دانلود پایان نامه ارشد درباره رفتار انسان، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌توانند در مورد چگونگي کارشان بازخوردهايي را از طرف يکديگر دريافت نمايند.
9. معلم بعنوان يک ناظر متخصص در دسترس دانش‌آموزان باشد. هنگامي که دانش‌آموزان مشغول فرايند سنجشِ کار همکلاسي‌ها مي‌باشند، معلم از آنها بخواهد که راجع به موضوعات ويژه مرتبط به کارشان، نظراتي را ابراز نمايند. بدين وسيله مي‌تواند مطمئن شود که آيا همه دانش‌آموزان از نکات ظريف سنجش توسط همکلاسي مطلع هستند يا خير (براون و ديگران، 1383، صص 43-42).

گروه‌بندي
تعاريف گروه
کلمه گروه250 معاني و کاربردهاي متعددي دارد و با کلماتي نظير توده، انبوه خلق، اجتماع، سازمان و دسته مترادف بکار مي‌رود. گروه از نظر لغوي به معني جماعت، انجمن، جمعيت، جمعي از مردم، دسته‌اي از حيوانات، و طايفه يا قبيله است. گروه تعاريف گوناگون در جامعه‌شناسي و روان‌شناسي اجتماعي دارد که برخي عبارتند از: (1) تجمع دو نفر يا بيشتر که با يکديگر ارتباط و مشارکت و همبستگي دارند؛ (2) تجمع عده‌اي از افراد که عملکرد مشترک و هدف مشخص دارند و از قوانين و مقررات درون گروهي خاصي تبعيت مي‌کنند؛ (3) تجمع هدفدار دو نفر يا بيشتر که با يکديگر کنش متقابل دارند؛ (4) مجموعه‌اي از افراد که در ارتباط با يکديگر هستند و هر فرد از نقش‌هاي خود در درون گروه آگاهي دارد؛ (5) مجموعه دو نفر يا بيشتر که همبستگي و اهداف مشترک و کنش‌هاي متقابل و نسبتاً بادوامي با يکديگر دارند و عضوي خود را جزئي از کل گروه تلقي مي‌کند؛ (6) تجمع تعدادي از افراد که به گروه احساس تعلق مي‌کنند و عملکرد واحدي براي نيل به هدف‌هاي مشترک دارند؛ (7) تماميت سازمان يافته و هدفدار عده‌اي از افراد که با يکديگر همبستگي دارند؛ (8) تجمع دو يا چند نفر که در يک يا چند مورد مشترک از روش و الگوي واحدي تبعيت مي‌کنند؛ (9) جمعي از افراد که روابط درون گروهي دارند و مي‌کوشند از طريق فعاليت‌هاي جمعي و همکاري صميمي نيازهاي فردي و گروهي خود را برآورده سازند؛ (10) مجموعه‌اي از افراد که خصوصيات و اهداف مشترک دارند و با يکديگر در ارتباط روياروي هستند؛ (11) مجموعه‌اي از افراد که با يکديگر فعالانه همکاري مي‌کنند تا به اهداف مشخصي نايل آيند؛ (12) تجمع دو نفر يا بيشتر که از طريق برخي علايق و خصوصيات مشترک با هم ارتباط برقرار مي‌کنند (محسني، 1368، اگبرن و نيمکف، 1365؛ نقوي، 1367؛ پاکدل سبحاني، 1353، به نقل از شفيع‌آبادي، 1379).

شواهد پژوهشي درباره همکاري گروهي
بر مبناي شواهد پژوهشي نيز مي‌توان دلايلي براي سودمندي همکاري گروهي ارائه کرد. سرچشمه بيشتر اين پژوهشها، ايالات متحده است. تاکنون متخصصان بريتانيايي بيشتر از پژوهش، بر بيان فوائد همکاري گروهي تأکيد داشته‌اند، بيشتر ادعاهاي ارائه شده را مي‌توان در گزارش کميته‌هاي بررسي251، همچون گزارش بالاک (1975) و نيز در گزارشهاي ديگر مشاهده کرد. گزارش بالاک بر رشد زبان در گروه تأکيد مي‌کرد. “زماني که کودکان براي حل مسئله‌اي در گروه کوچک خود، زبان خويش را به کار مي‌گيرند، معمولاً گفته‌هايشان غيرقطعي، پراکنده، تلويحي و بدون جهت مشخص است… صميميت موجود در گروه به آنان امکان مي‌دهد که بدون هيچ گونه احساس فشار و اجبار، اين گونه صحبت کنند. کودکان در جوي برخوردار از بردباري، درنگ و تلاش هميارانه، مي‌توانند زبان خود را گسترش دهند تا آنکه تفکرات ثانويه خود آنان يا عقايد ديگران را نيز دربر بگيرد. آنها مي‌توانند بدون ترس از آنکه نظرشان پذيرفته نشود، عقايدشان را آزادانه بيان کنند (پاراگراف 12/10)”.
هيئت بررسيِ مدارس ابتدايي ايالات متحده در سال 1978 نيز به صورت مشابهي چنين بيان کرد که: کودکان متعلق به تمام سنين، و به ويژه کودکان خردسال، از اينکه فرصت بحث و گفتگو در گروههاي کوچک را پيدا کنند نفع مي‌برند، زيرا با سهولت بيشتري در گروه مشارکت مي‌کنند و خود را عضوي ضروري از گروه مي‌شمارند. لازم و سودمند است که در برنامه مدارس، فرصت‌هاي هرچه بيشتري براي گفتگو در گروههاي کوچک فراهم شود (ديون و بِنِت، 1383، ص 40). يافته‌هاي پژوهشي در ايالات متحده نشان داده است که يادگيري هميارانه به موارد زير کمک مي‌کند:
* پيشرفت تحصيلي بيشتر
* عزت نفس252 افزونتر
* افزايش جاذبه بين فردي253 و ارتباطهاي بيشتر ميان دانش‌آموزان، بدون آنکه جنسيت، نژاد يا معلوليت نقشي در اين امر داشته باشد (اسلاوين254، 1983؛ جانسون و جانسون255، 1975؛ به نقل از ديون و بنت،1383، ص 41).
در انگلستان نيز به تدريج شواهدي در حمايت از يافته‌هاي فوق، گرد آمد. به عنوان نمونه، در پژوهشي نشان داده شده است که در گروههاي هميارانه در مقايسه با گروههاي معمولي، ميزان گفتگوي مرتبط با تکليف به صورت چشمگيري افزايش پيدا مي‌کند. جدول زير اين مهم را نشان مي دهد.
نوع فعاليت در گروه
مواد درسي
همياري گروهي
(بِنِت و ديون، 1989)
کار فردي در گروه
(بِنِت و ديگران، 1984)
رياضيات
زبان
کل
%89
%86
%88
%63
%70

نه تنها در مجموع، صحبت‌هاي مرتبط با تکليف به ميزان %22 افزايش پيدا کرد (و اين افزايش در تکاليف رياضيات و زبان يکسان بود)، مهمتر آن بود که ماهيت تکليف نيز تغيير مي‌کرد. در عوض آنکه از افزايش علاق? فردي کودکان در موقعيت فردي شواهدي به دست بيايد، چنين ديده شده است که همياري گروهي به مشارکت واقعي، در ميان گذاشتن عقايد و آگاهيها، حل مشکلات به همراه همديگر و توجه جدي به پيشرفت گروه به عنوان يک کل مي‌باشد (ديون و بِنِت، 1383، صص 42-41).
انواع گروه
گروهها از نظر تعداد اعضا به دو نوع کوچک و بزرگ تقسيم مي‌شوند.
الف) گروههاي کوچک:
از ديدگاه مشاوره و روان‌درماني گروههائي را که تعداد اعضاي آنها کمتر از دوازده نفر باشد گروههاي کوچک نام دارند.در اين گروهها روابط اعضاء روياروي و صميمي است و کنش و واکنش افراد با يکديگر در حد بالائي قرار دارد.
ب) گروههاي بزرگ:
از ديدگاه مشاوره و روان‌درماني، گروههايي را که بيش از 12 نفر عضو دارند گروه بزرگ ناميده مي‌شوند. هر قدر تعداد اعضاي گروه کمتر باشد، برقراري ارتباط بين آنان آسان‌تر و بهتر انجام مي‌گيرد. به نظر برخي جامعه‌شناسان، تعداد اعضاي گروههاي بزرگ بيست تا بيست و پنج نفر مي‌باشد (شفيع‌آبادي، 1379، ص 19). در تقسيم‌بندي ديگري انواع گروهها شامل گروههاي دونفري، گروههاي کوچک و گروههاي بزرگ مي‌باشد که ويژگي‌هاي هر گروه عبارتند از:
– گروههاي بزرگ (8 تا 10 نفر) در توليد ايده و نظرات بيشتر، موفق‌تر از گروههاي ديگر هستند.
– گروههاي کوچک (4 تا 6 نفر) همکاري و مشارکت را بين افراد گروه تقويت مي‌کند و مهارتهاي ارتباط بين فردي از قبيل بحث و گفتگو کردن و گوش دادن به ديگران را افزايش مي‌دهد. ارتباطات نزديک در گروههاي کوچک شرکت‌کنندگان را قادر مي‌سازد تا در مقايسه با موضوعات کلي بيشتر روي مسائل فردي بحث و گفتگو نمايند.
– گروههاي دونفري: اين گروهها خاص بحث در مورد موضوعات شخصي مي‌باشد که افراد مي‌توانند به طريقه مؤثري با هم گفتگو کنند. در نتيجه يادگيري‌هاي انفرادي در چنين ارتباطاتي اتفاق خواهد افتاد زيرا در چنين گروههايي تعامل بيشتر بوده و اين تعاملات افراد را قادر مي‌سازد تا تجارب و ارتباطات همديگر (شنونده و صحبت کننده) را نسبت به ساير گروهها عميق‌تر درک کنند. (دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي، 1382، ص 50).

پويايي گروه256
کلمه پويائي257 به معني حرکت و تلاش و فعاليت است و در برابر ايستايي258 و سکون و بي‌حرکتي قرار دارد. پويائي گروه همان عملکرد و حرکت و کنش و واکنشهاي اعضا در درون گروه است. لوين در سال 1944 ميلادي براي اولين‌بار”پويايي گروه” را مطرح ساخت. هدف پويائي‌شناسي گروهها آن است که با شناخت ماهيت و قوانين تشکيل و تحول گروهها، شيوه‌هاي عملکرد مؤثرتري براي گروهها معرفي شود تا در نهايت رفتار انسان‌ها در گروهها بهبود يابد.
به نظر لوفت259 (1970) پويائي گروه، تلاش و تعامل فرد در گروه‌هاي کوچک است. پويائي به کليه فشارها و نيروهاي پيچيده‌اي اطلاق مي‌گردد که موقعيت‌ها و مواضع متعدد گروهي را موجب مي‌شوند. از اصطلاحات ديگري نظير فرايندهاي گروهي260، روانشناسي گروهي261، و روابط انساني262 مي‌توان در مواردي به جاي پويائي گروه استفاده کرد. همچنين بين پويائي گروهي و نظريه ميداني263 کرت لوين264- که در آن روابط علي بين اشياء تحليل مي‌شود- ارتباط وجود دارد.
در واقع از طريق پويائي گروه نظريه و عمل درهم مي‌آميزند و روش مؤثر يادگيري که بر عمل و تجربه متکي مي‌باشد، از طريق مشارکت در گروه به مرحله اجرا درمي‌‌آيد. به نظر تلن265 (1954) از طريق پويائي‌شناسي گروه، روابط و تعامل‌هاي درون- گروهي مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد. بدين وسيله مي‌توان ارتباط بين افراد در زمينه‌هاي عملي، گفتاري، و فکري را بهبود بخشيد و به بسياري از نابساماني‌ها و برداشت‌هاي نادرست افراد از يکديگر پايان داد. اصولاً گروه زماني بوجود مي‌آيد که هدف مشخصي موجود باشد؛ شرايط ادامه کار براي اعضا فراهم آيد؛ رابطه حسنه بين اعضاي گروه حکمفرما باشد؛ خط‌‌مشي مشخصي براي تصميم‌گيري در گروه تعيين شده باشد؛ هر عضو گروه در انتخاب راه و روش خود، در محدود? مقررات گروهي، آزاد باشد؛ و اعضاي گروه به اظهارنظر دربار? عقايد ديگران بپردازند (شفيع‌آبادي، 1379، صص 38-37).
معيارها و استانداردهاي گروه
براي پي بردن به معيارها و قوانين گروه بايد موارد زير مورد بررسي قرار گيرند: موضوعات مجاز براي بحث کدامند؟ هر عضو گروه چقدر وقت براي صحبت دارد؟ آيا اعضاء از مقررات و قوانين حاکم بر گروه آگاه هستند؟ آيا قوانين و مقررات موجود مانع پيشرفت کار اعضاي گروه نيستند؟ آيا هم? اعضا از قوانين و مقررات گروه پيروي مي‌کنند؟ و نحو? تصميم‌گيري درباره موضوعات مورد بحث چگونه است؟ (همان منبع، ص 33).
ترکيب و تقسيم‌بندي اعضاي گروهها در تعامل و عملکرد گروه، نقش اساسي دارد. انواع ترکيب و تقسيم‌بندي اعضاي گروه به قرار زير مي‌باشد:
– گروههاي تصادفي:
اعضاي اين گروهها برحسب تصادف در يک گروه قرار گرفته‌اند. مثلاً متولدين ماه بهمن در يک گروه و متولدين ماه شهريور در گروه ديگر قرار مي‌گيرند و يا مي‌توان از کارت‌هاي تصويري حيوانات، گل‌ها، ميوه‌ها و… استفاده کرد. به اين صورت که افرادي که داراي کارت گل مريم هستند در يک گروه و کساني که داراي کارت گل ياس هستند در گروه ديگر قرار مي‌گيرند. اعضاي چنين گروههايي، داراي ويژگي‌ها و خصيصه‌هاي متفاوتي هستند و همين تفاوت‌ها، تعاملات بيشتري را ايجاد مي‌کند. اما چنين گروههايي، براي فعاليت‌هايي که احتياج به شناخت و نزديکي افراد دارد توصيه نمي‌شود. به عنوان مثال، اين تقسيم‌بندي در فعاليت‌هايي که نيازمند بحث و گفتگو در مورد تجارب، احساسات، عواطف و ويژگي‌هاي شخصي مي‌باشد و آشنايي ابتدايي اعضاي گروه براي انجام چنين فعاليتي لازم و ضروري است، مناسب نمي‌باشد.
– گروههاي خودانتخابي:
در چنين گروه‌هايي اعضاي گروه برحسب تمايل خود، اعضا و يار خود را انتخاب مي‌کنند. چنين گروههايي براساس دوستي‌ها تشکيل مي‌شود و به خاطر همگني و شباهت اعضاي گروه، از يادگيري‌هاي شخصي حمايت کرده و باعث تقويت نگرش‌هاي موجود مي‌شود. اما مانع توليد نظرات و ايده‌هاي جديد مي‌شود.
– گروه ترکيبي:
چنين گروههايي برحسب يک ويژگي‌ خاص و مشترک تشکيل مي‌شوند. مانند افراد آرام، يا افراد جرأت‌ورز يا افراد شلوغ و… مثلاً افراد آرامتر يا افرادي که در نوشتن يا صحبت کردن، مشکل دارند يک گروه را تشکيل مي‌دهند در چنين گروههايي فرصت مشارکت و همکاري براي تمام اعضاي گروه مهيا مي‌باشد. اين انسجام براي افراد يا دانش‌آموزاني که داراي ناتواني و مشکل هستند بسيار مناسب مي‌باشد (دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي، 1382، ص 51).

نقش اعضاي گروه در پيشبرد اهداف آن
دبيرستان ام تي. اجکامب266 واقع در ايالت آلاسکا چهار نقش کلي براي ارزيابي دانش‌آموزاني که مشغول فعاليت در گروهها مي‌باشند در نظر گرفته است:
1.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سنجش عملکرد، آموزش مهارت، ابراز وجود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عملکرد خواندن