی را در علوم اجتماعی بازی می کند “( عابدی ،1362،ص 6و ص 14) .استفاده از روش های آماری چون تنظیم انواع جداول ، محاسبه فراوانی ها و درصدها و میانگین متغییرها ، محاسبه ضریب همبستگی وانحراف معیار آنها و… بمنظور ارائه تجزیه وتحلیل داده ها ، فرضیه ها و نتایج از الزامات کار در این تحقیق است تا بتوانیم با بهره گیری از دست یافته ها به پرورش اصول و تعمیم های لازم و تفسیر نتایج اقدام نمائیم ( عباس زاده ، 1380، ص 155). هدف تحقيق و نحوه گردآوري داده ها دو ملاك اصلي روش تحقيق در حوزه علوم رفتاري است . هدف تحقيق مي تواند شامل اهداف بنيادي ، كاربردي و توسعه اي باشد . تحقيق حاضر هدف نوع دوم را دنبال مي نمايد و با توجه به نحوه گردآوري اطلاعات و داده ها نيز لاجرم روش تحقيق توصيفي( پيمايشي ) مد نظر بوده و در جريان پژوهش ، توصيف هر چه دقيق تر و منظم واقعيت ها و ويژگيهاي پديده ها و جامعه مورد مطالعه دنبال خواهد شد ( همتي ، 1387ص 48).

روش های جمع آوری اطلاعات256 و داده هاي257 تحقيق
داشتن اطلاعات کافی و ارزشمند در تمام مراحل تحقیق مورد نیاز است ، به عبارت دقیق تر هرنوع تحقیق علمی تنها به میزان اطلاعات جمع آوری شده مفید مربوط به موضوع ، ارزش دارد. بنابراین آندسته اطلاعات که واجد ویژگیهای سه گانه زیر باشد در این تحقیق مورد نیاز و توجه ما خواهد بود .
1- اطلاعات مربوط به موضوع باشد.
2- اطلاعات دقیق باشد
3- اطلاعات به روز باشد.
فلذا ضرورت دارد به منظور صرفه جوئی در هزینه ها ، وقت و انرژی از جمع آوری اطلاعات نامربوط ، مبهم و کهنه شده (مگر در موارد ضروری مثل بررسی تاریخی ، دیدگاهها و…)اجتناب گردیده و عمل گزینش اطلاعات مورد نیاز از میان انبوه جمع آوری شده صورت پذیرد. در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده هم جنبه کمی و هم جنبه کیفی داشته و عمدتا با استفاده از پرسشنامه (کمی ) بدست خواهد آمد . فلذا بلحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی بودن تحقیق حاضر ، استفاده از پرسشنامه( بعنوان متداولترین وسیله جمع آوری اطلاعات در علوم انسانی ) مناسب خواهد بود هرچند به نظر میرسد در مواردی استفاده از فنون مصاحبه و مشاهده نیز مورد نیاز باشد (سید عباس زاده ، 1380 ، ص 241 تا 269 ).در باره آزمونهاي خلاقيت چگونه بايد انديشيد؟ به زعم گرونبرگ انتقادات اساسي در باره اين آزمونها ، كه به وسيله مولفان مختلف عنوان شده است ، بسيار شديد است . اين مولفان عقيده دارند كه آزمونها ي خلاقيت چيزي را علاوه بر آزمونهاي هوش عمومي نمي سنجند . ولي دلايلي براي اثبات اين امر كه آزمونهاي خلاقيت چيز خاصي را مي سنجند وجود دارد. اين چيز خاص ، لزوما و كاملا با آنچه عموما از خلاقيت مي فهميم مشتبه نمي شوند ( ميناكاري ، 1368، ص 139). برای سنجش اعتبار آزمونهای خلاقیت معیارهای مشخصی وجود دارد از جمله اینکه هرچه تعداد پاسخها ، تنوع پاسخها ، غیر متعارف بودن پاسخها و ذکر جزئیات بیشتر باشد همانقدر مطلوبتر است.
پرسشنامه های استفاده شده در این تحقیق ( ضمیمه طرح ) از نوع بسته ( چند گزينه اي ) که متضمن سنجش و ارزیابی نوع برخورد ، ارزيابي دانش آموزان و والدین و مربیان در خصوص متغییر” خلاقیت ” است. در مورد دانش آموزان مدارس راهنمائی( سنین مهم از نظر بروز و رشد خلاقیت ) ، والدین و مربیان آنان به کار گرفته خواهند شد. در واقع با این کار از پرسشنامه بعنوان “وسیله اندازه گیری ” که کیفیت ها را به کمیت تبدیل می کند بهره می جوئیم .آزمونهای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، فراشناختی، پیشرفت تحصیلی، پرورش خلاقیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، علوم انسانی، دانش آموز دختر، تحصیلات تکمیلی